Стоколяс В. С. НАУКОВІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ЛОГІСТИЧНИМИ ВИТРАТАМИ

УДК 338.47

 

НАУКОВІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ЛОГІСТИЧНИМИ ВИТРАТАМИ

Стоколяс В. С.

Інститут туризму Федерації профспілок України, Київ

 

Розглянуто мету, завдання та принципи організації транспортної логістики. Комплексність та взаємозв’язок операцій в транспортній логістиці стають основними. Вказано на необхідність застосування єдиних систем і схем планування, єдності технічних та технологічних процесів, узгодженості інтересів учасників транспортування. Запропоновано варіанти оптимізації витрат транспортних логістичних підприємств на основі управління постійними та змінними витратами.

Ключові слова: транспортна логістика, принципи, завдання, ефективність, оптимізація логістичних витрат, постійні витрати транспортної логістичної фірми, шляхи економії, масштаби перевезення, дальність маршруту.

 

Стоколяс В. С. Научные основы эффективного управления транспортными логистическими расходами/ Институт туризма Федерации профсоюзов Украины, Украина, Киев

Рассмотрены цели, задачи и принципы организации транспортной логистики. Комплексность и взаимосвязь операций в транспортной логистике становятся основными. Указано на необходимость применения единых систем и схем планирования, единства технических и технологических процессов, согласованности интересов участников транспортировки. Предложены варианты оптимизации расходов транспортных логистических предприятий на основе управления постоянными и переменными затратами.

Ключевые слова: транспортная логистика, принципы, задания, эффективность, оптимизация логистических расходов, постоянные расходы транспортной логистической фирмы, пути экономии, масштабы перевозки, дальность маршрута

 

Stokolias V. S. Scientific principles of effective management transport logistics costs / Institute of Tourism of the Federation of Trade Unions of Ukraine, Ukraine, Kyiv.

The article describes the aims, objectives and principles of the organization of transport logistics. Complexity and interrelation of operations in transport logistics are becoming mainstream. Specified on the need for common systems and planning schemes, unity and technical processes, coordination interests of transportation. The variants of cost optimization of transport logistics enterprises based control fixed costs of scale and distance transportation routes.

Key words: transport logistics, principles, objectives, performance, optimization of logistics costs, fixed costs of transport logistics firms, ways to save, scale transportation, distance route.

 

Вступ

Логістика як галузь бізнесу займається переміщенням та зберіганням матеріальних, інформаційних та фінансових потоків [1]. Тому головна умова ефективності її здійснення – це єдність техніки, технології, економіки та планування цих потоків.

Застосування логістики на транспорті, як у виробництві чи торгівлі, перетворює учасників цього процесу з конкуруючих сторін в узгоджено діючих партнерів, взаємодоповнюючих один одного в транспортному процесі.

Специфіка логістичного підходу до організації транспортних перевезень полягає в тому, що за неї діє принципова схема організації транспортування, єдина функція управління наскрізним матеріальним потоком. Тому зростає інформативність цього процесу та оптимізація витратної його частини. Наявність єдиного оператора наскрізного перевізного процесу створює принципову можливість проектування наскрізних матеріальних потік задля досягнення заданих параметрів на виході з системи.

До завдань транспортної логістики належать [2-4]:

 вибір виду та типу транспортного засобу;

 використання єдиних систем та схем планування транспортного процесу зі складським і виробничим; та самих транспортних процесів на різних видах транспорту у випадку змішаних перевезень;

 забезпечення технічної та технологічної єдності транспортно-складського процесу;

 визначення раціональних маршрутів доставки;

 створення транспортних систем, у т.ч. коридорів й ланцюжків;

 посилення погодженості дій безпосередніх учасників транспортного процесу, і узгодженості економічних інтересів учасників цього процесу.

У логістиці всі ці завдання вирішуються взаємопов’язано та у комплексі.

Виходячи з викладеного вище, головними цілями транспортної логістики є забезпечення технічної та технологічної єдності учасників транспортного процесу, узгодження їх економічних інтересів, а також використання єдиних систем та схем планування.

Мета транспортної логістики визначається метою логістики компанії: потрібний вантаж повинен бути доставлений в потрібний час у потрібне місце в потрібній кількості в потрібній якості та з мінімальними витратами.

