к. пед. н., Кухарчук І. О. ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ СИНТАКСИСУ В ШКОЛІ ТА ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ЗАКЛАДІ

УДК 378.016:811.161.2

 

ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ СИНТАКСИСУ В ШКОЛІ ТА ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ЗАКЛАДІ

к. пед. н., Кухарчук І. О.

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Україна, м. Глухів

 

У статті досліджено проблему реалізації комунікативно-діяльнісного підходу в теорії та практиці викладання курсу синтаксису в школі та вищому навчальному закладі. Проаналізовано чинну програму, підручники, посібники, збірники вправ для учнів і студентів філологічних факультетів щодо впровадження комунікативно-діяльнісного підходу в шкільній практиці та в професійній підготовці вчителя-словесника.

Ключові слова: комунікативно-діяльнісний підхід, синтаксис, комунікативна особистість.

 

Кухарчук И. А. Проблема реализации коммуникативно-деятельностного подхода в теории и практике преподавания курса синтаксиса в школе и высшем учебном педагогическом учреждении/ Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженка, Украина, г. Глухов

В статье исследована проблема реализации коммуникативно-деятельностного подхода в теории и практике преподавания курса синтаксиса в школе и вузе. Проанализировано действующую программу, учебники, пособия, сборники упражнений для учащихся и студентов филологических факультетов по внедрению коммуникативно-деятельностного подхода в школьную практику и в профессиональную подготовку учителя-словесника.

Ключевые слова: коммуникативно-деятельностный подход, синтаксис, коммуникативная личность.

 

Kukharchuk I. O. The problem of the realization of the communicative activity approach in the theory and practice of teaching the syntax at school and higher education teacher-training institution/ Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv national pedagogical university, Ukraine, Hlukhiv

This article explores the problem of the realization of the communicative activity approach in the theory and practice of teaching the syntax at school and higher education institution. It was analyzed the current program, textbooks, manuals, exercises books for pupils and students of the philological faculties to introduce communicative activity approach at school practice and training teachers of language and literature.

Key words: communicative activity approach, syntax, communicative personality.

 

Вступ

Шкільний курс української мови є комунікативно спрямованим і зорієнтованим передусім на формування в учнів умінь і навичок вільно, комунікативно виправдано користуватися засобами рідної мови в усіх видах мовленнєвої діяльності. Державний стандарт з української мови, Концепція мовної освіти в Україні, чинні програми та підручники з української мови висувають на перший план формування комунікативної особистості учня і, відповідно, потребують перегляду змісту професійної підготовки вчителя-словесника до викладання української мови в загальноосвітній школі.

Проблемі комунікативно-діяльнісного підходу до вивчення синтаксису приділено увагу в працях учених-методистів: М. Вашуленка, Л. Давидюк, Т. Донченко, В. Капінос, О. Купалової, Т. Ладиженської, Я. Мельничайка, Л. Паламар, М. Пентилюк, К. Плиско, Г. Шелехової та ін. Окремі аспекти проблеми реалізації комунікативно-діяльнісного підходу до вивчення синтаксису розкрито в дисертаціях Л. Давидюк, С. Омельчука, М. Стахів та ін.

Мета публікації – дослідити проблему реалізації комунікативно-діяльнісного підходу до вивчення синтаксису в процесі мовної освіти школярів та майбутніх учителів української мови.

Навчання рідної мови у загальноосвітній школі здійс¬нюєть¬ся за новою вдосконаленою методикою, згідно з вимогами якої розроб¬лено програму та підручники. Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення мови визначений шкільною програмою як один із пріоритетних у навчанні мови, оскільки надає практичного спрямування курсу, забезпечує цілеспрямоване формування мовної особистості.

У формуванні комунікативних умінь учнів вагому роль відіграє курс синтак¬сису української мови. Вивчаючи відповідний розділ граматики, учні ознайомлюються з основними синтаксичними одиницями (словосполученням, реченням, текстом), оволодівають уміннями правильно інтонувати синтаксичні конструкції різних видів, будувати різні типи речень, усвідомлюють різноманітні форми висловлювання думки й вчаться користуватися ними в ситуаціях спілкування.

