Тадеєва Т. В. МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ У СТРАТЕГІЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

УДК: 159.947.5+ 801.311

 

МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ У СТРАТЕГІЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Тадеєва Т. В.

Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж, Україна, м. Рівне

 

У статті аналізуються психолого-педагогічні аспекти масштабних освітніх реформ у Великій Британії і їх відображення у Національних навчальних планах для загальноосвітніх середніх шкіл Англії та Шотландії. Основна увага акцентується на тому, що відповідні завдання для шкіл чітко прописані у рамкових положеннях навчальних планів, які стосуються цілей і завдань освіти та створення навчального середовища, а також конкретизовані у відповідних навчальних програмах і вимогах до їхньої реалізації. Виявлено, що поряд з тенденцією до централізації управління освітою, яка виражається у визначенні державних стандартів та критеріїв діагностики результатів навчання, підвищується автономія шкіл у вирішенні конкретних психолого-педагогічних завдань зі створення комфортного середовища і реалізації навчального потенціалу кожного учня.

Ключові слова: зарубіжна середня освіта, навчальний план (курикулум), навчальна мотивації.

 

Тадеева Т. В. Мотивационные аспекты в стратегии общего среднего образования Великобритании / Ровенский экономико-гуманитарный и инженерный колледж. Украина, г. Ровно

В статье анализируются психолого-педагогические аспекты масштабных образовательных реформ в Великобритании и их отражение в Национальном учебных планах для общеобразовательных средних школ Англии и Шотландии. Основное внимание акцентируется на том, что соответствующие задания для школ четко прописаны в рамочных положениях учебных планов, касающихся целей и задач образования и создания учебной среды, а также конкретизированы в соответствующих учебных программах и требованиях к их реализации. Выявлено, что наряду с тенденцией к централизации управления образованием, которая выражается в задании государственных стандартов и критериев диагностики результатов обучения, повышается автономия школ в решении конкретных психолого-педагогических задач по созданию комфортной среды и реализации учебного потенциала каждого ученика.

Ключевые слова: зарубежное среднее образование, учебный план (курикулум), учебная мотивации.

 

Tadeieva T. Motivational aspects in the strategy of the UK General Secondary Education / Rivne Economic-humanitarian and engineering college. Ukraine, Rivne

The article analyzes the psychological and pedagogical aspects of large-scale educational reform in the UK and their reflection in the national curriculum for secondary schools in England and Scotland. The main emphasis is on the fact that the respective tasks for schools clearly stated in the provisions of the framework curricula relating to the goals and objectives of education and the creation of learning environments, as well as specified in the relevant training programs and requirements for their implementation. Revealed that, along with a tendency to centralize the management of education, which is expressed in the task of national standards and criteria for the diagnosis of learning outcomes, increased school autonomy in dealing with specific psycho-pedagogical tasks to create a comfortable environment and implementation of educational potential of each student.

Key words: foreign secondary education, curriculum, learning motivation.

 

Вступ

Британська система освіти здавна була притягальною для решти світу. Яскравим свідченням став шеститомний звіт про декілька тривалих ділових поїздок до Англії у 20-х роках ХІХ ст. талановитого французького ученого-математика і військово-морського інженера, а пізніше відомого популяризатора науки і впливового політика Шарля Дюпена (1784 – 1873) [26]. Значний інтерес до англійської освіти проявляли у царській Росії, про що свідчить низка фундаментальних праць, виданих у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. [2, 10, 14–16, 18]. Навіть ідеологічно вороже налаштована офіційна радянська педагогіка не могла не рахуватися із цим феноменом і час від часу дозволяла публікацію фундаментальних розвідок [9, 19, 21, 22].

