Ісар І. В., Іванюк З. Я., Савчук Т. М. СУЧАСНА ПОДАТКОВА СИСТЕМА В УКРАЇНІ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ

УДК 336.221.4

 

СУЧАСНА ПОДАТКОВА СИСТЕМА В УКРАЇНІ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ

Ісар І. В., Іванюк З. Я.

Науковий керівник: ст. викладач, Савчук Т. М.

Буковинський державний фінансово-економічний університет, Україна, м.Чернівці

 

У статті досліджено сучасну податкову систему України та обґрунтовано необхідність її реформування. Проаналізовано нові зміни в Податковому кодексі України та інших Законах, щодо податкової реформи. Визначено роль і місце податків і зборів в податковій системі України. Приведено аналіз позитивних і негативних сторін для платників податків від впровадження нововведень в оподаткуванні.

Ключові слова: податкова система, Податковий кодекс України, податок, збір.

 

Исар И. В., Иванюк З. Я. Современная налоговая система в Украине и необходимость ее реформирования, Буковинский государственный финансово-экономический университет, Украина, г. Черновцы.

В статье исследовано современную налоговую систему Украины и обоснована необходимость ее реформирования. Проанализированы новые изменения в Налоговом кодексе Украины и других Законах, о налоговой реформе. Определены роль и место налогов и сборов в налоговой системе Украины. Приведен анализ положительных и отрицательных сторон для налогоплательщиков от внедрения нововведений в налогообложении.

Ключевые слова: налоговая система, Налоговый кодекс Украины, налог, сбор.

 

Isar I. V., Ivanyuk Z. Ya. Modern tax system in Ukraine and need of its reforming. Bukovina State Financial and Economic University, Ukraine, Chernovtsy.

In article it is investigated modern tax system of Ukraine and need of its reforming is proved. New changes in the Tax code of Ukraine and other Laws about tax reform are analysed. The role and a place of taxes and fees in tax system of Ukraine are defined. The analysis of positive and negative sides for taxpayers from introduction of innovations is provided in the taxation.

Key words: tax system, Internal revenue code of Ukraine, tax, collection.

 

Вступ

Першочерговою потребою сьогодення є забезпечення збалансованого розвитку всіх підсистем суспільства, гармонізація інтересів різноманітних верств населення, створення міцного економічного підгрунтя для інтеграції України у світову економічну систему. Чільне місце у цьому процесі посідає реформування податкової системи, яка забезпечує державу необхідними фінансовими ресурсами.

У напрямку даного дослідження працювали такі вчені: П.І. Гайдуцький [1], В.І. Ревун [2], В.В. Пекар [3], В.І. Продан[4] та інші.

Метою статті є дослідження сучасної податкової системи України, виявлення її недоліків та розробка рекомендацій по її реформуванню.

Податкова система в Україні одна з найбільш громіздких і найменш ефективних у світі. На адміністрування податків бізнес щороку витрачає понад мільярди гривень. У світовому рейтингу щодо простоти їх сплати Україна посідає одне з останніх місць. Гірше, ніж у нас, ідуть справи лише у Венесуелі та Білорусії.

У зв’язку з цим, на початку 2010 року нова влада задекларувала дуже амбітну мету - вивести Україну через десять років у двадцятку найрозвиненіших країн світу. Але із досвіду інших країн (Сінгапуру, Кореї) добре відомо, що для такого "українського прориву" потрібні радикальні економічні реформи, а саме найбільш ефективною з них вважається податкова реформа. Можливо, тому нова влада, прийнявши Податковий кодекс України, одразу гучно задекларувала це як перший і радикальний крок економічних реформ.

Однак дуже швидко з'ясувалося, що з прийняттям Податкового кодексу, при наявності в ньому позитивних моментів, підвищити ефективність податкової системи і розв’язати старі проблеми не вдалося. Більш того, додалися ще й нові проблеми. За оцінками PricewaterhouseCoopers, Україна належить до десяти країн з найскладнішими податковими системами. Податкове навантаження на економіку в Україні залишилося на рівні 44%, тоді як у країнах Центральної та Східної Європи, які входять до ЄС, - 30%.

Тінізація економіки, за офіційними оцінками Мінекономіки, сягає 35%, за експертними оцінками - 45%.

Очевидно, тому у серпні-вересні 2014 року Кабмін запропонував ввести нові зміни до Податкового кодексу та інших Законів, щодо податкової реформи. Згідно проекту податкової реформи передбачається скорочення кількості податків з 22-ох до 9, а саме скасування шести малоефективних податків, решту об’єднають, бо вони за суттю збігаються. Тож спроститься система обліку, зменшиться кількість перевірок, адже кожен податок підпадає під перевірку.

