канд. пед. наук, доцент, Танана С. М. КРЕАТИВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ЗАСОБИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

УДК: 378.147:811

 

КРЕАТИВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ЗАСОБИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

канд. пед. наук, доцент, Танана С. М.

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Україна, Переяслав-Хмельницький

 

У статті аналізуються переваги та ефективність сучасних методів вивчення англійської мови майбутніх економістів, які визначають можливості формування їх професійної компетенції. Розглянуто доцільність використання креативних методів, що дозволяють зробити практичні заняття з іноземної мови більш різноманітними, дають студентам економічних спеціальностей проявити мовленнєву самостійність, реалізувати комунікативні вміння та мовленнєві навички. Доведено позитивний вплив даного методу на ефективність навчального процесу у вищій школі.

Ключові слова: метод побудови асоціативних мап, кейсовий метод, «мозковий штурм», професійна лексика, фахова підготовка.

 

канд. пед. наук, доцент, Танана С. М. Креативные методы преподавания иностранной речи как способы активизации познавательной деятельности студентов/ ГВУЗ „Переяслав-Хмельницький государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, Украина, Переяслав-Хмельницкий .

В статье анализируются преимущества и эффективность современных методов при изучении английского языка будущих экономистов, которые определяет возможности формирования их профессиональной компетенции. Рассмотрена целесообразность использования креативных методов, позволяющих сделать практические занятия с иностранного языка более разнообразным, дающих возможность студентам экономических специальностей проявить речевую самостоятельность, реализовать коммуникативные умения и речевые навыки. Доказано позитивное влияние

данного метода на эффективность учебного процесса в высшей школе.

Ключевые слова: метод построения ассоциативных мап, кейсовый метод, мозговой штурм, профессиональная лексика, профессиональная подготовка.

 

PhD in Pedagogics, Assistant professor, Tanana S.M. Creative methods of teaching of foreign language as means to activation of cognitive activity of students / SHEE «Pereyaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical University named after Hryhoriy Skovoroda», Ukraine, Pereyaslav-Khmelnytsky

The advantage and effectiveness of modern methods for study of English of future economists, what define the possibilities of formation theirs professional competence are analyzed in the article. The expediency of using of creative methods, which allow making classes more diverse, give the chance to students of economical specialities to show of language independence, to realize of communicative abilities and speech skills, are considered in it. Positive influence of experience of this method on efficiency of educational process at higher school is grounded.

Key words: mindmapping, Case-Study, brainstorming, modern methods, professional vocabularies, special preparation.

 

Вступ. Сучасні тенденції розвитку мовної освіти у контексті інтеграції України в європейський освітній простір передбачають оновлення цілей і змісту викладання іноземних мов у середніх та вищих навчальних закладах. Ці зміни обумовлюють пріоритетність професійної підготовки педагогів мовних спеціальностей, вимагають перегляду їхнього традиційного статусу, а також створення оптимальних умов для глибокого та всебічного аналізу мовного матеріалу в процесі роботи з інформаційними джерелами.

Вибір Україною курсу на входження в європейський економічний та освітній простір, інтеграція з європейськими країнами, інтернаціоналізація ділових стосунків у різних сферах діяльності людини підвищує попит на випускників факультетів економічних спеціальностей, які б вільно володіли іноземною мовою і культурою іншомовного спілкування.

Відповідно до сучасних міжнародних освітніх вимог випускник вищого навчального закладу (за рекомендаціями Комітету Ради Європи з питань освіти) має володіти вміннями швидко і вільно висловлюватися іноземною мовою без помітних утруднень, пов’язаних з пошуком засобів вираження у процесі досягнення ними соціальних, академічних і професійних цілей. Ми вважаємо, що активізація пізнавальної діяльності студентів економічних спеціальностей за допомогою креативних методів, виступає необхідним складником у досягненні головної мети навчання іноземної мови – „оволодіння англійською мовою як засобом фахового спілкування, що є одним із напрямів розвитку сучасної методичної науки, зокрема такого напряму як „англійська для професійних цілей” („English for Specific Purposes”) [1, с. 69]”.

