Куріло С. А., Чухно Я. В. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ КОНТУРНОГО АНАЛІЗУ

УДК 004.932.2

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ КОНТУРНОГО АНАЛІЗУ

Куріло С. А., Чухно Я. В.

Національний технічний інститут України «Київський політехнічний інститут», Україна, м. Київ

 

В статті розглянуті теоретичні засади контурного аналізу та їх практичне застосування для обробки і аналізу зображень. Запропонований алгоритм розпізнавання об’єктів , який базується на теорії контурного аналізу.

Ключові слова: аналіз зображення, виділення об’єктів, контурний аналіз.

 

Курило С. А., Чухно Я.В. Практическое применение контурного анализа. Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», Украина, г. Киев.

В статье рассмотрены теоретические основы контурного анализа и их практическое применение для обработки и анализа изображений. Предложенный алгоритм распознавания объектов, основанный на теории контурного анализа.

Ключевые слова: анализ изображения, выделение объектов, контурный анализ.

 

Kurіlо Sеrhіі, Chukhnо Yаrоslаv. Practical application of contour analysis. Nаtіоnаl tесhnісаl unіvеrsіtу оf Ukrаіnе “Kуіv роlуtесhnіс іnstіtutе”, Ukrаіnе, Kуіv.

The article examines the theoretical foundations of contour analysis and its applications to image processing and analysis. The proposed algorithm for object recognition based on the theory of contour analysis.

Keywords: image analysis, object selection, contour analysis.

 

Вступ

Одним із найважливіших завдань у теорії розпізнавання образів і аналізу зображень є завдання вибору методики виділення об’єктів і їх порівняння із шаблоном. Це завдання можна вирішити за допомогою методів контурного аналізу

Контурний аналіз (КА) дозволяє описувати, зберігати, порівнювати і робити пошук об'єктів, представлених у вигляді своїх зовнішніх обрисів - контурів .

Передбачається, що контур містить всю необхідну інформацію про форму об'єкта. Внутрішні точки об'єкта до уваги не приймаються. Це обмежує область застосовності алгоритмів КА, але розгляд тільки контурів дозволяє перейти від двовимірного простору зображення - до простору контурів, і тим самим знизити обчислювальну та алгоритмічну складність. КА дозволяє ефективно вирішувати основні проблеми розпізнавання образів - перенесення, поворот і зміна масштабу зображення об'єкта. Методи КА інваріантні до цих перетворень.

Основні поняття контурного аналізу

Контур - це кордон об'єкта, сукупність точок (пікселів), що відокремлюють об'єкт від фону. У системах комп'ютерного бачення використовується декілька способів кодування контуру - найбільш відомі код Фрімена, двовимірне кодування, полігональне кодування . Але всі ці способи кодування не використовуються в КА. Замість цього в КА контур кодується послідовністю, що складається з комплексних чисел. На контурі фіксується точка, яка називається початковою точкою. Потім, контур обходиться, і кожен вектор зміщення записується комплексним числом а + ib . Де а - зсув точки по осі X , а b - зсув по осі Y. Зсув береться щодо попередньої точки [1].

В силу фізичної природи тривимірних об'єктів, їх контури завжди замкнені і не можуть мати самопересічення . Це дозволяє однозначно визначити шлях обходу контуру (з точністю до напрямку - за або проти годинникової стрілки). Останній вектор контуру завжди приводить до початкової точки (рис. 1) .

 

Повний текст статті за посиланням Statya_Kurlo-Chuhno-2.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.