Щодо скорочення кількості малоефективних податків, то йдеться про скасування низки зборів за провадження деяких видів підприємницької діяльності, скасування надбавки на природний газ для споживачів усіх форм власності, рентної плати за транспортування нафти і газу, збору за місця для паркування транспорту, туристичного збору, а також збору на виноградарство, садівництво та хмелярство. Але головні зміни в податковій реформі пов’язані не з скороченням кількості податків, а саме їх трансформації, узагальнення в інші види шляхом укрупнення платежів. Таке скорочення не призведе до зменшення податкового тиску, а навпаки збільшить адміністративні витрати платників податків. Тому розглянемо нижче основні зміни щодо кожного виду податку.

В Україні ПДВ є основним податком і дає близько 30% доходів зведеного бюджету. Однак саме з цим податком в Україні є найбільше проблем. В податковій реформі 2014 року передбачається модель реформування ПДВ в аграрному секторі, а саме усі, в кого річний обсяг виручки не більший 20 мільйонів гривень і в кого не більше 3-х тисяч гектарів, залишаються на сьогоднішній системі оподаткування податку на додану вартість. Всі інші переходять на загальну систему оподаткування. Загалом це означає, що 90% всіх суб'єктів підприємницької діяльності, які працюють в аграрному секторі, залишаються на пільговій системі оподаткування, 10% переходить на загальну систему оподаткування. Також щодо нововведень податкової реформи ПДВ з 2015 року запроваджується система електронного адміністрування ПДВ. Вона дозволить скоротити можливості для зловживань працівників податкової сфери і, разом з тим, створить умови для унеможливлення отримання незаконного бюджетного відшкодування для платників і, тим самим, збільшить надходження до бюджету. Іще одна, варта уваги, зміна – збільшення «порогу» обов'язкової реєстрації підприємства - платника ПДВ з 300 тисяч гривень - до 1 мільйона гривень [1, с. 4].

Реформування податку на прибуток підприємств передбачає єдиний облік оснований на стандартах бухгалтерського обліку. Базою оподаткування виступатиме фінансовий результат визначений правилами бухгалтерського обліку, скоригований на обмежену кількість податкових різниць. В свою чергу, кількість податкових різниць скорочується з 49 до 3: амортизація, формування резервів, фінансові операції (операції з цінними паперами, відсоткові витрати). У тому числі скасовуються різниці щодо: витрат на навчання, витрат на ремонт, витрат на відрядження тощо. Отже, основні зміни реформування податку на прибуток пов’язані з простим розрахунком на основі фінансової звітності, що полегшить роботу податковим органам [2, с. 6].

У зв’язку із наближенням бухгалтерського та податкового обліку податку на прибуток підприємств та ліквідацією постійної податкової різниці, зумовленої віднесенням на витрати підприємства страхових внесків, що сплачується роботодавцем за найманих працівників, та перенесенням податкового тягаря на застраховану особу, пропонується:

- скасування пільги з податку на доходи фізичних осіб за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення, укладених із страховими організаціями;

- уточнення норми щодо умов, за яких доходи у вигляді відшкодованих платнику податку витрат на відрядження, не включаються до оподатковуваного доходу;

- збереження на 2015 рік чинного обмеження стандартної податкової соціальної пільги у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року;

Також згідно проекту податкової реформи пропонується ввести диференційовану систему ставок податку на доходи фізосіб (чим більше зарплата, тим вище ставка податку). Проте тут бачимо свої переваги і недоліки. Перевагою є те, що буде більша диференціація рівня ставок податку на доходи фізичних осіб, що в свою чергу призведе до створення справедливої системи оподаткування. Недоліком виступає саме те, що дана диференціація посилить податковий тиск на прозорий бізнес, який платить високі заробітні плати офіційно, тому це може спричинити підвищення обсягу оплати праці в «конвертах», а це означає що зменшаться податкові надходження в державний бюджет, що негативно вплине на економічний розвиток країни.

Єдиний соціальний внесок знову прирівнюється до податку, що відповідає суті існуючого пенсійного та соціального страхування, але суперечить Конституції та виключає прагнення до реформування пенсійної системи в майбутньому.

Знову нема жодного кроку до зміни у перерозподілі навантаження із сплати ЄСВ з роботодавця на найманого працівника. Для бюджету нічого не змінюється - надходження залишаються ті самі. Проте повинна змінюватися філософія страхування: працівник повинен бачити, що з його зарплати сплачується не тільки податок з доходів фізосіб, а й страхові внески [3, с. 5].

