Ільчук А. М., кандидат економічних наук, доцент Юрій Е. О. ФАКТОРИ, ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

УДК: 330.3

 

ФАКТОРИ, ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Ільчук А. М.

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Юрій Е. О.

Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

 

У статті проведено аналіз визначень фінансової стійкості, визначено види факторів, що впливають на фінансову стійкість підприємства, досліджено основні фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, що впливають на фінансову стійкість підприємства в умовах нестабільності економіки, розглянуто проблеми фінансової стійкості підприємства та запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова: фінансова стійкість підприємства, зовнішні фактори фінансової стійкості, внутрішні фактори фінансової стійкості.

 

Ильчук А.М. Факторы влияния на финансовую устойчивость предприятия/ Буковинский государственный финансово-экономический університет, г. Черновцы

В статье проведен анализ определений финансовой устойчивости, определены виды факторов, влияющих на финансовую устойчивость предприятия, исследованы основные факторы внешней и внутренней среды, влияющие на финансовую устойчивость предприятия в условиях нестабильности экономики, рассмотрены проблемы финансовой устойчивости предприятия и предложены пути их решения.

Ключевые слова: финансовая устойчивость предприятия, внешние факторы финансовой устойчивости, внутренние факторы финансовой устойчивости.

 

Il'chuk A. M. Factors influencing financial stability of the company/ Bukovynskiy State Finance and Economics University Chernivtsi

The article analyzes the definitions of financial stability, defined types of factors that affect the financial stability of the company, investigated the main factors external and internal environment affecting the financial stability of the company in an unstable economy, the problems of financial viability and proposed solutions.

Keywords: financial sustainability of the enterprise, external factors, financial stability, internal factors of financial stabilitу.

 

Вступ

Діяльність будь-якого підприємства в умовах підвищення процесів глобалізації в економіці постійно піддається впливу різноманітних факторів та невизначених чинників, зумовлених зростанням конкуренції на ринку або нестабільністю політичної ситуації в країні. Це може призвести як до позитивних, так і до негативних змін в організації підприємства. Збереження фінансової стійкості підприємства та мінімізація впливу цих різноманітних чинників на сьогоднішній день є необхідною умовою існування кожного підприємства. Саме тому є потреба дослідження факторів, що впливають на фінансову стійкість підприємства і аналіз причин, що спричиняють появу негативних тенденцій і явищ у розвитку підприємств України.

На даний час вивчення різних аспектів фінансової підприємства присвячені роботи багатьох зарубіжних та вітчизняних економістів, таких як Цал-Цалко Ю.С. [1], Бердар М.М. [2], Непочатенко О.О. [3], Родіонова В.М. [4], Партін Г. О. [5] та ін..

Метою статті є дослідження підходів до визначення поняття «фінансова стійкість підприємства» та аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на фінансову стійкість підприємства.

Незважаючи на велику кількість публікацій з даної проблеми, залишається відкритим для дискусій питання про сутність фінансової стійкості підприємства в умовах кризових та посткризових явищ в економіці. Дослідивши публікації з даної тематики, було виокремлено декілька визначень цього поняття (Табл. 1).

Таблиця 1

Підходи до визначення поняття «фінансова стійкість підприємства»

 

Автори

Рік

Виначення

1.

Абрютина М.С., Грачов А. В.

1998

Фінансова стійкість підприємства – це надійно гарантована платоспроможність, незалежність від змін ринкової конʼюнктури і поведінки партнерів [6, с. 178].

2.

Ізмаїлова К. В.

2001

Фінансова стійкість підприємства характеризує ступінь фінансової незалежності підприємства щодо володіння своїм майном та його використання [7, с.83].

3.

Шморгун Н. П., Головко І. В.

2006

Фінансова стійкість підприємства залежить від ефективного управління фінансовими ресусами  і визначається оптимальною структурою активів,оптимальним співвідношенням власних і позикових коштів, оптимальним співвідношенням активів та джерел їх фінансування [8, с.68].

4.

Цал-Цалко Ю. С.

2008

Фінансова стійкість підприємства – це рівень забезпеченості господарської діяльності щодо їх наявності, розміщення і використання [1, с. 327].

5.

Філімоненков О. С., Дема Д. І.

2009

Фінансова стійкість підприємства – це такий стан підприємства, коли обʼєм його майна (активів) достатній для погашення зобовʼязань, тобто підприємство є платоспроможним [9, с. 426].

6.

Бердар М. М.

 

2010

 

Фінансова стійкість підприємства – головний компонент загальної стійкості, який відображає такий стан і структуру фінансовий ресурсів підприємства, їх розподіл і використання, здатність виконувати свої зобовʼязання та забезпечувати розширений розвиток підприємства на основі зростання прибутку та капіталу без посилення залежності від зовнішніх джерел фінансування [2, с. 260].

7.

Непочатенко О. О. [5]

2013

Фінансова стійкість підприємства передбачає, що ресурси, вкладені в підприємницьку діяльність, повинні окупитись за рахунок грошових надходжень від господарювання, а отриманий прибуток забезпечувати самофінансування та незалежність підприємства від зовнішніх залучених джерел формування активів [3, с. 222].

 

Таким чином, фінансова стійкість підприємства – це такий фінансовий стан підприємства, при якому забезпечується його платоспроможність на довгостроковий період і який визначає його фінансову незалежність від позикових джерел фінансування.

На фінансову стійкість підприємства впливає ціла низка факторів, проте, в економічній літературі досі не виокремлено єдиної класифікації цих факторів.

Найчастіше науковці зосереджують свою увагу на виокремленні зовнішніх і внутрішніх факторів, які впливають на фінансову стійкість підприємства. Дана класифікація є більш загальною та може бути використана будь-яким підприємством, незалежно від особливостей його діяльності.

Фінансова стійкість підлягає впливу багатьох факторів як внутрішнього, так і зовнішнього середовища (Рис. 1) [5, с. 152].

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_lchuk.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.