кандидат педагогічних наук, Сидорук І. І. ВИДИ НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ВЖИВАННЯ ДІТЬМИ ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН

УДК 37.013.42+378+613.8

 

ВИДИ НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ВЖИВАННЯ ДІТЬМИ ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН

кандидат педагогічних наук, доцент Сидорук І. І.

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

 

Досліджено особливості підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики вживання дітьми психоактивних речовин. Розкрито види навчально-практичної діяльності у підготовці майбутніх соціальних педагогів до зазначеного виду діяльності.

Ключові слова: навчально-практична діяльність, підготовка, майбутні соціальні педагоги, профілактика, психоактивні речовини.

 

Сидорук И. И. Виды учебно-практической деятельности в подготовке будущих социальных педагогов к профилактике употребления детьми психоактивных веществ / Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки. Украина, г. Луцк

Исследованы особенности подготовки будущих социальных педагогов к профилактике употребления детьми психоактивных веществ. Раскрыты виды учебно-практической деятельности в подготовке будущих социальных педагогов к отмеченному виду деятельности.

Ключевые слова: учебно-практическая деятельность, подготовка, будущие социальные педагоги, профилактика, психоактивные вещества.

 

Sydoruk I. I. Types of educational-practical activity are in preparation of future social teachers to prophylaxis of the use of psychoactive substances children / Lesya Ukrainka Eastern European National University, Ukraine, Lutsk

In the article an author investigates the features of preparation of future social teachers to the prophylaxis of the use of psychoactive substances children. An author exposes the basic types of educational-practical activity in preparation of future social teachers to the marked type of activity.

Keywords: educational-practical activity, preparation, future social teachers, prophylaxis, psychoactive substances.

 

Вступ

В Україні проблема вживання дітьми психоактивних речовин є надзвичайно актуальною. Зокрема, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я Україна займає 1-е місце в світі за рівнем дитячого алкоголізму підготовка [3]. У зв’язку з цим постає гостра необхідність у підготовці висококваліфікованих професійних кадрів – соціальних педагогів, які б сприяли взаємодії та взаємозв’язку різних інституцій і механізмів соціальної сфери, допомагали дітям і молоді у критичних життєвих ситуаціях і в перспективі виступали б рушійною силою швидкого реагування суспільства на нову соціальну ситуацію та шляхи її вирішення. Зазначимо, що психоактивна речовина – це всі засоби, які є предметом зловживання дітьми, оскільки через свою хімічну природу здатні впливати на центральну нервову систему, викликаючи при застосуванні особливий ефект (специфічний для кожної речовини). Сюди належать наркотики, транквілізатори, алкоголь, нікотин та інші засоби.

Здійснюючи вивчення стану підготовки майбутніх соціальних педагогів до здійснення профілактичної діяльності, встановлено, що на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719 «Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра» було опублікувало лист Міністерства освіти і науки України від 06.12.07 №1/9-736 «Про перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра». В цьому листі вказується на можливість підготовки фахівців за напрямом 6.010106 «Соціальна педагогіка» за низкою спеціалізацій, у тому числі за спеціалізацією «Соціально-профілактична діяльність» [4].

Вивчаючи досвід підготовки соціальних педагогів в Україні, нами було виявлено, що у жодному з навчальних закладів (з 28 досліджуваних) спеціальної підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики вживання дітьми психоактивних речовин (ПАР) не ведеться, тобто спеціалізації за даним напрямом відсутні. Проте, у низці навчальних закладів у циклі дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу пропонуються до вивчення такі курси, як «Превентивна педагогіка», «Психологія девіантної поведінки», «Профілактика девіантної поведінки». Вони, безперечно, містять більш повний об’єм теоретичного матеріалу щодо вживання ПАР і сприяють формуванню у студентів елементарних практичних навичок вивчення даної категорії дітей та планування роботи з ними.

Зокрема, аналіз практики підготовки майбутніх соціальних педагогів у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки дозволив встановити, що питання особливостей поведінки, пов’язаної з уживанням психоактивних речовин, та її профілактики висвітлюються, насамперед, у курсах нормативної та вибіркової частини змісту освіти ОКР «бакалавр».

Зокрема, навчальна дисципліна «Соціальна педагогіка» передбачає вивчення таких тем, як: «Поняття “норма” і “відхилення від норми” в соціальній педагогіці. Девіантна поведінка дітей і молоді як прояв соціальної дезадаптації» [1, с. 47], «Проблеми соціально-педагогічної роботи в закладах соціальної реабілітації й психолого-педагогічної підтримки дитинства, у спеціальних установах пенітенціарної системи з дітьми груп ризику, дітьми та молоддю з девіантною поведінкою» [52] та ін. Вони включають розгляд питань адикції як прояву девіантної поведінки, суті, причин й наслідків підліткової наркоманії та алкоголізму, форм роботи соціального педагога з клієнтами, що проявляють різні види залежностей, заходів щодо запобігання підлітковій наркоманії та змісту соціально-педагогічної допомоги дітям, схильним до алкоголізму, на різних вікових етапах їх розвитку, основні підходи та програми профілактичної та корекційної соціально-педагогічної діяльності з дітьми та молоддю з девіантною поведінкою та ін.