Технічна єдність означає узгодженість параметрів транспортних засобів як усередині окремих видів, так і в міжвидовому їх представленні. Ця узгодженість дозволяє застосовувати модальні перевезення, працювати з контейнерами і вантажними пакетами.

Технологічна єдність передбачає застосування єдиної технології транспортування, прямі перевантаження, безперевантажувальну доставку завдяки вибору оптимальних засобів сполучення.

Економічна єдність включає в себе загальну методологію дослідження кон’юнктури ринку і побудови тарифної системи.

Спільне планування означає розробку і застосування єдиних планів-графіків поставок.

Загальними принципами транспортної логістики є системність, конкретність та оптимізація витрат.

Принцип системності в галузі транспортної логістики полягає в наступному:

1 - рішення з транспортування на окремих ділянках руху вантажів є частиною єдиного управлінського рішення з просування матеріального потоку впродовж всього часу транспортування, включаючи всі етапи;

2 - технічні та технологічні рішення на транспорті, а також на складах вантажовідправників і вантажоодержувачів приймаються не ізольовано, а з урахуванням необхідності побудови єдиної технічної системи, що забезпечує ефективне просування вантажів по всьому ланцюгу;

3 - планування транспортних процесів здійснюється спільно з плануванням сполучених процесів.

4 - рішення з транспортування є частиною єдиного управлінського рішення з просування матеріального потоку в системі компанії, тобто вибирається варіант транспортування з урахуванням: а) складських процесів і витрат; б) витрат на утримання запасів; в) реалізації інших функцій, пов'язаних з транспортуванням вантажів компанії.

Принцип конкретності означає, що система логістичного менеджменту у своєму розпорядженні має всю необхідну інформацію для оцінки витрат за кожним з можливих варіантів транспортування, що дозволяє зіставляти та порівнювати різні варіанти, вибираючи найкращий, який відповідає критерію мінімізації повних витрат.

Головним принципом транспортної логістики, як і логістики в цілому, є оптимізація витрат [5 - 7]. За допомогою транспортної логістики оптимізація досягається за умови дотримання економії за рахунок масштабів вантажних перевезень та дальності маршрутів.

Суму повних витрати транспортного логістичного підприємства можна умовно поділити залежно від їх залежності від обсягів транспортування та дальності перевезення на постійні (незалежні) та змінні (залежні).

При цьому до постійних витрат транспортного логістичного підприємства ввійдуть адміністративні витрати, витрати, пов’язані з обробкою замовлень на транспортування, втрати понесені через простоювання транспортного засобу під час навантаження та розвантаження, витрати на оформлення платіжних документів та експедиційні витрати. Ці витрати вважаються постійними, тому що їх величина не залежить від розміру вантажного відправлення, а в більшості випадків і від дальності перевезення.

Економія за рахунок масштабів перевезень вантажів пов’язана з тим, що транспортні витрати обернено пропорційні величині вантажу. Чим більш потужний види транспорту (залізничний, водний) за умови його максимального заповнення, тим менші витрати на одиницю ваги вантажу, що транспортується. І навпаки менш потужні види транспорту (автомобільний та повітряний) мають більші витрати на одиницю ваги вантажу. Економія за рахунок масштабів перевезень вантажів виникає в силу того, що при їх розрахунку питомих постійних витрат, сума загальних постійні витрати транспортної логістичної компанії діляться на весь обсяг вантажу.

Економія за рахунок дальності маршруту пов’язана з тим, що транспортні витрати також обернено-пропорційні довжині маршруту. Так, чим довший маршрут, тим менше транспортні витрати із розрахунку на одиницю відстані. Цей ефект також називають принципом убування, оскільки питомі витрати на одиницю шляху скорочуються по мірі збільшення дальності вантажоперевезення. Економія за рахунок дальності перевезення виникає в силу тих же причин, що й економія за рахунок масштабів перевезень. А саме, постійні витрати, пов’язані з навантажувально-розвантажувальними роботами, повинні бути віднесені до змінних витрат на одиницю шляху. Чим довше маршрут перевезення, тим на більшу відстань діляться ці витрати, що веде до скорочення транспортних витрат у розрахунку на одиницю шляху.

