Осіпова А. Ю. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

УДК 331.108.2:67/68(045)

 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Осіпова А. Ю.

Хмельницький національний університет, Україна, м. Хмельницький

 

У статті зосереджено увагу на необхідності автоматизації системи управління персоналом на підприємствах легкої промисловості. Проаналізовано значення новітніх інформаційних технологій в підвищенні ефективності функціонування механізму управління персоналом підприємств галузі. Надано пропозиції щодо реформування діяльності служб управління персоналом на підприємствах легкої промисловості шляхом впровадження сучасних інформаційних систем.

Ключові слова: механізм управління персоналом, ефективність системи управління персоналом, автоматизована інформаційна система, програмне забезпечення, рекрутинг.

 

Осипова А. Ю. Пути усовершенствования автоматизации процессов управления персоналом предприятий легкой промышленности / Хмельницкий национальный университет, Украина, г. Хмельницкий

В статье сосредоточено внимание на необходимости автоматизации системы управления персоналом на предприятиях легкой промышленности. Проанализировано значение новейших информационных технологий в повышении эффективности функционирования механизма управления персоналом предприятий отрасли. Внесены предложения по реформированию деятельности служб управления персоналом на предприятиях легкой промышленности путем внедрения современных информационных систем.

Ключевые слова: механизм управления персоналом, эффективность системы управления персоналом, автоматизированная информационная система, программное обеспечение, рекрутинг.

 

Osipova A. U. Ways to improve the automatisation of HR processes light industry / Khmelnitsky National University, Ukraine, Khmelnitsky

The article focuses on the need to automate the personnel management system in enterprises of light industry. Analyzed the importance of new information technologies in improving the efficiency of the functioning of the personnel management of the industry. The reforms of the management of the services through the introduction of modern informational systems in the light industry are proposed.

Key words: mechanism of personnel management, efficiency of personnel management, automated information systems, software, recruiting.

 

Вступ. Економічна ситуація в Україні обумовлює необхідність створення нових організаційних форм, прийомів і методів ефективного управління підприємствами в усіх сферах діяльності. Динамічні зміни у зовнішньому середовищі, недосконалість механізмів і методів управління підприємствами, потребують застосування сучасних інформаційних систем, які дозволяють підвищувати ефективність використання персоналу підприємств, зменшувати ризики при прийнятті управлінських рішень та отримати конкретні переваги на ринку. Особливо гостро стоїть питання щодо підвищення ефективності використання персоналу підприємств легкої промисловості яка наразі переживає складні часи. Тому автоматизація процесів управління персоналом на підприємствах галузі може принести позитивні результати в подальшому розвитку галузі.

Постановка завдання. В умовах зміни принципів розвитку національної економіки, які ґрунтуються на різноманітних формах власності, конкуренції, яка потребує перетворення організаційних структур, застосування новітніх технологій, суттєво вплинули на соціально-економічне значення підприємств легкої промисловості як ключової складової господарського комплексу. Ця перебудова відбувається кількома шляхами. Масштабні технологічні і структурні перетворення у виробництві, інформатизація основних процесів вказали на важливість ролі персоналу в успішності функціонування підприємств галузі. Персонал, що є носієм товарно-грошових відносин, які виникають в процесі формування, розподілу і використання людських ресурсів, є основною продуктивною силою у розв’язанні питань економічного зростання і ефективної роботи галузі, забезпечення її конкурентоздатності.

Усе це вимагає ефективної роботи системи управління персоналом з підпорядкуванням засадам ринкової економіки. Управління персоналом як різносторонній і нелегкий процес має свої характерні риси та особливості, тому повинно мати системний характер, спираючись на комплексне вирішення кадрових проблем, застосування новітніх, але не виключаючи уже існуючих ефективних форм і методів роботи.

Метою статті є аналіз сучасної системи управління персоналом підприємств легкої промисловості та розгляд застосування новітніх інструментів та технологій з метою покращення ефективності управління персоналом вітчизняних підприємств легкої промисловості, та підвищення рівня конкурентоспроможності в нових умовах господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах підвищення рівня інформатизації суспільства, глобалізації світових комунікаційних систем, стрімкого прогресу в галузі інформаційних технологій, загострення конкуренції на внутрішніх та зовнішніх ринках збуту продукції актуальним завданням керівників підприємств легкої промисловості є впровадження інформаційних систем управління на принципах економічної ефективності та функціональної відповідності потребам галузі.