Аналіз шкільних підручників з рідної мови [1; 2; 3] засвідчив, що вивчення синтаксису пов’язане з розвитком мовлення учнів. Зокрема, у підручнику „Рідна мова” для 5 класу (автори О. Глазова, Ю. Кузнецов) [1] впра¬ви і завдання спрямовані на формування вмінь будувати і вживати одиниці синтаксису в мовленні, добирати необхідні синтаксичні засоби для вираження змісту висловлювання. Важливе місце відведено вправам на інтонування синтаксичних одиниць, складання й розігрування в парах діалогів, побудову зв’язних висловлювань, доповнення текстів мовними одиницями відповідно до задуму автора й ситуації спілкування.

Вправи і завдання із синтаксису рідної мови для 8, 9 класів (автори О. Глазова, Ю. Кузнецов) [2; 3] побудовані на засадах комунікативно-діяльнісного підходу. Більшість вправ має текстову основу, що сприяє розвиткові мовних і мовленнєвих умінь школярів. Завдання до текстів передбачають визначення стилю, типу мовлення і засобів зв’язку речень у тексті, спостереження за стилістичною роллю мовних одиниць, правильне інтонування речень різних типів, перебудову й поширення висловлювання. У підручниках достатня кількість мовленнєвих, ситуативних вправ, що забезпечують активну комунікативну діяльність учнів на уроці.

З метою поглиблення і систематизації знань із синтаксису пропонується завдання конструктивного характеру, редагування словосполучень, речень і текстів, переклад текстів, спостереження за інтонаційними особливостями, стилістичною й комунікативною роллю синтаксичних конструкцій, складання усних розповідей за опорними словами і реченнями, написання творів, аналіз текстів різних стилів. Усі вони спрямовані на формування в учнів умінь у репродуктивних і продуктивних видах мовленнєвої діяльності.

Вивчення синтаксису в комунікативно-діяльнісному та функціонально-стилістичному аспектах, прийняте в програмі з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів та відповідно в шкільних підручниках, вимагає від учителя сформованих знань про функціональні можливості різних типів речень, взаємо¬зв’язки з одиницями інших структурних рівнів, їх роль у процесі спілку¬ван¬ня. У практиці нав¬чання у вищих педагогічних закладах панівним є системний опис мовної системи і теоретичне осмислення наукового та навчального мате¬ріалу. Відповідно в студентів формується загальне уявлення про словосполу¬чення і речення як ізольовані синтаксичні одиниці.

Значну роль в організації самостійної роботи, закріпленні, поглибленні й розширенні знань відіграють підручники і навчально-методичні посібники. Необхідно зазначити, що студенти філологічного факультету в достатній мірі забезпечені навчальною літературою з лінгвістики (І. Білодід, І. Вихованець, М. Плющ, І. Слинько, Н. Гуйванюк, М. Кобилянська, К. Шульжук та ін.).

Великі можливості щодо вивчення синтаксису в комунікативному аспекті має підручник І. Вихованця [4], істотною характеристикою якого є інтерпретація синтаксичних явищ у світлі функціональної теорії. Досить детально проаналізовано аспекти вивчення речення (формально-синтаксичний, семантико-синтаксичний, комунікативний), висвітлено особливості функціонування синтаксичних одиниць у сфері мови й мовлення.

У підручнику „Сучасна українська літературна мова” за редакцією М. Плющ [5] основні теоретичні положення синтаксису ґрунтуються на здобутках вітчиз¬няної та зарубіжної лінгвістичної науки. Підручником передбачено вивчення синтаксичних одиниць на семантичному, логіко-комунікативному і синтаксично¬му рівнях.

У посібнику „Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання” (автори І. Слинько, Н. Гуйванюк, М. Кобилянська) [6] простежується зміна поглядів у галузі вивчення синтаксису української мови. Посібник розширює орієнтацію студентів-філологів у багатогранних аспек¬тах синтаксичної науки, ознайомлює з проблемами комунікативного синтаксису.

Схвально оцінюємо підручник „Синтаксис української мови” (автор К. Шуль¬жук) [7], теоретичний матеріал у якому викладено з урахуванням сучас¬ного стану мовознавчої науки. Зокрема, системно проаналізовано основ¬ні синтаксичні одиниці, різні аспекти вивчення речення.

Загальновідомо, що виробленню вмінь і навичок сприяє виконання студентами системи відповідних вправ. Їх аналіз передбачав з’ясувати, чи спрямовані вони на активну комунікативну діяльність студентів.

