к. п. н., Мороз Т. О. ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

к. п. н., доцент кафедри іноземних мов, Мороз Т. О.

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського,

Україна, м. Миколаїв

 ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

 

Сьогодні статус іноземної мови стрімко зростає. Вивчення іноземних мов стає вимогою часу. Держава потребує висококваліфікованих фахівців із знанням іноземних мов, професіоналів готових до гідної участі у міжнародному співробітництві та формуванні нового ставлення до України в Європі та світі. Іноземна мова все більше набуває ролі засобу міжкультурного та професійного спілкування. Усе це зумовлює необхідність модернізації системи української освіти в умовах інтенсивного розвитку соціально-економічних відношень в суспільстві, передбачає актуалізацію проблем підвищення якості вищої освіти, що визначається не тільки об'ємом знань за фахом, але й здатністю майбутніх випускників до їх творчого застосування у реалізації завдань фахового спрямування, спроможність здійснювати іншомовне спілкування з фахівцями з інших країн, а також виконувати професійну діяльність в умовах іншомовного середовища.

Проблема формування іншомовних навичок у майбутніх спеціалістів завжди привертала увагу дослідників.

У роботах сучасних дослідників (І. О. Зимня, І. В. Анічков, Г. В. Рогова, Ю. І. Пасов, О. М. Волченко, Г. О. Копил, В. Г. Редько) наголошується на актуальності проблеми удосконалення змісту навчання іноземних мов майбутніх фахівців як однієї зі складових їхнього загальнокультурного розвитку і професійної підготовленості. Іншомовна підготовка відкриває широкі можливості для загальнокультурного, особистісного і професійного розвитку кожної особистості, тому доцільною є спрямованість навчання іноземної мови на формування професійної компетентності.

Сутність поняття професійної компетентності було предметом розгляду в роботах О. Є. Антонової, В. П. Беспалька, О. А. Дубасенюк, М. Б. Євтуха, І. А. Зазюна, Н. В. Кузьміної, О. Є. Ломакіної, Н. Г. Ничкало, Є. М. Павлютенкова, . І. Пискунова, М. В. Розова, В. О. Сластьоніна та ін.

Поняття «професійна компетентність» характеризує і визначає рівень професіоналізму особистості, яка володіє знаннями, навичками та уміннями, набутими власним шляхом та з досвіду практичної діяльності, що дають змогу їй демонструвати професійно грамотне мислення, оцінку, думку і здатність розв’язувати проблеми професійного характеру. Під професійною іншомовною компетентністю ми розуміємо сукупність знань (лексичних, граматичних, фонетичних, орфографічних), умінь в аудіюванні, говорінні, читанні, письмі та навичок спілкування, що забезпечує володіння іноземною мовою на професійному рівні.

Згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти, комунікативні мовні компетенції є такими, що забезпечують людині можливість діяти, застосовуючи специфічні лінгвістичні засоби. Комунікативна мовленнєва компетенція складається з таких компонентів, як лінгвістичні компетенції, соціолінгвістичні компетенції та прагматичні компетенції, і реалізується у виконанні різних видів мовленнєвої діяльності [1].

Для компетентного фахівця, котрий не володіє необхідними для його професії компетенціями, як засвідчує практика, неможлива їх повна реалізація в соціально значущих аспектах. Відповідно, компетентність студента є основним якісним показником освітнього процесу у вищому навчальному закладі, а її досягнення відбувається через здобуття ним необхідних компетенцій, що і є освітньою метою професійної підготовки спеціаліста.

Соціально-економічна ситуація сьогодення розкриває перед майбутніми фахівцями нові можливості самореалізації, яка може здійснюватися не тільки через окремі випадки спілкування із зарубіжними колегами та партнерами, але й через здійснення професійної діяльності в умовах іншомовного суспільства. У такому зв'язку необхідно спрямовувати навчальну діяльність студентів на формування здібностей реалізації професійної діяльності та її результатів засобами іноземної мови, тобто формування іншомовної професійної компетентності.