Без того високий інтерес до британської освіти незмірно зріс наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст., коли у цій країні розпочалися безпрецедентні освітні реформи. Адже було очевидно, що коли одна з найрозвиненіших країн світу береться за докорінну трансформацію своєї освіти, яка як всередині країни, так і за її межами вважалася еталоном стабільності й досконалості, то це свідчить про початок абсолютно нової ери. По всьому світу з’явилося величезна кількість публікацій з вивчення англійського досвіду. Навіть не мріючи про повноту огляду цих публікацій, обмежимося тут лише кількома вказівками [1, 6, 17, 28, 29, 31]. Доволі ґрунтовно британські реформи вивчається і в Україні [3, 5, 7, 11 – 13, 20, 23 – 24], що є дуже цінним і показовим, оскільки, по-перше, масштаб наших власних реформ, які ми проводимо після здобуття незалежності, цілком сумірний із масштабом реформ у Великій Британії, а, по-друге, вивчення зарубіжного досвіду є одним із шляхів, якими Україна інтегрується у європейський освітній простір. На сьогодні ми маємо достатню кількість досліджень, які стосуються структурних перебудов в системі шкільної освіти у найбільшій частині Великої Британії — Англії, однак практично повз увагу дослідників пройшла інша самобутня її частина — Шотландія, яка в багатьох аспектах історичного і етнокультурного осердя значно ближча до України, ніж Англія, і до того ж, має свою власну систему освіти, яка суттєво відрізняється від англійської. Ще одна, майже не торкана у нас проблематика, пов’язана з дослідженням британської системи освіти, стосується процесуальних її аспектів, а особливо навчальної мотивації.

Метою статті є акцентуація уваги дослідників на мотиваційних аспектах реформування системи освіти у Великій Британії.

 

 

Виклад основного матеріалу

Кому з педагогів не відомо, як важко навчити учня, який ставиться до навчання байдуже, без інтересу і внутрішнього потягу, або не відчуває потреби в освіті. Тому проблема навчальної мотивації завжди була і буде актуальною. Особливо вона загострюється останнім часом, коли у традиційної освіти з’явилися потужні конкуренти в царині поширення та подачі інформації. Тому в усьому світі постійно зростає інтерес як дослідників, так і практиків до психологічних чинників, що впливають на результативну та психологічно-комфортну сумісну навчальну діяльності учителів та учнів.

Поняття мотивації, зазвичай, використовують у двох аспектах:

1) як систему факторів, що викликають активність індивіда та визначають спрямованість його поведінки; сюди відносяться такі психологічні утворення як потреби, мотиви, наміри, цілі, інтереси;

2) як характеристику процесу, який на певному рівні забезпечує поведінкову активність індивіда.

Процес спонукання до діяльності та спілкування задля досягнення певних цілей називається мотивуванням. Мотивувати — означає створити потяг або потребу, які спонукають діяти з певною метою. Потреби виступають як внутрішній, а мета — як зовнішній аспект мотивації. Під мотивами у цьому разі розуміють активні сили, що визначають поведінку людини. Мотивувати людину — означає задіяти її найважливіші інтереси, створити умови для її самореалізації в процесі життєдіяльності [4, с. 35]

Як і будь-який інший вид мотивації, навчальна мотивація визначається низкою специфічних для цієї діяльності чинників: освітньою системою, навчальним планом — курикулумом, навчальним закладом, у якому здійснюється навчання, організацією навчального процесу, системою домінуючих міжособистісних стосунків між педагогами та учнями, психологічною атмосферою у навчальному класі, навчальними програмами і підручниками тощо. Усі ці джерела активності умовно можна назвати зовнішніми, на відміну від особистісних, внутрішніх. Всеохоплюючим зовнішнім чинником у британській системі шкільної освіти є Національний навчальний план (курикулум). Цей документ для Англії був прийнятий у 1997 р., а для Шотландії — у 2004 р. Ними визначаються основні риси структури освіти (вікові рівні для учнів, кадрове і фінансове забезпечення для шкіл, базові навчальні предмети і навчальні програми, система контролю та оцінювання знань тощо). При тому немале значення для мотиваційного впливу має й те, що в національному курикулумі вказуються визначальні (стратегічні) процесуальні характеристики організації навчання та виховання учнів, як внутрішніми засобами відповідних навчальних предметів, так і створенням відповідної атмосфери у навчальних закладах.

Певне уявлення про стратегію реалізації цих завдань можуть дати формулювання ключових принципів англійського курикулума у звіті державного департаменту освіти за 2011 рік [32, p. 6 – 7]:

• Новий навчальний план буде реалізовуватися відповідно до принципів свободи, відповідальності і справедливості — для того, аби підвищити стандарти освіти дляв всіх дітей.

• Школи повинні дістати більше свободи в організації навчання. Національний навчальний план має визначити лише базові знання (факти, поняття, принципи та фундаментальні операції), які мають опанувати всі учні, та надати можливість школам сформувати свій навчальний план, який у найкращий спосіб задовольнятиме потреби їхніх учнів, і вирішувати, як реалізовувати його найбільш ефективно.

