кандидат педагогічних наук, Корпач Н. І. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

УДК: 37.013.73

 

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

кандидат педагогічних наук, доцент Корпач Н. І.

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

 

Дослідження соціалізації дітей з особливими потребами проводилось на базі діяльності громадських організацій Волині. Було встановлено, що основною метою їх діяльності є використання творчого та фізичного потенціалу дітей з особливими потребами для налагодження процесу особистої реабілітації, сприяння захисту їхніх прав, інтеграції інвалідів у суспільство як повноправних членів суспільства.

Ключові слова: громадські організації, соціалізація, діти з особливими потребами.

 

Корпач Н. И. Социализация детей с особенными потребностями в общественных организациях / Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки, Украина, г. Луцк

Исследования социализации детей с особыми потребностями проводилось на базе деятельности общественных организаций Волыни. Было установлено, что основной целью их деятельности является использование творческого и физического потенциала детей с особыми потребностями для налаживания процесса личной реабилитации, содействие защите их прав, интеграции инвалидов в общество как полноправных членов общества.

Ключевые слова: общественные организации, социализация, дети с особенными потребностями.

 

Korpach N. Socialization of children with the special requirements in public organizations/ Lesya Ukrainka Eastern European National University, Ukraine, Lutsk

Research socialization of children with special needs was conducted based on the work of NGOs in Volyn. It was found that the main purpose of their work is the use of creative and physical potential of children with special needs to establish personal rehabilitation process, promoting the protection of their rights, integration of disabled people into society as full members of society.

Keywords: public organizations, socialization, children with the special necessities.

 

Вступ

На сучасному етапі розвитку сусспільства велика увага приділяється питанню соціалізації дітей з особливими потребами. За даними Міністерства освіти в 2010 році в Україні налічувалось понад 160 тис. дітей з особливостями психофізичного розвитку. При цьому кількість встановлених випадків проблем психофізичного розвитку дітей зростає з кожним роком (на 12% у 2010/2011 в порівнянні до 2010/2009 навчального року).

Згідно Міжнародної класифікації стандартів освіти термін «діти із особливими потребами» визначається як – «особи, навчання яких потребує додаткових ресурсів», що охоплює достатньо широкі кола дитячого населення: обдаровані діти і діти із затримкою психічного розвитку, діти-інваліди і діти із вадами за станом розвитку і здоров'я, діти-сироти і безпритульні діти тощо.

Одним з таких ресурсів соціалізації дітей з особливими потребами є громадські організації. Саме тому в Державній національній програмі «Освіта. Україна XXI століття» ставиться стратегічне завдання – об’єднання зусиль державних і громадських інституцій у вихованні молоді, сприяння діяльності дитячих та юнацьких організацій.

Проблема соціалізації особистості була і є предметом дослідження багатьох учених. Загальні аспекти соціалізації особистості, процес її становлення розглядали в науковій літературі такі вчені, як О. Безпалько, В. Вайнола, І. Звєрєва, І. Кон, М. Лукашевич та ін. Вивчення проблем розвитку особистості в умовах життєдіяльності за різними напрямами позанавчальної роботи здійснювали Л. Гордін, О. Карпенко, О. Киричук, Л. Сущенко та ін. Проблеми соціалізації дітей та молоді у громадських організаціях вивчали А. Волохов, С. Диба, Ю. Жданович, Ю. Поліщук. Проте, проблема соціалізації дітей з особливими потребами потребує більш детального вивчення.

Метою статті є обгрунтування сутності соціалізації дітей з особливими потребами в громадських організаціях.

Поняття «соціалізація» сьогодні широко вживається у філософських, соціологічних, психологічних та соціально-педагогічних дослідженнях. Однак, велику увагу науковці приділяють саме трактуванню соціалізації з соціально-педагогічних позицій. Соціально-педагогічний аспект соціалізації полягає в тому, що він передбачає спеціально організований педагогічний вплив на особистість, для підвищення ефективності формування в неї соціальної зрілості, а громадські організації є важливим чинником соціалізації.

