кандидат біологічних наук, Дунаєвська О. Ф. МОРФОМЕТРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕЛЕЗІНКИ ОВЕЦЬ ПОСТНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ ОНТОГЕНЕЗУ

УДК 591.441

 

МОРФОМЕТРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕЛЕЗІНКИ ОВЕЦЬ ПОСТНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ ОНТОГЕНЕЗУ

кандидат біологічних наук, Дунаєвська О. Ф.

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна, Житомир

 

Представлені результати морфологічної характеристики селезінки овець романівської породи в постнатальному періоді онтогенезу: 3-х місячного; 9-ти; 12-ти; 18-ти; 20-ти; 24-х; 28-ми та 30-ти місячного віку. З’ясовано абсолютну та відносну масу, індекс розвитку селезінки, макро- та мікроскопічні особливості її паренхіми та особливість будови трабекул, лімфоїдних вузликів. Морфометричними дослідженнями виявлені вікові особливості та динаміка змін структурних компонентів органа – співвідношення відносних площ опорно-скоротливого апарату, білої, червоної пульпи та складових лімфоїдних вузликів.

Ключові слова: селезінка, морфологія, вівці, морфометрія, капсула, трабекули, біла пульпа, червона пульпа, лімфоїдний вузлик.

 

кандидат биологических наук, Дунаевская О. Ф. Морфометрические особенности селезёнки овец постнатального периода онтогенеза / Житомирский национальный агроэкологический университет, Украина, Житомир

Представлены результаты морфологической характеристики селезёнки овец романовской породы в постнатальном периоде онтогенеза: 3-х месячного; 9-ти; 12-ти; 18-ти; 20-ти; 24-х; 28-ми и 30-ти месячного возраста. Выяснено абсолютную и относительную массу, индекс развития селезенки, макро- и микроскопические особенности ее паренхимы и особенность строения трабекул, лимфоидных узелков. Морфометрическими исследованиями выявлены возрастные особенности и динамика изменений структурных компонентов органа – соотношение относительных площадей опорно-сократительного аппарата, белой, красной пульпы и составляющих лимфоидных узелков.

Ключевые слова: селезенка, морфология, овцы, морфометрия, капсула, трабекулы, белая пульпа, красная пульпа, лимфоидный узелок.

 

PhD of Biology Sciences, Dunaevskaya О. F. Features morphometric spleen sheep postnatal period of ontogenesis / Zhytomyr National Agroecological University, Ukraine, Zhitomir

The results of the morphological characteristics of the spleen romanov sheep breed in a postnatal ontogenesis: 3 months; 9; 12; 18; 20; 24; 28-and 30 months of age. It was found absolute and relative weight index of spleen, macro- and microscopic features of the parenchyma and feature trabecular structure, lymphoid nodules. Morphometric studies revealed features of structural components of the body - the ratio relative areas of support-contractile apparatus, white, red pulp and constituents lymphoid nodules and dynamics of their change.

Key words: spleen, morphology, sheep, morphometry, capsule, trabeculae, white pulp, red pulp, lymphoid nodule.

 

Вступ. Селезінка – найбільший периферичний лімфоїдний орган в організмі ссавців, який відіграє важливу роль у забезпеченні активного контакту імунокомпетентних клітин з антигенами крові [1, с. 59; 2, с. 84]. Розташовується селезінка на шляху кровоносних судин і виконує фільтраційну, імунну, кровотворну і депонуючу функції. Найважливішою функцією селезінки є імунна, яка полягає в захопленні та знешкодженні шкідливих речовин, чужорідних агентів. В селезінці руйнуються еритроцити і тромбоцити, ендотоксини, нерозчинні компоненти клітинного дендриту при опіках, травмах та інших клітинних пошкодженнях. Разом з тим, взаємозв’язок імунологічних процесів зі структурною організацією селезінки, в якій відбуваються ці явища, недостатньо вивчений. Чисельні і суперечливі дані відносно будови селезінки зумовлені тим, що її структура змінюється залежно від функціонального стану організму, а після смерті в ній рано розпочинаються аутолітичні процеси [3, с. 124; 4, с. 125].

Метою дослідження було вивчення вікових особливостей морфології селезінки овець романівської породи. Виконане дослідження є частиною наукової тематики кафедри анатомії і гістології Житомирського національного агроекологічного університету «Розвиток, морфологія та гістохімія органів тварин у нормі та при патології», державний реєстраційний № 0113V000900. Під час дослідження використовували гістологічні, гістохімічні, морфометричні, макроскопічні, статистичні методи.

Для дослідження здійснювали відбір селезінки овець романівської породи з врахуванням періодів постембріонального розвитку: молочний (3 місяці), статевої зрілості (9, 12, 18, 20, 24, 28, 30 місяців) та статті (співвідношення самиці: самці становило 3:1) [5]. Визначали абсолютну, відносну масу органу, індекс розвитку селезінки (ІС), який дозволяє судити про форму органа [6].

Для гістологічних досліджень шматочки матеріалу фіксували в 10–12 %-му охолодженому розчині нейтрального формаліну, з послідуючою заливкою в парафін. Парафінові зрізи виготовляли на санному мікротомі МС-2, товщиною не більше 10 мкм. Для вивчення морфології клітин і тканин при світловій мікроскопії застосовували фарбування гематоксиліном та еозином, за Ван-Гізон [7]. Визначення лінійних розмірів селезінки, морфометричні дослідження здійснювали за допомогою програми “Master of Morphology”. Кількісні показники обробляли за допомогою програми “Statistic 6.0”.

Селезінка овець всіх досліджуваних вікових категорій розміщена в черевній порожнині в лівій підребровій ділянці в площині 11-12 грудних хребців, зовні вкрита серозною оболонкою, яка зростається з капсулою органа. Вісцеральна поверхня селезінки приєднується до дорсальної частини рубця, а основа прилягає до ніжки діафрагми і міцно приєднується до неї за допомоги зв’язки шириною 1,5-2,5 см. Верхівка селезінки направлена краніовентрально, досягаючи середини 10-11 ребер. Колір селезінки детермінується віком тварин: від світло-червоного (у овець 3-х місячного віку) до темно-червоного (у овець 9-20-ти місячного віку) і темно-червоно-коричневого (у овець 24-30-и місячного віку). Консистенція пружна, доволі м’яка. ІС складав 52,46-81,61 %. У овець романівської породи селезінка має 4 основні форми: трикутна, у якої краніальний і каудальний кути основи закруглені (33,4 %), еліпсовидна (33,3 %), трикутно-еліпсовидна (25 %), трапецієвидна (8,3 %). Форма та ІС не залежать від статі та віку тварин. Товщина селезінки з віком збільшується від 0,7 см до 1,8 см, довжина коливається від 6,3 до 12,8 см, ширина становить 3,8–8,5 см. Частіше зустрічається плоска селезінка (58,33 %), ніж випукла (41,67 %). Абсолютна маса селезінки становить від 9,05±0,2 г (3-х місячний вік) до 94,36±1,05 г (30-ти місячний вік). У самців цей показник більший, ніж у самиць в середньому на 11,1 %. Відносна маса знаходиться в межах 0,06-0,18 % (рис. 1), максимального значення (0,18 %) досягає у 20-ти місячному віці, мінімального – у 3-х місячному (0,06 %) та не змінюється впродовж 28-30-ти місячного віку (0,17 %).

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Dunayevska.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.