кандидат технічних наук, Василишин Я. В., кандидат технічних наук, Василишин В. Я., Павлик І. В. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

УДК: 378

 

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

кандидат технічних наук, професор

декан факультету архітектури туристичних комплексів

Василишин Я. В.

Івано-Франківський національний технічний університет

нафти і газу, Україна, Івано-Франківськ

кандидат технічних наук,

доцент кафедри інженерної та комп’ютерної графіки

Василишин В. Я.

Івано-Франківський національний технічний університет

нафти і газу, Україна, Івано-Франківськ

 

доцент кафедри інженерної та комп’ютерної графіки

Павлик І. В.

Івано-Франківський національний технічний університет

нафти і газу, Україна, Івано-Франківськ

 

Дослідження дистанційного навчання, як одного з варіантів електронного очного або заочного навчання, що адаптує традиційні форми занять та паперові засоби навчання в телекомунікаційні. Дистанційне навчання покликане вирішувати специфічні завдання стосовно розвитку творчої складової освіти та її проблем. Використання інтернет-технологій та дистанційного навчання відкриває нові можливості для безперервного навчання фахівців і перенавчання фахівців, отримання другої освіти, робить навчання більш доступним.

Ключові слова: дистанційне навчання, інтернет-технології, фахівець, вища освіта, телекомунікації.

 

Василишин Я.В., Василишин В.Я., Павлик И.В. Преимущества и недостатки дистанционного обучения в высшей школе

Исследование дистанционного обучения, как одного из вариантов электронного очного или заочного обучения, адаптируемого к традиционным формам занятий и бумажных средств обучения в телекоммуникационные. Дистанционное обучение призвано решать специфические задачи по развитию творческой составляющей образования. Использование интернет-технологий и дистанционного обучения открывает новые возможности для непрерывного обучения специалистов и переобучения специалистов, получения второго образования, делает обучение более доступным.

Ключевые слова: дистанционное обучение, интернет-технологии, специалист, высшее образование, телекоммуникации.

 

Vasylyshyn Yaroslav, Vasylyshyn Vitalii, Pavlyk Ivan Advantages and disadvantages of distance learning in higher school

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ukraine, Ivano-Frankivsk

Research distance education as one of the options for electronic eye or distance learning, adapting traditional forms of teaching and learning tools paper in telecommunications. Distance Learning is designed to solve specific problems concerning the development of creative component of education and the problem. Using Internet technology and distance learning opens up new opportunities for lifelong learning and retraining specialists get a second education, making education more affordable.

Keywords: distance learning, Internet technology specialist, higher education, telecommunications

 

Вступ.

Сьогодні інтернет міцно увійшов у наше життя. Сучасна освіта неможлива без комп'ютерів та інтернету. Більшість сучасних школярів і студентів активно використовують комп'ютер та інтернет у своєму житті та освіті. У сучасному суспільстві при бурхливому інформаційному зростанні фахівцю потрібно вчитися практично все життя. Раніше можна було дозволити собі навчитися один раз і назавжди. Цього запасу знань вистачало на все життя.

Сьогодні ідея ”освіти через все життя” призводить до необхідності пошуку нових методів передачі знань і технологій навчання. Дистанційне навчання (ДН) - комплекс освітніх послуг (доставка навчального матеріалу, його самостійне вивчення, діалоговий обмін між викладачем і учнем, контроль і перевірка результатів навчання), наданих за допомогою спеціалізованого інформаційного освітнього середовища, що базується на засобах обміну навчальною інформацією на відстані (комп'ютерна мережа, пошта, телефон, факс тощо).

Серед сучасних тенденцій розвитку перспективним напрямком удосконалення професійної освіти є впровадження нових педагогічних технологій і принципів організації навчального процесу, реалізація нових моделей і змісту безперервної освіти, в тому числі дистанційного навчання (ДН), заснованого на широкому використанні сучасних інформаційних і комунікаційних технологій ( ІКТ).

Розвиток нових інформаційних технологій тягне за собою становлення принципово нової освітньої системи, яка може забезпечити надання освітніх послуг мільйонам людей при скороченні питомих витрат на освіту. Саме на досягнення цих цілей направлена інтернет - освіта, яке можна визначити як освіта широких верств населення, що отримується за допомогою інформаційних освітніх ресурсів мережі Інтернет. Інтернет - ресурси освітнього призначення - це матеріалізовані в комп'ютерній мережі:

- інформаційні продукти праці фахівців, що займаються проблемами освіти;

- комп'ютерні навчальні програми, що включають в себе електронні підручники , тренажери, лабораторні практикуми, тестові системи;

- навчальні системи на базі мультимедійних технологій, побудовані з використанням персональних комп'ютерів, відеотехніки, накопичувачів на оптичних дисках;

- розподілені бази даних за галузями знань.