• Зміст нашого навчального плану повинен найкращим чином узгоджуватися із навчальними планами найрозвиненіших країн, відображаючи найвищу колективну мудрість, яку ми здобули стосовно того, як діти навчаються і що вони повинні знати.

• Національний навчальний план має втілити строгі й високі стандарти і забезпечити узгодженість у тому, що викладається в школах, гарантуючи, що всі діти мають змогу опанувати ядро знань з ключових навчальних дисциплін.

• Національний навчальний план має забезпечити для молоді знання, які вона впевнено й успішно пронесе упродовж всього свого навчання, враховувати потреби різних груп, у тому числі найбільш здібних учнів та учнів з особливими навчальними потребами та інвалідністю.

А ось ще одна цитата з міністерського документа, вже нижчого рівня — програми з інтегрованого курсу «Природознавство» (Science), який включає в себе фізику, хімію і біологію і викладається в усіх класах англійської середньої школи. Це — оновлений варіант навчальної програми, опублікований у 2004 р. для імплементації її з 2006 р. [30]. Характерним є пояснення у преамбулі внесених змін для останнього, 4-го, вікового періоду (14 – 16 років): «Мета цих змін полягає у тому, аби збільшити гнучкість кваліфікаційних завдань і тим самим забезпечити широкий діапазон учнівських інтересів та природних схильностей, і в такий спосіб залучити більше учнів краще вивчати природничі науки» [30, p. 2].

«Учителі мають докладати особливих зусиль для того, аби відповідати на різноманітні потреби учнів шляхом:

а) створення ефективного навчального середовища;

б) забезпечення їхньої мотивації і концентрації;

в) забезпечення рівних можливостей за допомогою відповідних педагогічних підходів;

г) застосовуючи належні підходи до оцінювання;

ґ) ставити цілі для навчання» [30, p. 41].

Аналогічних прикладів з англійських офіційних освітніх документів та інструктивних матеріалів можна навести чимало. Їхня загальна «мотиваційна» тональність ще більше підсилюється у матеріалах шотландського навчального курикулума, який має доволі амбіційну і водночас шляхетну назву «Навчальний план для досконалості» (Curriculum for Excellence). Скласти правдивіше враження про ті аспекти цього навчального плану, які стосуються мотивації, дає змогу ґрунтовна міністерська доповідь, опублікована у 2009 р., тобто через п’ять років після імплементації [25].

У ній зазначається, що останнім часом світ значно змінився і тому дуже важливо, аби освіта не тільки йшла в ногу зі змінами, а й, наскільки це можливо, передбачала майбутнє. Для того, щоб діти й молодь Шотландії здобували знання, уміння та набували особистісні властивості, необхідні для життя у 21-му столітті, потрібна перспективна послідовна програма, яка надихатиме їх на досягнення найвищих результатів.

При цьому пріоритетними є такі завдання:

• забезпечення проблемності й розвитку в процесі навчання шляхом спланованого і добре продумане викладання, яке веде до досягнення високих рівнів розуміння та практичних умінь;

(Тут принагідно зробимо зауваження, яке видається вкрай важливим для нашої школи. Англійське слово «challenge», яке ми тут переклали як «проблемність», вживається ще й в інших значеннях — як «складність», «складне завдання», «виклик». І всі ці відтінки використовуються у педагогічному контексті. А це означає, що тут йдеться про необхідність навчання на рівні високих навчальних завдань. Зрештою, тільки це, як резонно зазначає Є.П. Іллін, і може викликати у школярів емоційний відгук, зачепити їхнє самолюбство, активізувати пізнавальні психічні процеси. «Змістовно… бідний матеріал не має мотивуючої сили і не сприяє пробудженню інтересу до учіння. Прагнення деяких учителів при низькій успішності учнів вкрай спрощувати матеріал з якогось розділу навчальної програми, «розжовувати» складні питання та поняття, хоча й приводить до короткочасного успіху, однак перетворює вивчення матеріалу на обтяжливе й нудне заняття, що вбиває будь-який інтерес до учіння» [8, с. 253]).

