кандидат філологічних наук, Соломаха А. В. ДО ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

УДК 372.881.1

 

ДО ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

кандидат філологічних наук, Соломаха А. В.

Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ

 

У статті узагальнено визначення професійно-педагогічної компетентності вчителя та розглянуто її складові. Проаналізовано рівень ІКТ-компетентності вчителя іноземної мови у початковій школі як складової його професійно-педагогічної компетентності. Доведено, що ІКТ-компетентність вчителя – основа модернізації іншомовної освіти України від початкової школи до ВНЗ.

Ключові слова: професійно-педагогічна компетентність вчителя, ІКТ-компетентність вчителя, початкова школа, іноземна мова, функціональний рівень, діяльнісний рівень.

 

Соломаха А.В. К вопросу повышения ИКТ-компетентности учителя иностранного языка в начальной школе / Киевский университет имени Бориса Гринченко, Украина, г. Киев

В статье обобщено определение профессионально-педагогической компетентности и рассмотрены её составляющие. Проанализирован уровень ИКТ-компетентности учителя иностранного языка в начальной школе как составляющей его профессионально-педагогической компетентности. Доказано, что ИКТ-компетентность учителя – основа модернизации иноязычного образования Украины от начальной школы до ВУЗа.

Ключевые слова: профессионально-педагогическая компетентность учителя, ИКТ-компетентность учителя, начальная школа, иностранный язык, функциональный уровень, деятельностный уровень.

 

Solomakha A. V. On the question of increasing the ICT competence of foreign language teachers in primary school / Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine, Kyiv

The article summarized the definition of professional and pedagogical competence and examines its components. Analyzed the level of ICT competence of teachers of foreign languages in elementary school as part of its professional and pedagogical competence. Proved scho ICT competence of the teacher - basis for the modernization of foreign language education in Ukraine from primary school to university.

Keywords: professional and pedagogical competence of teachers, ICT competence of the teacher, elementary school, foreign language, functional level, activity level.

 

Постановка проблеми. Глобалізація, інформатизація та комп’ютеризація сучасного світу ставить щодня перед кожним вчителем-практиком, а також перед студентом, який прийде навчати дітей завтра, нові виклики, що розширюють межі професійної педагогічної компетентності. Обов’язковою складовою професійно-педагогічної компетентності стає інформаційно-комунікаційна компетентність, яку, безумовно, повинен набути і вчитель початкової школи, який навчає іноземній мові.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Рада Європи визначила п’ять базових компетенцій, необхідних будь-якому спеціалісту, що у контексті професійно-педагогічної компетенції вчителя початкової школи, який викладає іноземну мову, набуває особливого значення, а саме:

Політичні та соціальні компетенції, пов’язані зі здатністю брати на себе відповідальність, брати участь у спільному прийняті рішень, у функціонуванні та розвитку демократичних інститутів.

Компетенції, пов’язані з життям у полікультурному суспільстві, що запобігають виникненню ксенофобії, розповсюдженню клімату нетерпимості та сприяють як розумінню відмінностей, так і готовності жити з людьми інших культур, мов та релігій.

Компетенції, що визначають оволодіння усним та писемним спілкуванням, які важливі в роботі та суспільному житті. До цієї групи належить також оволодіння кількома іноземними мовами.

Компетенції, пов’язані з виникненням суспільства інформації. Оволодіння новими технологіями, розуміння їхніх сильних та слабких сторін, здатність критично мислити по відношенню до інформації, що розповсюджується ЗМІ, Інтернет та реклама.

Компетенції, в яких реалізується здатність та бажання вчитися протягом усього життя, не тільки у професійній сфері, але й у особистому та суспільному житті. [7, с. 13-18].

