кандидат економічних наук, Назарова Л. В. СТАН ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ

УДК 338.439:658.1

 

СТАН ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ

кандидат економічних наук, Назарова Л. В.

Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв

 

Розглянуто стан та перспективи ринку харчової промисловості України, та можливості підприємств галузі на зовнішніх ринках. Визначена питома вага досліджуваної галузі в структурі виробництва, а також в структурі експорту. Відмічено зростання галузі за останні роки. Намічені головні стратегічні напрямки виходу харчової промисловості з кризового стану.

Ключові слова: харчова промисловість, стан, розвиток, перспективи, тенденції, експорт, імпорт.

 

Назарова Л. В. Состояние пищевой промышленности Украины и перспективы предприятий отрясли на внешних рынках / Николаевский национальный университет им. В. А. Сухомлинского, Украина, г. Николаев

Рассмотрены перспективы и состояние ринка пищевой промышленности Украины, и возможности предприятий отрасли на внешних рынках. Определен удельный вес исследуемой отрасли в структуре производства, а также в структуре экспорта. Отмечен рост отрасли за последние годы. Намеченные главные стратегические направления выхода пищевой промышленности из кризисного состояния.

Ключевые слова: пищевая промышленность, состояние, развитие, перспективы, тенденции, экспорт, импорт.

 

Nazarovа L. V. Food industry of Ukraine and prospects of enterprises in foreign markets shook off / Mykolayiv National University them. V. О. Sukhomlinsky, Ukraine, Mykolayiv

Рrospects and conditions a market of the food industry of Ukraine, and possibility of the enterprises of branch in foreign markets are considered. Determined the proportion of study field in the structure of production and of exports. Marked growth of the industry in recent years. Intended major strategic directions exit the food industry from the crisis.

Keywords: food industry, condition, develop, prospect, tendencies, export, import.

 

Вступ.

Харчова промисловість є однією з галузей української промисловості, що розвиваються найбільш швидкими темпами. На сьогодні продукція харчової промисловості складає приблизно 18% всієї продукції, яка виробляється на території України. Зросла конкурентоспроможність українських продуктів харчування на внутрішньому і зовнішньому ринку. Майже 95% продовольчих товарів, що реалізуються на внутрішньому ринку, є продуктами вітчизняного виробництва. Дана галузь володіє значними виробничими потужностями, трудовими ресурсами та дослідницьким потенціалом, тому за останні роки інтерес до неї виявило чимало міжнародних компаній. Внаслідок значних внутрішніх та зарубіжних інвестицій в українські підприємства, а також впровадження міжнародного досвіду, у галузі відбуваються позитивні зміни. Зокрема, впровадження нових технологій виробництва значно покращило якість продукції. Головним завданням харчової промисловості є виробництво продуктів харчування. До її складу входить майже 40 галузей і виробництв. За обсягами виробництва харчова промисловість посідає одне з перших місць в економіці України, асортимент виробленої продукції включає понад 3000 найменувань [1].

На сучасному етапі розвитку склалося важке економічне становище для всього народного господарства України і особливо для харчової промисловості, так як ця галузь дуже залежить від інших галузей – машинобудівної, хімічної, нафтопереробної, і особливо платоспроможності населення. Харчова промисловість ‒ одна з провідних структуроформуючих галузей не лише агропромислового й промислового комплексів, а й усього народного господарства України. Питома вага цієї галузі в структурі виробництва предметів споживання сягає 52,8 %, у загальному обсязі промислової продукції ‒ 16,3%, а продукції агропромислового комплексу ‒ 33,5 %. Продовольчі товари становлять 68,1 % загального виробництва товарів народного споживання у відпускних цінах, 63% загального обсягу роздрібного товарообороту та 61,5 % у структурі особистого споживання матеріальних благ населенням країни. Серед інших країн світу Україна має найбільш сприятливий природний, людський, геополітичний і ресурсний потенціал для розвитку харчової промисловості, раціональне використання якого забезпечило б їй провідне місце на світовому й регіональних продовольчих ринках [2].

У харчовій промисловості України працює 22 тис. підприємств, що повністю забезпечують потреби внутрішнього ринку. За даними Держкомстату Обсяг реалізованих харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів в Україні за січень – липень 2014 р. без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя склав 138,4 млрд. грн. або 20,5 % від всієї промислової продукції, в тому числі за кордон було реалізовано продукції галузі на 22,1 млрд. грн. або 16 % від всієї продукції За цими показниками галузь займає друге місце після металургійного виробництва [3].