• розробка такої структури навчальних програм, яка відображає принципи проектування Навчального плану для досконалості і дає змогу всім учням отримати користь з навчального досвіду і досягнути результатів, описаних у вимогах навчального плану;

• планування, що гарантує усім молодим людям досягти результатів, які передбачає широка загальна освіта, і відповідні можливості для вибору та спеціалізації;

• працювати спільно з метою забезпечення того, щоб діти, молодь та дорослі учні робили успішні переходи між етапами або установами та від освіти до світу праці, побудованого на основі їхнього попереднього навчання;

• надати можливість усім учням здійснювати навчання активними і творчими методами;

• введення у дію механізмів для підтримки вчителів в оцінюванні навчання, аби вони і суспільство були впевненими в одержаних результатах і в тому, що оцінка відіграє центральну роль у відстеженні й сприянні прогресові у навчанні [25, p. 100–101].

Які ж принципи мають лежати в основі навчального плану? Шотландці формулюють їх так.

• Виклик (проблемність) і задоволення. Діти і молоді люди повинні відчувати навчання проблемним, захоплюючим і мотивуючим. Навчальний план повинен заохочувати високі прагнення та амбіції для всіх.

На всіх етапах учні всіх схильностей та здібностей повинні відчувати відповідний рівень виклику, аби кожен із них міг досягти свого потенціалу. Учні повинні бути активними у навчанні і мати змогу для прояву та розвитку творчих здібностей. Повинна також бути й підтримка, аби учні мала на що спиратися у своїх зусиллях.

• Широта. Всі діти й молоді люди повинні мати можливості для широкого, відповідно зваженого діапазону досвіду. Курикулум має бути організованим так, що вони вчилися й розвиватися у різних умовах, як у навчальних класах, так і в інших умовах шкільного життя.

• Прогрес. Діти й молоді люди повинні відчувати постійний прогрес у своєму навчання від 3 до 18 років, у межах єдиної структури навчального плану.

Кожен етап повинен спиратися на попередні знання і досягнення. Діти повинні мати змогу розвиватися відповідно до їхніх потреб і здібностей, і завжди мати варіанти, аби можливі маршрути не закривалися занадто рано.

• Глибина. Потрібно забезпечити можливості для дітей розвивати свій потенціал для різних типів мислення та навчання. У своєму розвитку діти повинні розвивати і застосувати зростаючу інтелектуальну зрілість, поєднуючи різні аспекти навчання і застосовуючи та досягаючи вищих рівнів розуміння.

• Індивідуалізація і вибір. Навчальний план повинен реагувати на індивідуальні потреби і підтримувати всі здібності і таланти. Він повинен дати кожній дитині і молодій людині зростаючі можливостей для здійснення відповідального особистого вибору у їхній шкільний кар'єрі.

Як тільки вони досягнули підходящих рівнів досягнення в широкому діапазоні областей навчання, можливість для вибору має бути максимально широкою. Повинні бути гарантії, що вибір обґрунтований і веде до успішних результатів.

• Узгодженість. У підсумку навчальна діяльність дітей і молодих людей повинна сформувати зв’язний досвід. Мають бути чіткі зв'язки між різними аспектами навчання дітей та молоді, у тому числі можливості для розширених заходів, які залучають різні напрями групового навчання.

• Доречність. Діти й молоді люди повинні розуміти мету своєї діяльності. Вони повинні бачити цінність того, чому вони навчаються, і доречність цього для їхнього життя, сьогодення і майбутнього.

Розробники шотландського навчального плану декларують, що цей план спрямований на те, аби гарантувати, що всі діти і молоді люди в Шотландії зможуть розвивати свої особистісні риси, знання і вміння, так, аби досягти успіху в житті, у навчанні і в роботі.

 

Висновки

Отже, як показує це невелике дослідження задекларованих напрямків реформування британської системи освіти з погляду удосконалення мотивації навчання, тут є значний потенціал для ідей і практичних напрацювань, які можуть мати велику цінність для української освіти. Ми бачимо, що сучасна британська загальноосвітня школа, як і українська, перебуває під впливом різноманітних чинників, що потребують органічного поєднання структурних реформ зі збагаченням їх психолого-педагогічного підкріплення. Зокрема, ми бачимо підтвердження того, що необхідність змін у змісті освіти обумовлюється не тільки економічними чинниками, а й новим розумінням соціальної й педагогічної функцій школи. Курс на централізацію освіти триває, однак водночас розширюються й повноваження шкіл у вирішенні багатьох освітньо-виховних завдань. При цьому основний акцент у Британії робиться на необхідності забезпечення якісною освітою усіх школярів. Тому їм і необхідно істотно модернізувати зміст і методи навчання, підвищуючи інтерес учнів до вчення, активізуючи їхню самостійну і пошукову діяльність, індивідуалізуючи та диференціюючи темпи просування до досягнення навчальних цілей. А для цього ніяк не обійтися без належної навчальної мотивації.