Нові вимоги, що висуває держава до підготовки спеціалістів у різних галузях, зумовлюють пошук таких методів навчання, які б відповідали світовому стандарту освіти, забезпечували підготовку майбутнього покоління на високому професійному рівні. З цією метою у практику підготовки фахівців широко впроваджуються креативні методи, що спонукають до активізації пізнавальної діяльності, творчого потенціалу студентів економічних спеціальностей. Незважаючи на наявні досягнення у вирішенні проблеми активізації пізнавальної діяльності іншомовної фахової лексики у немовному вищому навчальному закладі, питання її ефективного навчання залишається все ще до кінця не вирішеним.

Відомо, що мета навчання краще сприймається студентами за умови наявності в них позитивних мотивів учіння, наприклад активізації пізнавальної діяльності. Тобто мотивація пов’язана з формуванням пізнавальної активності. Джерелом пізнавальної активності є потреба студента у здобуванні знань, самовираженні. Завдання викладача – стимулювання цієї потреби, що також визначають активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів [4, c. 224].

У зв’язку з цим, важливим і актуальним є аналіз досліджень інноваційних процесів у вищій освіті, сучасних моделей освітньої діяльності, зокрема креативних методів у ВНЗ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив, що проблема впровадження креативних методів навчання розглядається в працях К. Баханова, О. Канарської, Л. Козак, Л. Кларіна, А. Логвіненко, В. Ляудіс, О. Негрівода, Л. Подимової, B. Сластьоніна, О. Шапран, В. Хомича, Н. Юсуфбекової та інших. Психолого-педагогічні проблеми навчальної діяльності на основі інформаційних технологій стали предметом наукового пошуку багатьох дослідників різних часів (В. Беспалько, В. Биков, І. Вєтрова, С. Гончаренко, В. Журавський, І. Зимня, О. Леонтьєв, О. Пєхота, О. Семеног, М. Сметанський, О. Трофимов, А. Фоменко, В. Химинець, М. Фіцула, О. Чайковська та ін.).

Метою даної статті є опис і розкриття особливостей використання креативних методів як комплексу засобів активізації студентів економічних спеціальностей, які доцільно використовувати на заняттях із іноземної мови у вищих навчальних закладах.

Виклад основного матеріалу. Однією з сучасних засобів навчання є креативні методи, які допомагають краще та швидше зрозуміти новий матеріал. Суть креативних методів полягає в творчому підході до вирішення проблеми педагогічного процесу, під час якого інтереси та цінність особистості є домінуючою складовою організації та сенсу навчальної діяльності. Викладач виступає не тільки як носій інформації, доповідач предметно-дисциплінарних знань, а також як помічник у становленні і розвитку особистості студента, стверджуючи цю особистість незалежно від ступеня його залучення до знання, розуміння чи нерозуміння. Студент не засвоює готові поняття, а самостійно з багатьох складових, знань і понять будує свій проект, свої розуміння. Основним елементом навчального процесу стають не знання, а інформація. До креативних методів навчання відносяться: «Case-Study», «brainstorming», метод-проектів, метод побудови асоціативних мап, рольові ігри, когнітивний підхід до навчання іншомовної фахової лексики, з урахуванням певної системи вправ.

«Кейсовий метод» використовують під час викладання іноземної мови, що базується на описі будь-якої проблеми чи ситуації, який пов’язаний з майбутньою професією студентів (облік та аудит, економіка підприємства, маркетинг та ін.), і не містить ні аналізу, ні готових рішень, ні висновків. Учасники обговорень мусять приймати рішення та давати рекомендації стосовно вирішення певного завдання. У процесі обговорення студенти закріплюють необхідну термінологію через комплекс завдань. Вправи на креативне мислення сприяють тому, що студенти використовують власний досвід та спостереження для вирішення певної проблеми. Цей метод допомагає наблизити навчальний процес до реальних умов, сприяє розвиткові говоріння, стимулює до читання та засвоєння додаткового автентичного матеріалу з теми [5, c. 67].

«Мозковий штурм» (brainstorming) – один із видів діяльності, який широко застосовується при роботі в групах. Він генерує більшу кількість ідей, ніж звичайне групове вирішення проблем. Цей метод стимулює студентів мислити та висловлювати свої думки іноземною мовою і прислухатися до думок інших.