Види вправ, які пропонують автори (М. Плющ, О. Леута, Н. Гальона) [8] не відповідають достатньою мірою усім вимогам комунікативно спрямованого вив¬чення синтаксису. Із 207 вправ мовних – 186 (89,8 %), конструктивних – 20 (9,7%), мовленнєвих – 1 (0,5%). Завдання на спостереження і аналіз мовних оди¬ниць на основі зв’язних текстів, редагування текстів, ситуативні завдання, скла¬дання зв’язних вислов¬лювань в аналізованому збірнику вправ не передбачені.

Зауважимо, що 40 вправ із синтаксису, у яких текст виступає дидактичною основою, не мають завдань, спрямованих на аналіз тексту: визначення його типу та стильової приналежності, теми та основної думки (комунікативної спрямованості тексту).

Отже, комплекс завдань аналізованого збірника вправ не може бути використаним повною мірою в умовах комунікативно спрямованого навчання, оскіль¬ки значна частина вправ має мовний характер і не задовольняє вимог формування комунікативних умінь і навичок студентів.

Звернемося до аналізу іншого збірника вправ (автори М. Кобилянська, Н. Гуйванюк [9]). Збірник вправ пропонує порівняно велику кількість вправ для закріплення теоретичних положень із синтаксису та вміщує зав¬дан¬ня різноманітного характеру: знаходження в тексті синтаксич¬них одиниць, аналіз словосполучень за лексико-граматичним, кількісно-структурним принци¬па¬ми; пояснення синтаксичних зв’язків між словами; добір синтак¬сичних синоні¬мів до словосполучень, речень; переклад словосполучень, речень і текстів російською мовою українською; різноаспектна характеристика речень; з’ясування типів складних речень, засобів зв’язку та відношень між предикативними частинами речення; синтаксичний аналіз речень тощо.

Зауважимо, що лише 11 (3%) вправ вміщує завдання щодо комунікативної організації речення, наприклад: „Проаналізуйте речення з інверсійним порядком слів, зверніть увагу на інтонаційне оформлення та стилістичне забарвлення цих речень”. Такі види завдань пропонуються під час вивчення теми „Порядок слів і актуальне членування речення”.

У збірнику вміщена невелика кількість вправ, що реалізують функціональний принцип до вивчення синтаксичних понять: „Вкажіть синтаксичну функцію відокрем¬леного члена, поясніть умови відокремлення та розділові знаки”; „Спишіть речення з уточнюючим компонентом, укажіть його синтаксичну функцію та поясніть розділові знаки”.

Зовсім незначна кількість вправ конструктивного характеру – 32 (8,7%) від загальної кількості. Так, у збірнику подано завдання на добір з художніх, публіцистичних текстів речень відповідного типу, побудову словосполучень за певним типом зв’язку, складання речень за поданими підметами та присудками, перебудову і побудову різних типів складних речень. Але такі завдання не орієнтують студентів на використання різних типів речень в конкретному висловлюванні з чітко визначеною комунікативною метою.

Комунікативно-діяльнісний підхід вносить відповідні зміни до методів навчання, серед яких на особливу увагу заслуговує моделювання мовленнєвого вис¬ловлювання, що реалізується у різноманітних ситуативних вправах. Завдання такого характеру в збірнику вправ зовсім відсутні.

Варто також відзначити, що із 367 вправ текст виступає дидактичною основою лише в 57, у яких використано не всі його потенційні можливості для розвитку комунікативних умінь студентів. За ним пропонуються однотипні завдання: виписати з тексту словосполучення та речення відповідного типу, зробити переклад тексту з російської мови на українську.

Оскільки комунікативно-діяльнісний підхід передбачає розвиток усіх видів мов¬леннєвої діяльності, ми проаналі¬зували у збірниках вправ завдання, спрямовані на розвиток репродуктивних і продуктивних видів мовленнєвої діяльності. Нами виявлено, що в аналізованих збірниках вправ переважають завдання типу „спи¬шіть” (57%), „прочитайте” (29%). Вправи, спрямовані на розвиток усного мо⬬лення, передбачають завдання усно пояснити, охарактеризувати, з’ясувати, визна¬чити основні синтаксичні поняття. Завдань на побудову студентами усних вис¬ловлювань за конкретно визначеною темою не передбачено.

У збірниках не практикуються завдання на спостереження за мовною одиницею в різних сферах її функціонування, побудову власних висловлювань відповідно до мовленнєвої ситуації. Пропонованої кількості мовленнєво-комунікативних вправ недостатньо для того, щоб навчити студентів комунікативно виправдано користуватися синтаксичними ресурсами мовлення в будь-якій ситуації спілкування.