 

Література:

1. Быкова О. А. Основные направления развития содержания образования в средней школе современной Англии : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Быкова Ольга Алексеевна. – Волгоград, 1999. – 205 c.

2. Деможо И., Монтуччи Г. Средние учебные заведения в Англии и Шотландии / И. Деможо, Г. Монтуччи. – М.: Изд. Н. П. Юшенова, 1870. – 675 с.

3. Державні освітні стандарти Великої Британії // Директор школи. – 2001. – № 17 (травень). – С. 11–13.

4. Дзюбко Л. В. Мотивація навчальної діяльності як психолого-педагогічна проблема / Л. В. Дзюбко, Л. І. Гриценок // Психолінгвістика. – 2009. – Вип. 4. – С. 33–43.

5. Єгоров Г. С. Тенденції розвитку змісту базової освіти у країнах Заходу /Г. С. Єгоров, Н. М. Лавриченко, Б. Ф. Мельниченко // — К.: КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2003. – 186 с.

6. Зубкова И. А. Концептуальные основы методики преподавания истории в школах Великобритании : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Зубкова Ирина Александровна. – Екатеринбург, 2002. – 290 c.

7. Іванюк Т. Освітні реформи Великобританії 80 – 90-х р. XX ст. / Т. Іванюк // Педагогічна газета. – 2002. – № 1. – С. 7.

8. Іллін Є. П. Мотивація і мотиви / Євгеній Павлович Іллін ; [пер. з рос. Т. В. Тадеєвої]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. – 512 с.

9. Лапчинская В. П. Средняя общеобразовательная школа современной Англии. Вопросы теории и практики обучения / Вера Петровна Лапчинская. – М.: Педагогика, 1977. – 216 с.

10. Леклерк М. Воспитание и общество в Англии / Макс Леклерк; [пер. с нем. М. А. Шмимаревой]. – С.–Пб: Изд. т-во «Знание», 1899. – 516 с.

11. Локшина О. Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу: теорія і практика (друга половина XX — початок XXI ст.): Монографія / Олена Локшина. — К.: Богданова А. М., 2009. – 404 с.

12. Локшина О. Підходи до реформування середньої освіти у Великій Британії / О. Локшина, Ю. Ткачекнко //Освіта і управління. – 1999. – №3. – С. 203–206.

13. Локшина О. Про розвиток шкільної освіти Англії на сучасному етапі / О. Локшина // Педагогіка і психологія. – 2001. – № 2. – С. 119–127.

14. Маккавейский Н. К. Английская школа. / Н. К. Маккавейский – К.: Тип. Императорского университета св. Владимира, 1898. – 33 с.

15. Мижуев П. Г. Очерк развития и современного состояния среднего образования в Англии / П. Г. Мижуев. – С.–Пб: Типогр. И.Н. Скороходова, 1898. – 64 с.

16. Мижуев П. Г. Средняя школа Англии и ее реформа в ХХ веке / П. Г.Мижуев // Русская школа. – 1913. – № 10. – С. 13–53; № 11. – C. 18–53.

17. Мошкина Ю. В. Основные тенденции развития содержания школьного образования в Англии во второй половине XX века : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Ю. В. Мошкина. – Кострома, 2010. – 22 с.

18. Новая школа в Англии и в России. – С.–Пб: Тип. им. Суворина, 1901. – 112с.

19. Панчешникова Л. M. Преподавание географии в средних школах Англии / Лидия Марковна Панчешникова. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1963. – 103 с.

20. Ремезовська Н. Національний навчальний план як чинник стандартизації шкільної освіти в Англії та Уельсі / Н. Ремезовська // Рідна школа. – 2008. – № 1–2. – С. 76–78.

21. Саймон Б. (Брайян) Английская школа и интеллектуальные тесты /Брайян Саймон. – М.: Изд-во АПН СССР, 1958. – 254 с.

22. Салимова К. И. История трудового обучения в Англии / Кадрия Исмаил Салимова. – М.: Просвещение, 1967. – 227 с.

23. Сбруєва А. Досягнення, проблеми та перспективи англійської освітньої реформи (кінець XX — початок XXI ст.) / А. Сбруєва // Рідна школа, 2003, № 6. – С. 73–78.

