Ящишин І. Ю. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КАТЕГОРІЇ «РИЗИК»: ОСОБЛИВОСТІ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ

УДК: 330.658+338

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КАТЕГОРІЇ «РИЗИК»: ОСОБЛИВОСТІ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ

Ящишин І. Ю.

Буковинський державний фінансово-економічний університет, Україна, м. Чернівці

 

Проаналізовано основні теоретичні підходи до визначення категорії «ризик» та її ролі в управління підприємствами, тлумачення її вітчизняними та зарубіжними науковцями. Запропоновано визначення адаптоване до особливостей новітніх чинників економічного розвитку.

Ключові слова: безпека, загроза, небезпека, невизначеність підприємство, ризик.

 

Ящишин И. Ю., Буковинский государственный финансово-экономический университет, Украина, г. Черновцы

Проанализированы основные теоретические подходы к определению категории «риск» и её роли в управление предприятиями, истолкование ее отечественными и зарубежными учеными. Вводится определение адаптированное к особенностям новейших факторов экономического развития.

Ключевые слова: безопасность, угроза, опасность, неопределенность предприятие, риск.

 

Yaschyshyn I. Y., Bukovyna state university of finance and economics, Ukraine, Chernivtsi

The basic theoretical approaches to the definition of the category "risk" and its role in company management, its interpretation by domestic and foreign scholars is analyzed. The definition is adapted to the peculiarities of the latest factors of economic development.

Keywords: security, threat, danger, uncertainty, enterprise, risk.

 

Введення.

Ризик є невід’ємною характеристикою діяльності будь-якого господарюючого суб’єкта. Це проявляється у наявності певного причинно-наслідкового зв’язку, оскільки кожне підприємство, прагнучи отримати прибуток, наражається на ризики. Економічні наслідки від реалізації ризиків можуть бути виражені в найрізноманітніших формах, основними з яких виступає недоотримання прибутку та поява збитків. Все це за відсутності адекватної системи ризик-менеджменту може призвести до негативних тенденцій у діяльності суб’єкта господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Ризик, що засвідчує складність господарських зв’язків, непередбаченість ситуації та неминучість і невідворотність юридичної відповідальності суб’єкта бізнесу, і перш за все майнової, завжди був пріоритетом дослідження серед науковців. Так, даній категорії присвячені наукові праці таких вчених, як: В. В. Вітлінський, Г. І. Великоіваненко, Т. В. Головач, Л. І. Донець, І. Ю. Івченко, В. В. Лук’янова, В. Н. Вяткін, В. М. Гранатуров, О. С. Дуброва, Р. М. Качалов, Г. Б. Клейнер, С. С. Кривошеєв, Н. І. Машина, А. С. Шапкін, О. І. Ястремський, О. М. Ястремська. Значний внесок для формування сучасного розуміння даного поняття також зробили вітчизняні вчені: О. Ареф’єва, В. Білоус, І. Бінько, Н. Вавдіюк, В. Геєць, З. Герасимчук, В. Духов, М. Єрмошенко, Я. Жаліло, С. Злупко, Т. Кузенко, А Кірієнко, Т. Ковальчук, Б. Кравченко, М. Лесечко, В. Марцин, Л. Мельник, І. Михалюк, С. Мочерний, В. Мунтіян, Н. Нижняк, Г. Пастернак-Таранушенко, С. Покропивний, Г. Ситник, А. Ревенко, О. Терещенко, С. Шкарлет, В. Шлемко, В. Ярочкін та інші.

Постановка завдання.

Зважаючи на багатоплановість діяльності підприємств для з’ясування економічної суті ризику вважається необхідним уточнити категоріальні аспекти терміну «ризик» за сучасних умов.

Виклад основного матеріалу.

Термін «ризик» походить від грецьких слів ridsikon, ridsa – стрімчак, скеля. В італійські мові risiko – небезпека, погроза; risicare – лавірувати між скель. У французькій risdoe – погроза, ризикувати. У словнику Вебстера ризик визначається як небезпека, можливість збитку чи втрати», у словнику Ожегова – як можливість небезпеки», чи як «дія наугад у надії на щасливий результат» [1, c.131].

