Асафат Ю. О., Колодій Р. В., к. п. н. Киричук А. С. МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ АВСТРАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

УДК: 378

 

МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ АВСТРАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

Асафат Ю. О., Колодій Р. В., к. п. н. Киричук А. С.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця

 

Статтю присвячено проблемам досягнення гідного рівня вищої освіти в Україні, що вимагає всебічно та широко розвивати усі галузі нововведень. На сьогодні хорошим методом впровадження інноваційних технологій є, зокрема, переймання закордонного досвіду. Проаналізувавши високий рівень розвитку дистанційного навчання в Австралії та ступінь готовності до нього України, зроблено висновки щодо запровадження в нашій державі високоякісної освіти для студентів, що не мають змоги навчатись стаціонарно.

Ключові слова: дистанційна освіта, навчання на відстані, неперервна освіта, інноваційні технології в освіті.

 

Асафат Ю.А., Колодий Р.В., науч. руководитель Киричук А.С. Механизм функционирования дистанционного образования Австралии и перспективы развития его применения в Украине / Винницкий торгово-экономический институт КНТЭУ, Украина, Винница

Статья посвящена проблемам достижения достойного уровня высшего образования в Украине, что требует всесторонне и широко развивать все отрасли нововведений. На сегодня хорошим методом внедрения инновационных технологий является, в частности, заимствования зарубежного опыта. Проанализировав высокий уровень развития дистанционного обучения в Австралии и степень готовности к нему Украины, сделаны выводы о введении в нашем государстве высококачественного образования для студентов, не имеющих возможности учиться стационарно.

Ключевые слова: дистанционное образование, обучение на расстоянии, непрерывное образование, инновационные технологии в образовании.

 

Asafat Y. O., Kolodiy R.V., scientific head Kirichuk A.S. The mechanism of functioning of distance education in Australia and prospects of its application in Ukraine / Vinnytsia Institute of Trade and Economic KNUTE, Ukraine, Vinnytsia

Article is devoted to achieving a decent standard of higher education in Ukraine, which requires a comprehensive and widely develop all industry innovations. At present, a good method is the introduction of innovative technologies, in particular, the borrowing of foreign experience. After analyzing the high level of development of distance learning in Australia and readiness of Ukraine to him, the conclusions about the introduction in our country high-quality education for students who can not learn permanently.

Keywords: distance learning, distance learning, continuing education, innovative technology in education.

 

Вступ.

В наш час навчання доцільно розглядати як постійний процес, а не як щось давнє, що завершилося багато років тому одержанням диплома.

Саме тут і постає потреба в дистанційній освіті. За наявності сучасних комп'ютерних технологій та мережі Інтернет вона стає зручною та доступною. Адже навчання відбувається у вільний час, у комфортних для студента умовах - вдома чи на роботі. Особливу актуальність дистанційна освіта отримала в Україні через гостру необхідність у масовій підготовці і перепідготовці кадрів, що зможуть ефективно працювати в умовах ринкової економіки. Недостатність на сучасному ринку праці України кваліфікованих економістів, менеджерів різноманітних сфер людської діяльності, юристів, висуває на перший план формування саме цих категорій спеціалістів.

Соціологічні опитування випускників середніх шкіл України показали, що біля 65% мають бажання продовжити навчання і отримати вищу освіту. Однак існуюча система вищої освіти і наявна мережа вищих навчальних закладів здатна прийняти на традиційні форми навчання (денну та заочну) лише 35% бажаючих. Таким чином майже половина потенційних студентів України залишається поза стінами вузів. Отже, можливості використання дистанційної освіти дуже широкі.

Теоретичні дослідження з означеного напряму базуються на методологічних працях С. Архангельського, Ю. Бабанського, С.Гончаренка, І.Зязюна, Т. Ільїної, І. Лернера; працях з психології Г. Балла, Л. Виготського, П.Гальперіна, Г. Костюка, О.Матюшкіна, Н. Тализіної та інших.

Дистанційне навчання – це технологія, що базується на принципах відкритого навчання, широко використовує комп’ютерні навчальні програми різного призначення та сучасні телекомунікації з метою доставки навчального матеріалу та спілкування безпосередньо за місцем перебування студентів.