Е. Мальцева, Н. Костіна зазначають, що діяльність дитячих організацій направлена на соціалізацію дитини й покликана виконувати такі функції: створення умов для оволодіння дітьми соціально значимим досвідом; допомога дитині в самопізнанні та самореалізації; формування в дітей і підлітків активної життєвої позиції [5]. Проте, діти з особливими потребами об‘єднуються в організації для забезпечення свого соціального захисту, соціальної адаптації в суспільстві, здійснення соціально-трудової реабілітації, культурно-просвітницької діяльності, утвердження себе як особистості.

Безпалько О.В. виокремлює п‘ять груп сервісних неурядових організацій, які працюють в інтересах дітей та молоді:

– організації, пріоритетною метою якиї є соціальна підтримка та допомога різним категоріям дітей, що знаходить своє відображення у назві цих організацій (Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ, міжнародна благодійна організація «Кожній дитині»та ін.;

– організації соціальної спрямованості, створені на підтримку дітей з функціональними обмеженнями та їх сімей;

– організації, діяльність яких націлена на профілактику негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі;

– організації соціального спрямування створені на підтримку сім'ї та дітей, позбавлених батьківського піклування;

– громадські організації та благодійні фонди, які створені та працюють під патронатом релігійних конфесій [1].

Варто зазначити, що серед громадських організацій, створених на підтримку дітей з функціональними обмеженнями можна виокремити два типи:

– громадські організації, створені батьками дітей-інвалідів як організації самодопомоги;

– громадські організації, які створені для соціального захисту осіб із функціональними обмеженнями.

Проаналізувавши діяльність громадських організацій для підтримки дітей з особливими потребами та їх сімей на регіональному рівні ми з‘ясували, що у Волинській області досить активно здійснюють свою діяльність такі організації: «Волинська обласна Громадська організація батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку», Волинська обласна громадська організація «Янголята», Волинський обласний молодіжний Центр реабілітації інвалідів з дитинства «Джерело життя», Волинська обласна дитяча громадська організація «Центр розвитку дитини», Волинська обласна громадська організація «Центр практичної психології сім’ї «Любисток» та ін.

Зокрема, «Волинська обласна Громадська організація батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку» створена для задоволення та захисту законних прав та інтересів дітей і дорослих із синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку, всебічної допомога сім'ям із такими дітьми, сприяння процесу їх соціалізації та формування позитивної суспільної думки щодо дітей із обмеженими функціональними можливостями, визнання їх повноправними членами суспільства.

Для виконання статутних цілей організація працює в таких напрямах:

– консультації психолога і логопеда батькам, які виховують дітей із вадами розвитку;

– корекційно-розвиваючі заняття з дітьми;

– організація професійного навчання молоді з обмеженими можливостями;

– організація дозвілля та спотривно-оздоровчої діяльності;

– організація тренінгів та навчальних семінарів для батьків,

– лобіювання інтересів інвалідів на місцевому та національному рівнях;

– формування певних уявлень і ставлення суспільства до соціальних проблем за посередництвом засобів масової інформації.

Серед проектів реалізованих в організації, що сприяють соціалізації дитини заслуговує на увагу проект «Організація творчих та фізкультурних занять для дітей з синдромом Дауна» в процесі реалізаці якого проводилися фізкультурні заняття та вправи на тренажерах, уроки арттерапії, заняття з логоритміки й танцювальної терапії.

З метою подолання обмежень в доступі до освіти дітей із синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку, реалізовано проект «Ненавчуваних дітей не буває», велася робота по впровадженню інклюзивної освіти в м. Луцьку і Волинській області.

Волинська обласна громадська організація «Янголята» свою діяльність спрямовує на захист конституційних прав дітей з аутизмом, їх реабілітацію, надання психологічної підтримки батькам, обмін досвідом з аналогічними зарубіжними та вітчизняними організаціями. За участю міжнародних експертів організація провела ряд семінарів для педагогів та батьків, у яких є діти з аутизмом. Основним завданням під час їх проведення було – навчити батьків як працювати з тами дітками, з метою адаптації їх до життя в суспільстві.

