Поплавська Я. І. РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ

УДК: 338.486.3+339.138

 

РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ

Поплавська Я. І.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, м. Вінниця

 

Впровадження маркетингового управління є важливою складовою розвитку підприємства, яка набуває все більшої актуальності за сучасних умов становлення ринкових відносин в Україні. У статті розглянуто теоретичні питання поняття «маркетингове управління», окреслені основні функції маркетингу, його конкретні завдання у середовищі туристичного підприємства. Досліджені значимість використання маркетингового управління на підприємствах, а також його роль у підвищенні ефективності діяльності підприємств туристичної сфери.

Ключові слова: маркетингове управління, туристичний ринок, туристичний продукт.

 

Поплавская Я. І. Роль маркетингового управления в повышении эффективности функционирования предприятий туристической индустрии / Винницкий торгово-экономический институт КНТЭУ, Украина, г. Винница

Внедрение маркетингового управления является важной составляющей развития предприятия, которая приобретает все большую актуальность в современных условиях становления рыночных отношений в Украине. В статье рассмотрены теоретические вопросы понятия «маркетинговое управление», определены основные функции маркетинга, его конкретные задачи в среде туристического предприятия. Исследованы значимость использования маркетингового управления на предприятиях, а также его роль в повышении эффективности деятельности предприятий туристической сферы.

Ключевые слова: маркетинговое управление, туристический рынок, туристический продукт.

 

Poplavska I. I. The value of marketing management in improving the functioning of the enterprises of the tourism industry / Vinnytsya Trade and Economic Institute of Kyiv University, Ukraine, Vinnytsya.

Implementation of marketing management is an essential part of the enterprise, which is becoming increasingly important in modern conditions of development of market relations. The article considers the theoretical concept of "marketing management", defined the basic functions of marketing. Researched the importance of the use of marketing management in enterprises, and its role in improving the efficiency of enterprises tourism industry.

Key words: marketing management, tourism market, tourism product.

 

Вступ

На сучасному етапі значимість маркетингового управління як необхідного елементу управлінського комплексу підприємств туристичної індустрії є однією із найбільш пріорітетних. Це обумовлено специфікою та складністтю вироблення та реалізації туристичних послуг, та разом з тим все більш зростаючого рівня вимог до якості туристичного продукту з боку споживачів, а також рядом таких умов, як: постійне загострення конкуренції, динаміка та мінлтівсть ринку, швидка зміна смаків та потреб споживачів.

Хоча загальні теоретичні основи використання маркетингового управління вже було сформульовано, у реальних ринкових умовах України рівень реалізації та практичного використання маркетингового інструментарію все ще потребує значного удосконалення та більш широкого застосування комплексу маркетингу в усіх галузях туристичного бізнесу.

Ще більшої нагальності данному питанню додає тенденція до постійного скорочення обсягів в′їзного туризму (у 2013 році на 8% менше порівняно із попереднім), та одночасного збільшення потоків виїзного туризму (на 12,3% у 2013 році), що свідчить про недостатнє інформування про український туристичний продукт, складність його маркетингового супроводження для вітчизняних підприємств [1, с.214].

Поміж закордонних та українських науковців досить вичерпно розкривають сутність та проблематику маркетингового управління такі як: І. Ансофф, І. Бойко, Л. Балабанов, Л. Воротіна, Н. Голда, Т. Данько, П. Дойль, Ф. Котлер, Е. Майкл, Ж. Ламбен, М. Окландер, О. Оснач, В. Онищенко, Ф. Павленко, М. Портер, П. Сахацький, А. Старостіна та інші.

Дослідження у сфері вдосконалення практичного використання маркетингових технологій у діяльності підприємств туристичної сфери і туризмі в цілому здійснювали: С. Аникеєв, Ю. Аніскін, В. Балута, П. Бурцев, И. Герасемчук, А. Галиновский, О. Губанова, Дж. Р. Еванс, В. Кардаш, В. Квартальнов, Г. Кунц, Д. Купінський, М. Морозов, Д. Маккарті, Н. Плотнікова, К. Радченков, М. Робсон, О. Тоффлер, М. Хайдеггер, Л. Шульгіна та інші.

У даних наукових працях були розглянуті такі аспекти окресленої проблеми, як організація і управління виробничою та реалізаторською діяльністю на підприємстві, дослідження ринку із ціллю створення та задоволення попиту на продукцію та послуги, збільшення загальної ефективності та прибутковості підприємства. Проте в той же час, більш детального дослідження вимагають проблеми та питання щодо розроблення і впровадження сучасних маркетингової стратегій і способів впливу на структуру управління на підприємстві та показники ефективності підприємства, адже саме практичному впровадженню сучасної маркетингової системи управління вітчизняних туристичних підприємств з урахуванням існуючого макроекономічного середовища приділяється недостатня увага.

