Сорока Ю. С., Баранько І. А. ПРОЕКТ ОНОВЛЕННЯ МАЙСТЕРНІ В КИЇВСЬКОМУ ІНДУСТРІАЛЬНОМУ КОЛЕДЖІ

Сорока Юлія Сергіївна, Баранько Ігор Анатолійович

Черкаський державний технологічний університет, Україна, Черкаси

ПРОЕКТ ОНОВЛЕННЯ МАЙСТЕРНІ В КИЇВСЬКОМУ ІНДУСТРІАЛЬНОМУ КОЛЕДЖІ

 

Середня спеціальна освіта — середні спеціальні школи, навчальні установи, які підготовляють фахівців середньої кваліфікації для різних галузей народного господарства, а також державного управління, освіти, культури, охорони здоров'я тощо.

Основні типи учбових закладів в системі середньої спеціальної освіти — технікуми (промислові, будівельні, транспорту і зв'язку, сільськогосподарські, економічні, індустріально-педагогічні і ін.) і училища (медичні, морехідні, педагогічні, музичні художні, хореографічні, театральні і ін.).

Для кожної спеціальності встановлений певний комплекс і об'єм учбових дисциплін, вивчення яких у поєднанні з учбовою практикою і виробничою практикою озброює учнів знаннями, уміннями і навиками, необхідними для опанування спеціальності.

Учбові предмети, як правило, розділені на три цикли:

- загальноосвітній,

- загальнотехнічний (загальномедичний, загальнопедагогічний і ін.),

- спеціальний.

Колледж — вищий навчальний заклад другого рівня акредитації або структурний підрозділ вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації, який проводить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у споріднених напрямах підготовки (якщо є структурним підрозділом вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації або входить до навчального чи навчально-науково-виробничого комплексу) або за кількома спорідненими спеціальностями і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Коледж створений як Київський індустріальний технікум у 1944 році.

Підготовка кадрів здійснюється на високому рівні на основі законодавчих актів про освіту, зокрема законів України „Про освіту“ та „Про вищу освіту“, програми „Освіта ХХІ століття“, й відповідає всім вимогам і міжнародним стандартам.

Відповідно до діючих вимог у коледжі розроблено перспективний план розвитку, який обумовлює шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу, матеріальної бази навчального закладу, кадрового забезпечення тощо.

Головним завданням Київського індустріального коледжу є:

- підготовка кваліфікованих фахівців для підтримки процесу реформ в Україні,

- формування в спеціалістів наукового світогляду, творчого мислення, високих моральних якостей і національної свідомості.

Випускник Київського індустріального коледжу повинен бути готовим до активної творчої професійної та соціальної діяльності, яка б сприяла прогресу суспільного розвитку; повинен уміти самостійно здобувати нові знання, контролювати та коригувати зроблене; повинен уміти оцінювати історичні та сучасні процеси і проблеми в житті країни, тенденції світового розвитку, обґрунтовувати нові організаційно-господарські форми розв’язання економічних суперечностей, виконувати свої функціональні обов’язки у відповідності до вимоги законодавства; повинен мати високі моральні якості, навички організаторської та управлінської діяльності; вміти приймати професійні рішення з урахуванням їх соціальних наслідків.

У коледжі створені умови для забезпечення професійної діяльності працівників. За кожним викладачем закріплені аудиторії (кабінети, лабораторії), які забезпечені технічними засобами навчання, методичними посібниками.

Студенти мають необхідні знання та необхідні навички, передбачені стандартами – освітньо-кваліфікаційними характеристиками молодшого спеціаліста за ліцензованими спеціальностями. Рівень знань студентів-випускників щорічно позитивно оцінюється Державними кваліфікаційними комісіями.

95% випускників бюджетної форми навчання (за технічними спеціальностями 100%) отримують направлення на роботу за держзамовленнями на підставі договорів з підприємствами та організаціями.

Київський індустріальний коледж є членом Асоціації підприємств „Київміськбудматеріали“ та Асоціації фахівців з нерухомості (рієлтерів) України.

