Сірик Т. В. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

аспірантка Сірик Тетяна Володимирівна

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», Україна, м. Переяслав-Хмельницький

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

 

Сучасна інтеграція України у міжнародне співтовариство, зокрема в галузі економіки, призводить до змін у вимогах, що висуваються до професійної компетентності сучасного економіста.

Рівень професіоналізму спеціаліста визначається ґрунтовними теоретичними знаннями всіх сфер економічної науки, ступенем соціальної відповідальності перед суспільством, практичними навичками діяльності в обраній сфері, вмінням спілкуватися з діловими партнерами, володіння хорошими фізичними (здоров’я, спритність, сила та ін.) та моральними (впевненість, стійкість, усвідомлення відповідальності, ініціатива, почуття обов’язку, почуття гідності та ін.) якостями. Проте, як свідчить статистика 61 % роботодавців України скаржаться на брак у нинішніх випускників практичних навичок, 38 % – на невміння вирішувати проблемні ситуації.

Процес формування у студентів професійної компетентності, як інтегрованої системи професійних знань, умінь, навичок фахівця та його особистісних якостей, відбувається поступово упродовж як всього періоду навчання, так і всього життя. Завдяки використанню компетентнісно орієнтованих, інтерактивних технологій поглиблюється рівень оволодіння відповідними здібностями. Студент, який поступово починає відчувати себе суб'єктом процесу навчання, використовуючи весь комплекс вмінь, накопичує досвід у спілкуванні, привчається ефективно працювати у групі, колективі, вчиться співвідносити та гармонізувати власні інтереси з інтересами інших.

Студентський вік – це головний період для розвитку основних соціогенних і професійних компетенцій людини, а саме:

1) формування професійних, світоглядних і громадських якостей майбутнього фахівця;

2) розвиток професійних здібностей як передумови подальшої самостійної професійної творчості;

3) ставлення інтелекту і стабілізація рис характеру;

4) перетворення мотивації та всієї системи ціннісних орієнтацій;

5) формування соціальних цінностей у зв'язку з професіоналізацією [1].

Розвиток професійної компетентності передбачає використання основних педагогічних принципів: науковості, системності, гуманізму, послідовності, активності, індивідуалізації, контекстності, доступності, зв’язку теорії та практики, рефлексії; використання сучасних інноваційних методів, форм і засобів навчання; оптимізацію фундаментальної та практичної підготовки майбутніх фахівців [2, с. 69].

Комплексна характеристика молодого фахівця може охоплювати такі компоненти: пізнавально-операційний (творчі здібності, професійна компетентність, високий рівень базової освіти); мотиваційний (професійні установки, інтереси, бажання займатися професійною діяльністю); психофізіологічний (діловитість, наполегливість, працездатність, урівноваженість); емоційно-вольовий (емоційне сприйняття, ініціативність, самовладання, професійний оптимізм); оцінний (самооцінка своєї професійної підготовки, оптимальне розв’язання професійних завдань) [3].

Також не можна оминути і фізичну підготовку майбутніх фахівців, яка полягає у міцному здоров’ї, високому рівні професійної фізичної і психологічної підготовленості та стійкості організму до різних змін навколишнього середовища.

Поняття «професійна компетентність» увійшло в термінологію у 80-ті роки минулого століття з праць Ю.К. Чабанського, С.П. Баранова, В.О. Сластьоніна і вважалось складовою професіоналізму. Термін «компетентність» (від лат. compeience) – поняття, що висвітлює аспекти поведінки людини, пов’язані з виконанням роботи, визначає основну характеристику особистості, яка досягла або здатна досягти високих результатів у діяльності [4].

Сутність соціально-педагогічних особливостей формування професійної компетентності являє собою соціальне уявлення (у тому числі й про організаційну культуру, соціально-психологічний клімат, безпеку і комунікацію, сприймання, пізнання і вплив).

Соціальні уявлення, на думку О.Б. Шевченко, дають змогу особистості орієнтуватися в будь-якій соціальній ситуації, приймати вірні рішення і досягати поставлених цілей [5, с.749].

До соціально-педагогічних особливостей формування професійної компетентності майбутніх економістів можна віднести такі:

1) здатність спеціаліста брати на себе відповідальність у складних ситуаціях;

2) вміння продуктивно брати участь у спільному прийнятті рішень;

3) вміння врегульовувати конфлікти, що виникають у колективі в процесі професійної діяльності;

4) оволодіння сучасним комплексом методів, засобів і форм навчання та самонавчання, що охоплює всі сторони й етапи професійної підготовки фахівців;

5) розвиток сучасного професійного мислення, що дає змогу кваліфіковано вирішувати професійні проблеми.