Ризик, що засвідчує складність господарських зв’язків, непередбаченість ситуації та неминучість і невідворотність юридичної відповідальності суб’єкта бізнесу, і перш за все майнової, завжди був пріоритетом дослідження серед науковців.

Під ризиком у сучасній економічній теорії, як правило розуміють можливу небезпеку, ймовірність настання певної події, яка може зірвати проект або негативно вплинути на його результат та ефективність. Близьким за цим змістом є також поняття ризику, яке надає Великий тлумачний словник української мови, а саме – усвідомлена можливість небезпеки; можливість збитків або неуспіху в якісь справі [2].

Аналіз наявних досліджень показав неоднозначність трактування ризику й існування багатьох взаємопов’язаних категорій. Доцільним є дослідження походження, суті, особливостей розуміння та взаємозв’язку ризику з такими економічними категоріями як «безпека», «небезпека», «загроза».

За результатами досліджень наукових праць вчених можна стверджувати, що існує розбіжність в трактування складових системи безпеки підприємства, їх поєднанні та взаємозв’язку (табл. 1).

Щодо трактування даних категорій, то у словнику В. Даля дається наступне їх визначення [3, c 38]:

– «безпека» – це стан, властивість, яка означає «безпечний, незагрозливий, той, що не може спричинити зла або шкоди, нешкідливий, збережений, вірний, надійний;

– «небезпека» – «ненадійний, загрозливий, той, що несе шкоду, біду, хворобу, нещастя»

Ризик, як поняття, що безпосередньо пов’язане із категоріями «безпека», «небезпека» та «загроза» є узагальненим. Будь-яке рішення – це ризик його реалізації. Ризик, у свою чергу, це ймовірність виникнення несприятливої ситуації, тобто форма небезпеки, яка за певних умов може перейти у загрозу [3, c. 41]. Більшість авторів вважають, що ризик по відношення до загрози є категорією первинною, тоді як загроза – вторинною, яка виникає при наявності ризику.

Таблиця 1

Сутність складових системи безпеки

Автор

Елементи системи безпека

1

2

В. Кузнецов [11]

Ризик – небезпека – загроза

М. Єрмошенко [14]

Небезпека – загроза

З. Герасимчук, Н. Вавдіюк [7]

Безпека – ризик – загроза – небезпека

Є. Олейніков [5]

Небезпека – ризик – загроза

В. Манілов, М. Дзлієв [4]

Ризик – виклик – небезпека – загроза

П. Бєлов [2]

Небезпека – загроза – виклик

Н. Нижник, Г. Ситник, В Білоус [3]

Ризик – загроза – виклик – небезпека

В. Ярочкін [6]

Небезпека – ризик – загроза

 

 Примітка: систематизовано автором

Різні автори пропонують неоднакові визначення терміна «ризик», а пропоновані ними тлумачення часто мають багато спільного. З самого початку слово «ризик» пов’язували із появою небезпеки або непевності в різних сферах господарської діяльності та суспільно-економічного буття. Найпоширеніші тлумачення категорії «ризик» висвітлимо в таблиці (табл. 2).

Як бачимо з таблиці, спільним є розуміння ризику як категорії, що пов’язана з невизначеністю, в умовах якої відбувається реалізація господарської діяльності щодо досягнення мети бізнесу – одержання максимально можливих прибутків. Менеджеру, виходячи з цього, в умовах прийняття управлінського рішення важко, а іноді неможливо передбачити ті чи інші можливі зміни в соціально-економічному та політичному житті суспільства, в поведінці партнерів та конкурентів, законодавстві, власному здоров’ї та ін.

