доктор педагогічних наук, Тарнопольський О. Б. ПОБУДОВА ПОЗАВИШІВСЬКОГО КУРСУ АНГЛОМОВНОЇ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ ДОРОСЛИХ

УДК 378:373.43

 

ПОБУДОВА ПОЗАВИШІВСЬКОГО КУРСУ АНГЛОМОВНОЇ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ ДОРОСЛИХ

доктор педагогічних наук, Тарнопольський О. Б.

Дніпропетровскький університет імені Альфреда Нобеля, Україна, Дніпропетровськ

 

Стаття розглядає питання побудови та досвід проведення позавишівського курсу англомовної ділової комунікації для дорослих, які попередньо досягли рівня В2 в опануванні загальновживаної мови. Курс націлений на виведення тих, хто навчаються, на рівень В2 володіння англійською мовою ділової комунікації і призначений для бажаючих вивчати її поза межами стандартних програм викладання іноземних мов у вишах – наприклад, на різних видах комерційних мовних курсів. Головною характеристикою курсу є використання у ньому так званої безперервної ділової гри, яка моделює в аудиторії англомовну ділову активність.

Ключові слова: навчання англійської мови дорослих, навчання англомовної ділової комунікації, позавишівські мовні курси, безперервна ділова гра.

 

Тарнопольский О. Б. Построение вневузовского курса англоязычной деловой коммуникации для взрослых/ Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля, Украина, г. Днепропетровск

Статья рассматривает вопросы построения и опыт проведения курса англоязычной деловой коммуникации для взрослых, которые предварительно достигли уровня В2 в усвоении общеупотребительного языка. Курс нацелен на выведение обучаемых на уровень В2 в овладении английским языком для делового общения и предназначен для всех желающих изучать его вне вузовских языковых программ – например, на разных видах коммерческих языковых курсов. Главной характеристикой курса является использование в нем так называемой непрерывной деловой игры, моделирующей в аудитории англоязычную деловую активность.

Ключевые слова: обучение английскому языку взрослых, обучение англоязычной деловой коммуникации, вневузовские языковые курсы, непрерывная деловая игра.

 

Tarnopolsky O. B. Designing an outside-university course of Business English for adults/ Dnipropetrovsk Alfred Nobel University, Ukraine, Dnipropetrovsk

The article discusses the issues of design and the experience in teaching the course of Business English for adults who have previously achieved a B2 level in their General English. The course is aimed at learners’ acquisition of Business English at B2 level and designed for all those who desire to acquire it in outside university language programs – for instance, in different kinds of commercial language courses. The principal feature of the course is using continuous simulations in it for modelling business activities in English in the classroom.

Key words: teaching English to adults, teaching Business English, outside university language programs, continuous simulation.

 

Вступ.

В Україні дуже широкий та постійно ростучий попит майже всіх верств дорослого населення на оволодіння англійською мовою як головною мовою міжнародного спілкування в значною мірою задовольняється не вишівськими мовними програмами, а різноманітними позавишівськими курсами – перш за все, комерційними [6]. Теж саме стосується опанування ділової мови для англомовного ділового спілкування, в якому стрімко зростає потреба у більшості українських підприємців та ділових людей. Але позавишівське навчання англійської мови дорослих є дуже мало дослідженим, при тому, що її позавишівське викладання для формування навичок та вмінь англомовного ділового спілкування не досліджувалося взагалі. Це обумовило актуальність серії наших робіт, присвячених методиці побудови та проведення різноманітних позавишівських курсів англійської мови для дорослих [4; 7 та інші], зокрема, актуальність цієї статті, що розглядає питання створення таких курсів для опанування ними мови англомовного ділового спілкування.

Формулювання мети статті та завдань.

Відповідно до сказаного вище метою цієї статті є аналіз та обґрунтування побудови одного з курсів програми навчання англійської мови на позавишівських курсах, які пропонуються Центром іноземних мов, що працює під егідою Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, а саме: курсу англомовної ділової комунікації. Завдання статті полягають в описі структури названого курсу та основних видів навчальної діяльності, що в ньому використовуються.

Виклад основного матеріалу статті.

Курс англомовної ділової комунікації, що розглядається, призначений для тих слухачів, які вже досягли рівня В2 у володінні загальновживаною англійською мовою [2] і мають за мету досягти такого ж рівня в опануванні ділової мови (Business English). Зарахування на курс відбувається тільки після тестування, яке визначає наявність або відсутність у потенційних слухачів рівня В2 англомовної комунікативної компетентності в англійській мові загального вжитку. Розроблений курс розрахований на 9 місяців занять по два двохгодинних аудиторних заняття на тиждень, тобто включає 144 академічних години аудиторної роботи. Навчання проводиться за спеціально розробленим для цього курсу підручником [1], який охоплює усю базову тематику і ситуації англомовного ділового спілкування, що можуть бути потрібними українському підприємцю, діловій людині для вирішення професійних завдань у процесі здійснення професійних міжнародних ділових контактів.

У методичному плані названий підручник, а, відповідно, і весь побудований на ньому курс навчання базується на новітніх підходах і інноваційних видах навчальної діяльності. Найважливішим серед цих видів є так звана «безперервна ділова гра» (continuous simulation) – стрижньова навчальна діяльність у процесі навчання [8].