24. Сбруєва А. А. Тенденції реформування середньої освіти розвинених англомовних країн в контексті глобалізації (90-ті роки XX — початок XXI ст.): Монографія /Аліна Анатоліївна Сбруєва. – Суми: ВАТ «Сумська обласна друкарня». Видавництво «Козацький шлях», 2004. – 500 с.

25. A curriculum for excellence. Building the curriculum 3–18 (1) /HM Inspectorate of Education, 2009. – 46 p.

26. Dupin Ch. Voyages dans la Grande-Bretagne, entrepris relativement aux services publics de la guerre, de la marine, et des ponts et chaussées, au commerce et à l'industrie depuis 1816. – 6 volumes /Charles Dupin. – Paris : Bachelier, 1820 – 1824. – 280; 274; 280; 284; 290; 288 pp.

27. Improving Scottish Education. A report by HMIE on inspection and review 2005–2008 /HM Inspectorate of Education, 2009. – 106 р.

28. Knight A. A comparative analysis of the curricular and programmatic features for gifted and talented students from two policy perspectives: England and California: Ed. D., University of Southern California / Anthony Knight. – W. , 2006. – 277 p.

29. Ley de Educacion inglesa de 1997 (Education Act, 1997). – Revista Espanola de Educacion Comparada, 3 (1997), 283 – 294.

30. Science. The National Curriculum for England. Key stages 1–4. Revised. L.: Department for Education and Skills, 2004. – 57 p.

31. Singh J. L’ensegnemment secondaire en Angleterre /J. Singh. – Strasbourg Council of Europe. – 1995. – 46 p.

32. The Framework for the National Curriculum. A report by the Expert Panel for the National Curriculum review. – L: Department for Education, 2011. – 76 p.

 

References:

1. Bykova О. А. Osnovnyie napravlenija razvitiia soderganija obrazovanija v srednej shkole sovremenoj Angliji : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.01 / Bykova Olga Alekseievna . – Volgograd, 1999. – 205 s.

2. Demojo E., Montychi G. Srednije ychebnyie zavedenija v Angliji i Shotlandiji / E. Demojo, G. Montychi . – М.: Izd. N. P. Jushenova, 1870. – 675 s.

3. Dergavni osvitni standarty Velykoji Brytaniji // Dyrektor shkoly . – 2001. – № 17 (traven). – S. 11–13.

4. Dzjubko L. V. Motyvatsija navchalnoji dijalnosti jak psyhologo-pedagogichna problema / L. V. Dzjybko, L. І. Grytsenjuk // Psyholingvistuka. – 2009. – Vyp. 4. – S. 33–43.

5. Iegorov G. S. Tendensiji rozvytky zmisty bazovoji osvity u krajinax Zahody / G. S. Iegorov, N. М. Lavrychenko, B. F. Melnychenko // — К.: КМPU im. B. D. Grinchenka, 2003. – 186 s.

6. Zybkova I. А. Kontseptualnyie osnovy metodyky prepodavanija istoriji v shkolax Velikobritaniji : dys. ... kand. ped. nayk : 13.00.02 / Zybkova Iryna Aleksandrovna . – Ekaterenbyrg, 2002. – 290 s.

7. Ivanjuk Т. Osvitni reformy Velykobrytaniji 80 – 90-h r. XX st. / Т. Ivanjuk // Pedagogichna gazeta . – 2002. – № 1. – S. 7.

8. Iljin E. P. Motyvatsija i motyvy / Evgenij Pavlovych Iljin ; [per. z ros. Т. V. Tadeievoji]. – Ternopil : Navchalna knyga – Bogdan, 2013. – 512 s.

9. Lapchinskaja V. P. Srednjaja obshcheobrazovatelnaja shkola sovremennoj Angliji. Voprosy teoriji i praktiki obychenija / Vera Petrovna Lapchinskaja . – М.: Pedagogika, 1977. – 216 s.

10. Leklerk М. Vospitanije i obshchestvo v Angliji / Maks Leklerk; [per. s nem. М. А. Shmimarevoj]. – S.–Pb: Izd. t-vо «Znanije», 1899. – 516 s.

11. Lokshyna О. Zmist shkilnoji osvity v krajinax Evropejskogo sojyzy : teorija і praktyka (dryga polovyna XX — pochatok XXI st.): Monografija / Olena Lokshyna . — К.: Bogdanova А. М., 2009. – 404 s.

