Волкова А. М. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБ’ЄКТУ ЗЛОЧИНУ ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 176 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ «ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ»

УДК: 343.3/.7

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБ’ЄКТУ ЗЛОЧИНУ ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 176 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ «ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ»

Волкова А. М.

Інститут права ім. В. Сташиса, класичного приватного університету, Чернігів

 

Дослідження складу злочину за фактами порушень прав інтелектуальної власності та вірна кваліфікація таких протиправних діянь потребує правильного визначення об’єкту правової охорони, що забезпечить реальний захист права інтелектуальної власності з боку держави та їх правоохоронних органів.

Ключові слова: інтелектуальна власність, авторське право, суміжні права, склад злочину, об’єкт правової охорони, кримінально-правова характеристика, кваліфікація злочину.

 

Волкова А. Н. Актуальные вопросы объекта преступления предусмотренного ст. 176 Уголовного кодекса Украины «Нарушение авторского права и смежных прав» / Институт права им. В. Сташиса, классического частного университета, Украина, Чернигов.

Исследование состава преступления по фактам нарушения прав интеллектуальной собственности и верная квалификация таких противоправных действий требует правильного определения объекта правовой охраны, что обеспечит реальную защиту прав интеллектуальной собственности со стороны государства и их правоохранительных органов.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, авторское право, смежные права, состав преступления, объект правовой охраны, уголовно-правовая характеристика, квалификация преступления.

 

Volkova A. M. Topical issues of the object of the crime under article 176 of the Criminal code of Ukraine «Violation of copyright and related rights» / Institute of law named after. V. Stasis, classic private University, Ukraine, Chernigov.

The study of crime based on violations of intellectual property rights and proper qualification of such wrongful acts requires a correct definition of the object of legal protection, which will ensure real protection of intellectual property rights by the state and their law enforcement agencies.

Key words: intellectual property, copyright, related rights, the crime, the object of legal protection, criminal law characteristics, qualification of a crime.

 

Аналіз кримінальних проваджень по фактах вчинення діянь, які порушують кримінально-правову охорону інтелектуальної власності вказує на те, що без визначення об’єкту правової охорони передбаченого статтею 176 ККУкраїни не можна правильно кваліфікувати дії злочинців і відповідно забезпечити реальний захист права інтелектуальної власності.

Дослідженням питань кримінально-правової характеристики таких злочинів приділяли увагу в своїх працях такі відомі Українські вчені, як В. Д. Гулкевич, В. С. Дроб’язко, В. В. Дроб’язко, С. О. Довгий, В. О. Жаров, В. О. Зайчук, А. С. Нерсесян, О. А. Підопригора, А. А. Пилипенко, О. Д. Святоцький, Р. Є. Еннан, Г. О. Якименко, та інші.

Реалії сучасного суспільного життя і впровадження складних електронних та комунікативних технологій в життя людини, серед усіх інших об’єктів прав інтелектуальної власності, найбільш уразливими для злочинних посягань передбачають авторське право і суміжні права.

Теоретичне значення статті полягає в тому, що сформульовані в ній теоретичні положення можуть бути використані з метою дослідження нових форм правової охорони інтелектуальної власності в Україні. Практичне значення статті визначається можливістю використання висновків і рекомендацій, які є в дослідженні, для удосконалення норм кримінального законодавства України і практики їх застосування та правильної кваліфікації дій осіб, які вчиняють такі злочини.

При аналізі цих злочинів, особливо важливого значення набуває визначення поняття «об’єкт злочину», так як саме об’єкт дозволяє розкрити соціальну сутність злочину, з’ясувати його суспільно небезпечні наслідки, сприяє правильній кваліфікації діяння, а також відмежовує його від суміжних суспільно небезпечних посягань [1, с. 89]. Саме тому об’єкт злочину є важливим для правильної кримінально-правової кваліфікації діяння, визначає спрямованість злочину і є передумовою вивчення та дослідженні інших складових елементів складу злочину.

Дослідження об’єкту будь-якого злочину має складатися з трьох етапів. На першому має бути визначено, що саме складає загальний об’єкт злочину, ітільки вже на підставі цих досліджень формується наукове уявлення про родовий (на другому етапі) та безпосередній (на третьому) об’єкт злочину [2, с. 193-196].

У сучасній українській кримінально-правовій науці поняття «об’єкт злочину» є дискусійним. Найбільш поширеними є принаймні два різних підходи до розуміння такого правового явища, як об’єкт злочину.

