Катана А. В. СПОСОБИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРОДТОВАРІВ

УДК 339.13.025

 

СПОСОБИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРОДТОВАРІВ

 

Катана А. В.

Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Україна, Чернівці,

 

Державне регулювання у сфері торгівлі продовольчими товарами є далеко не однозначним. Важливість його утримування у рамках позитивного впливу на даний процес є достатньо важливим для економічного становища країни. Методи та способи за допомогою яких держава впливає на розвиток торгівлі продовольчими товарами потребують детального дослідження та обґрунтування. Також, з огляду на стремління України входження у міжнародну спільноту, зокрема у сфері торгівлі продовольчими товарами, обґрунтовує обов’язковість удосконалення державного регулювання у даній сфері. Саме вказаній проблематиці присвячено подальше дослідження.

Ключові слова: державне регулювання, ціна і цінова політика, граничні надбавки, стандартизація, маркування.

 

Катана А. В. Cпособы государственного регулирования рынка продтоваров / Черновицкий торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета, Украина, г.Черновцы

Государственное регулирование в области торговли продовольственными товарами является далеко неоднозначным. Важность его удерживания в рамках позитивного влияния на данный процесс достаточно для экономически страны. Методы и способы с помощью которых государство влияет на развитие торговли продовольственными товарами нуждаются в детальном исследовании и обосновании. Также, учитывая стремление Украины вхождения в международные союзы, в частности в области торговли продовольственными товарами обосновывает обязательность усовершенствования государственного регулирования в данной сфере. Именно этой проблеме посвящено дальнейшее исследование.

Ключевые слова: государственное регулирование, цена и ценовая политика, предельные надбавки, стандартизация, маркирование.

 

Katana A.V. Methods state regulation of food products. Chernivtsi trade and economics institute of Kyiv national trade and economics university/ Ukraine, Chernivtsi

State regulation in the food trade is far from straightforward. The importance of keeping it under a positive influence on the process is quite important for the economic situation of the country. Methods and means by which the state influences the development of trade in food products require detailed research and study. Also, given the aspirations of Ukraine joining the international community, particularly in the food trade, justifying the compulsory improvement of state regulation in this area. That the said issue on the future of research.

Keywords: government regulation, cost and pricing, marginal allowance, standardization, labeling.

 

Вступ. Сучасний стан подій в Україні не виключає загострення відносин у сфері торгівлі продовольчими товарами. Зростання цін на споживчому ринку, в тому числі на соціально значущі продовольчі товари є однією з основних проблем як для населення так і для держави. Розв’язання зазначеної проблеми потребує комплексного підходу із застосуванням як методів державного цінового регулювання (зокрема, декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари), так і ринкових механізмів (наприклад, товарних інтервенцій).

Загалом, впливаючи на процес ціноутворення, держава може коригувати функціонування торгівлі продовольчими товарами у напрямку досягнення рівноваги цін на якомога ширше коло товарів і послуг, що є ознакою здорової економіки.

Щоб запобігти неконтрольованому підвищенню цін, держава повинна їх регулювати переважно через економічні важелі, податкову, фінансово-бюджетну, кредитну, валютну і митну політику, а також встановленням цін на продукцію підприємств-монополістів. Політика цінового регулювання на продовольчі товари може здійснюватись шляхом встановлення відповідної системи ціноутворення з урахуванням динаміки інфляції, рівня конкуренції та монополізації виробництва, соціальної політики.

Існують також альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання:

1. Розв’язання проблеми недопущення безпідставного зростання цін на основні продовольчі товари шляхом ринкового регулювання. Проте, стрімке зростання цін, зафіксоване останнім часом, та значна кількість суб’єктів господарювання, які порушують чинне законодавство щодо державного регулювання цін свідчить про те, що сучасний стан розвитку ринкових відносин самостійно не може забезпечити досягнення визначених цілей, які є вкрай важливими для соціального захисту населення.

2.Підписання відповідної угоди між органами влади, товаровиробниками та суб’єктами господарювання сфери торгівлі продовольчими товарами.

3. Найбільш прийнятним шляхом вирішення проблеми недопущення безпідставного зростання цін на соціально значимі продовольчі товари та продукцію громадського харчування також запровадження державного регулювання цін на продовольчі товари шляхом встановлення граничних рівнів торговельних надбавок до оптових цін виробників (митної вартості), націнок на продукцію громадського харчування та декларування зміни оптово-відпускних цін.

Ще одним способом державного регулювання цін є встановлення граничних рівнів торговельних (постачальницько-збутових) надбавок (у розмірі від 10 до 15%) залежно від асортименту продуктів до оптових цін виробників (митної вартості) та граничних рівнів торговельних надбавок (націнок) на продукцію громадського харчування [1].

Граничні торговельні надбавки застосовуються до оптових цін виробників (митної вартості) незалежно від кількості перепродажів. У торговельних (постачальницько-збутових) надбавках враховані транспортні витрати з доставки продукції. У разі отримання товарів від підприємств оптової торгівлі до складу граничних торговельних надбавок входять оптово-збутові надбавки у розмірі не вище 3%, якщо транспортування товарів здійснюється за рахунок суб’єкта господарювання сфери роздрібної торгівлі (отримувача товару), та не вище 4%, якщо транспортування товарів здійснюється за рахунок суб’єкта господарювання, що здійснює оптові поставки (постачальника) [1]. Понад рівень граничної торговельної надбавки можуть включатися транспортні витрати з транспортування товарів у міжміському сполученні при наявності документів, що підтверджують ці витрати. Дотримання цих вимог, у разі їх затвердження, контролюється Державною інспекцією з контролю за цінами. У разі недотримання встановлених вимог, суб’єкти господарювання нестимуть передбачену чинним законодавством відповідальність.