12. Lokshyna О. Pidhody do reformyvannia serednioji osvity y Velykij Brytaniji / О. Lokshyna, U. Tkachenko // Osvita i upravlinnia. – 1999. – №3. – S. 203–206.

13. Lokshyna О. Pro rozvytok shkilnoji osvity Angliji na sychasnomy etapi / О. Lokshyna // Pedagogika i psyhologija. – 2001. – № 2. – S. 119–127.

14. Makaejskyj N. К. Angliskaja shkola. / N. К. Makavejskij – К.: Typ. Imperatorskogo universyteta sv. Vladymyra, 1898. – 33 s.

15. Migyev P. G. Ocherk razvitija i sovremennovo sostojanija srednevo obrazovanija v Angliji / P. G. Migyev. – S.–Pb: Typogr. I.N. Skorohodova, 1898. – 64 s.

16. Migyev P. G. Sredniaja shkola Angliji i jejo reforma v ХХ veke / P. G.Migyev // Ryskaja shkola . – 1913. – № 10. – S. 13–53; № 11. – S. 18–53.

17. Moshkina U. V. Osnovnyje tendentsiji razvitija soderganija shkolnovo obrazovanija v Angliji vo vtoroj polovine XX veka : avtoref. dys. ... kand. ped. nayk : 13.00.01 / U. V. Moshkina. – Kostroma, 2010. – 22 s.

18. Novaja shkola v Angliji i v Rosiji. – S.–Pb: Typ. im. Syvorina, 1901. – 112s.

19. Pancheshnikova L. M. Prepodavanije geografiji v srednih shkolax Angliji / Lidija Markovna Pancheshnikova. – М.: Izd-vо АPN RSFCR, 1963. – 103 s.

20. Remezovska N. Natsionalnyj navchalnyj plan jak chynnyk standartyzatsiji shkilnoji osvity v Angliji ta Uelsi / N. Remezovska // Ridna shkola . – 2008. – № 1–2. – S. 76–78.

21. Sajmon B. (Brajan) Angliskaja shkola i intelektyalnyje /Brajan Sajmon. – М.: Izd-vo APN SSSR, 1958. – 254 s.

22. Salymova K. I. Istorija trydovogo obychenija v Angliji / Kadrija Ismail Salimova. – М.: Prosveshchenije, 1967. – 227 с.

23. Sbryjeva А. Dosjagnenia, problemu ta perspektyvy anglijskoji osvitnioji reformy (kinets XX — pochatok XXI st.) / А. Sbryjeva // Ridna shkola, 2003, № 6. – S. 73–78.

24. Sbryjeva А. А. Tendentsiji regformyvannia serednioji osvity rozvynenyx anglomovnyx krajin v konteksti globalizatsiji (90-tі roky XX — pochatok XXI st.): Monografija /Alina Anatolijivna Sbryjeva. – Sumy: VAT «Symska oblasna drykarnia». Vydavnytsvo «Kozatskyj shliax», 2004. – 500 s.

25. A curriculum for excellence. Building the curriculum 3–18 (1) /HM Inspectorate of Education, 2009. – 46 p.

26. Dupin Ch. Voyages dans la Grande-Bretagne, entrepris relativement aux services publics de la guerre, de la marine, et des ponts et chaussées, au commerce et à l'industrie depuis 1816. – 6 volumes /Charles Dupin. – Paris : Bachelier, 1820 – 1824. – 280; 274; 280; 284; 290; 288 pp.

27. Improving Scottish Education. A report by HMIE on inspection and review 2005–2008 /HM Inspectorate of Education, 2009. – 106 р.

28. Knight A. A comparative analysis of the curricular and programmatic features for gifted and talented students from two policy perspectives: England and California: Ed. D., University of Southern California / Anthony Knight. – W. , 2006. – 277 p.

29. Ley de Educacion inglesa de 1997 (Education Act, 1997). – Revista Espanola de Educacion Comparada, 3 (1997), 283 – 294.

30. Science. The National Curriculum for England. Key stages 1–4. Revised. L.: Department for Education and Skills, 2004. – 57 p.

31. Singh J. L’ensegnemment secondaire en Angleterre /J. Singh. – Strasbourg Council of Europe. – 1995. – 46 p.

32. The Framework for the National Curriculum. A report by the Expert Panel for the National Curriculum review. – L: Department for Education, 2011. – 76 p.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.