Вирішенню проблем впровадження інформаційних систем на вітчизняних підприємствах присвячено ряд досліджень серед яких праці Антощишиної Н.І [1], Ачкасової О.В.[2], Лихолобова Е.А.[3], Осейко Н.[4], Пугачова В.П.[6], Пономаренко В.С. [5], Ратушняка О.Г.[7], Ситника А.В.[8] та інші.

За Пугачовим В.П, ефективність системи управління персоналом – це досягнення організаційних (стосовно комерційних організацій – прибутковості та стабільності підприємства і його адаптованості до майбутніх змін ситуації за мінімальних витрат на персонал) і індивідуальних (задоволення від праці та перебування на підприємстві) цілей [6, с.127]. Ефективність механізму управління персоналом іноді розуміється як одержання максимального прибутку, а також як економія ресурсів, якість, продуктивність та нововведення.

В нових умовах господарювання вітчизняні підприємства легкої промисловості, нажаль, не витримують конкурентної боротьби. Дешевий імпорт (особливо це стосується текстилю) з Турції та Китаю, а також викликаний постійним і тривалим зниженням рівня доходів населення попит на секонд-хенд, призвів до витіснення з вітчизняного ринку переважної кількості продукції підприємств галузі. Тому першочергове завдання вітчизняних підприємств легкої промисловості є скорочення витрат за рахунок збільшення ефективності та продуктивності роботи персоналу, впровадження в процес управління автоматизованих процесів.

Однією з цілей управління персоналом є з’ясування кількісного та якісного складу працюючих, потрібних для вирішення поставлених задач до вказаного терміну. Такі завдання кожного дня виконують керівники підприємств легкої промисловості, а відділ кадрів або служба управління персоналом зобов’язані надавати пропозиції та важливу інформацію, що буде спрямована на прийняття своєчасних і компетентних рішень. Суттєва роль в оптимізації управління працівниками підприємств галузі відведена автоматизованим системам управління персоналом, що на Заході називають HR-системами (системи з управління персоналом) [3; 8].

Як показало дослідження, стану використання персоналу п’яти типових підприємств легкої промисловості у Вінницькій області досягнення програмного забезпечення з управління персоналом запроваджуються недостатньо. Підприємства не в повному обсязі використовують новітні підходи щодо оптимізації процесу управління і підвищення його ефективності.

Таким чином, підприємства втрачають частину цього ефекту, адже впровадження інформаційних систем робить підприємства легкої промисловості більш гнучкими до змін у зовнішньому середовищі, дозволяє швидко реагувати на нові запити споживачів, що у свою чергу, дає можливість підприємствам збільшити обсяги реалізації продукції.

Окрім того, інформаційні технології дозволяють підприємству розподілити робочий час таким чином, щоб працівники мали можливість виконувати свої обов’язки на висококваліфікованому рівні, без затрат часу на аналіз, обробку та систематизацію значної кількості даних, шляхом впровадження інформаційних систем, що підвищують продуктивність праці персоналу та ефективність роботи підприємства в цілому [7, с. 259].

Одним із головних ефектів, який очікується від впровадження інформаційних систем на вітчизняних підприємствах легкої промисловості є вдосконалення рівня ефективності функціонування підприємства в цілому. Це можливо завдяки вирішенню таких проблем, як: зменшення рівня браку продукції, вдосконалення системи співробітництва з постачальниками, ефективності управління запасами на підприємстві, ведення бухгалтерського обліку управління фінансами тощо [5, с.87].

За рахунок автоматизації на виробництві можна поліпшити системи забезпечення та контролю якості продукції. При обліку за допомогою інформаційної системи руху сировини і матеріалів інформація відображатиме стан матеріалів, необхідних для виробництва кінцевої продукції, опис запасів, затримок від постачальників. Виробниче планування за допомогою інформаційної системи дасть змогу більш точно оцінити терміни постачання, що дозволить виконувати замовлення без затримок. Інвентаризація, тобто автоматизація обліку господарських засобів, забезпечить складання календарного графіка та формування замовлень на технічне обслуговування обладнання, а також планування виробничих потужностей. Модуль матеріального обліку дасть змогу контролювати процес заготівлі, складування і споживання товарно-матеріальних цінностей, організації обліку виробництва, підготовки звітностей з логістики для управлінського персоналу [7, с.262 ].