Українській вчений - М.Й. Коржанський вважає, що об’єктом злочину можуть бути лише суспільні відносини, як цілісне явище. Він заперечує визнання об’єктом злочину предметів і явищ, правових форм суспільних відносин, адже ці правові форми злочином не змінюються (право власності на річ не зникає внаслідок її викрадення). Також він заперечує, що об’єктом злочину можуть бути норми права. Це, зокрема мотивується тим, що, по-перше, норми кримінального права можуть охороняти суспільні відносини, не врегульовані нормами права, а по-друге, суспільні відносини, врегульовані кримінально-правовими нормами не існують до вчинення злочину [3, с. 105-107]. Тобто об’єкт злочину існує до посягання і не залежить від нього.

В свою чергу А.А. Піонтковський до складових об’єкта злочину, як системи суспільних відносин додає ще й право. Право у даному випадку розуміється як єдність правової норми та правовідношення. Безпосереднім об’єктом злочину, на думку автора є правовідношення [4, с. 143-144].

Ми в своєму дослідження дотримуємося традиційного погляду на це питання. Саме тому вважаємо слушною думку В.Я. Тація який зазначає, що суспільні відносини можуть визнаватися об’єктом злочину як цілісна система а не певні її складові частини [5, с. 21].

Що ж до родового об’єкту злочинів проти прав інтелектуальної власності, то тут також панує погляд на об’єкт, як на суспільні відносини, що охороняються кримінальним правом. В.Д. Гулкевич вважає родовим об'єктом злочинів проти інтелектуальної власності право інтелектуальної власності, а безпосереднім об'єктом злочину, передбаченого ст. 176 КК України – майнові права суб’єктів авторського права та суміжних прав [6, с. 5].

Проте деякі вчені безпосереднім об'єктом злочину, передбаченого ст. 176 КК України називають право інтелектуальної власності. До складового якої відносять сукупність суспільних відносин, що забезпечують недоторканість виключних майнових прав суб’єктів інтелектуальної діяльності. В той же час безпосереднім об’єктом порушення авторського права вони вважають лише виключне майнове право самого автора або його спадкоємців, а порушення суміжних права – виключне майнове право виконавця, виробника фонограми або організації мовлення [7, с. 8-9].

Відповідно, родовим об’єктом злочинів проти прав інтелектуальної власності є встановлений за допомогою норм права порядок суспільних відносин, що виникають з приводу здійснення прав інтелектуальної власності суб’єктами – носіями цих суб’єктивних прав.

Досліджуючи питання об’єкту злочину передбаченого ст. 176 КК України не можна не зупинитись на визначенні таких понять, як «авторське право» та «суміжні права».

Досліджуючи це питання, ми вважаємо, за необхідне розглянути точку зору С.М. Клейменова, який термін «авторське право» застосовує в двох значеннях: для позначення об’єктивного авторського права та авторського права в суб’єктивному розумінні. Авторське право в першому своєму значенні, на його думку визначено як сукупність норм цивільного права, що регулює суспільні відносини. У суб’єктивному значенні авторське право – це сукупність особистих немайнових і майнових прав, що належать особам, які створюють і використовують твори науки, літератури і мистецтва [8, с. 9-15].

Авторське право згідно гл. 36 Цивільного кодексу України, є правом інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір [9, с. 30]. Ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права» взагалі визначає 17 видів творів, що є об’єктами авторсько-правової охорони [10].

Серед таких об’єктів деякі вчені вважають за найбільш проблемними є поняття «інший твір». Так, наприклад, І.І. Ващинець робить висновок про неприйнятність охорони творів мультимедіа, як аудіовізуального твору, комп’ютерної програми чи бази даних внаслідок його характерних особливостей і можливості виникнення правових колізій [11 с. 8]. На думку А.С. Нерсесяна, саме твори мультимедіа, а також інші продукти нових інформаційних технологій, що не є комп’ютерними програмами, підпадають під визначення «інший твір». Він вважає, що це визначення є тимчасовим і поступово для подібних творів буде знайдена найоптимальніша форма правового регулювання та правової охорони [12, с. 84].

Ще одним об’єктом, який охороняється нормами ст. 176 КК України, є суміжні права. Згідно гл. 37 ЦК суміжними правами є права інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення. В міру розвитку творів розвиваються і суміжні права.