Враховуючи специфічність та особливість педагогічної діяльності, сучасні дослідники з педагогіки та методики навчання визначають професійну компетентність вчителя взагалі, та вчителя початкової школи, який навчає іноземній мові, зокрема, як інтегральну особистісну якість. На думку О. М. Семенога, ця якість «включає педагогічну, психологічну, лінгвістичну, мовну, комунікативну, фольклорну, літературну, етнокультурознавчу, методичну, інформаційну, дослідницьку компетенції й виявляється на високому рівні готовності філологів до педагогічної діяльності” [6, с. 38]. В. А. Сластьонін, досліджуючи професійну компетентність, також визначає її як інтегральну характеристику ділових і особистісних якостей спеціаліста, яка відображає не тільки рівень знань, умінь, досвіду, достатніх для досягнення цілей професійної діяльності, а й соціально-моральну позицію особистості, та виокремлює три її компоненти, а саме: проблемно-практичний, смисловий та ціннісний. Видами професійної компетентності В. Сластьонін вважає такі, як практична (спеціальна), соціальна, психологічна, інформаційна, комунікативна, екологічна, валеологічна [4, с. 34-35].

У зарубіжній педагогіці питанню професійної компетентності вчителя присвячені роботи Д. Бритела, Є. Джимеза, Р. Квасниці, В. Ландшеєр, М. Леннона, П. Мерсера, М. Робінсона та інших.

Узагальнюючи численні визначення поняття «професійно-педагогічної компетентності» можна погодиться з наступним визначенням: «Професійна компетентність є здатність та готовність до діяльності, що базуються на знаннях, та має такі складові як морально-нравственну, пізнавально-творчу, інформційно-комунікаційну та технологічну» [2].

На сучасному етапі розвитку та модернізації системи освіти як в Україні, так і у світу, поняття професійно-педагогічної компетентності є багатоаспектним та постійно доповнюється новими компонентами. Одним з останніх компонентів, що увійшли до структури професійно-педагогічної компетентності, стала інформаційно-комунікаційна компетентність, яка має три рівні, а саме:

Достатній рівень функціональної грамотності у сфері ІКТ.

Ефективне обґрунтування її використання в діяльності для вирішення професійних, соціальних та особистих задач.

Розуміння ІКТ як основи нової парадигми в освіті, що направлена на розвиток школярів як суб’єктів інформаційного суспільства, здатних до створення нових знань, таких, що вміють оперувати великою кількістю інформації для отримання нового інтелектуального та/або діяльністного результату [3].

Безумовно, вчитель початкової школи, який навчає іноземній мові, та немає спеціальної освіти в галузі ІКТ відчуває складності в роботі з комп’ютерними та інформаційно-комунікаційними технологіями під час підготовки та проведення уроків з іноземної мови, адже програмне забезпечення та технічні засоби постійно удосконалюється та ускладнюється, потоки інформації, у тому числі навчальної, збільшуються тощо. Крім того, що переважна більшість вчителів-практиків України використовує ІКТ під час підготовки до уроків, а під час уроків лише презентує результати цієї підготовки, як правило у вигляді електронних дидактичних матеріалі, презентацій, демонстрації фільмів чи мультфільмів тощо. Проте навчаючі можливості ІКТ значно ширші, використання яких залежить від рівня сформованості ІКТ-компетентності кожного вчителя іноземної мови у початкової школи, а ґрунтовно розробкою теорії та практики використання ІКТ на уроках іноземної мови займається нова галузь лінгводидактики – комп’ютерна лінгводидактика. Тому метою нашої статті проаналізувати рівень сформованості ІКТ-компетентності вчителя іноземної мови у початковій школі.

Виклад основного матеріалу. Перехід на новий державний стандарт початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462) [5] передбачає вивчення іноземної мови з 1 класу, а вчитель початкової школи повинен навчати їй поряд з іншими предметами. Проте у школярів молодшого шкільного віку слабо розвинена внутрішня мотивація до навчання взагалі, та до вивчення іноземної мови зокрема. Тому перед вчителем початкової школи, що навчає дітей іноземній мові гостро стоїть питання підвищення пізнавальної діяльності учнів на уроці іноземної мови. Саме використання ІКТ в навчальних цілях вважається одним з дієвих інструментів для активізації пізнавальної діяльності та розвитку стійкої зацікавленості молодших школярів до іноземної мови. Тому рівень ІКТ-компетентності вчителя початкової школи, який навчатиме дітей іноземній мові, є надзвичайно важливим.