Застосувавши програмне забезпечення для управління персоналом підприємств легкої промисловості, кадровики скорочують до мінімуму складні операції що сприяє підвищенню частки інтелектуальної праці в їхній роботі. Таким чином, менеджери по кадрам застосовують новітні технології та методи роботи, що не доступні при «паперовому» діловодстві. Використовуючи аналітичні звіти працівники виробляють рекомендації з переміщення, підготовки і перепідготовки персоналу, з кадрового резерву, з прийому на роботу кандидатів, тощо. Керівники підприємства будуть спроможні не лише швидко дізнаватись від служби управління персоналом потрібну інформацію, але і матимуть доступ до бази даних зі своїми працівниками. Це дає змогу конфіденційно готувати і проводити певні кадрові зміни, мати миттєвий доступ до особових справ працюючих та інших оперативних даних. Отже, прийняттю правильних управлінських рішень сприятиме швидке отримання аналітичних даних по персоналу.

Управління виробничим процесом – дуже трудомістке завдання. Основними механізмами в даному випадку є планування, облік та оптимальне управління виробничим процесом. Автоматизована інформаційна система (АІС) реалізує інформаційні технології виконання функцій управління при сумісній роботі управлінського персоналу та комплексу технічних засобів. АІС поєднує людські ресурси, устаткування, програмне забезпечення, мережі зв’язку та інформаційні ресурси з метою збору, переробки та поширення інформації в організації. Сучасні інформаційні технології роблять можливою революцію в управлінні персоналом [4, с.98]. Таким чином, автоматизоване вирішення поставлених завдань дає можливість грамотно здійснювати маркетинг, планувати, враховувати витрати, проводити технічну підготовку виробництва, оперативно управляти процесом випуску продукції відповідно до потреб ринку сучасних технологій.

Вибір інформаційної системи, яка дозволить покращити ефективність системи управління персоналом підприємств легкої промисловості, серед представлених на вітчизняному ринку автоматизованих систем управління (HRM-систем) залежить, у першу чергу, від обсягу виділених на даний проект фінансових і часових ресурсів. Порівняльний аналіз функціональних можливостей, технічних та вартісних параметрів HRM-систем, представлених на вітчизняному ринку, показав, що програмні продукти західного походження (наприклад, SAP R/3, Oracle Application, Axapta тощо) мають ряд об’єктивних недоліків, які ускладнюють (а частіш за все й унеможливлюють) їх упровадження на вітчизняних підприємствах. Це достатньо велика вартість, недоступний англомовний інтерфейс та відсутність на території України проектних груп, а значить, не пристосовуваність до вітчизняних економічних та законодавчих реалій [2, c.449]. Серед HRM-систем, розроблених в СНД та адаптованих до упровадження на українських підприємствах, виділяють: «Босс-Кадровик» (компанія «Инком», українське представництво російської фірми-виробника «АйТи»), «ПерсоналАктив» (група компаній «Актив Консалтинг Груп», Україна), «Infopulse HRMS» (компанія «Infopulse Ukraine», Україна), «Парус-Персонал» (корпорація «Парус», представництво в Україні), «1С:Зарплата и Управление Персоналом для Украины» (фірма «1С», представництва в Україні) [4].

Оскільки ефективне управління людськими ресурсами здобуває все більшого стратегічного значення в багатьох вітчизняних підприємствах легкої промисловості, інформаційна система досить успішна й при стратегічному плануванні майбутньої потреби в людських ресурсах. Український ринок програмного забезпечення з управління персоналом стрімко розвивається вслід за світовим. Найпоширеніші на ринку інформаційні системи управління персоналом надають наступні можливості: простоту, зручність і гнучкість в їх освоєнні та використанні; широту застосування для підприємств галузі; зрозуміле і містке представлення інформації; налаштування на законодавство, що змінюється, включаючи податкове, та особливості обліку конкретного підприємства; великий набір типових операцій і форм звітності; значні аналітичні можливості, часто з графічним представленням інформації [1].

Висновки. На більшості українських підприємств легкої промисловості ще переважають старі підходи до управління персоналом і не впроваджуються нові методи, які вже досить давно втілені у практику на відомих зарубіжних промислових підприємствах галузі. Для вдосконалення процесів управління персоналом потрібно суттєво реформувати діяльність служб управління персоналом, надати їм необхідні функції та повноваження щодо рекрутингу персоналу, формуванню та розвитку людських ресурсів, розробки та узгодження механізмів мотивації, а також розробляти проекти щодо впровадження сучасних інформаційних систем. Це дасть можливість забезпечити вирішення ключових проблем в тих сферах його діяльності, де це є необхідним та підвищити ефективність роботи персоналу та конкурентоздатність підприємства.