Коледж уклав угоди та здійснює спільну освітню діяльність у рамках реалізації ступеневої освіти із Національним технічним університетом України „КПІ“, Київським національним університетом будівництва і архітектури, Відкритим міжнародним університетом розвитку людини „Україна“, Українським фінансово-економічним інститутом. 87% випускників коледжу продовжують навчання в зазначених вище навчальних закладах та інших.

Навчально-виробничі майстерні Київського індустріального коледжу є навчальною і виробничою базою коледжу, що забезпечує поєднання навчання з продуктивною працею.

Навчально-виробничі майстерні коледжу знаходяться в безпосередньому підпорядкуванні у майстрів виробничого навчання.

Майстер виробничого навчання розпоряджається засобами і майном навчально-виробничої майстерні, несе відповідальність за господарську діяльність майстерні, дотримання трудової дисципліни.

Навчально-виробничі майстерні забезпечують виробниче (практичне) навчання студентів колежу і готують до отримання ними робітничих професій у відповідності з навчальними планами і програмами.

Основною метою навчально-виробничих майстерень є забезпечення якісної професійної підготовки студентів коледжу, які навчаються за спеціальностями «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва», «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» придбання студентами навичок і умінь, що відповідають вимогам державних освітніх стандартів.

Навчально-виробничі майстерні вирішують наступні завдання:

• постійне вдосконалення якості практичного навчання студентів з урахуванням останніх досягнень науки, техніки і технологій;

• формування в процесі виробничого навчання свідомого відношення до праці, розвиток ініціативи і творчості;

• зміцнення навчально-матеріальної бази коледжу.

Навчально-виробничі майстерні розташовуються у виробничому корпусі коледжу.

Визначимо цілі проекту оновлення майстерні в Київському індустріальному коледжі [1]:

1) Найбільш повне оновлення майстерні, а саме оснащення всім необхідним устаткуванням, інструментами, пристосуваннями, технічною та технологічною документацією.

2) Комплектування майстерні навчально-наочними посібниками, технічними засобами навчання для професійної підготовки студентів у відповідності з переліком навчального обладнання та нормативів.

3) Організація робочих місць майстерні в суворій відповідності з вимогами чинного законодавства, галузевих стандартів, правил, норм та інструкцій по охороні праці, техніці безпеки і виробничої санітарії.

За формою фінансування проект являється інвестиційним проектом, за терміном реалізації – короткостроковим, по виду діяльності – проект в сфері середньої спеціальної освіти [2].

Результатом проекту є оновленні навчально-виробничі майстерні в Київському індустріальному коледжі, що розміщений в місті Київ.

Основні напрями діяльності навчально-виробничих майстерень в коледжі:

• проведення навчальних практик студентів, що мають на меті закріплення та поглиблення знань, отриманих студентами в процесі теоретичного навчання;

• навчання студентів необхідним умінь і навичок практичної роботи;

• участь у роботі з професійної орієнтації молоді.

Навчальна практика є складовою частиною основної професійної освітньої програми і проводиться в терміни, які відповідають затвердженим графіком навчального процесу і визначається робочими навчальними планами і програмами виробничого навчання.

Виробнича практика проводиться у формі:

• лабораторних занять;

• практичних занять.

Навчальне навантаження студентів, що проходять практику в навчально-виробничих майстернях, не повинна перевищувати 36 годин на тиждень. Студенти, які не виконали без поважної причини вимоги програми практики, направляються на практику вдруге, у вільний від навчання час.

Організація виробничого навчання проводиться під керівництвом майстра виробничого навчання. Майстер виробничого навчання розробляє перспективні і поточні плани навчально-виробничої діяльності, забезпечує студентів інструментами, приладами, матеріалами.

Праця студентів організовується відповідно до вимог робочих навчальних планів і робочих програм практики, вимогами правил норм охорони праці і пожежної безпеки. Крім оновленого устаткування, інструментів, пристосувань, технічної та технологічної документації, в майстернях повинні працювати професійні майстри.

 

Література:

1. Тарасюк Г.М. Управління проектами: Навч. посібн. для вузів / Г.М. Тарасюк. – 2-е вид. – К.: Каравела, 2006. – 320 с.

2. Управление программами и проектами / М.Л.Разу и др. – М: ИНФРА, 2001.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.