Алтинцева О. С., Головко Т. С. ВПЛИВ ПРОТЕСТАНТИЗМУ НА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

УДК 331.101.26

 

ВПЛИВ ПРОТЕСТАНТИЗМУ НА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Алтинцева О. С., Головко Т. С.

Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України», Україна, м. Суми

 

У статті аналізується вплив протестантських постулатів і норм на формування соціально - трудових відносин, подається інформація про функції держави та погляди на працю згідно протестантських принципів, виокремлюються негативні прояви у підприємницькій діяльності, що заборонені діловою етикою протестантизму, робиться висновок про необхідність формування в Україні економічних ідеалів та можливість використання протестантських ідей для розвитку трудового потенціалу працівника.

Ключові слова: протестантизм, соціально-трудові відносини, протестантська етика, етика бізнесу, протестантський світогляд.

Алтынцева О. С., Головко Т. С. Влияние протестантизма на формирование социально-трудовых отношений / Государственное высшее учебное заведение «Украинская академия банковского дела Национального банка Украины», Украина, г. Сумы

В статье анализируется влияние протестантских постулатов и норм на формирование социально-трудовых отношений, подается информация о функциях государства и взгляды на труд согласно протестантских принципов, выделяются негативные проявления в предпринимательской деятельности, запрещенных деловой этикой протестантизма, делается вывод о необходимости формирования в Украине экономических идеалов и возможность использования протестантских идей для развития трудового потенциала работника.

Ключевые слова: протестантизм, социально-трудовые отношения, протестантская этика, этика бизнеса, протестантское мировозрение.

Altyntseva O. S, Golovko T. S. Influence of protestantism on the formation social–labor relations / State Higher Educational Institution "Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine," Ukraine, Sumy

This article analyzes the influence of Protestant tenets and rules on the formation of social - labour relations; gives the information about the functions of the state and views on labour according to the Protestant principles; singles out negative impacts on business that are prohibited by the business ethics of Protestantism; it is concluded that it is necessary to form economic ideals in Ukraine and use the Protestant ideas for the development of the labour potential of an employee.

Keywords: Protestantism, Labor Relations , Protestant ethics , business ethics , Protestant outlook.

 

Вступ

В умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів, все частіше виникає питання причин стрімкого міжнародного економічного розвитку суспільства. Багато високорозвинених країн світу завдячують своїм лідерськими позиціями саме перевагами у використанні ресурсів: трудових, культурних, сировинних, інтелектуальних, які держави мають у своєму арсеналі. Правильне і продумане використання цих ресурсів стає каталізатором розвитку держави, суспільства та окремо взятих людей. Також на успіх окремих індивідів саме у підприємницькій діяльності великий вплив мають світоглядні ідеї, які вони поділяють. Займаючись цією діяльністю, протягом багатьох століть, люди дійшли висновку, що саме ведення культурного і легального бізнесу зменшує витрати господарювання. На нашу думку, головним чинником, який справляє надзвичайно важливий вплив на становлення соціально-трудових відносин у світі, становить релігія. Саме існування різноманітних релігійних систем і створює не однакові умови для розвитку соціально-трудових відносин, які прямо або опосередковано пов’язані з трудовою діяльністю. У цьому контексті варто розглянути протестантизм, як запоруку успіху формування трудових відносин у західноєвропейських країнах.

Дослідженням впливу протестантизму на соціально-трудові відносини займаються як вітчизняні, так і зарубіжні вчені. Серед зарубіжних вчених слід виділити М. Вебера, який вперше зробив детальний аналіз впливу протестантизму на формування економічних відносин у своїй книзі «Протестантська етика і дух капіталізму». Також слід виділити праці А. Куролла, А. Маршалла, Ф. Найма, М. Фрідмена, Г. Мюрдаля, П. Хейне, Т. Веблена. В Україні вивченням впливу протестантизму на сферу соціально-трудових відносин займаються В. Морозов, В. Шаповал, О. Погорілий, В. Єленський, П. Яроцький, О. Назаркіна, С. Санніков.

Метою даної статті є дослідження впливу протестантизму на успішне формування соціально-трудових відносин та як наслідок розвиток економічного потенціалу в Україні.

Виклад основного матеріалу. Проблема розвитку та впливу протестантизму на соціально-трудові відносини цікавила багатьох дослідників. Здобуття Україною державної незалежності призвело до формування наукових проблем, пов’язаних із зростанням ролі протестантизму у розвитку суспільства країни. На сьогоднішній день кількість прихильників різних протестантських віросповідань неухильно збільшується в найрізноманітніших куточках планети. Згідно інформаційного звіту Міністерства культури «Про стан і тенденції розвитку релігійної ситуації та державно-конфесійних відносин в Україні за 2012 рік» протестантизм в Україні на початок 2013 року налічує 10613 релігійних організацій, що складає 28,7% від всієї релігійної мережі держави. На початок 2009 року кількість релігійних організацій протестантських церков становила 9595 одиниць, або 27,8% . Відтак, за останні 4 роки простежується тенденція до збільшення питомої ваги протестантів у загальнодержавній складовій (з 27,8 до 28,7%). Кількість протестантських структур на території України за останні 4 роки збільшилась на 1018 одиниць, а у 2012 році – на 610 одиниць або 5,7%, що є вищим від загальнодержавного (1,4%) показника приросту за 2012 рік [1].

Є держави, в яких протестантське населення складає абсолютну більшість. Ці країни знаходяться переважно в Європі та Північній Америці: Норвегія, Швеція, Данія, Фінляндія, Ісландія, Великобританія, Нідерланди, США, Канада. Сповідують протестантизм також переважна частина жителів Австралії і Нової Зеландії. Значне число протестантів живе у Швейцарії (40 %), Німеччини (35 %), Бельгії ( 25 %) та Угорщині ( 25 %) [2]. Свого часу саме протестанти цих країн стали найбільш кваліфікованими й працьовитими людьми і заклали основи сучасного європейського багатства. В умовах нинішньої світової економічної кризи краща ситуація з її подоланням спостерігається в протестантських країнах Центральної і Північної Європи. У зв’язку з цим варто розглянути вплив релігійної ментальності населення на формування системи господарювання. Відповідно до протестантських поглядів, держава - це одне з головних проявів встановленого богом порядку: «… всяка людина кориться вищий владі». Згідно з цим переконанням держава повинна виконувати наступні функції (рис. 1).

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Altinceva_Golovko.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.