Сліпченко Л. Б. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-МІЖНАРОДНИКІВ В АНГЛОМОВНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕЛЕФОННИХ РОЗМОВ

Сліпченко Лариса Борисівна

Кременчуцький інститут

Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

м. Кременчук, Україна

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-МІЖНАРОДНИКІВ В АНГЛОМОВНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕЛЕФОННИХ РОЗМОВ

 

Практично всі роботи українських та російських дослідників в області ділової комунікації та методики навчання усного ділового спілкування визначають необхідність підготовки бакалаврів економічного профілю до здійснення англомовної ділової комунікації по телефону [1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10;12]. На таку необхідність вказують декілька чинників. По-перше, більшість авторів, що розглядають навчання ділового спілкування, включають тематичний блок «Телефонні розмови» як невід’ємний компонент іншомовної підготовки бакалаврів самих різних конкретних спеціалізацій [2; 7; 9; 11; 12]. По-друге, згідно з вимогами ПАМПС [10], − майбутній фахівець має «вміти телефонувати для досягнення конкретних цілей академічного і професійного характеру, розуміти в деталях телефонні розмови, які виходять за межі типового спілкування». По-третє, як свідчать результати проведеного нами опитування фахівців у сфері бізнесу, діяльність яких пов’язана з постійними міжнародними контактами, 78 осіб з 87 опитуваних (89,6%) спілкуються по телефону із зарубіжними партнерами, 80 осіб (91,9%) вказали на те, що їм бракує вмінь вести телефонні розмови англійською мовою.

Проведене анкетування надало можливість встановити практичну неспроможність опитуваних респондентів самостійно здійснювати ділову телефонію з іноземними партнерами, оскільки в процесі навчання зазвичай приділяється недостатньо уваги саме цьому формату спілкування. Більше того, проаналізовані відповіді вказали на труднощі, з якими зіткнулися опитувані: встановлення беззорового контакту, сприйняття на слух повідомлень, що містять дати, числа, ініціали, «заповнення пауз» під час спілкування, використання «завуальованих форм» для вираження незгоди та категоричності, вживання кліше, специфічної телефонної термінології.

Дослідження проблеми оволодіння телефонною комунікацією знайшло своє відображення у працях ряду зарубіжних дослідників [13; 14; 15; 16], які надають практичні рекомендації (тренінги, семінари та бізнес-курси) щодо формування мовних вмінь в процесі ведення телефонних бесід та домовленостей.

Проте, не зважаючи на розмаїття наукових праць, проблема формування ПОК в англомовному ПОДМ майбутніх фахівців з міжнародної економіки з використанням телефонних розмов залишається не дослідженою.

Проведений аналіз вітчизняних та зарубіжних досліджень довів необхідність розробки специфічної методики формування професійно орієнтованої компетентності (ПОК) в англомовному діалогічному мовленні (ДМ) україномовних студентів – такої методики, яка б, взявши найкраще із зарубіжних підходів до навчання бізнес телефонії, як різновиду ділового спілкування, в той же час була б доцільною у використанні та повністю адаптованою до цілей навчання, менталітету та особливостей тих, хто навчається у вітчизняних ВНЗ.

На теоретичному рівні було визначено мету навчання ПОДМ у немовних ВНЗ економічного профілю, що полягає у формуванні англомовної ПОК в ДМ. У даному дослідженні під комунікативною компетенцією у галузі ПОДМ з використанням телефонних розмов розуміється здатність (практичне володіння комунікативними навичками та вміннями говоріння та аудіювання) та готовність (необхідний рівень сформованості цих навичок та вмінь) україномовного комуніканта здійснювати англомовну ділову телефонію, використовуючи специфічні стилістично дотримані, клішовані мовні засоби, а також враховуючи конвенціональні норми спілкування між представниками двох різних культурно-мовних соціумів (англомовного та україномовного). Розвиток такої ПОК у бакалаврів з міжнародної економіки забезпечує єдність шести компонентів цієї компетентності: лінгвістичної, соціолінгвістичної, прагматичної, предметної, формально-логічної, а також психологічної компетентності.

У результаті аналізу дидактичних передумов (загально дидактичних та загальнометодичних принципів навчання), а також визначення складових компонентів ПОК у процесі навчання ПОДМ необхідним є застосування специфічних методичних принципів навчання: принцип навчання через моделювання ситуацій спілкування; принцип навчання на основі рольових/ділових ігор; принцип пріоритету говоріння; принцип клішованості у навчанні; принцип культурної обумовленості; принцип концентрованості.

