к. е. н., доцент, Поліщук О. А., Прожерін І. В. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В БАНКАХ УКРАЇНИ

УДК: 336.77(477)(045)

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В БАНКАХ УКРАЇНИ

к. е. н., доцент, Поліщук О. А., Прожерін І. В.

Вінницький торговельно-економічний інститут, Україна, Вінниця

 

Розглянуто іноземний досвід організації процесу кредитування населення та можливості його використання в Україні. Проведено дослідження практики кредитування та його роль за кордонам і в Україні. Розглянуті проблеми та їх вирішення за допомогою методів використання зарубіжного досвіду. Визначені прогнозні показники подальшого розвитку кредитування населення в Україні.

Ключові слова: банк, комерційний банк, зарубіжний досвід, кредит, кредитування населення, споживчий кредит, кредитні деривативи, кредитні ризики, кредитне бюро.

 

Полищук О. А., Прожерин И. В. Зарубежный опыт организации процесса кредитования населения и возможности его использования в банках Украины / Винницкий торгово-экономический институт, Украина, Винница

Рассмотрены иностранный опыт организации процесса кредитования населения и возможности его использования в Украине. Проведено исследование практики кредитования и его роль за границей и в Украине. Рассмотрены проблемы и их решения с помощью методов использования зарубежного опыта. Определены прогнозные показатели дальнейшего развития кредитования населения в Украине.

Ключевые слова: банк, коммерческий банк, зарубежный опыт, кредит, кредитование населения, потребительский кредит, кредитные деривативы, кредитные риски, кредитное бюро.

 

Polishchuk A. A., Prozherin I. V. Foreign experience of the process of lending to households and the possibility of its use in banks of Ukraine / Vinnitsa Trade and Economics Institute, Ukraine, Vinnitsa

Consider foreign experience in the lending process and people able to use it in Ukraine. A study of lending practices and its role abroad and in Ukraine. The problems and their solutions by means of the use of foreign experience. Determined the projected performance of future lending in Ukraine.

Keywords: bank, commercial bank, foreign experience, credit, credits, consumer credit, credit derivatives, credit risk, credit bureaus.

 

Вступ. Сучасні тенденції розвитку кредитного сектора економіки змушують українських аналітиків банківської справи і безпосередньо банкірів виявляти інтерес до моделей кредитування населення і методів по його управлінню. Спадкоємність світового досвіду в цьому найважливішому аспекті функціонування комерційних банків представляє сьогодні підвищений інтерес, оскільки власний досвід кредитування населення і спроби організації кредитного процесу потребує подальшого розвитку.

Дослідженням окремих питань у сфері кредитування займалися: Ревуцька Н.В., Василенко В.Н., Мамутов В.К., Брітченко І.Г., Сидоренко В.А., Меджибовська Н.С., Улановський А.С., Гриньков Д.М., Крупський В. М., Пуховкіна М. Ф.

Метою даної статті є дослідження зарубіжного досвіду організації процесу кредитування населення та можливості його використання в кредитній діяльності банків України.

Постановка завдання. Завданням даної статті є визначення процесу кредитування населення в зарубіжних країнах, формування проблем, визначення процесів вирішення, та використання цього досвіду в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналізуючи розвиток українського ринку кредитування населення, важливо вивчити практику країн із розвинутою економікою, потужними кредитно-грошовими системами та великим досвідом кредитування фізичних осіб [1, c.94].

У США та Західній Європі сформовано розвинену і законодавчо врегульовану систему кредитування, в основі якої існують методи визначення платоспроможності позичальника. У ході аналізу можливості погашення кредиту з’ясовуються рівень і стабільність доходів позичальника та обсяг його зобов’язань. У США максимальне відношення зобов’язань позичальника до його доходів не може перевищувати 35%, у тому числі виплати за кредитом не повинні перевищувати 28%. Додатковим захистом від кредитного ризику є внесення покупцем першого внеску. Поряд із кредитним враховується процентний ризик.

Враховуючи потенціал ринку кредитування фізичних осіб та рівень дохідності від цих операцій, значна частина банківських установ нашої держави спрямувала свої зусилля на розвиток саме цього банківського продукту [2, c.183].

Завдяки чіткому і прозорому банківському законодавству у східноєвропейських країнах найбільш інвестиційно привабливими серед усіх країн цього регіону є Чехія, Естонія, Угорщина, Польща і Словенія завдяки чіткому і прозорому банківському законодавству. До другої групи за привабливістю для західних банків аналітики відносять Латвію, Литву, Словаччину, Болгарію, Румунію і Хорватію. До третьої групи включають Росію та Україну й деякі інші постсоціалістичні країни [5, c.251].

У 2013 р. вартість кредитів складала 55-75 % у місцевій валюті, а маржа між депозитними і кредитними ставками досягала 5 %, що забезпечувало покриття високих кредитних ризиків і отримання достатнього прибутку [6].

Зростання життєвого рівня і зниження процентних ставок місцевими банками протягом останніх років підвищили інтерес населення до кредитів.

Ці твердження базуються на основі всебічного дослідження кредитного зростання у країнах Центральної і Східної Європи. Так, протягом останніх років загальний обсяг кредитів, наданих населенню країн регіону зростав.

Значно зріс і показник відношення загального кредитного портфеля до ВВП, тоді як ще декілька років тому він був зовсім невисоким. У всіх країнах Центральної і Східної Європи цей показник складав лише 22 % порівняно з країнами ЄС, де він досяг 100%. У Болгарії, Молдавії, Румунії й Україні відношення споживчого кредитування до ВВП зріс з 8 % до більше 40 %.

Зрозуміло, що швидка кредитна експансія у цих країнах не позбавлена ризиків. Це пов'язано і з нестійкою політичною ситуацією, і можливими економічними та фінансовими кризами.