Акцизний податок – це податок на розкіш, а тому в рамках нового акцизного збору вводиться класичний податок на розкіш, до якого включаються реєстрація першого транспортного засобу, екологічний податок із палива та цінову надбавку по тарифу за електроенергію. Включення до переліку підакцизних товарів електричної енергії (досвід ЄС), внаслідок чого скасовується збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками. Передбачається також:

- запровадження акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та палива. Ставка податку встановлюватиметься місцевими органами влади у розмірі не більше 5% від обсягу реалізації.

- пропорційне підвищення ставок акцизного податку на бензин, дизпаливо, скраплений газ за рахунок скасування екологічного податку;

- відновлення справляння акцизного податку з автомобілів, переобладнаних з вантажних на легкові;

- встановлення єдиної ставки акцизного податку на сигарети з фільтром та без фільтру поетапно протягом двох років;

- запровадження електронної форми подання декларації про максимальні роздрібні ціни на сигарети [4, с. 3].

Перелічені вище зміни щодо реформування акцизного податку мали б сприяти підвищенню рівня ефективності податкової системи.

Щодо місцевих податків і зборів, то передбачаються такі основні зміни:

- оптимізація кількості груп платників єдиного податку до чотирьох із збереженням чинного максимального розміру доходу, який дозволяє перебувати на спрощеній системі оподаткування;

- об’єднання спеціальних режимів оподаткування в єдиному податку шляхом введення окремої (четвертої) групи платників єдиного податку – сільськогосподарських товаровиробників, внаслідок чого скасовується фіксований сільськогосподарський податок;

- встановлення обов’язку щодо використання касових апаратів фізичними особами-підприємцями, які є платниками єдиного податку, крім тих, що здійснюють діяльність на ринках та з пересувних торговельних об’єктів;

- скасування неоподатковуваного мінімуму загальної площі житлової нерухомості для всіх видів об’єктів;

- розширення бази оподаткування податком на нерухоме майно за рахунок оподаткування комерційної (нежитлової) нерухомості (будівлі підприємств та склади, готелі, ресторани та бари, туристичні бази, торгові центри, магазини, СТО, їдальні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, казино, ігорні будинки, будівлі лазень, тощо);

- надання права місцевим органам влади встановлювати ставки податку на нерухоме майно для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості в розмірі до 2 % мінімальної зарплати за 1 кв. м площі об’єкта оподаткування;

- скасування збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору, як малоефективних;

- перенесення плати за землю до складу місцевих податків та консолідація плати за землю з податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у складі податку на нерухоме майно.

Також пропонується подовжити дію військового збору до 1 січня 2016 року та підвищити до 2% ставку збору на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі іноземної валюти.

Отже, як бачимо у реформуванні місцевих податків і зборів, є свої позитивні сторони і негативні. Позитивні сторони пов’язані з тим, що зі скороченням кількості груп єдиного податку зменшиться навантаження на малий бізнес, також з вище перерахованих змін, спостерігаємо зміцнення фінансової самостійності місцевих бюджетів. Негативні сторони полягають у тому, що усі інші платежі зводяться у великі податки, а не скасовуються.

Висновки:

Україна має недосконалу податкову систему, в якій існує чимало проблем, що потребують вирішенню. Тому реформування податкової системи має дуже важливе значення так як це спричинить ряд позитивних наслідків. Серед них і створення більш сприятливого бізнес-клімату, що призведе до збільшенням інвестицій в нашу державу.

 

Література:

1. Гайдуцький П. І. Податкова реформа – виклик для України / П. І. Гайдуцький // «Дзеркало тижня. Україна» - 2014 - № 1. – с.4.

2. Пекар В. В. Податкова реформа від податківців - смерть для економіки /В. В. Пекар // «Українська правда» - 2014 - №10.- с.5.

3. Продан О. І. Податкова реформа: півень на одній нозі / О. І. Продан // «Економічна правда» - 2014 - №8.- с.3.

4. Ревун В. І. Про реформування й модернізацію податкової системи. /І. І. Ревун // Фінанси України. – 2012. - № 6. – с. 33.

 

Referenses:

1. Hayduts'kyy P. I. Podatkova reforma – vyklyk dlya Ukrayiny / P. I. Hayduts'kyy // «Dzerkalo tyzhnya. Ukrayina» - 2014 - №1. – s.4.

2. Pekar V. V. Podatkova reforma vid podatkivtsiv - smert' dlya ekonomiky /V.V. Pekar // «Ukrayins'ka pravda» - 2014 - №10.- s.5.

3. Prodan O. I. Podatkova reforma: piven' na odniy nozi / O. I. Prodan // «Ekonomichna pravda» - 2014 - №8.- s.3.

4. Revun V. I. Pro reformuvannya y modernizatsiyu podatkovoyi systemy. /I. I. Revun // Finansy Ukrayiny. – 2012. - № 6. – s. 33.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.