Маркетинг в туристичній сфері являє собою складну систему відно¬син, як на самому підприємстві, так і в зовнішньому ринковому середовищі, при цьому ця система потребує постійного регулювання і управління. Між підприємством та зовнішнім маркетинговим середовищем відбувається без¬перервний обмін ресурсами та інформацією. Для того, щоб ефективно діяти, підприємство повинне, з одного боку, пристосовуватись до змін зовніш¬нього маркетингового середовища, а з іншого - також безпосередньо впливати на нього.

Сучасні умови господарювання, яким властива бурхлива динамічність, вимагають від суб’єктів ринку забезпечення гнучкості технології управління, її швидкого пристосування до змі¬ни умов на підприємстві і в його оточенні [2, с.54].

Саме поняття маркетингового управління може бути визначеним як єдиний і взаємопов’язаний процес взаємодії одного суб’єкта ринкового середовища з іншими. З одного боку - це постійне вивчення ринку, запитів, смаків і потреб, щоб забезпечити адресність продукції, що випускається, а з другого - активний вплив на ринок, на формування потреб і пропозицій споживачів [3, с.87].

Таким чином, через вплив на безпосередні інтереси об’єкта управління створюється механізм його орієнтації на найбільш ефективний режим роботи. Відповідно до теорії управління основними функціями маркетингового управління є: аналіз, планування (включаючи програмування і прогнозування), організація, мотивація, реалізація, контроль (рис.1):

 

Рис.1 Основні функції маркетингового управління

 

Єрмошенко М.М. дає таку характеристику кожній з функцій [4, с.89]:

Аналіз. В процесі реалізації цієї функції здійснюється аналіз ринку, включаючи його потенціал, вивчаються місткість, кон'юнктура, попит, поведінка споживачів, можливості фірми, рівень конкуренції тощо.

Планування. Ця функція включає ще такі важливі складові як програмування і прогнозування. В ході реалізації цієї функції формулюються місія та цілі фірми, визначаються шляхи і конкретні заходи щодо їх досягнення як по відношенню до маркетингової діяльності, так і управління нею.

Організація. В цілому організація як процес означає перехід від неорганізованої системи до організованої. Змістом цієї функції є створення і впорядкування структури управління, а також зв'язків, відносин між складовими структури управління. При цьому здійснюється формування організаційної структури маркетингу конкретної фірми, його внутрішньої ієрархії, конкретних завдань, повноважень і відповідальності працівників за реалізацію маркетингових заходів.

Мотивація. Завдяки реалізації цієї функції створюються ефективні матеріальні і моральні стимули для працівників з метою забезпечення виконання ними своїх безпосередніх обов'язків.

Реалізація. Здійснення цієї функції передбачає організацію ефективного виконання намічених маркетингових заходів і заходів щодо покращання управління маркетинговою діяльністю.

Контроль. При цьому здійснюється контроль запланованих заходів, включаючи моніторинг і аналіз результатів їх виконання. Ця функція тісно пов'язана із управлінським обліком, завдяки якому отримуються, обробляються, аналізуються і систематизуються дані, виражені кількісно. Контроль передбачає отримання не тільки кількісної, але й якісної інформації. [5, с.258].

Ці функції реалізуються в практиці управлінської діяльності через конкретні завдання маркетингового управління. До них слід віднести такі:

- визначення місії підприємства, розробка цілей його функціонування, стратегічних напрямів його діяльності, визначення місця на ринку в цілому і в його окремих сегментах;

- розробку стратегії діяльності фірми, виявлення ринків і позицій, які забезпечуватимуть успіх;

- планування виробництва продукції, включаючи її розробку, виробництво і обслуговування після продажу;

- планування і здійснення комплексу заходів щодо розвитку маркетингових комунікацій;

- визначення і формування каналів розподілу продукції;

- формування і здійснення цінової політики;

- планування фінансового забезпечення випуску продукції та її продажу;

- підбір персоналу для виконання запланованих заходів, формування або реформування маркетингової організаційної структури;

- збір, обробка і аналіз маркетингової інформації [6, с.147].

Для прослідковування впливу маркетингового управління на загальну ефективність функціонування туристичних підприємств буде доцільно провести порівняння рівня використання інструментів маркетингу та отриманих фінансових результатів підприємств. Для цього було проведене опитування 12 вінницьких туристичних компаній (табл.1).

 

Повний текст за посиланням Stattya-Poplavska.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.