Навчальна дисципліна «Технології соціально-педагогічної діяльності» передбачає вивчення теми «Технології профілактичної роботи соціального педагога. Вона, в свою чергу, включає інформацію щодо рівнів, видів соціальної профілактики, форм і методів профілактики адиктивної поведінки серед учнівської молоді, принципи відбору психокорекційних методик і методів роботи з даною категорією дітей, основних процедур, стратегій та моделей соціальної профілактики, традиційних та інноваційних технологій профілактичної роботи [1, с.168].

Навчальна дисципліна “Соціально-педагогічна профілактика правопорушень” передбачає вивчення основних видів девіантної поведінки та іх класифікацію [1, с.284], а дисципліна “Правові обов’язки та відповідальність неповнолітніх” передбачає вивчення наступних питань: проблема вживання неповнолітніми наркогенних речовин, характеристика програм профілактики негативних явищ у середовищі неповнолітніх, аналіз негативних тенденцій у молодіжному середовищі, адиктивна і кримінальна поведінка як крайні форми соціальної дезадаптації. тощо.

Курс “Профілактика девіантної поведінки” містить змістовий модуль «Соціально-педагогічна робота з особами, схильними до адиктивної поведінки» у якому розглядаються наступні теми: «Сутність адиктивної поведінки та її проявів. Передумови та мотиви наркотизації. Група ризику», «Механізми формування адиктивної поведінки. Характеристика та класифікації наркотичних засобів», «Соціально-педагогічна профілактика адиктивної поведінки» [1, c. 500-503].

На ОКР «магістр» студенти вивчають дисципліну «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики вживання дітьми ПАР». Мета вивчення курсу – розкрити технологічні аспекти підготовки та особливості формування готовності майбутніх соціальних педагогів до здійснення профілактики вживання психоактивних речовин у дитячому та молодіжному середовищі. Головним його завданням є: розкрити особливості профілактики вживання дітьми психоактивних речовин; сформувати сучасний погляд у майбутніх соціальних педагогів на проблему вживання психоактивних речовин дітьми і молоддю та підготовку кадрів – фахівців з профілактики ПАР; зорієнтувати студентів на вивчення основних клінічних, психологічних, соціальних та правових аспектів надання допомоги дітям «групи ризику» вживання психоактивних речовин; окреслити модель майбутнього фахівця – соціального педагога з профілактики вживання ПАР; розкрити основні етапи та зміст підготовки студентів до профілактики вживання дітьми психоактивних речовин; оволодіння технологіями підготовки соціального педагога до профілактики вживання дітьми психоактивних речовин; застосовувати набуті знання у практичній соціально-педагогічній діяльності.

Питання, які вивчаються в рамках зазначених курсів під час лекційних, практичних, семінарських занять, спрямовані на формування основних понять, теоретичного підґрунтя профілактичної діяльності, формування професійного світогляду і суджень, вивчення технологій профілактичної діяльності, алгоритму і шляхів досягнення позитивного результату, допомагають студентам у засвоєнні раціональних методів і прийомів антинаркотичного виховання учнів та у формуванні умінь майбутнього спеціаліста творчо використовувати знання методики профілактичної роботи, інтерактивних соціально-просвітницьких методик. Практичні заняття передбачають створення і аналіз проблемних ситуацій, обговорення різних аспектів проблеми вживання психоактивних речовин у формі дебатів, „круглого столу”, ділових ігор, дискусій, тематичних годин спілкування за участі фахівців з профілактики.

Ще одним видом навчально-практичної діяльності у підготовці майбутніх соціальних педагогів до профілактики вживання дітьми психоактивних речовин є волонтерська діяльність. Студенти спеціальності «Соціальна педагогіка» беруть активну участь у заняттях Школи волонтерів при Центрі волонтерів «Довіра» СНУ імені Лесі Українки, залучаються до добровільної соціальної роботи. Мета діяльності волонтерського Центру: об’єднання та координація, сприяння розвитку волонтерського руху у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки. Завдання: сприяння розвитку волонтерської діяльності на всіх факультетах та інститутах СНУ імені Лесі Українки; сприяння становленню, саморозвитку та самореалізації студентів, як волонтерів; співпрацювати з державними та громадськими організаціями, установами в галузі соціальної допомоги; проводити громадські волонтерські акції на регіональному і місцевому рівні; діяльність школи волонтера для роботи з дітьми та молоддю. Діяльність: навчання волонтерів з метою вивчення волонтерського руху в Україні; проведення заходів та акцій, що популяризують волонтерство; надання допомоги особам, які перебувають у складних життєвих ситуаціях; просвітницька робота з метою популяризації здорового способу життя [2].