Висновки

Отже, аналіз програм, підручників та збірників вправ з української мови свідчить про орієнтацію сучасної лінгвістики на вивчення мовних явищ у функціонально-комунікативному аспекті. Однак у практиці вищої школи пріори¬тетним критерієм результативного навчання мови залишається знання основних синтаксичних понять та їхніх характерних ознак. Продуктивно-творчі види діяльності, які реалізують комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення синтак¬сису, активізують мовленнєву діяльність студентів, забезпечують ефективність формування комунікативно-мовленнєвих умінь у сту¬дентів-філологів, потребують провадження в практику мовної освіти майбутніх учителів української мови.

 

Література:

1. Глазова О. П., Кузнецов Ю. Б. Рідна мова: Підручник для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. П. Глазова, Ю.Б.Кузнецов. – К.: Педагогічна преса, 2005. – 288 с.

2. Глазова О. П. Українська мова: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. П. Глазова, Ю. Б. Кузнецов. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2011. – 240 с.

3. Глазова О. П. Рідна мова: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. П. Глазова, Ю. Б. Кузнецов. – К.: Зодіак-ЕКО, 2010. – 224 с.

4. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис: Підручник / І. Р. Вихованець. – К. : Либідь, 1993. – 368 с.

5. Сучасна українська літературна мова: Підручник / М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас та ін.; За ред. М. Я. Плющ. – К.: Вища школа, 2000. – 430 с.

6. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання: Навч. посібник / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. – К.: Вища шк., 1994. – 670 с.

7. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови: Підручник. – К.: / К. Ф. Шульжук. – Видавничий центр „Академія”, 2004. – 408 с.

8. Плющ М. Я. Сучасна українська літературна мова: Збірник вправ: Навч. посіб. / М. Я. Плющ, О. І. Леута, Н. П. Гальона. – К.: Вища шк., 2003. – 287 с.

9. Кобилянська М. Ф. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис: Зб. вправ: Навч. посібник / М. Ф. Кобилянська, Н. В. Гуйванюк. – К.: Вища шк., 1992. – 271 с.

 

References:

1. Hlazova O. P., Kuznetsov Yu. B. Ridna mova: Pidruchnyk dlya 5 kl. zahal'noosvit. navch. zakl. / O. P. Hlazova, Yu. B. Kuznetsov. – K.: Pedahohichna presa, 2005. – 288 s.

2. Hlazova O. P. Ukrayins'ka mova: Pidruch. dlya 8 kl. zahal'noosvit. navch. zakl. / O. P. Hlazova, Yu. B. Kuznetsov. – K.: Vydavnychyy dim «Osvita», 2011. – 240 s.

3. Hlazova O. P. Ridna mova: pidruch. dlya 9 kl. zahal'noosvit. navch. zakl. / O. P. Hlazova, Yu. B. Kuznetsov. – K. : Zodiak-EKO, 2010. – 224 s.

4. Vykhovanets' I. R. Hramatyka ukrayins'koyi movy. Syntaksys: Pidruchnyk / I. R.Vykhovanets'. – K.: Lybid', 1993. – 368 s.

5. Suchasna ukrayins'ka literaturna mova: Pidruchnyk / M. Ya. Plyushch, S. P. Bevzenko, N. Ya. Hrypas ta in.; Za red. M. Ya. Plyushch. – K.: Vyshcha shkola, 2000. – 430 s.

6. Syntaksys suchasnoyi ukrayins'koyi movy: Problemni pytannya: Navch. posibnyk / I. I. Slyn'ko, N. V. Huyvanyuk, M. F. Kobylyans'ka. – K.: Vyshcha shk., 1994. – 670 s.

7. Shul'zhuk K. F. Syntaksys ukrayins'koyi movy: Pidruchnyk/ K. F. Shul'zhuk. – K.: Vydavnychyy tsentr „Akademiya”, 2004. – 408 s.

8. Plyushch M. Ya. Suchasna ukrayins'ka literaturna mova: Zbirnyk vprav: Navch. posib. / M. Ya. Plyushch, O. I. Leuta, N. P. Hal'ona. – K.: Vyshcha shk., 2003. – 287 s.

9. Kobylyans'ka M. F. Suchasna ukrayins'ka literaturna mova. Syntaksys: Zb. vprav: Navch. posibnyk / M. F. Kobylyans'ka, N. V. Huyvanyuk. – K.: Vyshcha shk., 1992. – 271 s.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.