У ході практичного впровадження розробленої методики у навчальний процес перед викладачем у першу чергу постане питання добору змісту, на основі якого буде здійснюватися формування та розвиток ПОК в ПОДМ. Оскільки процес навчання ІМ повинен протікати в умовах максимально наближених до реального спілкування, то найбільш доцільним для навчання ДМ буде використання автентичних діалогів-зразків телефонних розмов. Починаючи добір змісту з тем та ситуацій (вирішення питання чого навчати), необхідно звернути особливу увагу на те, що їх виділення є можливим лише на основі врахування вірогідних професійних потреб. Відбір типових мовленнєвих зразків та мовного інвентарю телефонних розмов (термінологічної лексики, специфічних понять, певного граматичного матеріалу) потрібно здійснювати на основі автентичних діалогів. Тільки після цього стає можливим визначати ті знання, навички та вміння, якими повинні оволодіти студенти в процесі формування професійно орієнтованої компетентності.

Навчання за розробленою методикою передбачає застосування великої кількості автентичних звукозаписів, здійснених англомовними носіями, що забезпечують можливість слухання різних голосів, тембрів, манер мовлення. Використання звукозапису телефонних розмов лише носіями мови репрезентує реальне, не спрощене її використання – з нормальною швидкістю та справжнім ритмом і акцентами звучання, що є досить необхідним для розвитку специфічних навичок та вмінь сприймати на слух. Беручи до уваги досвід експериментального навчання, студенти скаржилися на швидкий темп мовлення в аудіоматеріалах, що ними прослуховувалися. Саме він, з їхньої точки зору, найбільше заважав розумінню. Тому розвиток навичок аудіювання, особливо на підготовчому (рецептивно-репродуктивному) етапі навчання, є можливим за рахунок регулювання пауз, щоб створити у студентів резерв часу для смислового опрацювання почутого.

Враховуючи об’єктивні можливості більшості ВНЗ, а саме неспроможність використання тільки оригінальних звукозаписів, більш можливим та цілком доцільним для навчання реальних мовленнєвих зразків є використання синтезованих діалогів. Названі діалоги є дуже близькими до істинних, але в той же час вони краще пристосовані до реальних умов навчання (до рівня мовних досягнень тих, хто навчається, до тематики, що вивчається, до менталітету та особливостей тих, хто навчається і тих, хто навчає), тобто оптимально відповідають навчальним потребам. Використання синтезованих діалогів є особливо доцільним на підготовчому етапі навчання ДМ на рівні «реплікування». У вправах з використанням синтезованих аудіо фонограм студенти задиктовують власні репліки за одного із співрозмовників на фонограмі. Така «співбесіда» забезпечується великою кількістю спеціально створених опор у вигляді карток з шаблонними репліками відповідних комунікативних функцій комунікантів. Адаптованими та спеціально створеними для навчання ПОДМ з використанням телефонних розмов можуть бути лише комунікативні ситуації.

Підсистема вправ для навчання враховує специфічність проходження діалогової комунікації по телефону (наявність постійного зворотного зв’язку між мовцем та слухачем, опосередкованість спілкування через телефон та властивих йому комунікативних шумів, наявність автовідповідача та врахування його при навчанні як технічного мовця/слухача, врахування стилістичних параметрів оформлення англомовного телефонного мовлення та необхідність його занотовування). Специфічні особливості зумовили створення спеціальних вправ, направлених на подолання труднощів культурологічного характеру та вправ для забезпечення психологічної налаштованості комуніканта сприймати на слух та передавати повідомлення в умовах беззорового контакту.

Серед чинників, що ускладнюють процес сприйняття і розуміння ПОДМ на матеріалах автентичних телефонних розмов, вагоме місце посідає наявність опосередкованого каналу комунікації – телефону та комунікативних шумів. Тому на підготовчому етапі навчання бажано відразу ж використовувати фонограми, які містять зовнішні шуми. З методичної точки зору, наявність зовнішніх перешкод в процесі реальної телефонної комунікації зумовлює необхідність навчання спеціальних шаблонних реплік на разі виникнення технічних перешкод, відпрацювання достатньої кількості реплік, що слугують для лаконічності і чіткості пояснення перерваності зв’язку, пошкоджень на лінії.

