к. е. н., Губанова Л. І., Саградян А. А. УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

УДК: 336.77(045)

 

УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

к. е. н., Губанова Л. І., Саградян А. А.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ Україна, м. Вінниця

 

У статті визначено сутність кредитного ризику банківської установи, рівні ризику та основні причини його виникнення. Встановлено головні завдання управління ризиком банківського портфеля кредитів. Узагальнено наукові підходи щодо управління кредитними ризиками. Виділені основні методи управління ризиком задля успішного розвитку та стабільності банківської установи.

Ключові слова: банк, банківська система, кредитний портфель, кредитний ризик, портфельний ризик.

 

Губанова Л. И., Саградян А. А. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ И СТАБИЛЬНОСТЬ БАНКОВСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ/ Винницкий торгово-экономический институт, Украина, г. Винница

В статье определена сущность кредитного риска банковского учреждения, уровни риска и основные причины его возникновения. Установлены главные задачи управления риском банковского портфеля кредитов. Обобщены научные подходы к управлению кредитными рисками. Выделены основные методы управления риском для успешного развития и стабильности банковского учреждения.

Ключевые слова: банк, банковская система, кредитный портфель, кредитный риск, портфельный риск.

 

Gubanova L. I., Sahradyan A. A. CREDIT RISK MANAGEMENT AND STABILITY OF THE BANKING INSTITUTIONS / Vinnitsa Trade and Economics Institute, Ukraine, Vinnitsa

This article explains the essence of the credit risk of the banking institution, level of risk and the main reason for its occurrence. Established the main tasks of risk management of bank credit portfolio. Generalized scientific approaches to management of credit risk. Consider the basic methods of risk management for the successful development and stability of the banking institution.

Keywords: bank, banking system, credit portfolio, credit risk, portfolio risk.

 

Вступ. Стабільність розвитку банківської системи є однією з передумов ефективного функціонування всіх суб'єктів ринкової економіки. Проте для більшості країн, ринки яких є такими, що розвиваються в умовах обмежених джерел формування ресурсного потенціалу банки потребують більш надійних напрямів вкладення залучених ресурсів. Це й обумовлює підвищену увагу до визначення дієвих засад управління кредитним процесом загалом та кредитним ризиком зокрема. Важливими серед таких засад є насамперед питання управління кредитним ризиком.

Аналіз останніх наукових досліджень. Питання управління кредитним ризиком в банку відображений у працях таких вітчизняних та зарубіжних економістів, як Дж. Маршалл, У. Шарп, В.І. Міщенко, М.І. Савлук, О.В. Васюренко, Г. Марковіц та ін.

Метою статті є розгляд сучасних концепцій та методів управління ризиком банківських кредитних вкладень, які є частиною загальної політики ризик-менеджменту комерційного банку.

Основні результати дослідження. Серед ризиків, які в сучасних умовах найбільшою мірою впливають на вітчизняний банківський сектор основним є кредитний. По суті, кредитний ризик являє собою ймовірність несплати позичальником основного боргу та відсотків, які належать сплаті за користуванням кредитом у терміни, визначені у кредитному договорі [7,c.149].

Таке становище може бути викликане, по-перше, нездатністю боржника створити адекватний майбутній грошовий потік у зв’язку з непередбачуваними несприятливими змінами в діловому, економічному та політичному оточенні, в якому оперує позичальник, по-друге, невпевненістю в майбутній вартості та якості застави під кредит, по-третє, падінням ділової репутації позичальника. Доцільно зазначити, що кредитний ризик є найнебезпечнішим для банківської системи України, оскільки саме наслідком його реалізації стає значне погіршення якості портфеля активів банківських установ.

У банківській діяльності вирізняються два рівні ризику, пов’язаного з кредитами: ризик щодо окремої кредитної угоди (ймовірність того, що позичальник не зможе повернути борг згідно з умовами договору і при цьому банку не вдається своєчасно та в повному обсязі скористатися забезпеченням позики для покриття можливих втрат) та портфельний кредитний ризик (середньозважена величина ризиків щодо всіх угод кредитного портфеля. Джерелом портфельного кредитного ризику є сукупна заборгованість перед банком за операціями, яким притаманний кредитний ризик (кредитний портфель, портфель цінних паперів, портфель дебіторської заборгованості тощо). [1, c.75]