Дистанційна освіта в Австралії активно функціонує вже понад 30 років. Успішно реалізовується консорціум дев’яти традиційних університетів – відкрита освіта Австралії. Навчання здійснюється із 150 дисциплін вищої школи, включаючи соціальні науки та бізнес із використанням друкованих матеріалів і пошти, телебачення, радіо -, аудіо - і відеозаписів. Але можна констатувати, що перегляд телепрограм і прослуховування радіолекцій не є обов’язковим, бо усі матеріали дублюються друкованими виданнями. Отже, здійснюються мрії будь-якої дорослої людини, яка хоче навчатися і одночасно будувати свою кар’єру, своє майбутнє.

Головними рисами дистанційної освіти в Австралії є гнучкість, мобільність, економічна ефективність, нова позиція і роль викладача, спеціалізований контроль якості, використання інноваційних технологій і засобів навчання.

Практичний і науковий інтерес становить «подвійна модель» навчальних програм, яку пропонують різні університети Австралії. Це означає, що одні й ті ж самі курси можна вивчити як у стаціонарному, так і в дистанційному варіанті. Австралійці говорять, що у них існує “система трьох W”, яка дозволяє усім вчити, що вони хочуть (what they want), де вони хочуть (where they want), коли вони хочуть (when they want).

Яскравим прикладом цього є університет Південного Квінсленда (USQ) – лідера у галузі дистанційної освіти. USQ – найкращий у світі університет з двома формами навчання. Програму дистанційної освіти цей ВНЗ мав уже у 1977 р. USQ створив широку мережу центрів підтримки дистанційного навчання в багатьох країнах світу (Сінгапур, Малайзія, Швеція та ін.), за допомогою яких студенти, звернувшись в офіс такого центру, з легкістю вступають до університету на дистанційне навчання [1].

Концепція неперервної освіти є центральною в усіх вишах Австралії, оскільки австралійці усвідомили необхідність забезпечення наукової аргументації. Готовність дорослих вчитися визначається їхньою потребою у набуванні знань для вирішення конкретних життєвих проблем.

На нашу думку, для того, щоб уявити можливість виходу дистанційного навчання України на новий рівень – австралійський, потрібно перш за все дослідити рушійні сили розвитку дистанційної освіти в Австралії. Зокрема, нами виокремлено сім причин такого розвитку: зміни в економіці й промисловості такі швидкі, що людина змушена постійно поповнювати свої знання, щоб не відставати від інновацій своєї сфери діяльності; територіальне розташування країни, ареальна віддаленість населених пунктів від центрів освіти; намагання людей одержати диплом кращих університетів; можливість поєднати навчання з основною роботою; дистанційна освіта – напрям розвитку особистості, який пов'язаний із кар’єрою, підвищенням статусу, заробітної плати; дистанційна освіта дешевша за традиційну; дистанційна освіта сьогодні – це модно [1].

Проаналізувавши ці причини, можна сказати, що Україна великою мірою потребує розвитку такої інноваційної галузі, як дистанційне навчання. Адже в Україні, як і в усьому світі відбувається безперервний розвиток економіки, постійне введення інноваційних технологій та ідей, крім того, все більше людей зараз намагається поєднувати і здобуття освіти, і побудову кар’єри, а враховуючи економічну ситуацію в нашій країні, невисока вартість такого навчання також грає досить значну роль.

Проте для того, щоб говорити про способи наближення України до більш високого рівня дистанційного навчання, варто розглянути його сучасний стан. Виявлено, що стан розвитку дистанційної освіти в Україні на сьогоднішній день не відповідає вимогам інформаційного суспільства, що прагне інтегруватись у європейську і світову спільноту. По-перше, Україна відстає від розвинутих країн в застосуванні технологій дистанційного навчання при підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації фахівців різних галузей і рівнів. По-друге, має місце суттєве відставання телекомунікаційних мереж передачі даних, які відзначаються недостатньою пропускною здатністю, надійністю зв'язку та його низькою якістю. По-третє, в Україні відсутня нормативно-правова база, яка б регламентувала і забезпечувала діяльність навчальних закладів у напрямку впровадження дистанційної освіти, як рівноцінної форми навчання на рівні з очною та заочною [2].