Існування стабільного попиту на продовольчі товари на внутрішньому та зовнішньому ринках зумовило незначне порівняно з іншими галузями падіння виробництва у кризові роки – якщо у переробній промисловості в цілому індекс промислового виробництва у 2009р. становив 73,5 %, то у харчовій промисловості – 94,0 %. У 2010 2013 рр. темпи зростання виробництва харчових продуктів та напоїв були невисокими (у 2011 р. – падіння на 0,6 %), що свідчить про повільне посткризове відновлення галузі (табл. 1).

Таблиця 1

Індекси промислового виробництва у харчовій промисловості (% до попереднього періоду)

 

Показники

Роки

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Виробництво харчової продукції, напоїв та тютюнових виробів

110,0

107,5

97,9

94,0

103,2

99,4

119,0

114,2

Виробництво харчових продуктів, напоїв

110,1

107,8

97,7

94,7

104,5

100,0

115,8

116,5

Виробництво тютюнових виробів

109,5

104,9

99,5

87,4

89,6

93,4

109,7

110,2

 

Інформація Держстату України «Індекси промислової продукції» (2000-2013рр.). [Електронний ресурс]: http://www.ukrstat.gov.ua.

 

Насиченість внутрішнього ринку товарами вітчизняного виробництва залишається високою: частка продажу продовольчих товарів, вироблених на території України, у структурі роздрібного товарообороту продовольчих товарів 2013 р. складала 87,2 %. Галузь характеризується наявністю потужної сировинної бази сільськогосподарської продукції. Так, у 2013 р. рівень самозабезпеченості України молоком та молочними продуктами складав 101,3 %, зерном – 195,2 %, яйцями – 110,5 %, овочами та баштанними культурами – 105,3 %, картоплею – 110,0 %, що створює сприятливі умови для розвитку харчопереробної галузі в Україні. Недостатнім є рівень забезпечення України м’ясною та плодово-ягідною продукцією вітчизняного виробництва, який у 2013р. становив 91,4 % та 74,0 % відповідно. Незважаючи на високу частку вітчизняної продукції у загальному обсязі внутрішнього споживання, яка протягом 2005-2013рр. перевищувала 80 %, слід відзначити негативну тенденцію поступового зростання частки імпорту у структурі внутрішнього споживання протягом останніх років з 11,4 % у 2005 р. до 18,3 % у 2013 р.

Політика імпортозаміщення на ринку продукції харчової промисловості має бути спрямована на початковому етапі на розвиток підгалузей, які мають високий потенціал виробництва інноваційної продукції глибокої переробки, сировинну та технологічну базу для її виробництва та високий експортний потенціал. Україна експортує 20 % вироблених молочних продуктів і маргаринів, 50 % - кондитерських виробів, 85 % - соняшникової олії. Обсяг іноземних інвестицій на 1 квітня 2012 р. склав 2,2 млрд. дол., (4,4 % загального обсягу прямих іноземних інвестицій в економіку України) [4]. Крім здатності задовольняти потреби українців, харчова промисловість має експортний потенціал. У 2012 році було експортовано готових харчових продуктів на суму 2518,2 млн. дол. Серед негативних моментів, які перешкоджають збільшенню обсягів продажу на зовнішніх ринках, науковці виділяють високу собівартість експортної продукції. Враховуючи те, що населення України поступово зменшується, для підприємств харчової промисловості важливою задачею стає налагодження експорту їхньої продукції. Вироби галузі експортується у Російську Федерацію, Білорусь, Казахстан, Італію, Німеччину, Нідерланди, США, Канаду, країни Близького Сходу [4, c.212]. Згідно з статистичними даними, до товарів з найбільшими обсягами експорту відносяться: яловичина свіжа, охолоджена або заморожена, кондитерські вироби ,олія соняшникова, цукор білий. За досліджуваний період можна спостерігати щорічне збільшення експортованої та імпортованої продукції харчової промисловості. У табл. 2 наведені дані експорту та імпорту харчової промисловості України.

Таблиця 2

Експорт та імпорт харчової промисловості України, млн. дол.