Для дистанційного навчання характерні всі властиві навчальному процесу компоненти системи навчання: сенс, мета, зміст, організаційні форми, засоби навчання, система контролю та оцінки результатів. Засоби ІКТ ( інформаційно- комунікативних технологій ) при дистанційному навчанні:

- дистанційні курси;

- електронна пошта ;

- форум і блоги;

- чат і ICQ;

- теле - і відеоконференції;

- вікі і т. д.

Дистанційне навчання за своєю методологією претендує на окрему форму навчання (разом з очною, заочною, вечірньою, екстернатом). Дистанційне навчання займає все більшу роль у модернізації освіти, що здійснюється за допомогою комп'ютерних телекомунікацій і має такі форми занять: чат - заняття - навчальні заняття, здійснювані з використанням чат -технологій. Чат - заняття проводяться синхронно, тобто всі учасники мають одночасний доступ до чату. У рамках багатьох дистанційних навчальних закладів діє чат - школа, в якій за допомогою чат - кабінетів організовується діяльність дистанційних педагогів та учнів. Веб- заняття - дистанційні уроки, конференції, семінари, ділові ігри, лабораторні роботи, практикуми та інші форми навчальних занять, що проводяться за допомогою засобів телекомунікацій та інших можливостей «Всесвітньої павутини». Для веб - занять використовуються спеціалізовані освітні веб - форуми - форма роботи користувачів з певної теми або проблеми за допомогою записів, що залишаються на одному з сайтів з встановленою на ньому відповідною програмою. Від чат - занять веб -форуми відрізняються можливістю більш тривалої ( багатоденної ) роботи та асинхронним характером взаємодії учнів і педагогів. Телеконференції - проводяться, як правило, на основі списків розсилки з використанням електронної пошти. Дистанційне навчання використовує різні комп'ютерні технології - це E-Learning/online Learning, інтернет-конференції, інтернет-трансляції. E - learning - система електронного навчання, синонім таких термінів, як електронне навчання, дистанційне навчання, навчання із застосуванням комп'ютерів, мережеве навчання, віртуальне навчання, навчання за допомогою інформаційних, електронних технологій. Он-лайн навчання стає з кожним роком популярнішим. Це забезпечується його перевагами:

- низька вартість - користувач платить тільки за знання, які він отримує: у користувача немає необхідності оплачувати дорожні витрати, проживання і нести інші витрати, пов'язані з навчанням в іншому місті;

- зручність - користувач отримує унікальну можливість навчатися за своїм власним графіком, у відповідності зі своїми особистими і професійними потребами. Людина може навчатися, поки перебуває на роботі, вдома або подорожує;

- вибір власного темпу навчання - навчають, може вибрати власний темп вивчення матеріалу, який буде відповідати його характеру, бажанням і можливостям.

Інтернет - конференція - це можливість прямого спілкування однієї особи з цільовою Інтернет - аудиторією за допомогою комунікаційних програм в мережі Інтернет. Інтернет- конференції є електронної проекцією звичайних конференцій. Єдиною відмінністю є широта аудиторії, місце проведення та технічні обмеження. Різновиди інтернет-конференцій:

- Скайп- конференції;

- Friendfeed-конференціі/семінари ;

- Wiki-конференціі/семінари ;

- Інтегровані, коли використовуються різні середовища і сервіси (напр., wiki і блоги, wiki і skype). Інтернет - трансляція - трансляція різних заходів (презентацій, конференцій, виставок, навчальних курсів, концертів, футбольних матчів та ін) з допомогою Інтернет в режимах он-лайн і не тільки.

Стаючи все більш популярним і потрібним засобом інформаційного забезпечення, Інтернет - трансляції дозволяють охопити найширшу аудиторію, не вимагаючи при цьому значних витрат. У зв'язку з розповсюдженням широкосмугового Інтернету десятки мільйонів користувачів всесвітньої мережі використовують відео як найбільш ефективну, достовірну і зручну форму подання інформації.

Перспективи розвитку.

З розвитком Інтернет - технологій буде вдосконалюватися дистанційне навчання. Широке поширення дистанційного навчання в Україні отримає тоді, коли з'являться відповідні технічні можливості і хороші телекомунікаційні канали. Подальші розвиток систем дистанційного навчання припускають забезпечення максимальної інтерактивності. Насправді не секрет, що навчання тільки тоді стає повноцінним, коли досягається імітація реального спілкування з викладачем, - ось до цього і слід прагнути. Необхідно використовувати поєднання різних типів електронних комунікацій, що дозволяє компенсувати недолік особистого контакту за рахунок віртуального спілкування.

