кандидат економічних наук, Акименко О. Ю., Петровська А.С. РОЛЬ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

УДК: 332.1

 

РОЛЬ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

кандидат економічних наук, Акименко О. Ю.

студент, Петровська А.С.

Чернігівський національний технологічний університет, Україна, м. Чернігів

 

У статті проаналізовано сучасний стан малого підприємництва та висвітлено його роль в економіці України. Розглянуто проблеми, що стримують розвиток малого підприємництва на регіональному рівні, запропоновано орієнтовні шляхи вирішення цих проблем.

Ключові слова: мале підприємництво, регіональний розвиток, принципи розвитку малого підприємництва, спрощена система оподаткування, єдиний податок

 

Акименко О. Ю., Петровська А. С. РОЛЬ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ОБОСПЕЧЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ / Черниговский национальный технологический университет, г. Чернигов

В статье проанализировано современное состояние малого предпринимательства и освещена его роль в экономике Украины. Рассмотрены вопросы, которые сдерживают развитие малого предпринимательства на региональном уровне, предложены ориентировочные пути решения данных проблем.

Ключевые слова: малое предпринимательство, региональное развитие, принципы развития малого предпринимательства, сокращенная система налогообложения, единый налог

 

Akymenko O.U., Petrovska A.S. THE ROLE OF SMALL BUSINESSES IN ENSURING OF THE REGIONAL DEVELOPMENT / Chernihiv National technological University, Ukraine, Chernihiv town

The current state of small business and determined its leading role in the market economy model. The problems that hinder small business development at the regional level were studied, approximate solutions to these problems were proposed.

Key words: small business, regional development, principles for the development of small busines, reduced taxation, single tax

 

Вступ

Серед найважливіших шляхів зміцнення і ефективного використання ресурсного потенціалу регіонального розвитку особливе місце посідає розвиток малого підприємництва. Всебічне проникнення малого підприємництва в економічну систему є необхідною передумовою переходу економіки на ринкові рейки, ефективної реструктуризації виробництва та підприємств, розв’язання проблем зайнятості, підвищення рівня життя населення. Сьогодні економіка розвинених країн базується на малому та середньому бізнесі. Зокрема, їх частина у ВВП багатьох європейських країн перевищує 50% (Італія – 70%, Німеччина – 60%, Франція – 52%), в Польщі – 47 % ВВП, а в Росії та Білорусії – 22% та 23 % відповідно. В Україні мале підприємництво знаходиться лише на етапі становлення та потребує значної підтримки з боку держави [4].

Дослідженню різноаспектних теоретичних і прикладних проблем розвиту малого підприємництва присвячено праці вітчизняних та зарубіжних вчених: Ю. Бажала, Г. Білоуса, З. Варналія, М. Вебера, Ф. Гайєка, А. Гальчинського, В. Герасимчука, П. Друкера, Я. Жаліла, С. Злупка, В. Зомбарта, А. Даниленка, Д. Кларка, Р. Коуза , І. Комарницького, М. Крупки, В. Кузнєцова, А. Маршалла, В. Пили, Ж. Сея, Р. Слоу, Ф. Хайєка, Дж. Шекеля, Й. Шумпетера та ін. У науковому доробку цих вчених закладено вагоме теоретико-методологічне підґрунтя та, не зважаючи на широку панораму досліджень, недостатньо вивченими залишаються чинники диференціації та структурних особливостей малого підприємництва в регіонах України.

Метою статті є висвітлення сучасного стану малого підприємництва в Україні, виявлення основних проблем, що його сповільнюють та пошук шляхів їх подолання.

Мале підприємництво має найнижчі інвестиційні потреби та характеризується найвищим обігом капіталу. Світовий досвід свідчить, що воно є ефективним засобом у формуванні макропоказників економічного і соціального розвитку держави, подоланні диспропорцій на окремих сегментах ринку, активізації інноваційної діяльності, розвитку конкуренції, утворенні нових робочих місць і зниженні безробіття. Реалізація його важливої функції, що полягає у сприянні соціально-політичній стабільності суспільства, потребує розробки системи принципів розвитку малого підприємництва (рис.1.).

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Akimenko_Petrovska.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.