Кредитний ризик на рівні окремої позики виникає через нездатність позичальника до створення адекватного грошового потоку, ризик ліквідності застави, моральні та етичні характеристики позичальника. До чинників, які збільшують ризик кредитного портфеля банку, належать: надмірна концентрація, надмірна диверсифікація, валютний ризик, структура портфеля, рівень кваліфікації персоналу банку. [2, c.172]

Відповідно методи управління кредитним ризиком за рівнем виникнення поділяються на дві групи: на рівні окремого кредиту, та на рівні кредитного портфеля. Основними методами управління кредитним ризиком на рівні кредитного портфеля є диверсифікація, концентрація, резервування, сек’юритизація, лімітування та страхування. Домінуючою концепцією мінімізації кредитних ризиків є теорія диверсифікації. Сутність її полягає у розподілі кредитного портфеля серед широкого кола позичальників, які відрізняються один від одного як характеристиками, так і за умовами діяльності.

Конкретним проявом процесу диверсифікації кредитного ризику є розвиток у світовій практиці консорціального кредитування, при якому кредиторами виступають декілька учасників консорціуму. Концентрація кредитного портфеля означає зосередження кредитних операцій банку в певній галузі чи групі взаємопов’язаних галузей, на географічній території, або кредитування певних категорій клієнтів. [7, c.150]

Формуючи кредитний портфель, слід дотримуватися певного рівня концентрації, оскільки кожний банк працює в конкретному сегменті ринку і спеціалізується на обслуговування певної клієнтури. При цьому надмірна концентрація значно підвищує рівень кредитного ризику. Визначення оптимального співвідношення між рівнями диверсифікації та концентрації кредитного портфеля банку є завданням, яке має вирішувати менеджмент кожного банку залежно від обраної стратегії, можливостей та конкретної економічної ситуації.

Створення резерву для відшкодування можливих втрат за конкретними операціями комерційних банків як метод управління кредитним ризиком полягає в акумуляції частини коштів, які надалі використовуються для компенсації неповернених кредитів. З одного боку, резерв під кредитні ризики служить захистом вкладників, кредиторів та акціонерів банку, а з іншого – резерви підвищують надійність і стабільність банківської системи в цілому.

Згідно з положенням НБУ «Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями» встановлюється відповідний коефіцієнт резервування, наприклад, дял споживачів кредитів; стандартні – 1%, під контролем – 5%, субстандартні – 20%, сумнівні – 50%, безнадійні – 100%.

Встановлення лімітів, як метод управління кредитним ризиком, полягає в установленні максимально допустимих розмірів наданих позик, що дозволяє обмежити ризик. Надання кредитів за допомогою ліміту видачі здійснюється зазвичай шляхом відкриття кредитної лінії. Вона відкривається клієнтам зі сталою репутацією, які мають надійний фінансовий стан.

Дуже поширеним є спосіб захисту від кредитного ризику через продаж кредитів. Банк, виходячи з проведеної ним оцінки кредитного портфеля, може продати певну частину наданих кредитів іншим інвесторам. Однією із поширених форм продажу банками своїх кредитних вкладень є сек’юритизація кредитів. При здійснення сек’юритизації банк пропонує для продажу не самі кредити, а цінні папери, які були випущені під ці кредити. Таким чином, трансформація позик у цінні папери дозволяє банку вивести з балансу частину ризикованих активів.

Таким чином, головним завдання управління кредитними ризиками є визначення ступеня допустимості та виправданості того чи іншого ризику і прийняття практичного рішення, спрямованого або на використання ризикових ситуацій, або на вироблення системи заходів, що зменшують небезпеку виникнення збитків банку від проведення тієї чи іншої операції.

Інструментів для оцінки кредитних ризиків нині достатньо. Однак ключовим моментом фінансової безпеки на сьогодні є диверсифікація портфелів та інструментів, що дають змогу мінімізувати збитки банків за будь-якого розвитку подій. З метою побудови ефективної системи управління кредитними ризиками банків необхідно передусім встановити принципи ідентифікації, оцінки та діагностики ризику як основи для розроблення пріоритетних стратегів і постановки відповідних завдань та використовувати їх як базу для створення важливих процедур управлінського контролю, забезпечуючи при цьому збалансований захист інтересів усіх економічних суб’єктів, які співпрацюють з банками. [4, c.55]