Волонтерська робота надає студенту певний ступінь самостійності, достатнє поле для маневрування, де студенти набувають професійного досвіду. У процесі доручення до різноманітних благодійних акцій, популяризації здорового способу життя, студенти взаємодіють з іншими в різних ситуаціях. В рамках навчання в Школі волонтерів СНУ імені Лесі Українки майбутні соціальні педагоги мають можливість реалізувати свій соціальний проект, випробувати себе, розвинути свої професійні вміння в сфері профілактики вживання дітьми психоактивних речовин, розробляти профілактичні програми, проводити дослідження тощо.

Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики вживання дітьми психоактивних речовин потребує апробації набутих знань на практиці, вироблення навичок і вмінь, що реалізуються під час проходження практик: навчально-виховної, літньої педагогічної, навчально-технологічної, стажерської, які створюють можливості для ознайомлення студентів з діяльністю соціальних служб в напрямку профілактики, методиками роботи, які використовують спеціалісти.

Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики вживання дітьми ПАР здійснюється також в рамках наукової роботи студентів, яка передбачає:

– участь студентів у науково-теоретичних і науково-практичних конференціях, присвячених проблемам формування здорового способу життя підлітків та молоді, підготовці майбутніх соціальних педагогів до профілактики вживання ПАР та ін. Зокрема, кафедрою соціальної педагогіки і педагогіки вищої школи вже п’ятий рік поспіль організовується та проводиться Міжнародна науково-практична конференція студентів та аспірантів, де студенти мають можливість представити свої наукові доробки, зокрема в сфері профілактики вживання дітьми ПАР. За результатами конференції публікується збірник матеріалів конференції;

– участь студентів у роботі наукових гуртків та проблемних груп;

– виконання наукових робіт (курсових, дипломних) з проблем вживання дітьми ПАР та підготовки фахівців до профілактичної діяльності.

У рамках виховної роботи зі студентами проводяться години куратора, виховні години з проблем вживання ПАР і альтернативних форм організації дозвілля, конкурси соціальної реклами з пропаганди здорового способу життя, організовуються фотовиставки, екскурсії до наркодиспансеру, СНІД-центрів, соціальних центрів допомоги і ресоціалізації накрозалежних, дні здоров’я тощо.

Усі ці види діяльності створюють належні умови для озброєння студентів необхідним арсеналом знань, умінь і навичок, які допоможуть соціальному педагогу в майбутньому ефективно здійснювати профілактику.

Отже, загострення проблеми вживання дітьми ПАР вимагає переорієнтації стратегій профілактичної роботи і вдосконалення системи підготовки фахівців до такої діяльності, зокрема, впровадження відповідних спеціалізацій чи подвійних спеціальностей, вдосконалення спеціальної підготовки соціальних педагогів до антинаркотичної профілактики шляхом введення в навчальні плани комплексу вузькопрофільних дисцилін і спецкурсів, які забезпечать засвоєння інноваційних педагогічних систем, технологій профілактичного впливу та системи управління цим процесом, поширення нових навчально-методичних матеріалів і навчання способам та прийомам їх застосування.

 

Література:

1. Соціальна педагогіка: навчально-методичні матеріали для підготовки бакалаврів соціальної педагогіки: навч.-метод. посіб. / за заг. ред. П. Гусака, Л. Грицюк. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 683 с.

2. Центр волонтерської діяльності "Довіра" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eenu.edu.ua/uk/structure/centr-volonterskoyi-diyalnosti-dovira

3. Україна посідає перше місце в світі з дитячого алкоголізму і за 20 років втратила 6 млн людей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://newsru.ua/ukraine/22aug2011/ukraina.html

4. Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 06.12.2007 р. № 1/9-736 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uazakon.com/documents/date_b2/pg_gxcysa/index.htm

 

References:

1. Sotsial'na pedahohika: navchal'no-metodychni materialy dlya pidhotovky bakalavriv sotsial'noyi pedahohiky : navch.-metod. posib. / za zah. red. P. Husaka, L. Hrytsyuk. – Luts'k : Skhidnoyevrop. nats. un-t im. Lesi Ukrayinky, 2012. – 683 s.

2. Tsentr volonters'koyi diyal'nosti "Dovira" [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://eenu.edu.ua/uk/structure/centr-volonterskoyi-diyalnosti-dovira

3. Ukrayina posidaye pershe mistse v sviti z dytyachoho alkoholizmu i za 20 rokiv vtratyla 6 mln lyudey [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://newsru.ua/ukraine/22aug2011/ukraina.html

4. Dodatok do lysta Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny vid 06.12.2007 r. № 1/9-736 [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu:

http://www.uazakon.com/documents/date_b2/pg_gxcysa/index.htm

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.