кандидат економічних наук, Хмелюк А. В. СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: ВИДІЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ТАКСОНІВ

УДК: 311.3:657.1

 

СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: ВИДІЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ТАКСОНІВ

кандидат економічних наук, Хмелюк А. В.

Дніпродзержинський державний технічний університет

 

Розроблено нові методологічні підходи статистичного дослідження діяльності підприємств малого бізнесу. Вивчено основні проблеми щодо достовірності статистичної інформації про діяльність підприємств малого бізнесу, що пов’язані з невідповідністю критеріїв віднесення до суб’єктів малого підприємництва за Податковим кодексом України та Господарським кодексом України. Апробовано методику кластерного аналізу та отримані якісно однорідні регіональні таксони.

Ключові слова: підприємства малого бізнесу, статистичний аналіз, кластерний аналіз, комплексна статична оцінка

 

кандидат экономических наук, Хмелюк А. В. Статистическая оценка развития предпринимательства в Украине: выделение региональных таксонов/ Днепродзержинский государственный техныический университет, Украина, Днепродзержинск

Разработаны новые методологические подходы статистического исследования деятельности предприятий малого бизнеса. Изучены основные проблемы достоверности статистической информации о деятельности предприятий малого бизнеса, связанные с несоответствием критериев отнесения к субъектам малого предпринимательства по Налоговому кодексу Украины и Хозяйственным кодексом Украины. Апробирована методика кластерного анализа и получены качественно однородные региональные таксоны.

 

PhD in Economic, Khmelyuk A. V. Statistical evaluation of business development in Ukraine: regional allocation taxons/ Dneprodzerzhinsk State Technical University,Ukraine, Dneprodzerzhinsk

Novel methodological approaches statistical research activities of small businesses. Studied the basic problems of reliable statistical information about the activities of small businesses related to ineligible for inclusion in small business entities of the Tax Code of Ukraine and the Economic Code of Ukraine. Approved methods of cluster analysis and obtained qualitatively similar regional taxons.

Key words: small business, statistical analysis, cluster analysis, comprehensive structural analysis

 

Вступ. Динамічний розвиток економіки України характеризується стрімкою девальвацією національної валюти, зменшенням золотовалютних резервів, падінням ВВП на 7%, дефіцитом публічних фінансів (5% від ВВП), системними проблемами банківського сектору, падінням промислового виробництва [1]. На фоні негативних тенденцій розвитку економіки країни позитивною є стрімкий розвиток підприємств малого бізнесу. Малі і середні підприємства (МСП) відіграють важливу роль у глобальній економіці. Вони становлять 95,77% бізнесу в ЄС, понад 97% усіх компаній азіатсько-тихоокеанського регіону та охоплюють 99,7% усіх працівників США [2]. В Україні 94,3% складають малі підприємства (їх питома вага стабільна на протязі останніх трьох років), які реалізують 15,9% продукції та охоплюють 26,6 % усіх зайнятих працівників [1] (рис.1-рис2).

Найбільш дискусійними є питання щодо вірогідності статистичної інформації про діяльність підприємств малого бізнесу, що пов’язані з критеріями віднесення до малих підприємств в Україні. Така ситуація спричинена невідповідністю критеріїв виокремлення малих підприємств з боку Господарського та Податкового кодексів України. А це в свою чергу ставить питання про адекватність статистичної інформації, а отже про необхідність створення єдиної системи збирання, обробки та аналізу статистичної інформації про діяльність підприємств малого бізнесу в Україні [3].

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Hmelyuk.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.