 

Показники

Роки

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Експорт

7724

16135

16258

25922

30783

29244

Імпорт

3456

9700

10669

15642

24718

26942

Сальдо

4268

6435

5589

10280

6065

2302

 

Загальний обсяг зовнішньої торгівлі товарами сільського господарства і харчової промисловості (групи 1-24) в 2013 році склав близько 25,2 млрд. дол. США, що лише на 0,8% менше порівняно з 2012 роком (25,4 млрд. дол. США), у тому числі експорт – 17,0 млрд. дол. США (зменшився на 4,8%), та імпорт – 8,2 млрд. дол. США (зріс на 8,8%). Позитивне сальдо при цьому склало 8,8 млрд. дол. США, що на 1,5 млрд. дол. США менше ніж за аналогічний період 2012 року. Коефіцієнт покриття імпорту експортом склав 2,08 (в 2012 році – 2,38). Відмітимо, що результат експорту міг бути набагато гіршим через суттєве зменшення світових цін на зернові, олійні культури та продукти їх переробки в II половині 2013 року на 20-30 %. Проте збільшення відвантажень цих товарів в четвертому кварталі 2013 року до рекордних обсягів дозволило дещо наздогнати показники 2012 року. Імпорт агропродовольчих товарів зріс майже на 9% у вартісному вираженні (при зростанні натуральних обсягів лише на 3%) за рахунок збільшення частки товарів з високою доданою вартістю та підвищення світових цін на рибу, горіхи, м’ясо тощо в порівнянні з 2012 роком. Слід відмітити зниження на 13 % у вартісному та 25 % у натуральному вираженні імпорту м’яса та субпродуктів.

У харчовій промисловості спостерігається позитивне сальдо зовнішньої товарами, основним чинником якого є випередження зростання експорту над імпортом. Харчова промисловість України – один з найбільших реципієнтів інвестицій. Питома вага її в загальному обсязі іноземних інвестицій перевищує 11 %. Іноземні інвестори вже вклали кошти у розвиток тютюнової, пивоварної та кондитерської галузей. Один з головних стратегічних напрямків виходу харчової промисловості з кризового стану, стабілізації та прискорення її розвитку – знаходження джерел залучення інвестицій з урахуванням галузевих особливостей, прийняття ефективних управлінських рішень щодо розробки й реалізації інвестиційних проектів, бо від масштабів та спрямування інвестицій залежить ефективність діяльності харчових підприємств

Висновок. Дослідження проблем розвитку ринку харчової промисловості показали, що значна частина інноваційних пропозицій у розвиток підприємств харчової промисловості залишається не реалізованою через низький рівень платоспроможності підприємств і їх слабку інвестиційну привабливість. У сукупності це вказує на необхідність розробки і впровадження механізмів підвищення інвестиційної привабливості для підприємств харчової промисловості. Раціональне формування, відтворення та ефективне використання ресурсного потенціалу підприємств харчової промисловості можуть бути забезпечені тільки тоді, коли мають місце економічно доцільне співвідношення ресурсів праці та матеріально-технічної бази, насамперед основних виробничих фондів.

 

Література:

1. Дейнеко Л., Купчак П. Розвиток стратегічного потенціалу харчової промисловості України [Текст] // Харчова і переробна промисловість: Щомісячний науково-виробничий журнал.- 2009.-№ 6.-с.234.

2. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua

3. Міністерство аграрної політики України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://minagro.kiev.ua

4. Промисловість України у 2008-2013 роках: Збірник / Державний комітет статистики України; За ред. Л. М. Овденко. [Текст] -К.: Держаналітінформ, 2012. - с.259.

 

References:

1. Dejneko L., Kupchak P. Rozvy`tok strategichnogo potencialu xarchovoyi promy`slovosti Ukrayiny` [Tekst] // Xarchova i pererobna promy`slovist`: Shhomisyachny`j naukovo-vy`robny`chy`j zhurnal.- 2009.-№ 6.-s.234.

2. Derzhavny`j komitet staty`sty`ky` Ukrayiny` [Elektronny`j resurs]. Rezhy`m dostupu: http://ukrstat.gov.ua

3. Ministerstvo agrarnoyi polity`ky` Ukrayiny` [Elektronny`j resurs]. Rezhy`m dostupu: http://minagro.kiev.ua

4. Promy`slovist` Ukrayiny` u 2008-2013 rokax: Zbirny`k / Derzhavny`j komitet staty`sty`ky` Ukrayiny`; Za red. L.M.Ovdenko. [Tekst]-K.: Derzhanalitinform, 2012. - s.259.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.