Необхідно також враховувати індивідуальні та вікові особливості тих, хто навчається та намагатися компенсувати їх у навчальному процесі – розвивати слухову пам'ять та фонематичний слух спеціальними завданнями, вчити прогнозувати аудіо діалог (для розвитку «мовної» здогадки), аналізувати аудіо діалог-зразок з точки зору його структури і різноманітних мовних та мовленнєвих явищ, притаманних певному соціокультурному соціуму. Можливим для навчання ДМ з використанням автентичних телефонних розмов є використання перекладу фрагментів аудіо діалогу, особливо складних з точки зору соціокультурних аспектів, так як англомовна телефонна комунікація містить ряд мовних засобів, еквіваленти яких неможливо знайти в україномовній комунікації. Важливо також, щоб в процесі навчання підібрані аудіоматеріали могли зацікавити, привабити осіб даного студентського віку, інакше розуміння може не настати, тому що не буде активізована мотиваційно-спонукальна фаза.

Підсумовуючи зазначимо, що попередні теоретичні та практичні напрацювання даного дослідження надали підґрунтя для розроблення методики формування ПОК в ПОДМ майбутніх фахівців з міжнародної економіки. В свою чергу, впровадження цієї методики сприяє мобільності бакалаврів з міжнародної економіки та посилює їхню конкурентоспроможність на ринку праці.

 

Література:

1. Бабаян, О. О. Формування професійної компетентності бакалаврів з міжнародної економіки засобами імітаційно-рольового моделювання : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / О. О. Бабаян ; Луганський національний ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Луганськ, 2009. – 255 с.

2. Биконя, О. П. Навчання бакалаврів з міжнародної економікиділових усних та писемних переговорів англійською мовою : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Оксана Павлівна Биконя ; Київський національний лінгвістичний університет. – К., 2006. – 238 с.

3. Дементьева, Л. В. Педагогические условия формирования готовности к деловому иноязычному общению у студентов неязыковых факультетов вузов : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Марина Владимировна Дементьева ; Челябинский гос. пед. ун-т. – Челябинск, 2001. – 163 с.

4. Коломиец, С. С. Обучение специалистов профессионально-ориентированному общению с зарубежными партнерами (на материале английского языка) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / С. С. Коломиец ; Киевский гос. лингв. ун-т. – К., 1994. – 253 с.

5. Комарова, Э. П. Теоретические основы профессионального обучения иноязычному опосредованному общению в неязыковом вузе : автореф. дис.. ... док. пед. наук : 13.00.08 / Эмилия Павловна Комарова ; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 2001. – 40 с.

6. Линь Мэй. Речевые особенности и правила построения русского телефонного диалога : автореф. дис. … канд. філол. наук :10.02.01 / Линь Мей; МГПУ. – М., 2003. – 20 с.

7. Личко, Л. Я. Змістовний компонент професійно орієнтованої компетентності в говорінні майбутніх менеджерів / Л. Я. Личко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Педагогіка та психологія». – Вип. 6. – 2003. – С. 118-126.

8. Личко, Л. Я. Передумови успішності формування професійно орієнтованої компетентності в говорінні майбутніх менеджерів–економістів / Л. Я. Личко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Педагогіка та психологія». – 2002. – Вип. № 5. – С. 71-76.

9. Максименко, Л. О. Навчання професійно спрямованого англомовного діалогу майбутніх менеджерів невиробничої сфери : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Людмила Олександрівна Максименко ; Київський національний лінгвістичний університет. – К., 2012. – 285 с.

10. Програма з англійської мови для професійного спілкування / Г. Є. Бакаєва [та ін.]. – К. : Ленвіт, 2005. – 119 с.

11. Тарнопольский О. Б. Методика обучения английскому языку для делового общения : учеб. пособие / О. Б. Тарнопольский, С. П. Кожушко. – Киев : Ленвит, 2004. – 192 с.

12. Теорія і практика формування іншомовної професійно орієнтованої компетентності в говорінні у студентів нелінгвістичних сеціальностей: колективна монографія / О.Б.Бігич, Л.В. Бондар, М.М. Волошинова, Л.О.Максименко, О.М.Огуй, Я.В.Окопна, І.О.Сімкова; за заг. та наук. ред. О. Б. Бігич. – К: Вид. центр КНЛУ, 2013. – 383 с.

13. Comfort, J. Effective Telephoning. Student's Book / J. Comfort. - Oxford University Press. – 1996. – 110 p.

14. Donna, S. Teach Business English / S. Donna. - Cambridge Handbooks for language teachers. Cambridge University Press. – 2000. – 370 p.

15. Naterop, B. J. Telephoning in English / B. J. Naterop, R. Revell. - Cambridge University Press, 2005. – 128 p.

16. Susan Lowe. Telephoning / Susan Lowe. - DELTA Business Communication Skills, 2004. – 64 p.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.