Висновки. Підбиваючи підсумки вищевикладеного можна сказати, що сучасна ситуація в управлінні кредитним портфелем комерційного банку у цілому та вчасності стосовно зниження рівня кредитних ризиків в Україні характеризується тим, що на практиці використовуються часткові методи його мінімізації. Це призводить до того, що не враховуються і випускаються з уваги деякі фактори, що можуть так чи інакше вплинути на рівень ризикованості та якість кредитного портфеля. Як наслідок, банківські установи мають фінансові збитки, втрату ліквідності тощо. Саме тому комерційним банківським установам необхідно розробити і запровадити чітку політику в здійсненні оцінки та мінімізації кредитних ризиків, яка б забезпечила максимально можливе врахування факторів впливу на рівень кредитного ризику.

Перспективами подальших досліджень у цьому напрямку може стати вивчення взаємозв’язку стану кредитного портфеля комерційного банку із його ліквідністю, та фінансовою стійкістю, що передбачає необхідність врахування банківським менеджментом усіх можливих напрямків впливу загального обсягу і структури наданих позичок на різні аспекти функціонування комерційного банку.

 

Література:

1. Буднік М.М. Проблеми організації та аналізу кредитних операцій комерційного банку / М.М. Буднік, Г.В. Кириченко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2011. – № 4. – С. 75-79.

2. Васюренко О.В. Сучасні концепції управління кредитним ризиком як основні складові процесу управління кредитним ризиком банку / О.В. Васюренко, В.Ю. Подчесова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. - № 1(113). – С.170-177

3. Дзюблюк О. Оптимізація управління ризиком портфеля кредитних вкладень банку в контексті подолання наслідків світової фінансової кризи / О. Дзюблюк // Вісник ТНЕУ. – 2011. – №2. – С.21-30.

4. Довгань Ж. Управління кредитними ризиками банків в умовах економічної кризи / Ж.Довгань // Вісник НБУ. – 2010. – № 8. – С.51-55.

5. Мельник Д.С. Використання світового досвіду управління ризиками кредитного портфелю в українських банках / Д.С. Мельник // Інвестиції: практика і досвід. – 2013. – № 6. – С.44-49

6. Мещеряков А.А. Управління кредитним портфелем банку / А.А. Мещеряков, К.С. Тарасюк // Вісник Дніпропетровського університету. – 2012. – № 6. – С.80-85

7. Сєрік Ю.В. Методи управління кредитним ризиком комерційними банками / Ю.В. Сєрік // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 6(109). – С.149-152

 

References:

1. Budnik M.M. Problemi organizatsiyi ta analizu kreditnih operatsiy komertsiynogo banku / M.M. Budnik, G.V. Kirichenko // Visnik Chernivetskogo torgovelno-ekonomichnogo Institutu KNTEU. – 2011. – № 4. – S. 75-79.

2. Vasyurenko O.V. SuchasnI kontseptsiyi upravlinnya kreditnim rizikom yak osnovni skladovi protsesu upravlinnya kreditnim rizikom banku / O.V. Vasyurenko, V.Yu. Podchesova // Aktualni problemi ekonomiki. – 2011. - № 1(113). – S.170-177.

3. Dzyublyuk O. Optimizatsiya upravlinnya rizikom portfelya kreditnih vkladen banku v konteksti podolannya naslidkiv svitovoyi fInansovoyi krizi / O. Dzyublyuk // VIsnik TNEU. – 2011. – №2. – S.21-30.

4. Dovgan Zh. Upravlinnya kreditnimi rizikami bankiv v umovah ekonomIchnoyi krizi / Zh.Dovgan // Visnik NBU. – 2010. – № 8. – S.51-55.

5. Melnik D.S. Vikoristannya svitovogo dosvidu upravlinnya rizikami kreditnogo portfelyu v ukrayinskih bankah / D.S. Melnik // Investitsiyi: praktika i dosvid. – 2013. – № 6. – S.44-49.

6. Mescheryakov A.A. Upravlinnya kreditnim portfelem banku / A.A. Mescheryakov, K.S. Tarasyuk // Visnik Dnipropetrovskogo universitetu. – 2012. – № 6. – S.80-85.

7. Serik Yu.V. Metodi upravlinnya kreditnim rizikom komertsiynimi bankami / Yu.V. Serik // Formuvannya rinkovih vidnosin v Ukrayini. – 2010. – № 6(109). – S.149-152

 

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.