Згідно аналітичного огляду «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у вищій освіті України: поточний стан, проблеми і перспективи розвитку», який проводив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» в 2009 р. , на 1000 студентів ВНЗ припадає 92 комп’ютери. Крім того середній показник кількості використання ліцензійного програмного забезпечення в ВНЗ склав 50 %. Що стосується технологій для проведення дистанційного навчання, то загалом можна стверджувати, що власну платформу дистанційного навчання використовують лише 9 % ВНЗ, 35 % ВНЗ використовують платформу з відкритими кодами Moodle, 6 % ВНЗ – систему дистанційного навчання «ПРОМЕТЕЙ», решта використовує 20 програмних продуктів інших виробників [3].

Це свідчить про те, що в Україні не існує єдиної технічної платформи для впровадження дистанційного навчання. А системи, які функціонують зараз є недосконалими і не викликають у студентів відчуття надійності та довіри.

Тому, наше завдання полягає у тому, щоб спробувати розробити методи покращення рівня дистанційної освіти в Україні, виходячи із досить потужного досвіду Австралії.

По-перше, при створенні системи дистанційної освіти необхідно у повному обсязі використати вже накопичений у вищій школі України науково-методичний потенціал, інформаційні ресурси та технології, досвід у здійсненні дистанційного навчання, існуючу спеціалізовану телекомунікаційну інфраструктуру та мережу вищих навчальних закладів України.

По-друге, потрібно забезпечити ефективне об'єднання зусиль Українського центру дистанційної освіти, вищих навчальних закладів та інших освітніх установ і організацій.

По-третє, важливим є надання студентам кращих навчальних матеріалів, різних послуг і консультацій - все для успішної роботи. Так само, як це передбачає дистанційне навчання, наприклад, в одному з університетів Австралії, коли в результаті проходження того ж курсу, тих же предметів і матеріалів, що і при очному навчанні, студент отримує по закінченні занять рівноцінний сертифікат про вищу освіту або підвищення кваліфікації.

І нарешті, потрібно створити такі умови для навчання, щоб для процесу знадобився лише персональний комп'ютер, модем – і все, що потрібно вивчити і знати – в електронному вигляді на сайті відповідного університету. Як це відбувається в університетах Австралії, коли студенту доступні не тільки навчальні матеріали, а й інформація про результати іспитів, в будь-який час доби надаються консультації. Крім того, студенти можуть особисто спілкуватися з лекторами через різні засоби зв'язку: по телефону, відео, електронною поштою, факсом, вирішуючи виникаючі проблеми і питання вже по ходу самостійних занять. Деякі розділи в обов'язковому порядку вимагають телефонних переговорів з лектором, дискусії або розмови з допомогою мережі Інтернет.

Висновки.

Спираючись на глибокий досвід Австралії в сфері надання освітніх послуг з допомогою дистанційного навчання, можна зробити висновки, що такий вид здобуття освіти є наразі дуже популярним та при відповідному рівні його якості дає досить дієві результати.

Розвиток системи дистанційної освіти в Україні забезпечить: розширення кола споживачів освітніх послуг, у тому числі у важкодоступних, малонаселених регіонах, у районах, віддалених від наукових і культурних центрів України; підвищення якості навчання слухачів, студентів і школярів незалежно від їхнього місцезнаходження; створення додаткових робочих місць для громадян України; створення фахових курсів ДО, які спрямовані на підвищення кваліфікації і перепідготовку кадрів; можливість одержання освіти за українськими програмами громадянами зарубіжних країн; реалізацію системи безперервної освіти; індивідуалізацію навчання при масовості освіти.

 

Література:

1. Open Universities Australia [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 10.12.2011 <http://www.open.edu.au/public/courses-and-units>. – Загол. з екрану. – Мова англ.

2. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. – К.: КПІ, 2000. – 12 с.

3. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у вищій освіті України: поточний стан, проблеми і перспективи розвитку: аналітичний огляд. – К.: Український інститут інформаційних технологій в освіті. – 2009.

 

References:

1. Open Universities Australia [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: 10.12.2011 <http://www.open.edu.au/public/courses-and-units>. – Zahol. z ekranu. – Mova anhl.

2. Kontseptsiya rozvytku dystantsiynoyi osvity v Ukrayini. – K.: KPI, 2000. –12s.

3. Vykorystannya informatsiyno-komunikatsiynykh tekhnolohiy u vyshchiy osviti Ukrayiny: potochnyy stan, problemy i perspektyvy rozvytku: analitychnyy ohlyad. – K.: Ukrayins'kyy instytut informatsiynykh tekhnolohiy v osviti. – 2009.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.