Як зазначають науковці, незважаючи на те, що існує велика кількість навчальних програм з іноземної мови, спеціальних Інтернет-ресурсів та навчальних засобів комунікації, їх використання поки що не стало невід’ємною частиною процесу навчання іноземній мові як у початковій так і середній та старшій школі. Це пов’язане тим, що вчителі, які навчають цьому, не мають достатнього рівня ІКТ-компетентності та у переважної більшості з них відсутня підготовка в галузі теорії та практики саме використання ІКТ безпосередньо в навчальному процесі [1], тобто вони незнайомі з такою надсучасною галуззю лінгводидактики як комп’ютерна лінгводидактика іноземної мови, або електронна лінгводидактика, яка виникла та почала активно розвиватися наприкінці 80-х років ХХ ст. та визначилося три напрямки досліджень:

розробка теоретичних аспектів використання комп’ютерів в навчанні мови (методологічні проблеми комп’ютерної лінгводидактики, типологія комп’ютерних навчальних матеріалів, оцінка ефективності комп’ютерних засобів навчання тощо);

експериментальна робота у напрямку створення та використання в навчальному процесі комп’ютерних матеріалів для досягнення різноманітних цілей, на різних етапах та профілях навчання іноземній мові;

шляхи інтеграції комп’ютерного навчання в загальний процес навчання іноземній мові [1, c. 8], тобто впровадження в повсякденну професійну діяльність вчителя іноземної мови як у початковій, так і середній та старшій школі досягнень інформаційно-комунікаційних технологій як засобу нового покоління на кожному уроці для формування комунікативної компетентності школярів шляхом активізації їхньої пізнавальної діяльності, адже використання ІКТ є невід’ємною складовою життя сучасної дитини.

На сучасному етапі розвитку деякі науковці почали вживати термін «електронна лінгводидактика» як синонімічний до терміну «комп’ютерна лінгводидактика». Проте останній термін не втратив своєї актуальності, з огляду на те, що інформаційно-комунікаційні, цифрові технології та Інтернет-технології не можливі без використання комп’ютера або гаджетів, які також можна вважати комп’ютерами останнього покоління, саме тому, на нашу думку, термін «комп’ютерна лінгводидактика» є універсальним, адже охоплює усю ланку технічних засобів на базі комп’ютерних технологій.

І постає питання низка питання:

чи готовий кожний вчитель до використання ІКТ як обов’язкового засобу навчання іноземній мові;

на якому рівні знаходиться ІКТ-компетентність сучасного українського вчителя іноземної мови у початковій школі?

Щоб відповісти на ці питання розглянемо рівні сформованості ІКТ-компетентності вчителя іноземної мови у початковій школі.

У педагогічній практиці прийнята дворівнева модель ІКТ-компетентності вчителя-предметника, а саме:

1) знаннєвий рівень, який вважається підготовчим до діяльності. Це рівень функціональної грамотності.

2) діяльнісний рівень, на якому реалізується діяльність.

Рівень функціональної грамотності вчителя як іноземної мови, так і з будь-якого іншого предмету у з ІКТ означає, що вчитель:

оволодів комп’ютерними програмами обробки текстової, числової, графічної, звукової інформації;

вміє працювати в мережі Інтернет, використовувати такі її сервіси, як форум, електронна пошта, сайти;

вміння використовувати таке обладнання як сканер, принтер, Smart-дошка тощо [3].

Можна твердо стверджувати, що саме рівень функціональної грамотності досягнуто переважною більшістю вчителів іноземної мови у початковій школі. Наприклад, переведення паперових наочних дидактичних матеріалів за допомогою програми Power Point, використання не магнітофона чи телевізора, а Smart-дошки не змінює докорінним чином процес проведення уроків іноземної мови, а відповідно рівень функціональної грамотності вчителя не призводить до якісної зміни результатів іншомовної освіти учнів початкової школи.

