Далєвська Т. А. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН СВІТУ

УДК: 336.22

 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН СВІТУ

 

аспірант Далєвська Т. А.

Київський національний торговельно-економічний університет, Україна, Київ

 

У статті визначено особливості фінансового забезпечення місцевого самоврядування розвинених країн світу. Визначено вплив держави на фінансування муніципалітетів. Проаналізовано зарубіжний досвід фінансового забезпечення. Виявлено ключові характеристиками, що визначають особливості фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування. Визначено проблеми системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в України.

Ключові слова: фінансове забезпечення, місцеве самоврядування, муніципалітет, закони, органи самоврядування, територіальна громада, місцеві бюджети, конституційні акти, фінансова незалежність.

 

Далевская Т. А. Зарубежный опыт финансового обеспечения местного самоуправления / Киевский торгово-экономический университет, Украина, Киев.

В статье определено особености финансового обеспечения местного самоуправления. Определено влияние государства на финансирование муниципалитетов. Проанализирован зарубежный опыт финансового обеспечения. Выявлены ключевые характеристики, определяющие особенности финансового обеспечения органов местного самоуправления. Определены проблемы системы финансового обеспечения местного самоуправления в Украине.

Ключевые слова:финансовое обеспечение, местное самоуправление, муниципалитет, законы, органы самоуправления, территориальная община, местные бюджеты, конституционные акты, финансовая независимость.

 

Dalevskaya T. A. Foreign experienceof financial supportof local government/ Kyiv Natoinal University of Trade and Economics , Ukraine, Kyiv.

The financial providing of local government, influence of the state on financing of municipalities are determined in the article.. Foreign experience of the financial providing is analysed. Found out key descriptions which determine the features of the financial providing of organs of local government. Certainly problems of the system of the financial providing of local government at Ukraine are determined.

Key words: financial security, local government, municipality, laws, governments, local community, local governments, financial independence.

 

Вступ. Фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування безпосередньо впливає на формування територіальної громади, яка повинна володіти фінансовими, матеріальними та іншими ресурсами в обсязі, достатньому для ефективної реалізації завдань та функцій місцевого самоврядування, надання соціальних послуг населенню на рівні, передбаченому загальнодержавними стандартами. Тому в сучасних умовах існує нагальна потреба у реформуванні фінансового забезпечення місцевого самоврядування.

Метою статті є теоретичне розкриття особливостей дослідження зарубіжного досвіду фінансового забезпечення місцевого самоврядування з метою визначення напрямків удосконалення фінансового забезпечення місцевого самоврядування в Україні.

Постановка завдання. Зарубіжний досвід фінансового забезпечення бюджетів місцевого самоврядування свідчить про те, що не у всіх державах органи місцевого самоврядування мають достатню фінансову самостійність, але враховуючи міжнародні положення нормативно-правових актів, держави намагаються створити належні фінансові умови для їх функціонування.

З огляду на визначену мету існує необхідність вирішення наступних завдань: визначити сутність системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування, її склад та структуру; проаналізувати зарубіжний досвід; розробити пропозиції щодо вдосконалення системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в Україні в контексті зарубіжного досвіду.

Питанням фінансового забезпечення місцевих бюджетів країн, займались вітчизняні та зарубіжні автори К.М. Бліщук[1], С.Ф. Большенко [2], В.В. Руденко [3],В. Оутс, Л.Ч. Тібу, Л.І. Якобсон та низки інших.

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансову основу місцевого самоврядування становлять правові норми, що регулюють питання місцевих фінансів, тобто структуру, порядок і процедуру формування, розподілення та використання місцевих коштів. Надзвичайно важливою проблемою розвитку місцевого самоврядування є проблема місцевих фінансів. Наявність у територіальної громади фінансових ресурсів, достатніх для вирішення питань місцевого значення, значною мірою визначає реальність місцевого самоврядування в тій чи іншій країні. У зарубіжних країнах фінансова основа місцевого самоврядування регулюються конституційними актами, а також спеціальним бюджетно-фінансовим законодавством [1]. У Конституціях США і Німеччина місцеве самоврядування не визначено. Для США характерно вирішення питань самоврядування на місцях конституціями штатів, а також прийнятих ними загальними законами про форми місцевого самоврядування.

Однією з фундаментальних умов ефективного функціонування місцевого самоврядування є повноцінне ресурсне забезпечення і достатність, що є гарантією самостійності та незалежності. Саме наявність фінансово-економічної бази дозволяє органам місцевого самоврядування вирішувати найважливіше їхнє завдання, а саме – задоволення життєво важливих потреб населення відповідної місцевості [2]. Фінансова незалежність місцевих органів влади є обов'язковим атрибутом демократичного розвитку держави. Це положення знайшло своє втілення в Європейській Хартії про місцеве самоврядування (рис. 1):

 

Повний текст статті за посиланням  Dalyevska-Stattya.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.