Таблиця 2

Трактування поняття «ризик»

 

Ключова характеристика підходу

Визначення

Автор

1

2

3

Ймовірність настання негативних наслідків

Існування або можливість виникнення ситуації, за якої формуються передумови (накопичується потенціал) протидії реалізації національних цінностей, інтересів та цілей забезпечення безпеки

В. Манілов,

М. Дзлієв [4]

Можливість виникнення несприятливих або небажаних наслідків діяльності самого суб’єкта 

Є. Олейкінов [5]

Можлива небезпека невдачі застосованих дій, або самі дії, що пов’язані з такою небезпекою

В. Ярочкін [6]

Ймовірність виникнення несприятливої ситуації в економіці регіону

Э. Герасемчук,

Н. Вавдіюк [7]

Невизначеність

Економічна категорія, сутність якої полягає у невизначеності реального очікуваного результату в ситуації управління та оцінювання і яка має діалектичну об’єктивно-суб’єктивну структуру

Я. Белінська [8]

Економічна категорія, що пов’язана з подоланням невизначеності та конфліктності в ситуації неминучого вибору у процесі виробничо-господарської діяльності. Вона відображає міру (ступінь) відхилення від цілей, бажаного (очікуваного) результату, а також ступінь невдачі з урахуванням впливу керованих і некерованих чинників, прямих та зворотних зв’язків стосовно об’єкта керування.

В. Вітлінський,

П. Верченко

[9]

Неоднозначний результат

Діяльність, спрямована на подолання невизначеності, яка виражається у стійких відносинах між суб’єктами виробництва з приводу оптимізації своїх інтересів до максимізації прибутку при об’єктивній неможливості врахувати і кількісно визначити весь комплекс одночасно діючих факторів, що породжують визначеність економічної системи.

 

А. Доронін

[10]

Подія, що може відбутися або ні. У разі настання такої події можливі три економічних результати: негативний (програш, збиток), нульовий і позитивний (виграш, вигода, прибуток)

Л. Романенко,

А. Коротаєва [11]

Невизначеність щодо настання тієї чи іншої події у майбутньому. Причому ризик в економічному контексті може бути як негативним, так і позитивним явищем.

В. Глущенко [2]

 

Примітка: систематизовано автором

Будь-яке рішення – це ризик його реалізації. Ризик, у свою чергу, це ймовірність виникнення несприятливої ситуації, тобто форма небезпеки, яка за певних умов може перейти у загрозу [3, c. 41]. Ризик по відношення до загрози є категорією первинною, тоді як загроза – вторинною, яка виникає при наявності ризику.

При розкритті сутності ризику і здійсненні в подальшому класифікації ризиків у більшості джерел останню зводять до конкретного виду економічної діяльності – сільське господарство, торгівля, банківська справа, страхування тощо. Існуючі пояснення суті терміна «ризик» можна поділити на три напрями [9].

Перший напрям пов’язують із фінансовими результатами комерційної діяльності. Ризик – це небезпека чи можливість втрат внаслідок настання деяких подій. Це величина можливого збитку, ризик втрати доходу.

Другий напрям – спроба виміряти величину ризику за допомогою інструментів теорії ймовірності, тому «ризик» трактується як

– відхилення фактично встановлених даних від типового, середнього рівня чи альтернативного значення фактора, що оцінюється;

– можливість відхилення якихось величин від очікуваних значень;

– функція, яка є результатом ймовірності та величини збитку;

– еквівалент варіації розподілу ймовірностей всіх можливих наслідків ризикової ситуації;

– вартісне вираження ймовірності події, що призводить до збитків.

Третій напрям – автори пов’язують ризик із можливістю відхилення від очікуваного ходу подій. Цього погляду дотримуються ряд вітчизняних і зарубіжних авторів: П. Самюельсон, П. Хейне, В. В. Шахов, В. Г. Андрійчук, Л. Бауер, Р. В. Пікус та інші [6], що дає можливість у подальшому чітко розрізняти джерела ризиків і провести їхню класифікацію.

Ризик – це можливість небезпеки або дія навмання із сподіванням на щасливий вихід. Ризик – це ймовірність виникнення збитків або недоотримання прибутків в порівнянні з варіантом, що прогнозується. Ризик – небезпека несприятливого кінця на однієї очікуваної події. Ризик – ймовірність (загроза) втрати підприємством частини своїх ресурсів, недоотримання прибутків або поява додаткових витрат у результаті здійснення певної виробничої і фінансової діяльності. Ризик – це шанси на понесення втрат або збитків внаслідок здійснення будь-якої справи.