Серед пріоритетних напрямів діяльності Волинської обласної громадської організації «Центр практичної психології сім’ї «Любисток» велика увага приділяється соціальній інтеграції жінок, які виховують дітей з особливими потребами. Було проведено ряд тренінгів та семінарів: «Реалізуй своє право на повноцінне життя», «Подолання стереотипу меншовартості жінок у сім‘ях, в яких виховуються діти з особливими потребами»; «Створення умов для повноправної участі матерів неповносправних дітей у соціальному, економічному, культурному житті громади»

Метою діяльності Волинської обласної дитячої громадської організації «Центр розвитку дитини» є: захист законних прав членів організації, реалізація їх соціальних, творчих, вікових та інших інтересів; сприяння процесу соціалізації та реабілітації дітей з особливими потребами та їх сімей.

В процесі діяльності здійснюється психолого-педагогічна та логопедична діагностика, надаються консультації на запит (психолога, логопеда, сурдопедагога та ін.), індивідуально-корекційно-розвиткові заняття із вчителем-дефектологом з перспективою подальших занять у парах, міні-групах, гуртку «Забавляночка», батьківські зустрічі у клубі «Материнка» та ін.

Основними напрямами роботи Волинського обласного молодіжного Центру реабілітації інвалідів з дитинства «Джерело життя» є:

– реабілітація дітей та молоді з обмеженими можливостями;

– творчий (Театральна студія «ТАМІ; музична студія «Джерело»),

– художній – грутки макраме, бісероплетіння, вишивки, декоративно-прикладного мистецтва;

– фізичний – масаж, ЛФК; види спорту, які пристосовані до обмежених можливостей дітей та молоді; оздоровлення ( виїзні оздоровчі табори);

– психологічний – клуб духовного спілкування; бесіди зі священиком;

– профорієнтаційний – гурток комп’ютерної грамоти; гурток журналістики;

– організація екскурсій та святкових заходів для дітей та молоді з особливими потребами та їх батьків;

– організація і проведення тренінгів та семінарів [3].

Поряд з дітьми активну участь У Центрі реабілітації беруть батьки, які виховують дітей та молодь з особливими потребами та викладачі гурткових занять.

Отже, сутність соціалізації полягає в тому, що вона є процесом і результатом розвитку та самозміни людини під час набуття нею соціального досвіду. Що стосується громадських організації, що об‘єднують дітей з особливими потребами – вони виражають потреби своїх членів. Основною метою їхньої діяльності є використання розумового і фізичного потенціалу людей з обмеженими функціональними можливостями для налагодження процесу особистої реабілітації, інтеграції інвалідів у суспільство, поступове забезпечення рівних можливостей для цієї категорії населення, сприяння захисту їхніх прав, створення умов для виконання людьми з обмеженими функціональними можливостями в повному обсязі своїх обов'язків як членів суспільства.

 

Література:

1. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах та таблицях / О.В.Безпалько. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 134 с.

2. Довідник громадських організацій Волинської області / Асоціація захисту прав молоді Волині. Волинський прес-клуб, 2010. – 87 с.

3. Довідник інституцій соціально-психологічного спрямування «Соціальний вказівник». – Луцьк: ВМА «Терен», 2012. – 64 с.

4. Закону України “Про громадські об‘єднання ” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4572-17

5. Мальцева Е. А. Педагогика детского движения : учеб. пособие / Е. А. Мальцева, Н. М. Костина. – Ижевск : [б. и.], 2000. – 516 с.

 

References:

1. Bezpal'ko O.V. Sotsial'na pedahohika v skhemakh ta tablytsyakh / O.V.Bezpal'ko. – K. : Tsentr navchal'noyi literatury, 2003. – 134 s.

2. Dovidnyk hromads'kykh orhanizatsiy Volyns'koyi oblasti / Asotsiatsiya zakhystu prav molodi Volyni. Volyns'kyy pres-klub, 2010. – 87 s.

3. Dovidnyk instytutsiy sotsial'no-psykholohichnoho spryamuvannya «Sotsial'nyy vkazivnyk». – Luts'k : VMA «Teren», 2012. – 64 s.

4. Zakonu Ukrayiny “Pro hromads'ki ob‘yednannya ” [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4572-17

5. Mal'tseva E. A. Pedahohyka detskoho dvyzhenyya: ucheb. posobye / E. A. Mal'tseva, N. M. Kostyna. – Yzhevsk : [b. y.], 2000. – 516 s.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.