Багато великих компаній створюють у себе в структурі центри дистанційного навчання, щоб стандартизувати, здешевити і поліпшити якість підготовки свого персоналу. Практично, жодна сучасна компанія вже не може прожити без цього. Або, наприклад, компанія Microsoft створила великий навчальний портал для навчання своїх співробітників, користувачів або покупців своїх продуктів, розробників програмного забезпечення. При цьому деякі курси надаються безкоштовно або в комплекті купуються ПЗ.

Дистанційне навчання - електронний варіант очного або заочного навчання, що адаптує традиційні форми занять та паперові засоби навчання в телекомунікаційні. Дистанційне навчання покликане вирішувати специфічні завдання стосовно розвитку творчої складової освіти й проблеми, складні для розв´язання у звичайному навчанні, зокрема:

- підсилення активної ролі студента у власній освіті: у постановці освітньої мети, виборі домінантних напрямків, форм і темпів навчання в різноманітних освітніх царинах;

- різке збільшення обсягу доступних освітніх масивів, культурно-історичних досягнень людства, доступ до світових культурних та наукових скарбів для дітей з будь-якого населеного пункту, де є телезв´язок;

- отримання можливості спілкування учня з педагогами-професіоналами, з ровесниками-однодумцями, консультування у фахівців високого рівня незалежно від їхньої територіальної розташованості;

- збільшення евристичної складової навчального процесу за рахунок застосування інтерактивних форм занять, мультимедійних навчальних програм;

- більш комфортні, порівняно з традиційними, умови для творчого самовираження студента, можливість демонстрації продуктів своєї творчої діяльності для всіх, широкі експертні можливості оцінювання творчих досягнень;

- можливість змагання з великою кількістю ровесників, що знаходяться у різних містах та країнах, за допомогою участі у дистанційних проектах, конкурсах, олімпіадах.

Висновок

Технології дистанційного навчання дозволяють здійснювати навчання на відстані, при цьому не тільки не втрачаючи якість навчання, а навпаки підвищуючи його за рахунок індивідуалізації, активних методів навчання, двосторонньої взаємодії викладача і студента. Крім того, до переваг дистанційного навчання відносяться такі характерні риси як гнучкість, модульність, технологічність, оновлення ролі педагога, підвищення мотивації та самоорганізації студентів. Навчання при цьому стає інтерактивним, зростає значення самостійної роботи учнів, посилюється інтенсивність навчального процесу. Використання Інтернет–технологій та дистанційного навчання відкриває нові можливості для безперервного навчання фахівців і перенавчання фахівців, отримання другої освіти, робить навчання більш доступним. У той же час необхідність отримання основного освіти протягом усього життя чи перекваліфікації розвивають потенціал дистанційного навчання.

 

Література:

1. Кузьмінський А.І. Навчальний посібник. – К.: Знання, 2005. – 486с.

2. Полат Е.С., Бешенков С.А., Бухаркина М.Ю. и др. Теория и практика дистанционного обучения: учебное пособие для вузов/ - М.: ИЦ “Академия”, 2004. - 416с.

3. Дистанційне навчання та його технології// Компьютерра. – 2002. - №36. – С.38-44

4. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. – К.: КПІ, 2000. – 12 с.

5. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у вищій освіті України: поточний стан, проблеми і перспективи розвитку: аналітичний огляд. – К.: Український інститут інформаційних технологій в освіті. – 2009.

 

References:

1. Kuzminskyj A.I. Navchalnyj posibnyk. – K.: Znannya, 2005. – 486s.

2. Polat E.S., Beshenkov S.A., Buxarkyna M.Yu. y dr. Teoryya y praktyka dystancyonnogo obuchenyya: uchebnoe posobye dlya vuzov/ - M.: YCz “Akademyya”, 2004. - 416s.

3. Dystancijne navchannya ta jogo texnologiyi// Kompyuterra. – 2002.- #36. – S.38-44

4. Koncepciya rozvytku dystancijnoyi osvity v Ukrayini. – K.: KPI, 2000. – 12 s.

5. Vykorystannya informacijno-komunikacijnyx texnologij u vyshhij osviti Ukrayiny: potochnyj stan, problemy i perspektyvy rozvytku: analitychnyj oglyad. – K.: Ukrayinskyj instytut informacijnyx texnologij v osviti. – 2009.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.