Теоретична та практична актуальність проблеми зумовила її мету, а саме: визначення поняття та змісту іншомовної професійної компетентності та шляхи її формування у процесі підготовки майбутніх спеціалістів.

Ототожнення понять "формування іншомовної комунікативної компетентності студентів технічних спеціальностей" та "професійна компетентність фахівця" відбувається у працях А. Андрієнко, Е. Бібікової, Ю. Солоднікової, О. Кравченко та С Склярової, Н. Ізорія та інші. Так, А. Насіханова наголошує, що формування іншомовної компетенції є одним із завдань виховання повноцінної мовної особистості в умовах університетської освіти. При цьому наводиться визначення іншомовної компетенції як результату професійної підготовки, готовності до іншомовної діяльності у різних сферах згідно з пріоритетами особистості. Іншомовна компетенція не є простою сукупністю знань, навичок, умінь, однак, як результат навчального процесу, вона відбиває взаємодію іншомовних знань, умінь і ціннісних відношень особистості. Як процес розвитку, іншомовна компетенція є зміною станів особистості у багаторівневій освітній системі [2].

За визначенням І.В.Секрет, іншомовна компетентність є інтегральною особистісно-професійною якістю людини з певним рівнем мовної освіти, яка реалізується у готовності на певній основі до успішної, продуктивної та ефективної діяльності з використанням комунікативних та інформативних можливостей іноземної мови, забезпечує можливість ефективної взаємодії з оточуючим середовищем за допомогою відповідних мовних компетенцій [3].

Важливим структурним компонентом професійної компетентності є комунікативна компетентність, яка є якісною характеристикою особистості фахівця та охоплює сукупність науково-теоретичних знань, практичних умінь і навичок у сфері здійснення професійної комунікації, досвід здійснення професійної взаємодії, стійку мотивацію професійного спілкування.

Аналіз наукової літератури дозволив визначити іншомовну професійну компетентність як інтегративне особистісно-професійне утворення, що реалізується у теоретичній та практичній готовності особистості до виконання успішної та ефективної професійної діяльності з використанням засобів іноземної мови або в умовах іншомовної культури.

Професійно-спрямована іншомовна підготовка фахівців, що має на меті сформувати навички і уміння практичного володіння іноземною мовою у сфері фахової діяльності, пропонуємо здійснювати за такими етапами:

1) загальний – етап іншомовної підготовки до компетентнісно-орієнтованого володіння іноземною мовою (з урахуванням різного рівня іншомовної підготовки студентів);

2) базовий – етап опанування студентами базовими професійними знаннями та спеціальної термінології іноземною мовою;

3) професійний – передбачає залучення студентів до виконання комплексних завдань зі сфери професійної діяльності у процесі іншомовного спілкування. На цьому етапі іншомовна підготовка допомагає збагачувати і поглиблювати професійний досвід студентів. На професійному етапі взаємодія між викладачем та студентом набуває характеру продуктивної спільної діяльності. Однією з ефективних форм такої співпраці на етапі формування іншомовної професійної компетентності студентів може бути проектна робота майбутніх фахівців. Уміння використовувати метод проектів є показником високої кваліфікації діяльності викладача.

Отже, тенденція до професіоналізації викладання іноземних мов загалом реалізується у формуванні іншомовної професійної компетентності. Професійно-спрямована іншомовна підготовка студентів має на меті сформувати навички і уміння практичного володіння іноземною мовою у сфері фахової діяльності, що цілком відповідає потребам сучасного українського суспільства і визначено одним із пріоритетних напрямків професійної підготовки сучасного фахівця.

 

Література:

1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. - К. : Ленвіт, 2003. -273 с

2. Насиханова А. 3. Иноязычная компетенция как компонент профессиональной подготовки специалиста в процессе обучения в вузе [Електронний ресурс]/ А. З. Насиханова. – Режим доступу: http//lingvomaster.ru/files/354.pdf/

3. Секрет І. В. Іншомовна професійна компетентність. [Електронний ресурс]/ І. В. Секрет. – Режим доступу: http//archive.nbuv.gov.ua/portal/soc/Sekret.pdf/

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.