Професійна компетентність майбутнього спеціаліста формується на засадах теоретичних знань, практичних умінь, значущих особистісних якостей та життєвого досвіду, що зумовлює готовність фахівця до виконання професійних обов’язків та забезпечує високий рівень його самоорганізації. Зміст цього поняття обумовлюється багатьма факторами, зокрема, рівнем розвитку техніки, науки, економіки, освіти; процесами, які відбуваються в суспільстві; суспільним замовленням [6, с. 157].

Необхідність формування професійної компетентності майбутніх економістів пов’язана з наявністю численних проблем у сфері професійної підготовки студентів: випуск спеціалістів з низьким потенціалом та їхня неготовність до роботи в сучасних динамічних виробничих і соціальних умовах; невідповідність отриманих знань вимогам сучасного ринку праці; пасивність багатьох студентів, їх небажання виступати активними суб’єктами навчальної та наукової діяльності. Близько чверті роботодавців (26%) вказують, що за останні п’ять років якість підготовки випускників в українських вузах погіршилася. Тому на сьогодні дуже важливим є дослідження проблеми формування професійної компетентності майбутніх економістів у процесі їх професійної підготовки.

В умовах конкуренції на ринку праці сучасний економіст повинен уміти творчо і самостійно розв’язувати будь-яке професійне завдання, що значною мірою залежить від якості оволодіння сучасними знаннями на основі глибокої теоретичної підготовки, здатності мислити на перспективу і діяти в категоріальній системі ринкової економіки. Зазначені вимоги визначають різні особливості формування професійної компетентності майбутніх економістів на сучасному етапі розвитку економіки [7].

Отже, соціально-педагогічні особливості формування професійної компетентність майбутніх економістів вимагають від спеціалістів як принциповості, вміння відстояти власну думку, протистояти небажаному впливу, так і толерантності, вміння пристосовуватися, і, більш того, ефективно діяти в постійно змінюваних соціальних-економічних умовах сучасного суспільства. Дані особливості вимагають як досить високого рівня оптимізму, що надає віру в успіх, здавалось би, нереальної, безнадійної справи, так і достатнього рівня песимізму, який надає змогу реально оцінити себе та свої знання, щоб уникнути зайвої ейфорії, і, головне, змушує заповнити прогалини в знаннях та вміннях, що гальмують справу. Тому ми вважаємо, що соціально-педагогічні особливості формування професійної компетентності у майбутніх економістів вимагають професійно-значущих якостей від майбутніх спеціалістів, їх здатності до високоефективної інноваційної діяльності, прояву нестандартного мислення, імпровізації, інтуїції, майстерності, що межує з мистецтвом, професійним талантом.

 

Література:

1. Борисенко М.В. Засоби формування професійної компетентності та виховання соціально-мобільної особистості [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/upbring/33147/

2. Отрощенко Л.С. Умови розвитку професійної компетентності фахівців у ВНЗ/ Л.С. Отрощенко // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця: матеріали ІІІ міжвузівської науково-практичної конференції. – Суми: видавництво Суми ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – С. 68-69.

3. Карпова О.О. Особливості професійно-педагогічної підготовки студентів економічного профілю [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/242

4. Лисак О.Б. Формування компетентностей майбутнього фахівця-економіста / О.Б. Лисак // Матеріали Дев’ятої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціум. Наука. Культура». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://intkonf.org/lisak-ob-formuvannya-kompetentnostey-maybutnogo-fahivtsya-ekonomista/

5. Шевченко Е.Б. Социально-психологическая компетентность педагогического персонала / Е.Б. Шевченко // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – Т.12. – № 3. – 2010. – С. 748-750.

6. Горобець С.М. Теоретичні моделі компетенцій майбутніх економістів / С.М.Горобець // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2005. – Вип. 25. – С. 156-158

7. Шостаківська Н. Особливості формування професійної компетентності майбутніх економістів на сучасному етапі розвитку економічної освіти / Н.Шостаківська // Матеріали Всеукраїнської науково-практична інтернет-конференції «Сучасні тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку й фінансів» 15 травня 2013 року. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.stelmaschuk.info/archive-internet-conference/64-conferencia-15-05-2013/821-821.html

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.