к. т. н., Донець О. М., Невмержицька О. В., Гудзенко О. В. АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

УДК 658.011.3:004

 

АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

к. т. н., Донець О. М., Невмержицька О. В., Гудзенко О. В.

Черкаський державний технологічний університет, Україна, Черкаси

 

В статті досліджено вплив інформаційних систем на управління проектами в умовах ризику, проаналізовано програми, які допомагають організувати процес управління ризиками, наведені переваги та недоліки основних інформаційних систем управління ризиками.

Ключові слова: ризик, управління ризиком, автоматизована система управління ризиками, програмні продукти по управлінню ризиками.

 

Донец О.Н., Невмержицкая О.В., Гудзенко А.В. Автоматизированные информационные системы управления рисками/ Черкасский государственый технологический университет, Украина, г. Черкассы

В статье исследовано влияние информационных систем на управление проектами в условиях риска, проанализированы программы, которые помогают организовать процесс управления рисками, приведены преимущества и недостатки основных информационных систем управления рисками.

Ключевые слова: риск, управление риском, автоматизированная система управления рисками, программные продукты по управлению рисками.

 

Donets O.N., Nevmerzhitskaya O.V., Gudzenko A.V. Automated information systems risk management / Cherkassy State Technological University, Ukraine, Cherkassy

In the paper the influence of information systems project management at risk, analyzed programs that help organize the process of risk management, the advantages and disadvantages of major information systems risk management.

Keywords: risk, risk management, automated risk management system, software risk management.

 

Вступ

Управління ризиками є сучасною управлінською технологією, що динамічно розвивається. В умовах бізнес-середовища проекту, що змінюється, саме ризик-менеджмент є основою забезпечення гарантії досягнення цілей, безперервності і безпеки бізнесу будь-якої організації.

Автоматизація процесів ідентифікації та планування реагування на ризики значно підвищує ефективність роботи менеджера. Так при відсутності системи управління ризиками менеджмент витрачає на керування ризиками 50% свого часу. При існуванні такої системи даний час знижується до 20%.

Існує велика кількість програмних пакетів, що підтримують ті або інші процеси управління ризиками. Однак підібрати комплексну систему управління ризиками, що могла б забезпечити автоматизацію всього процесу управління ризиками, починаючи зі створення плану управління ризиками і закінчуючи контролем виконання плану реагування на ризики досить складно. [1, c. 23]

Автоматизована система управління ризиками (АСУР) покликана допомогти менеджерам автоматизувати всі процеси управління ризиками, дає можливість більш точно моделювати ситуації, якісно і кількісно оцінювати наслідки та імовірність, виконувати аналіз ризику з більшою точністю.

АСУР призначені для здійснення моніторингу ризиків; вартісної оцінки ризику; оперативного реагування на появу і розвиток ризику; накопичення інформації про визначені інструменти і методи управління ризиками; підвищення стійкості підприємства від впливу несприятливих факторів; мінімізації фінансових наслідків ризиків; ведення статистики порушень і ризикових подій.

Створення АСУР включає наступні етапи: ідентифікація і класифікація ризиків; побудова корпоративного профілю ризиків; оцінка ризиків, визначення допустимості ризику, розробка індикаторів ризиків; вибір оптимальних способів реагування на ризики; документування системи, включаючи розробку документів по управлінню ризиками, а також регламентів і методик по виявленню, оцінці, реагуванню на ризики; навчання фахівців на всіх рівнях управління в рамках необхідної компетенції; формування плану впровадження системи і супровід процесу впровадження АСУР в організації.

Розробка плану управління ризиком включає наступні шість кроків процесу, які дозволяють забезпечити міцну основу для плану управління ризиками. [2, c. 49]

1) Визначення ризиків. Перед розробкою плану необхідно в першу чергу виявити джерела ризику проекту.

2) Розробка бази знань ризиків. Ціль створення такого сховища - надати швидкі й ефективні способи визначення ризиків, які можуть бути пов'язані з конкретними проектами, щоб переконатися, що керівники проектів так і не виявили найважливіші ризики на стадіях планування.

3) Проведення аналізу ризиків. Наприклад, імовірність виникнення ризику може бути виражена в шкалі від 0 до 100, тоді як вплив (збиток допускається, якщо подія, описана ризиком, фактично матеріалізувалося) може бути виражене за допомогою грошових значень. Після того як значення стануть відомі, їхня сума дозволяє одержати статистичну оцінку загального впливу ризиків проекту. Чим вище вплив, тим вище пріоритет відповідного ризику.

4) Розробка плану. Після того як кожний ризик визначений, класифікований і проаналізований, важливо розробити план, щоб контролювати, оцінювати й знижувати кожний ризик. Цей план повинен включати оцінку непередбачених обставин на випадок, якщо основний план виявиться неефективним, а також обумовлювати відповідального й тимчасову шкалу для кожної операції зниження ризику.

5) Контроль ризику. Відслідковуючи просування проекту по «сигналах ризику» або іншим відповідним показникам, можна встановити пріоритет ризику й визначити момент активації плану зниження ризиків і плану на випадок непередбачених обставин.

Також бажано проводити регулярні перевірки, щоб забезпечити періодичний контроль списку ризиків проекту керівниками проекту. Розвиток кожного ризику оцінюється й документується на підставі відповідних показників. Потім на підставі граничних значень можуть бути запущені плани на випадок непередбачених обставин.