Важливим є досягнення діяльнісного рівня ІКТ-компетентності, який передбачає ефективне та системне використання функціональної грамотності у галузі ІКТ у освітній діяльності [3] з метою активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках іноземної мови, що дозволяє досягти вищого рівня сформованості іншомовної комунікативної компетентності учнів, ніж використовуючи лише традиційні форми та засоби проведення уроків.

Діяльнісний рівень у свою чергу поділяється на два підрівні:

застосування, тобто використання в щоденній навчальній діяльності спеціалізованих медіаресурсів [3] розроблених відповідно вимогам до змісту та методів навчання іноземній мові у початковій школі;

творчий, тобто розробка власних електронних інтерактивних засобів навчального призначення [3].

Діяльнісний рівень ІКТ-компетентності в процесі навчання іноземній мові у початковій школі передбачає використання всіх можливостей інтерактивної дошки (не тільки у якості екрана для демонстрації презентацій та електронної наочності) та програмного забезпечення, що створене професійними фахівця у галузі інноваційних технологій у галузі освіти.

Так, уміння вчителя користуватися Інтернетом та використання його ресурсів під час підготовки до уроків – це функціональна грамотність. Перехід до діяльнісного рівня передбачає активне та креативне використання ІКТ на кожному уроці іноземної мови. Загально відомо, що, наприклад, компанією SMART створено програмне забезпечення SMART Notebook для інтерактивних дошок для створення і управління контентом уроку, що дозволяє зробити вивчення іноземної мови молодшими школярами з низкою внутрішньою мотивацією цікавим та спонукати, не зважаючи ранній вік, до самостійної роботи вдома. Так, наприклад, можна створювати та використовувати різноманітні інтерактивні тренувальні вправи для формування іншомовної комунікативної компетентності, адже це дозволить перетворити нудне вправляння в цікаве, а головне, відповідне сучасним потребам дітей заняття.

Крім того, діяльнісний рівень передбачає також:

створення та ведення мережевих форм реалізації освітнього процесу, наприклад, створення та ведення педагогічного сайту;

реалізація системи моніторингу знань;

робота в мережевих освітніх спільнотах, які створено та розвиваються вчителями та для вчителів, наприклад, у національному проекті «Відкритий світ» [8];

постійна безперервна самоосвіта, у тому числі шляхом проходження різноманітних дистанційних курсів [3].

Використання ІКТ на уроках іноземної мови дозволяє вчителю початкової школи втілювати особистісно-орієнтований підхід у навчання іноземним мовам, а також:

організовувати навчання іноземними мовам так, щоб максимально були враховані як індивідуальні особливості кожної дитини в класі, так і особливості кожного класу, та створювати індивідуальні освітні траєкторії та індивідуальні навчальні плани;

впроваджувати нові форми та прийоми у своєї навчально-педагогічній діяльності, наприклад, в кінці 3 та у 4 класах можна застосовувати проектні методи навчання іноземній мові, за допомогою яких розвивати навички самостійної роботи молодших школярів на шляху вивчення іноземної мови;

формувати критичне мислення молодших школярів засобами іноземної мови;

застосовувати інтерактивні способи навчання іноземним мовам;

застосовувати на уроках іноземної мови сучасні засоби спілкування з її носіями, своїми однолітками, наприклад, за допомогою Skype;

використовувати комп’ютерне моделювання процесів, що вивчаються.

Саме вищезазначений комплекс означає діяльнісний рівень ІКТ-компетентності вчителя іноземної мови у початковій школі, який нажаль, на сучасному етапі розвитку початкової освіти у середніх загальних навчальних закладах України досягли лише одиниці вчителів. Безумовно, причиною цьому є низка проблем, властивих українській освіті загалом, від початкової до вищої, починаючи від недостатнього фінансування, закінчуючи недоліками технічного характеру та небажанням вчителів старшого віку долучатися до цих процесів.