Не можна оминути ще один цікавий момент прямого методу державного регулювання внутрішньої торгівлі продовольчими товарами – маркування. Ще один суттєвий момент: у посткризовий період світ має повернутися до «зеленої» ідеї. Йдеться про розвиток, що ѓрунтується на припливі інвестицій у відновлювані джерела енергії, екологічно безпечне виробництво, «зелені» технології. Щоб вижити, світ повинен «позеленіти». Зважаючи на зростання вимог суспільства щодо якості продуктів харчування Кабмін України ухвалив рішення про запровадження обов`язкового маркування вмісту генетично модифікованих організмів під час виробництва вітчизняних продуктів харчування. У листопаді 2008 року в Україні було прийнято державний стандарт, відповідно до якого всі продукти харчування, що містять генетично модифіковані організми (ГМО), потрібно маркувати. Запропоновано запровадити маркування продовольчих товарів, в яких є ГМО більше 0,9%, - оскільки це існує в Європейському Союзі, але за пропозицією міністра юстиції було ухвалено рішення, щоб не встановлювати це рішенням Кабінету Міністрів, а виходити з технічних можливостей лабораторій, які є сьогодні в Держспоживстандарті. Таким чином, будь-яка наявність ГМО в продукті обов`язково має бути позначена на етикетках будь-якого продовольчого товару вітчизняного виробництва. Також повідомлялося, що вартість маркування і послуг аналізу буде розрахована Держспоживстандартом. Зазначено, що під час аналізу для лабораторій прибуток передбачено не буде [3].

На вітчизняному ринку існує проблема заниження ціни на продовольчих ринках, що частково пояснюються тим, що там реалізується чимало продукції, виготовленої в тіньовому секторі, а також багато неякісної контрафактної, фальсифікованої і контрабандної продукції, що перешкоджає створенню ефективного конкурентного середовища на ринку продовольчих товарів.

Розвиток ефективної конкуренції пов'язаний із зміцненням інформаційної бази ринку продовольчих товарів, створенням надійної системи сертифікації і контролю якості продовольчих товарів і спрощенням їхньої процедури, формуванням кредитної системи, доступної всім суб'єктам ринку, спрощенням процедури оподатковування, скороченням форм звітності для приватних підприємців, підвищенням правової культури учасників ринку та ін. Тільки у цьому випадку можна очікувати від суб'єктів торговельної діяльності відмови від неефективних, напів¬легальних і недобросовісних форм конкурентної поведінки на ринку, підвищення ролі цивілізованих видів економічного суперництва [3].

Висновки. Задоволення потреби населення, зокрема малозабезпечених верств, у високоякісних товарах та послугах, запобігання необґрунтованому зростанню цін на споживчому ринку, в тому числі на соціально значущі продовольчі товари; запровадження сучасних стандартів торговельного і побутового обслуговування; розвиток конкуренції у сфері оптової та роздрібної торгівлі; оптимізація і структурна перебудова торговельної мережі; урегулювання відносин, пов’язаних з організацією та функціонуванням роздрібних ринків, створення умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками; удосконалення системи показників статистичного спостереження за діяльністю підприємств торгівлі; налагодження соціального діалогу між громадськими, профспілковими об’єднаннями, організаціями роботодавців у сфері торгівлі, центральними та місцевими органами виконавчої влади – основні, пріоритетні завдання державного регулювання торгівлі продовольчими товарами на всіх його рівнях.

 

Література:

1. Про граничні торговельні надбавки на окремі продовольчі товари : Закон України [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.uazakon.com/

2. Дідківська Л. І. Пріоритети конкурентної політики держави у внутрішній торгівлі України. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів. Монографія: у 2 ч. – Ч 2 / за ред..В. М. Гейця, А.А. Мазаракі. – К.: КНТЕУ, 2008. – С.150.

3. Лагутін В.Д. Внутрішній ртнок споживчих товарів: теорія розвитку і регулювання: Монографія / В. Д. Лагутін /– К.: КНТЕУ, 2008. – 327 с.

4. Суржик Л. Полювання на ГМО або гонитва за невидимкою / Л.Суржик // Дзеркало тижня. Україна. – 2012. - № 35 – С. 85-88.

 

References:

1. Pro hranychni torhovel'ni nadbavky na okremi prodovol'chi tovary: Zakon Ukrayiny [Elektronnyy resurs]: Rezhym dostupu: http://www.uazakon.com/

2. Didkivs'ka L.I. Priorytety konkurentnoyi polityky derzhavy u vnutrishniy torhivli Ukrayiny. Priorytety natsional'noho ekonomichnoho rozvytku v konteksti hlobalizatsiynykh vyklykiv. Monohrafiya: u 2 ch. – Ch 2 / za red..V. M.Heytsya, A. A. Mazaraki. – K.: KNTEU, 2008. – P.150.

3. Lagutin V. D. Vnutrishniy rtnok spozhyvchykh tovariv: teoriya rozvytku i rehulyuvannya: Monohrafiya / V.D.Lahutin /– K.: KNTEU, 2008. – 327 p.

4. Surzhyk L. Polyuvannya na HMO abo honytva za nevydymkoyu / L.Surzhyk // Dzerkalo tyzhnya. Ukrayina. – 2012. - № 35 – P. 85-88.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.