Райзенберг Б. А., Балабанов І. Т., Лукаш С. І. та Малютка Л.А. вважають, що ризик – це небезпека втрат і можливість одержання збитків. Проте наведені в їхніх роботах методи кількісної оцінки не кореспондуються з даними ними визначеннями [12]. Один з основоположників теорії ризику Б. А. Райзенберг пропонує використовувати критерій кількісної оцінки і розраховувати його як можливість того, що отриманий результат буде менший ніж заплановане значення. Балабанов І. Т. для кількісної оцінки ризику використовує статистичний метод, згідно з яким критеріями ризики є середнє квадратичне відхилення та коефіцієнт варіації.

В літературі існує ще наступне формулювання: «Ризик – це діяльність, пов’язана з подоланням невизначеності в ситуації неминучого вибору, в процесі якої є можливість кількісно та якісно оцінити ймовірність досягнення передбачуваного результату, невдачі і відхилення від мети» [5].

Шевчук О. Б. визначає ризик як ситуативну характеристику діяльності будь-якого виробника, в тому числі такого економічного суб’єкта, як виробниче підприємство, яке оцінює невизначеність економічної діяльності і можливість несприятливих наслідків у випадку невдачі.

Заруба О. Д. визначає ризик як «спосіб дії в неясній або невизначеній ситуації», тобто дається тлумачення ризику як моделі зняття суб’єктом невизначеності за конкретних обставин [13].

Якщо б ризик був пов'язаний тільки з негативним результатом господарської діяльності, то у економічного агента не було б потреби ризикувати. Так, М. Г. Лапуста, Л. Г. Шаршукова відзначають, що «хоча наслідки ризику частіше всього проявляються у вигляді втрат або неможливості одержання очікуваного прибутку, проте ризик – це не тільки небажані результати прийняття рішень» [7]. При певних варіантах підприємницьких проектів існує не тільки небезпека не досягти наміченого результату, але і ймовірність перевищити очікуваний прибуток. В цьому полягає підприємницький ризик, який характеризується поєднанням можливості досягнення як небажаних, так і особливо сприятливих відхилень від запланованих результатів.

Розглядаючи економічну сутність категорії «ризик» не варто забувати про його основні характеристики. Науковці виділяють чотири характерні властивості ризику, які невіддільні від його змісту: суперечливість, альтернативність, правомірність та невизначеність. Суперечливість ризику виявляється у різних аспектах. В умовах невизначеності та ситуації неминучого вибору ризик, з одного боку, зорієнтований на отримання значущих результатів неординарними, новими способами, які забезпечують втілення ініціатив, новаторських ідей, соціальних експериментів, тоді як, з другого боку, це веде до несприятливих соціально-економічних наслідків, оскільки в умовах неповної вхідної інформації оптимальне рішення приймається без належного врахування об’єктивних економічних закономірностей розвитку явища, якого воно стосується. Суперечлива природа ризику виявляється також у зіткненні об’єктивно існуючих ризикованих дій з їх суб’єктивною оцінкою.

Альтернативність ризику полягає в необхідності вибору рішення при наявності двох або кількох найбільш можливих його варіантів [6, c. 38]. Труднощі в прийнятті рішення, породжені альтернативністю, вирішуються залежно від конкретної ситуації різними способами: у простих випадках покладаються на інтуїції та минулий досвід, а у складних – вдаються до спеціальних методі та моделей.

Чи не основною характеристикою ризику є його правомірність. Прийняте рішення повинне відповідати вимогам чинного законодавства, статуту підприємства, який регламентує його діяльність, взаємовідносини з іншими суб’єктами господарювання та узгодженого з чинним законодавством колективного договору, що регулює відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства [7].

Як уже зазначалось найбільш характерною причиною існування ризику в управлінській діяльності є невизначеність. Невизначеність – це неповне або неточне уявлення про значення різних параметрів в майбутньому, які породжені різноманітними причинами і, перш за все неповнотою або неточністю інформації про умови реалізації рішення, у тому числі пов’язаних з ними витратах і результатах [3].