Як передбачено в коментарі до статей 451 та 452 ЦК України, суміжне право виникає в наслідок факту творчості, виробництва фонограми, виробництва відеограми, оприлюднення передачі організації мовлення. Суб’єктам суміжних прав належать ті ж майнові права, які належать суб’єктам авторського права. Передусім вони мають право інтелектуальної власності – право володіти, користуватися і розпоряджатися об’єктами суміжних прав. Право володіння об’єктом суміжних прав належить лише виконавцю, виробнику фонограми і відеограми та організації мовлення. Право володіння може переходити до інших осіб, але за вільним волевиявленням суб’єкта суміжного права за винятком випадків передбачених цивільним кодексом та іншим законом [13, с. 325-326].

В свою чергу О.М. Боярчук, розглядаючи ознаки суміжних прав, першою з них виділяє похідний характер від результатів творчої діяльності, які охороняються авторським правом в системі права інтелектуальної власності. Іншими двома ознаками він вважає творчий характер, що відображається у діяльності, яка породжує нову форму виразу, представлення авторських творів і вирізняється неповторністю, оригінальністю, унікальністю та об’єктивна форма виразу результатів творчої діяльності, що входять у сферу правової охорони суміжних прав [14, с. 4-6].

Висновки. Кримінально-правова охорона авторського права та суміжних прав є актуальним напрямом діяльності не тільки науковців, а і практичних працівників. Зокрема правильна кваліфікація дій винних осіб у вчиненні злочину передбаченому ст. 176 КК України, можлива лише за умов правильного визначення складових складу злочину, серед яких одне з головних місць займає об’єкт злочину.

Родовим об’єктом злочинів проти прав інтелектуальної власності є встановлений за допомогою норм права порядок суспільних відносин, що виникають з приводу здійснення прав інтелектуальної власності суб’єктами – носіями цих суб’єктивних прав. А безпосереднім об’єктом злочину, передбаченого ст. 176 КК України є встановлений за допомогою норм права порядок суспільних відносин, що виникають з приводу здійснення прав інтелектуальної власності на твори науки, літератури, мистецтва, комп’ютерні програми, бази даних, виконання, фонограми і відеограми (об’єкти авторського права і суміжних прав).

 

Література:

1. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти. [Бажанов М. І., Баулін Ю. В., Борисов Ю. В. та ін.], за ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. К. – Х., Юрінком Інтер – Право, 2003 – 416 с.

2. Грищук В. К. Кримінальне право України. Загальна частина. Навчальний посібник. / Грищук В. К. – К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2006 – 568.

3. Коржанський М. Й. Уголовне право України. Частина загальна: курс лекцій./ Коржанський М. Й. – К., Наукова думка та Українська видавнича група, 1996 – 336 с.

4. Пионтковский А. А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. / Пионтковский А. А. – М.: Госюриздат, 1961 – 667 с.

5. Таций В. Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве. / Таций В. Я. – Х.: "Вища школа", 1988 – 197 с.

6. Гулкевич В.Д. Кримінально-правова охорона авторського права і суміжних прав: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право" / В. Д. Гулкевич. – Л., 2008 – 30 с.

7. Харченко В. Б. Кримінально-правова охорона авторського прав та суміжних прав: автореф. дис. … к.ю.н.: спец. 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право" / В.Б. Харченко – Х., 1996 – 22 с.

8. Клейменова С. М. Авторські правовідносини, як форма реалізації правомочностей суб’єктів авторського права. Дис. … кандидата юрид. наук: 12.00.03 / Клейменова Світлана Миколаївна – Одеса, 2004 – 203 с.

9. Доліненко Л. О. Цивільне право україни: Навчальний посібник / Л.О. Доліненко, В. О. Доліненко, С. О. Сарновська. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

10. Закон України Про авторське право і суміжні права [Електронний ресурс] / Верховна Рада України/ Офіційний веб портал. – Режим достуту: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/conv

11. Ващинець І. І. Цивільно-правова охорона авторських прав в умовах розвитку інформаційних технологій.: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.03. "Цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право"/ І. І. Ващинець. – К.:, 2006 – 20 с.

12. Нерсесян А. С. Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності: дис. канд. юр. Наук 12.00.08 / А.С. Нерсесян ; Національна Академія наук України інститут держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2008, - 208 с.

13. Цивільний кодекс України: Коментар. Видання друге із змінами та доповненнями станом на 15 січня 2004 р. Х.: ТОВ «Одісей», 2004. – 856 с.