6) Навчання на ризику. Щоб запобігти повторенню помилок, на всьому протязі процесу корисні відомості про управління й організацію в цілому, отримані при безперервному вивченні нових ризиків, які зустрілися під час виконання проекту, додаються в базу знань поряд із планами зменшення ризиків і отриманими про їхню ефективність уроками. Аналізуючи основні причини ризиків і спостерігаючи дії по зниженню ризиків, що сприяють їхньої мінімізації, організація може оптимізувати свої операції в часі, постійно усуваючи причини ризику.

Як основні вимоги до повнофункціональної АСУР можна сформулювати:

1. Підтримка всього життєвого циклу управління ризиками (планування управління ризиками, ідентифікація, аналіз, планування реагування, моніторинг і контроль).

2. Підтримка аналізу всіх складових ризику (вартісної, часової, ресурсної).

3. Підтримка різних методів розрахунку й моделювання.

4. Широкі графічні можливості й автоматична генерація звітів.

5. Документування й підтримка бази даних по ризиках.

Існує кілька сотень інформаційних систем, які реалізують функції управління ризиками. Деякі з них являють собою інформаційні системи підтримки управління проектами, у яких є присутнім модуль управління ризиками, інші є додатками та доповненнями систем календарного планування, або самостійними програмними продуктами по управлінню ризиками. Найбільш багатофункціональними є такі автоматизовані системи: Risk Professional for Project; Project Expert; Primavera Intelligent Planner; Dekker TRAKKER; Microsoft Project; Risk Track; Mesa/Vista Risk Manager.

Розглянемо основні характеристики цих систем та їх модулі управління ризиками:

1. Risk Professional for Project - це аналіз ризиків при оцінці витрат і складанні розкладу проекту (рис.1). RISK для Excel інтегрований з Microsoft Project, завдяки чому можна виконувати моделювання ризиків в більш гнучкому середовищі Excel.

RISK імпортує розклад проекту в Excel, дозволяючи використовувати в моделях проекту всі формули Excel і функції RISK. Excel стає клієнтською частиною для розкладу в Microsoft Project, встановлюючи зв'язок з базовим файлом MPP(X). Зміни, зроблені в проекті, відображаються в Excel, і навпаки. При виконанні моделювання за методом Монте-Карло для розрахунків використовується механізм розкладів Microsoft Project, що забезпечує точність. Менеджери проектів отримують вбудований комплект інструментів, який, зрештою, зводить разом витрати, розклад і моделювання фінансових ризиків в єдиному доступному середовищі.

2. Project Expert - автоматизована система фінансового моделювання, планування та аналізу ефективності інвестиційних проектів на базі імітаційної моделі грошових потоків. Система «Project Expert» дозволяє вести аналіз чутливості проекту з більш ніж 13 показниками (обсяг продажів, податки тощо) і створювати будь-яку кількість сценаріїв одного проекту. Завдяки можливості закладати зміна курсів валют і умови оподаткування, а також передбачати затримки платежів, різні варіанти поставок, втрати, користувач в змозі максимально точно описати за допомогою формальних економічних параметрів можливі ризики і врахувати невизначеність при побудові проекту, прогнозувати оптимістичні, песимістичні і реальні варіанти реалізації. Також управління ризиками можливе завдяки таким модулям, як: аналіз чутливості, аналіз беззбитковості, сценарний аналіз.

3. Primavera Intelligent Planner - пакет програмного забезпечення управління проектами, що дозволяє автоматизувати всі основні операції, а саме: розробку розкладу виконання проекту без урахування і з урахуванням обмеженості ресурсів; визначення критичного шляху і резервів часу виконання робіт за проектом; визначення потреби проекту у фінансуванні, матеріалах і обладнанні; оцінку ризиків і планування проекту з їх урахуванням; аналіз виконання проекту; визначення відхилень виконання робіт від запланованого і прогнозування основних параметрів проекту (рис.2).

Для аналізу ризиків розроблена програма Monte-Carlo for Primavera, яка дозволяє оцінити ймовірність завершення проекту в заплановані строки і в межах запланованого бюджету. Можна моделювати різні сценарії розвитку ситуації, беручи до уваги доступність ресурсів, змінення їхньої вартості тощо.

Висновок

Аналіз вищевикладеного дозволяє зробити висновок, що як продукт підтримки процесів управління ризиками може використатися як спеціалізована система, так і модуль управління ризиками багатофункціональної системи підтримки управління проектами. Критеріями вибору будуть характеристики й особливості проекту, а також переваги менеджера проекту.

 

Література:

1. Риск-анализ инвестиционного проекта: Учебник для вузов/Под ред. Грачевой М.В. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

2. Вітлінський В.В., Верченко П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.:КНЕУ, 2000. – 292 с.

References:

1. Rysk-analyz ynvestycyonnogo proekta: Uchebnyk dlya vuzov/Pod red. Grachevoj M.V. – M.: YuNY`TY`-DANA, 2001.

2. Vitlinskyj V.V., Verchenko P.I. Analiz, modelyuvannya ta upravlinnya ekonomichnym ryzykom: Navch.-metod. posibnyk dlya samost. vyvch. dyscz. – K.:KNEU, 2000. – 292 s.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.