Будь-який ризик пов’язаний із необхідністю вибору з декількох варіантів, тобто з необхідністю прийняття рішення. Вчені виділяють такі основні правила прийняття рішень у ризик-менеджмент [11; 14]:

– правило максимізації виграшу – з можливих варіантів рішень вибирають те, яке забезпечує максимальний результат (дохід, прибуток, тощо);

– правило оптимізації ймовірнісного результату – з усіх варіантів, які забезпечують допустиму ймовірність одержання позитивного результату, вибирають той, що забезпечує максимальний виграш;

– правило оптимального коливання результату – з можливих варіантів рішень вибираємо те, в якому ймовірності виграшу чи програшу для того самого ризикового вкладення капіталу має найменший розрив;

– правило оптимального співвідношення виграшу і величини ризику – з усіх варіантів, що забезпечують допустимий ризик, вибирають той, у якого співвідношення доходу і втрат (збитків) є найбільшим.

Висновки:

В економічному житті будь-яке відхилення від звичайної практики пов’язане зі значними труднощами, Досягнення стратегічних фінансових цілей та забезпечення довгострокової фінансової перспективи неможливе без створення ефективної системи менеджменту, невід’ємним елементом якої є механізми та системи управління ризиками.

Як бачимо на сьогоднішній час в світі існує надзвичайно потужна теоретична база ризик-менеджменту, але неподоланою залишається її практичне застосування. Світові школи ризик-менеджменту постійно займаються дослідженням новітньої природи ризиків, якої вони набувають.

Для ефективної господарської діяльності підприємствам потрібно не уникати ризиків, а правильно оцінювати їх ступінь та управляти ними своєчасно, забезпечувати адаптацію до сучасних особливостей мінливого зовнішнього та внутрішнього середовища, враховуючи чинники ризику при прийнятті управлінських рішень та практично застосовуючи їх.

З цих позицій ризик – це діяльність в економічних умовах відомого чи невідомого розподілу величин, на який впливають відомі чи випадкові вірогідності, передбачення часової оцінки яких викликає труднощі, пов’язана з необхідністю їх достовірної оцінки та суттєвості для прийняття управлінських рішень адекватних новітнім чинникам економічного розвитку та їх впливу на інновації господарюючого суб’єкту.

Факти господарюючого життя з невизначеними наслідками доцільно упредметнити в реєстрі за ознаками явищ, на котрі мають поширюватися відповідні управлінські рішення в разі ймовірного відбуття невизначених майбутніх подій.

 

Література:

1. Дурицька Г.В., Сучасні підходи до ризик-менеджменту міжнародних інвестиційних проектів // Регіональна економіка,2012. – №2.– С. 129-138

2. Гранатуров В. М., Шевчук О. Б. Ризики підприємницької діяльності. – К.: Зв’язок, 2000. – 149 с.

3. Штангрет А. М. Поняття «безпека», «небезпека», «ризик», «загроза»: суть та взаємозв’язок / А. М. Штангрет // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №9. – С. 37-42

4. Дзлиев М. И. Основы обеспечения безопасности жизнедеятельности: Курс лекцій / М. И. Дзлиев, Н. Н. П Ареф’єватрубач, –М., 1996. – 186 с.

5. Лукянов В. В., Головач Т. В. економічний ризик: навч. Посіб. – К.: Академвидав, 2007. – 462 с.

6. Ріщук Л. І. Управління ризиками господарської діяльності на нафтопереробних підприємствах: Автореф. дис. канд. екон. Наук:14.04.10 / Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2010. – 22 с.

7. Клименко М. М., Брижань І. А. Управління ризиками в економіці: Навч. Посібник. – К.: Просвіт, 2000. – 256 с.

8. Ковальчук К. Ф. Методи інтелектуальної підтримки прийняття економічних рішень: Автрореф. Дис.. д-ра екон. наук. – К.: НАН України ВК вм. В. М. Глушкова, 1996. –32 с.

9. Вітлінський В. В., Великоіваненко Г. І. Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія. – К.: КНЕУ, 2004. – 480 с.