Підсумовуючи зазначимо, що іншомовна освіта України взагалі, а іншомовна початкова освіта зокрема, знаходиться лише на початку шляху по застосуванню наукових досягнень комп’ютерної лінгводидактики у своїй практичній діяльності, першої умовою успішної реалізації яких є підвищення рівня ІКТ-компетентності вчителя початкової школи, що навчає іноземній мові, від функціонального рівня до діяльнісного, адже лише за цієї умови можливо досягти якісної зміни у системі іншомовної освіти України.

 

Література:

1. Соловова, Е. Н. Формирование филологической компетенции в профильной школе и вузе / Е. Н. Соловова // Иностранные языки в школе. – 2006. – №8. – с. 13-18.

2. Семеног, О. М. Система професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури (в умовах педагогічного університету): дис. ... доктора пед. наук: спец. 13.00.04 ,,Теорія і методика професійної освіти” / О. М. Семеног. – К., 2005. – 476с.

3. Педагогика профессионального образования / под ред. В. А. Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 368 с.

4. Дидактика и компетентность в профессиональной деятельности преподавателя медицинского вуза и колледжа. Руководство для преподавателей / Под ред. М.Г. Романцова, М.Ю. Ледванова, Т.В. Сологуб. Издательство «Академия Естествознания», 2010. – 180 с. [Электронный ресурс] Научная электронна библиотек монографии, изданные в издательстве Российской Академии Естествознания // [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://www.monographies.ru/73.

5. Исмагилова, Л. М. Информационно-коммуникационная компетентность педагога в условиях перехода на новые стандарты. [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://nsportal.ru/shkola/materialykattestatsii/library/2012/08/05/informatsionno-kommunikatsionnaya-kompetentnost.

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462.

7. Бовтенко, М. А. Компьютерная лингводидактика: учебное пособие / М. А. Бовтенко. – М.: Наука, 2005. – 216 с.

8. http://www.ukrproject.gov.ua/.

 

References:

1. Solovova, E. N. Formy`rovany`e fy`lology`cheskoj kompetency`y` v profy`l`noj shkole y` vuze / E. N. Solovova // Y`nostrannye yazyky` v shkole. – 2006. – № 8. – s-13-18.

2. Semenog, O. M. Sy`stema profesijnoyi pidgotovky` majbutnix uchy`teliv ukrayins`koyi movy` i literatury` (v umovax pedagogichnogo universy`tetu): dy`s. ... doktora ped. nauk: specz. 13.00.04 ,,Teoriya i metody`ka profesijnoyi osvity`” / O. M. Semenog. – K., 2005. – 476 s.

3. Pedagogy`ka professy`onal`nogo obrazovany`ya / pod red. V. A. Slasteny`na. – M.: Y`zdatel`sky`j centr «Akademy`ya», 2004. – 368 s.

4. Dy`dakty`ka y` kompetentnost` v professy`onal`noj deyatel`nosty` prepodavatelya medy`cy`nskogo vuza y` kolledzha. Rukovodstvo dlya prepodavatelej / Pod red. M.G. Romanczova, M.Yu. Ledvanova, T.V. Sologub. Y`zdatel`stvo «Akademy`ya Estestvoznany`ya», 2010. – 180 s. [Elektronnyj resurs] Nauchnaya эlektronna by`bly`otek monografy`y`, y`zdannye v y`zdatel`stve Rossy`jskoj Akademy`y` Estestvoznany`ya // [Elektronnyj resurs] – Rezhy`m dostupa.– URL: http://www.monographies.ru/73.

5. Y`smagy`lova, L. M. Y`nformacy`onno-kommuny`kacy`onnaya kompetentnost` pedagoga v uslovy`yax perexoda na novыe standarty// [Elektronnyj resurs] – Rezhy`m dostupa. – URL:http://nsportal.ru/shkola/materialykattestatsii/library/2012/08/05/informatsionno-kommunikatsionnaya-kompetentnost.

6. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny` vid 20 kvitnya 2011 r. № 462.

7. Bovtenko, M. A. Komp`yuternaya ly`ngvody`dakty`ka: uchebnoe posoby`e / M. A. Bovtenko. – M.: Nauka, 2005. – 216 s.

8. http://www.ukrproject.gov.ua/.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.