14. Боярчук О. М. Цивільно-правова охорона суміжних прав в Україні: автореф. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право" / О. М. Боярчук – К.,2002 – 22 с.

 

References:

1. Kryminaljne pravo Ukrajiny: Zaghaljna chastyna: Pidruchnyk dlja studentiv juryd. spec. vyshh. zakladiv osvity. [Bazhanov M. I., Baulin Ju. V., Borysov Ju. V. ta in.], za red. M. I. Bazhanova, V. V. Stashysa, V.Ja. Tacija. K. – Kh., Jurinkom Inter – Pravo, 2003 – 416 s.

2. Ghryshhuk V. K. Kryminaljne pravo Ukrajiny. Zaghaljna chastyna. Navchaljnyj posibnyk. / Ghryshhuk V. K. – K.: Vydavnychyj dim "In Jure", 2006 – 568.

3. Korzhansjkyj M. J. Ugholovne pravo Ukrajiny. Chastyna zaghaljna: kurs lekcij. / Korzhansjkyj M. J. – K., Naukova dumka ta Ukrajinsjka vydavnycha ghrupa, 1996 – 336 s.

4. Pyontkovskyj A. A. Uchenye o prestuplenyy po sovetskomu ugholovnomu pravu. / Pyontkovskyj A. A. – M.: Ghosjuryzdat, 1961 – 667 s.

5. Tacyj V. Ja. Obъekt y predmet prestuplenyja v sovetskom ugholovnom prave. / Tacyj V. Ja. – Kh.: "Vyshha shkola", 1988 – 197 s.

6. Ghulkevych V. D. Kryminaljno-pravova okhorona avtorsjkogho prava i sumizhnykh prav: avtoref. dys. … kand. juryd. nauk: spec. 12.00.08 "Kryminaljne pravo ta kryminologhija; kryminaljno-vykonavche pravo" / V. D. Ghulkevych. – L., 2008 – 30 s.

7. Kharchenko V. B. Kryminaljno-pravova okhorona avtorsjkogho prav ta sumizhnykh prav: avtoref. dys. … k.ju.n.: spec. 12.00.08 "Kryminaljne pravo ta kryminologhija; kryminaljno-vykonavche pravo" / V. B. Kharchenko – Kh., 1996 – 22 s.

8. Klejmenova S. M. Avtorsjki pravovidnosyny, jak forma realizaciji pravomochnostej sub'jektiv avtorsjkogho prava. Dys. … kandydata juryd. nauk: 12.00.03 / Klejmenova Svitlana Mykolajivna – Odesa, 2004 – 203 s.

9. Dolinenko L. O. Cyviljne pravo ukrajiny: Navchaljnyj posibnyk / L. O. Dolinenko, V. O. Dolinenko, S. O. Sarnovsjka. – K.: Kondor, 2006. – 356 s.

10. Zakon Ukrajiny Pro avtorsjke pravo i sumizhni prava [Elektronnyj resurs] / Verkhovna Rada Ukrajiny/ Oficijnyj veb portal. – Rezhym dostutu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/conv

11. Vashhynecj I. I. Cyviljno-pravova okhorona avtorsjkykh prav v umovakh rozvytku informacijnykh tekhnologhij.: avtoref. dys. … kand. juryd. nauk: spec. 12.00.03. "Cyviljne pravo i cyviljnyj proces, simejne pravo, mizhnarodne pryvatne pravo"/ I. I. Vashhynecj. – K.:, 2006 – 20 s.

12. Nersesjan A.S. Kryminaljno-pravova okhorona prav intelektualjnoji vlasnosti : dys. kand. jur. Nauk 12.00.08 / A. S. Nersesjan; Nacionaljna Akademija nauk Ukrajiny instytut derzhavy i prava im. V. M. Korecjkogho. – K., 2008, - 208 s.

13. Cyviljnyj kodeks Ukrajiny: Komentar. Vydannja drughe iz zminamy ta dopovnennjamy stanom na 15 sichnja 2004 r. Kh.: TOV «Odisej», 2004. – 856 s.

14. Bojarchuk O. M. Cyviljno-pravova okhorona sumizhnykh prav v Ukrajini: avtoref. dys. kand. juryd. nauk: spec. 12.00.03 "Cyviljne pravo i cyviljnyj proces, simejne pravo, mizhnarodne pryvatne pravo" / O. M. Bojarchuk – K.,2002 – 22 s.

Tags:

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.