к. е. н., доцент, Поліщук О. А., Прожерін І. В. ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНИ

УДК: 336.77(045)

 

ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНИ

к. е. н., доцент, Поліщук О. А., Прожерін І. В.

Вінницький торговельно-економічний інститут, Україна, Вінниця

 

Визначено поняття кредитування населення, сучасний стан кредитування та його роль в економіці країни. Проведено аналіз кредитування населення за 2009-2013 роки. у розрізі динаміки кредитування, його приросту. Визначені основні проблемі кредитування населення та розроблені шляхи подолання цих проблем.

Ключові слова: банк, комерційні банки, кредит, кредитування населення, іпотечне кредитування, споживче кредитування, фізичні особи, кредитні ризики.

 

Полищук О. А., Прожерин И. В. Особенности банковского кредитования населения в Украине / Винницкий торгово-экономический институт, Украина, Винница

Определено понятие кредитования населения, современное состояние кредитования и его роль в экономике страны. Проведен анализ кредитования населения за 2009-2013 года в разрезе динамики кредитования, его прироста. Определены основные проблеме кредитования населения и разработаны пути преодоления этих проблем.

Ключевые слова: банк, коммерческие банки, кредит, кредитование населения, ипотечное кредитование, потребительское кредитование, физические лица, кредитные риски.

 

A. A. Polishchuk, I. V. Prozherin Features of bank lending in Ukraine / Vinnitsa Trade and Economics Institute, Ukraine, Vinnitsa

The concept of lending to households, the current state of credit and its role in the economy. The analysis of lending to households for 2009-2013. in terms of the dynamics of lending its growth. The basic problem of lending to households and developed ways to overcome these problems.

Keywords: bank, commercial banks, credit, credits, mortgages, consumer loans, individuals credit risks.

 

Вступ. Банківське кредитування населення займає одне з найважливіших місць серед фінансових механізмів економічного стимулювання і стабільного розвитку економіки. Застосування банківського кредитування дає значний соціально-економічний ефект. За рахунок кредитування здійснюється інвестування реального сектора економіки та збільшення його капіталу і внаслідок цього забезпечується стабільне зростання доходів у різних галузях економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням окремих питань у сфері кредитування населення займалися: Ачкасов М. В., Вознюк М. І., Коцовська Р. Р., Мороз А. М., Ричаківська В. В., Смовженко Т. С., Яременко О. Р також зарубіжні: Колодізєв О. М., Крупський В. М., Пуховкіна М. Ф., Савлук М. І., Хім’як В. С.

Метою даної статті є визначення особливостей розвитку банківського кредитування населення в Україні та обґрунтування шляхів його удосконалення.

Постановка завдання. Завданням даної статті є визначення кредитування населення, сучасний стан та його роль в банківському кредитуванні. Також визначення проблем та принципів подолання проблем кредитування населення.

Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні протягом останніх років кредитування населення набуває більш значного попиту. Рівень попиту на позикові фінансові ресурси з боку громадян та їх пропозиції банківськими фінансово-кредитними установами постійно зростає. Удосконалення процесу кредитування населення можна розглядати як комплекс організаційних і економічних елементів, методів, інструментів розвитку банківської діяльності, що забезпечує стабільне і ефективне функціонування банківської системи в цілому.

Основними видами банківського кредитування фізичних осіб є надання позики для потреби купівлі товарів тривалого користування (споживче кредитування), для купівлі житла (іпотечне кредитування), для купівлі транспортних засобів (автомобільний). Кредитування фізичних осіб – важлива складова економіки і фінансового сектора України [3].

Аналіз кредитування населення проводиться за різними напрямками, тому потрібно для початку дати загальну оцінку динаміці кредитування. Кредитування населення почало відроджуватися в практиці вітчизняних банків в останні роки ХХ ст., але значно активізувалося в перші роки ХХІ ст., про що свідчить динаміка обсягів банківського кредитування фізичних осіб, наведена на рис. 1

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Prozhern_1.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.