 

Література:

1. Антощишина Н.І. Сучасний погляд на систему управління персоналом в аспекті забезпечення конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / Н.І. Антощишина, Д.О. Малюкіна // Електронне наукове фахове видання Ефективна економіка. – 2014. – №9. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua

2. Ачкасова О.В. Проблема автоматизації компетентністного підходу до підбору персоналу підприємства [Електронний ресурс] / О.В. Ачкасова // Соціально-економічний розвиток України та її районів: проблеми науки та практики: Електронний додаток до матеріалів Міжнар. наук. – практ. конф. – Харків: ХНЕУ, 2013. – С. 448 – 452. Режим доступу: http://konfecon.com.ua/files/may_2013/soc_ek_23_24may2013.pdf

3. Лихолобов Е.А. Розробка технології управління персоналом підприємства / Е.А. Лихолобов // Управління проектами та розвиток виробництва. — 2009. — N3 (31). — С.96–104.

4. Осейко Н. Обзор программ для автоматизации HRM / Н. Осейко // Управление персоналом – Украина. – 2009. – No11(194). – С. 19–27.

5. Пономаренко В.С. Інформаційні системи в управлінні персоналом: навч. посібник / В.С. Пономаренко, І.В. Журавльова, І.Л. Латишева // – Харків: ХНЕУ, 2008. – 336 с.

6. Пугачев В.П. Управление персоналом / В.П. Пугачев – М.: Экзамен, 2004. – 416 c.

7. Ратушняк О.Г. Вдосконалення ефективності управління підприємством шляхом впровадження інформаційних технологій / О.Г. Ратушняк, М.В. Паланиця // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 3. – С. 258–263.

8. Ситник А.В. Оцінка ефективності системи управління персоналом [Електронний ресурс] / А.В. Ситник // Електронне наукове фахове видання. Ефективна економіка. – 2013. – №12. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua

 

References:

1. Antoshhyshyna N.I. Suchasnyj poglyad na systemu upravlinnya personalom v aspekti zabezpechennya konkurentospromozhnosti [Elektronnyj resurs] / N.I. Antoshhyshyna, D.O. Malyukina / Elektronne naukove faxove vydannya Efektyvna ekonomika. – 2014. – №9. – Rezhym dostupu: http://www.economy.nayka.com.ua

2. Achkasova O.V. Problema avtomatyzaciyi kompetentnisnogo pidhodu do pidboru personalu pidpryyemstva [Elektronnyj resurs] / O.V. Achkasova // Socialno-economichnyy rozvytok Ykrainy ta yiyi rayoniv: problem nauky ta practyky: Elektoronnyj dodatok do Materialiv materialy mizhnar. nauk-pract konf. — Kharkiv: KHNEY, 2013. — S. 448—452. – Rezhym dostupu: http://konfecon.com.ua/files/may_2013/soc_ek_23_24may2013.pdf

3. Lyxolobov E.A. Rozrobka texnologiyi upravlinnya personalom pidpryyemstva / E.A. Lyxolobov // Upravlinnya proektamy ta rozvyok vyrobnycztva. — 2009. — N3 (31). — S.96–104.

4. Oseyko N. Obzor programm dlya avtomatizatsii HRM / N. Oseyko // Upravlenie personalom – Ukraina. – 2009. – No11(194). – S. 19–27.

5. Ponomarenko V.S. Informacijni systemy v upravlinni personalom: navch. posibnyk / V.S. Ponomarenko, I.V. Zhuravlova, I.L. Latysheva // – Xarkiv: XNEU, 2008. – 336 s.

6. Pugachev V.P. Upravlenye personalom / V.P. Pugachev // – M.: Эkzamen, 2004. – 416 c.

7. Ratushnyak O.G. Vdoskonalennya efektyvnosti upravlinnya pidpryyemstvom shlyaxom vprovadzhennya informacijnyx texnologij / O.G. Ratushnyak, M.V. Palanycya // Visnyk Xmelnycznacionalnogo universytetu. – 2011. – № 3. – S. 258–263.

8. Sytnyk A.V. Ocinka efektyvnosti systemy upravlinnya personalom [Elektronnyj resurs] / A.V. Sytnyk // Elektronne naukove faxove vydannya Efektyvna ekonomika. – 2013. – № 12. – Rezhym dostupu: http://www.economy.nayka.com.ua

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.