к. е. н. Турчак В. В., Чижинська С. Д. ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОСТІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

УДК 657.62

 

ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОСТІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

к. е. н. Турчак В. В., Чижинська С. Д.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця, Україна

 

У даній статті розглянуто методичні основи вибору й аналізу стратегічних напрямків розвитку підприємства. Проаналізовано стратегічні сценарії поведінки й розвитку підприємств у трансформаційній економіці та загальні принципи їх вибору залежно від типу, мети, ресурсних і конкурентних можливостей, характеру діяльності та специфіки ситуацій, в яких вони можуть опинитися.

Ключові слова: стратегічні альтернативи підприємства, фактори впливу, стратегічний вибір.

 

к. э. н. Турчак В. В., Чижинская С. Д. Проблемы выбора стратегических альтернатив предприятия в условиях ограниченности финансовых ресурсов/ Винницкий торгово-экономический институт КНТЭУ, г. Винница, Украина

В данной статье рассмотрены методические основы выбора и анализа стратегических направлений развития предприятия. Проанализированы стратегические сценарии поведения и развития предприятий в трансформационной экономике и общие принципы их выбора в зависимости от типа, цели, ресурсных и конкурентных возможностей, характера деятельности и специфики ситуаций, в которых они могут оказаться.

Ключевые слова: стратегические альтернативы предприятия, факторы влияния, стратегический выбор.

 

Ph. D. Turchak V., Chyzhynska S. The problem of choice of strategic alternatives enterprise under limited financial resources/ Vinnitsa Institute of Trade and Economics of KNUTE, Vinnitsa, Ukraine

Methodological basics of choosing and analyzing of the strategic directions of the company are considered in the article. Strategic scenarios of business conduct and development in the transformational economy and the general principles of their choice, depending on the type, purpose, resources and competitive capabilities and the nature of the specific situations in which they may find themselves are analyzed.

Keywords: enterprise strategic alternatives, factors influence, strategic choice.

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання, економіка України характеризується наявністю великої кількості кризових явищ, що підсилює конкуренцію між підприємствами і обумовлює необхідність обов’язкового використання стратегічного планування господарської діяльності. В процесі стратегічного планування першим та найважливішим етапом є розробка стратегічних альтернатив та вибір оптимальної стратегії під впливом багатьох факторів, зокрема обмеженості фінансових ресурсів. Але на теперішній час в економічній літературі з питань стратегічного управління підприємством відсутній єдиний підхід до формування стратегічних альтернатив, що обумовлює актуальність та необхідність проведення дослідження існуючих науково-методичних підходів до розробки стратегій та їх використання на діючих підприємствах.

Аналіз останніх досліджень. Питанням стратегічного планування на підприємстві в цілому і формування стратегічних альтернатив зокрема, присвячено наукові праці багатьох як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, серед яких слід виділити: І. Ансоффа, Б. Альстренда, Л.В. Балабанову, Т.А. Забазнову, Д.А. Корнілова, В.С. Кузнєцова, Д. Лемпела, Г. Мінцберга, В.С. Пономаренко, А.А. Томпсона, Л.І. Федулову, В.І. Хомякова та інших. Більшість авторів пропонують в своїх працях різні підходи до формування стратегічних альтернатив на підприємстві, але відсутність єдиного науково-методичного підходу в сучасній економічній літературі вимагає узагальнення наукових думок і проведення дослідження формування стратегічних альтернатив на практиці.

Мета статті. Метою дослідження є проведення аналізу визначення поняття стратегічної альтернативи в сучасній економічній літературі, здійснення узагальнення науково-методичних підходів до розробки стратегічних альтернатив.

Виклад основного матеріалу. Формування стратегічного набору підприємства передбачає вивчення можливих шляхів досягнення цільових орієнтирів. Це пояснюється тим, що завжди існують різноманітні варіанти вирішення проблем розвитку підприємства, які знаходять своє втілення в так званих альтернативних стратегіях або стратегічних альтернативах. Поняття “cтратегічні альтернативи” більшість науковців розглядають як набір різних варіантів стратегій, які дають змогу підприємству досягти цілей, в межах обраного напрямку й обмежень на використання ресурсів. У загальному вигляді стратегічна альтернатива – це засіб, за допомогою якого можливо досягти встановленої цілі, вирішити проблему або реалізувати можливість. Отже, на етапі вибору стратегічних альтернатив створюються стратегії, що дозволяють досягти поставлених цілей.

Стратегічний вибір повинен ґрунтуватися на концепції розвитку організації, а формулювання стратегії має бути однозначним, чітким, зрозумілим, оскільки обрана стратегія надовго обмежує свободу дій керівництва і обумовлює всі ухвалювані ним рішення. Для цього попередньо ретельно досліджують та оцінюють всі альтернативи, взявши до уваги різноманітні чинники. Це і вид бізнесу, особливості галузі, в якій працює підприємство, стан зовнішнього середовища; це і характер цілей підприємства та рівень ризику. Особливу увагу слід звернути на такий чинник як внутрішнє середовище підприємства, що проявляється через його сильні та слабкі сторони. Так сильні сторони підприємства сприяють успішному розвитку, використання нових можливостей, досягнення цілей. Тоді як слабкі сторони завжди вимагають постійної уваги з боку керівництва при виборі стратегії та її реалізації, щоб уникнути потенційних загроз і успішно конкурувати на ринку. Оскільки на вибір стратегії впливає безліч факторів, це зумовлює необхідність мати декілька стратегічних альтернатив. Як правило, підприємству доводиться обирати стратегію з кількох можливих варіантів. Кожен шлях відкриває різні можливості: цінова політика є доступною і гнучкою, але її легко копіюють конкуренти, а заснована на новій технології стратегія копіюється важко, зате вимагає великих витрат і є менш гнучкою. Різноманітні стратегії, які використовують у своїй діяльності підприємства, є модифікаціями кількох базових стратегій, кожна з яких ефективна за певних умов, стану внутрішнього і зовнішнього середовища.

Розглядаючи різні умови розробки стратегічних альтернатив теоретики стратегічного менеджменту не дотримуються єдиного погляду на конкретні методи розробки стратегій, що формують альтернативний портфель.

Основні загальні науково-методичні підходи до розробки стратегічних альтернатив узагальнені та представлені в табл. 1 [3-5].

 

Повний текст статты за посиланням Stattya_Turchak-Chizhinska-1.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.