Лідерство споживчого кредитування в іноземній валюті у Центральній і Східній Європі належить Польщі, де такі позики у загальній структурі кредитів становили близько 75 %.

Зрозуміло, що такий розвиток подій на ринках кредитування не влаштовує центральні банки, вони прагнуть вживати жорстких заходів щодо кредитування в іноземній валюті.

Банку, що надав кредит будь-якій компанії, загрожують ризики, зумовлені багатьма факторами. Активний пошук нових напрямків управління кредитними ризиками є одним з актуальних завдань сучасних зарубіжних та вітчизняних банків, а одним з варіантів його вирішення може бути впровадження нового різновиду виробничих фінансових інструментів - кредитних деривативів [4, c.145].

Кредитні деривативи виникли внаслідок кризи 1970-х р. у великих західних комерційних та інвестиційних банках.

Згідно з визначенням аналітичного відділу GIBC School Of Financial Produsts, кредитні деривативи - це позабіржові похідні інструменти, створені для передачі кредитного ризику однієї сторони іншій.

Банківські аналітики з фірми Capital Markets Risk Advisors під кредитними деривативами розуміють інструменти, "в основі яких лежить зміна кредитних характеристик якогось активу або групи активів, чутливих до змін рівня кредитного ризику".

Спеціалісти Федеральної резервної системи США практикують кредитні деривативи як збалансовані фінансові інструменти, що дають можливість одній стороні (бенефіціару) перенести кредитний ризик з активів на іншу сторону (гаранта) без фізичного продажу активів [3, c.22].

Світовий досвід показав, що функції посередника з обміну інформацією про платоспроможність бере на себе кредитне бюро. Науковці визнають ефективним функціонування такого структурного ланцюга "банк (інвестиційна компанія) - кредитне бюро - позичальник". Кредитні бюро в тій чи іншій формі діють практично в усьому світі. Наприклад, у Канаді вони діють з 1919 р., в Україні процес їх становлення було започатковано в 2005 р.

Сьогодні кредитні Агентства (бюро) в тій або іншій організаційній формі діють практично у всьому світі. Більшість країн прийшла до висновку, що ефективний розвиток економіки неможливий без інформаційної відвертості і прозорості. Таким чином, збільшення міри доступності інформації у сфері фінансового посередництва позитивно позначається на ефективності кредитування, і як наслідок на зростанні валового внутрішнього продукту і продуктивності праці.

Фахівці банківської справи України вважають, що у найближчі три роки буде збережено, а то й пришвидшено темпи зростання обсягів кредитування, зменшяться кредитні процентні ставки.

Висновки. Отже на сьогоднішній день існує досить широкий спектр банківських продуктів з кредитування населення, як на світовому ринку так і на ринку України.

Саме кредитування населення відбувається шляхом реалізації наступних етапів: 1) розробка стратегій кредитних операцій; 2) розгляд заявки на отримання кредиту; 3) оцінка кредитоспроможності позичальника; 4) підготовка кредитного договору та його підписання; 5) контроль за виконанням умов договору та погашенням кредиту.

Не дивлячись на те, що за кордоном обсяг кредитних операцій по кредитуванню населення складає одну третину від загального обсягу наданих кредитів, в Україні показник значно нижчий, проте кредитування населення з кожним роком набирає все більших обертів. Для того щоб збільшити обсяги в Україні необхідно, передусім, продовжувати роботу з мінімізації кредитного ризику: створення картотеки недбайливих платників дозволить уникнути ймовірності отримання декількох кредитів у різних банках за низької платоспроможності позичальника чи свідомого зловживання.

 

Література:

1. Банківські операції: Підручник // А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф. Пуховіна та ін. - К.: КНЕУ, 2011р. - 384с.

2. Кириченко О. А. Банківське кредитування споживчого ринку: проблеми розвитку / О.А. Кириченко, Л. В. Патєрікіна // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – 7(85). – С. 182–199.

3. Ревуцька Н.В. Кредитування населення: зарубіжний досвід і перспективи розвитку в Україні // Цінні папери України. - 2012. - №2. - C.22-23.

4. Сидоренко В.А. Проблеми організації кредитного процесу в комерційних банках України // Вісник УБС НБУ. – 2012. – № 3 (6). – С. 142–147.

5. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков : российский и зарубежный опыт. -М.: Финансы и статистика 2011.- 450 с.

6. Офіційний сайт НБУ: Щорічна фінансова звітність - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/

 

References:

1. Bankivs'ki operatsiyi: Pidruchnyk // A.M.Moroz, M.I.Savluk, M.F. Pukhovina ta in. - K.: KNEU, 2011r. - 384s.

2. Kyrychenko O. A. Bankivs'ke kredytuvannya spozhyvchoho rynku: problemy rozvytku / O.A. Kyrychenko, L. V. Patyerikina // Aktual'ni problemy ekonomiky. – 2013. – 7(85). – S. 182–199.

3. Revuts'ka N.V. Kredytuvannya naselennya: zarubizhnyy dosvid i perspektyvy rozvytku v Ukrayini // Tsinni papery Ukrayiny. - 2012. - №2. - C.22-23.

4. Sydorenko V.A. Problemy orhanizatsiyi kredytnoho protsesu v komertsiynykh bankakh Ukrayiny // Visnyk UBS NBU. – 2012. – № 3 (6). – S. 142–147.

5. Shyrynskaya E.B. Operatsyy kommercheskykh bankov: rossyyskyy y zarubezhnyy opyt. -M.: Fynansy y statystyka 2011.- 450 s.

6. Ofitsiynyy sayt NBU: schorichna finansova zvitnist' - Rezhem dostupu: http://www.bank.gov.ua/

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.