Рольові ігри базуються на ситуаціях з реального життя. Учасникам надається опис ролі, яку вони повинні зіграти, і студенти вже виступають від імені своїх героїв. Тому дуже часто сором’язливі студенти краще себе реалізують у рольових іграх, ніж при дискусіях, де їм потрібно висловити свої власні думки, почуття [3, с. 38].

Метод проектів підвищує інтерес до вивчення іноземної мови, один із найбільш цікавих методик, які може використовувати викладач. Цей метод реалізує на практиці основні принципи комунікативного підходу в навчальному процесі з іноземної мови, а саме: вивчення мови через особисту діяльність студента. Проекти студентів – це самостійно спланована робота, в якій мовленнєве спілкування вплетене в інтелектуально-емоційний контекст. Така форма роботи намагає не позбавити уваги жодного студента й дає можливість зацікавити кожного присутнього своєю діяльністю.

Метод побудови асоціативних мап може бути застосований у процесі вивчення різних аспектів іноземної мови, активно спонукає студента до творчого мислення, організації продуктивної діяльності, підвищує швидкість розумових процесів, покращує здатність засвоювати інформацію.

Навчання іноземної мови здійснюється за допомогою організованих у певну систему вправ. У даному комплексі вправ реалізуються такі сучасні вимоги до вправ як „комунікативність, вмотивованість мовленнєвих дій студентів, створення навчально-комунікативних ситуацій трьох рівнів керованості мовленнєвими діями студентів, новизна, культурологічна спрямованість, професійна спрямованість, забезпечення студентів у процесі виконання вправ необхідними вербальними та невербальними опорами [2, с. 82]”.

Висновки. Таким чином, успішні впровадження усього комплексу креативних методів із урахуванням їх доцільного поєднання і відповідності дидактичним завданням має величезне значення для активізації пізнавальної діяльності студентів економічних спеціальностей у вищому навчальному закладі.

Перспективи подальших розвідок полягають у подальшій розробці креативних методів, що ефективно сприятимуть активізації пізнавальної діяльності студентів на заняттях із іноземної мови.

 

Література:

1. Європейський мовний портфель для економістів (Проект) / Укл. Н. Янгельська. – К.: Ленвіт, 2004. – 56 с.

2. Використовуємо сучасні підходи у викладанні англійської мови / І. Бекреньова . – Харків, 2007. – С. 81–83.

3. Козак Л. Інноваційне навчання як основа розвитку інноваційної особистості майбутнього викладача /Л. Козак // Розвиток особистості умовах трансформаційного суспільства: матеріали Міжнародної наук.-практ.конфер. (13 грудня 2012 р.). / заг. ред. В. Огнев’юка. – К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2012. – С. 36–42.

4. Тарнопольський О. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому навчальному закладі освіти. – Дніпропетровськ, 2005. – С. 222–225.

5. Hutchinson T., Waters A. English for Specific Purposes: A learning-centred approach. – Cambridge: Cambridge University Press, 1993. – 183 р.

 

Rеferences:

1. Yevropeys'kyy movnyy portfel' dlya ekonomistiv (Proekt) / Ukl. N. Yanhel's'ka. – K.: Lenvit, 2004. – 56 s.

2. Vykorystovuyemo suchasni pidkhody u vykladanni anhliys'koyi movy / I. Bekren'ova. – Kharkiv, 2007. – S. 81–83.

3. Kozak L. Innovatsiyne navchannya yak osnova rozvytku innovatsiynoyi osobystosti maybutn'oho vykladacha /L. Kozak // Rozvytok osobystosti umovakh transformatsiynoho suspil'stva: materialy Mizhnarodnoyi nauk.– prakt.konfer. (13 hrudnya 2012 r.). / zah. red. V. Ohnev’yuka. – K.: Kyyivs'k. un-t imeni Borysa Hrinchenka, 2012. – S. 36–42.

4. Tarnopol's'kyy O. Metodyka navchannya inshomovnoyi movlennyevoyi diyal'nosti u vyshchomu navchal'nomu zakladi osvity. – Dnipropetrovs'k, 2005. – S. 222–225.

5. Hutchinson T., Waters A. English for Specific Purposes: A learning-centred approach. – Cambridge: Cambridge University Press, 1993. – 183 r.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.