Висновки:

Принципи, викладені вище необхідно використовувати при оцінюванні альтернативних стратегій транспортного обслуговування. За допомогою залучення таких стратегій можливим стає досягнення максимального завантаження транспортних засобів і вибір оптимальної дальності маршрутів вантажоперевезення при обов’язковому задоволенні всіх сервісних очікувань споживачів.

В свою чергу, оптимізація транспортних витрат повинна бути такою, щоб загальні логістичні витрати залишалися мінімальними. Досягнення оптимального рівня витрат повинне відбуватися шляхом встановлення балансу транспортних витрат і якості транспортного обслуговування, критеріями якого є швидкість і надійність перевезення. Щодо надійності, то вона характеризується постійними частотою й тривалістю перевезень, що дозволяє оптимізувати рівні запасів і підвищувати ефективність логістики.

 

Література:

1. Гаджинский, А. М. Логистика: учебн. / А. М. Гаджинский. — 20-е изд. — М.: Издательство: «Дашков и К°», 2012. — 484 с.

2. Кальченко, А. Г. Логістика : підруч. / А. Г. Кальченко. — Київ : КНЕУ, 2003. — 284 с. – [Режим доступу]: www.URL: http://studentbooks.com.ua/content/view/126/76/1/0/

3. Перебийніс, В.І. Транспортно-логістичні системи підприємств: формування та функціонування : монографія / В. І. Перебийніс, О. В. Перебийніс. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. – 207 с.

4. Транспортная логистика: уч. для вузов / под. ред. Л. Б. Миротина. – М. : Издательство «Экзамен», 2002. - 512 с.

5. Дорохов, О. В. Програмна реалізація моделей вибору логістичних посередників на основі багатокритеріальних оцінок необхідного рівня сервісу . О. В. Дорохов, В. П. Волков, О. М. Шептура // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. – 2007. – №37. – [Режим доступу]: www.URL: http://cyberleninka.ru/article/n/computer-realization-of-logistic-mediators-choice-models-on-the-basis-of-multicriterion-estimations-of-necessary-service-level

6. Окландер, М. А. Контуры экономической логістики : монография / М. А. Окландер. – Київ : Наукова думка, 2000. – 175 с.

7. Неруш, Ю. М. Грузовые перевозки и тарифы / Ю. М. Неруш, Я. Ю. Лозовой, Б. В. Шабанов. – М.: Транспорт, 1989. – 185 с.

 

References:

1. Gadzhinskij, A. M. (2012), Logistika [Logistics], 20nd ed., Izdatel'stvo: «Dashkov i K°», Moscow, The Russian Federation.

2. Kal'chenko, А.G. (2003), Lohistyka [Logistics]: high school textbook, KNEU, Kyiv, Ukraine, issue http://studentbooks.com.ua/content/view/126/76/ (Accessed 24 July 2014).

3. Perebyjnis, V.I. and Perebyjnis, O.V. (2005), Transportno-lohistychni systemy pidpryiemstv: formuvannia ta funktsionuvannia [Transport and logistics companies: formation and operation], monograph, Redaktsijno-vydavnychyj viddil Poltavs'koho universytetu spozhyvchoi kooperatsii Ukrainy, Poltava, Ukraine.

4. Mirotin, L.B. (2002) Transportnaja logistika [Transport logistics]: tutorial, Izdatel'stvo "Jekzamen", Moscow, The Russian Federation.

5. Dorokhov, O.V., Volkov, V.P. and Sheptura, O.M. (2007), “Software implementation of the model selection based logistics intermediaries multicriteria evaluations required level of service”, Vestnik Har'kovskogo nacional'nogo avtomobil'no-dorozhnogo universiteta, vol. 37., issue http://cyberleninka.ru/article/n/computer-realization-of-logistic-mediators-choice-models-on-the-basis-of-multicriterion-estimations-of-necessary-service-level (Accessed 24 July 2014).

6. Oklander, M.A. (2000), Kontury jekonomicheskoj logistiki [Contours of economic logistics], monograph, Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.

7. Nerush, Ju.M. Lozovoj, Ja.Ju. and Shabanov, B.V. (1989), Gruzovye perevozki i tarify [Freight and tariffs], Transport, Moscow, The Russian Federation.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.