10. Кочетков В. М, Сирочук Н. А. Сутеність і особливості ризик-менеджменту на підприємстві // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 10. – С. 150–156

11. Куташенко М.В., Сутність ризику і причини його виникнення // Інвестиції: практика та досвід,2009.-6.– С. 45-48.– Бібліогр.: с.48

12. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків: навч. посіб. / за заг. ред. Донець Л.І.– К.:ЦУЛ, 2012.– 472 с.

13. Кочетков В.М., Сутність і особливості ризик-менеджменту на підприємстві / В. М. Кочетков, Н. А. Сирочук / Актуальні проблеми економіки, 2011. – №10.– С. 151-156

14. Щербак В. Г., Щербак О. В. Невизначеність і ризик у бізнес-діяльності промислового підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №4. – С. 156-161

 

References:

1. Duryczka G. V., Suchasni pidxody do ryzyk-menedzhmentu mizhnarodnyx investycijnyx proektiv // Regional`na ekonomika,2012. – № 2.– S. 129-138

2. Granaturov V. M., Shevchuk O. B. Ryzyky pidpryyemnyczkoyi diyalnosti. – K.: Zv'yazok, 2000. – 149 s.

3. Shtangret A. M. Ponyattya «bezpeka», «nebezpeka», «ryzyk», «zagroza»: sut ta vzayemozvyazok / A. M. Shtangret // Formuvannya rynkovyx vidnosyn v Ukrayini. – 2010. – № 9. – S. 37-42

4. Dzlyev M. Y. Osnovy obespechenyya bezopasnosty zhyznedeyatelnosty: Kurs lekcij / M. Y. Dzlyev, N. N. P Aref'yevatrubach, –M., 1996. – 186 s.

5. Lukyanov V. V., Golovach T. V. ekonomichny`j ryzyk: navch. Posib. – K.: Akademvydav, 2007. – 462 s.

6. Rishhuk L. I. Upravlinnya ryzykamy gospodarskoyi diyalnosti na naftopererobnyx pidpryyemstvax: Avtoref. dy`s. kand. ekon. Nauk:14.04.10 / Ivano-Frankivskyj nacionalnyj texnichnyj universytet nafty i gazu. – Ivano-Frankivsk, 2010. – 22 s.

7. Klymenko M. M., Bryzhan I. A. Upravlinnya ryzykamy v ekonomici: Navch. Posibnyk. – K.: Prosvit, 2000. – 256 s.

8. Kovalchuk K. F. Metody intelektualnoyi pidtrymky pryjnyattya ekonomichnyx rishen: Avtroref. Dys.. d-ra ekon. nauk. – K.: NAN Ukrayiny VK vm. V. M. Glushkova, 1996. –32 s.

9. Vitlinskyj V. V., Velykoivanenko G. I. Ryzykologiya v ekonomici ta pidpryyemnycztvi: Monografiya. – K.: KNEU, 2004. – 480 s.

10. Kochetkov V. M, Syrochuk N. A. Sutenist i osoblyvosti ryzyk-menedzhmentu na pidpryyemstvi // Aktualni problemy ekonomiky. – 2011. – № 10. – S. 150–156

11. Kutashenko M.V., Sutnist` ryzyku i prychyny jogo vynyknennya // Investyciyi: praktyka ta dosvid,2009.-6.– S. 45-48.– Bibliogr.: s.48

12. Obgruntuvannya gospodarskyx rishen ta ocinyuvannya ryzykiv: navch. posib. / za zag. red. Donecz L.I.– K.:CzUL, 2012.– 472 s.

13. Kochetkov V.M., Sutnist` i osoblyvosti ryzyk-menedzhmentu na pidpryyemstvi / V. M. Kochetkov, N. A. Syrochuk / Aktualni problemy ekonomiky, 2011. – № 10.– S. 151-156

14. Shherbak V. G., Shherbak O. V. Nevy`znachenist i ryzyk u biznes-diyalnosti promyslovogo pidpryyemstva // Aktualni problemy ekonomiky. – 2010. – № 4. – S. 156-161

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.