Сутність безперервної ділової гри полягає в тому, що вся навчальна діяльність слухачів протягом усього курсу поєднується одним єдиним «сюжетом». Згідно з ним, з перших же занять ті, хто навчаються, постійно розігрують своєрідну «п’єсу», в якій навчальна група створює власну (вигадану) компанію. Слухачі вирішують, чим буде займатися їх «компанія», де вона буде розташована, обирають керівні органи, добирають і наймають персонал, домовляються про кредити, провадять маркетингові дослідження, рекламують свою продукцію, домовляються з постачальниками, беруть участь у виставках та ярмарках зі своїми товарами тощо. Кожне заняття розвивається як моделювання ділової активності, яке реалізується засобами англійської мови. При цьому, як вже сказано вище, така активність протягом усього курсу навчання пов’язана цілісним сюжетом, який втілює функціонування вигаданої «компанії» від моменту її заснування до розгортання щоденної повсякденної роботи. Таким чином, оволодіння мовою для ділового спілкування здійснюється здебільшого імпліцитно, підсвідомо, через систему навчальних дій, що імітують позамовну ділову активність та позамовне ділове середовище, а не через систему вправ, експліцитно націлених на опанування мови.

Звичайно, експліцитні мовні вправи, для засвоєння мовного матеріалу і відпрацювання мовленнєвих навичок його використання та розуміння у мовленні також застосовуються, але виключно у позааудиторній роботі, яка слугує для додаткового закріплення того, що було уведено та первісно засвоєно в ході аудиторних занять, де проходила суто комунікативна навчальна діяльність слухачів, пов’язана з моделюванням ділової активності та англомовної ділової комунікації.

В процесі безперервної ділової гри, крім самої гри, використовуються і інші види навчальної діяльності, які носять не просто комунікативний, а ще й експерієнційний характер (experiential learning [5; 9]), тобто такий, що дозволяє опановувати мовленнєві навички та вміння через практичний досвід (experience) використання мови в навчальній діяльності, яка моделює професійну діяльність ділової людини. Експерієнційні види навчальної діяльності, про які йдеться, включають:

1. Аналіз кейсів, мозкові штурми та дискусії, які включаються як складові частини до безперервної ділової гри, наприклад, коли, вирішуючи, на яких умовах брати кредити для своєї компанії, слухачі спочатку обговорюють усі можливі умови в процесі мозкового штурму, потім аналізують декілька практичних кейсів для прояснення наслідків прийняття тих чи інших умов і, нарешті, приходять до остаточного рішення у ході дискусії.

2. Студентські презентації, наприклад, коли один чи два слухачі звітують перед керівництвом «компанії» на засіданні «Ради директорів» про їх переговори в декількох банках щодо отримання кредитів.

3. Проектна робота, пов’язана з тим, що протягом усього курсу слухачі виконують наскрізний навчальний проект, присвячений створенню розгорнутого проспекту своєї «компанії».

4. Пошук (не тільки в англомовних ділових друкованих джерелах, але й на англомовних ділових Інтернет-сайтах) інформації, необхідної для виконання творчих навчальних завдань, таких як навчальний проект, презентації, проведення різних видів дискусій тощо. Кожна частина базового підручника для курсу [1] містить тексти для читання та аудіювання, присвячені питанням, які розглядаються протягом певного циклу занять, – наприклад, про те, як ефективно використовувати виставки та ярмарки для просування свого бізнесу. Але цього матеріалу недостатньо, і для безперервної ділової гри, презентацій, навчального проекту тощо слухачі змушені знаходити багато додаткової інформації, розвиваючи в процесі її пошуку та ознайомлення з нею навички та вміння англомовного читання та аудіювання у ділових цілях.

5. Написання чисельних письмових робіт, таких як есе, реферати, звіти, статті (для проспекту «компанії»), які резюмують, підбивають підсумки виконання різних видів творчих завдань.

Побудова навчального процесу на основі названих видів навчальної діяльності робить його не тільки суто комунікативним (лише з окремими вкрапленнями мовно-орієнтованих вправ у позааудиторній роботі), а й ще конструктивістським [9]. Мається на увазі така побудова навчального процесу, в якому студенти самостійно «конструюють» власні англомовні знання, навички та вміння у навчальної діяльності, що відтворює або моделює позамовну професійну дійсність, заради якої вивчається мова. Моделювання здійснюється через експерієнційні види навчальної діяльності [9].

Це суттєво відрізняє курс, що розглядається, від усіх попередніх курсів нашої програми, які націлені на опанування загальновживаної англійської мови. Ті курси також переважно комунікативні [4], але вони не є конструктивістськими, тим більше професійно-конструктивістськими, коли оволодіння мовою «зливається» з професійною спрямованістю навчання.

Висновки.

Ефективність описаної вище побудови позавишівського курсу англомовної ділової комунікації для дорослих була підтверджена не тільки більш ніж десятирічною практикою його використання, а ще й спеціальним експериментальним дослідженням [3]. Це дозволяє зробити висновок про повну адекватність запропонованої побудови розробленого навчального курсу умовам позавишівського навчання дорослих англомовної професійної комунікації. Такий висновок особливо стосується використання безперервної ділової гри та споріднених з нею видів навчальної діяльності (див. вище), які перетворюють мовний курс на професійно-конструктивістський. Перспективою подальших розвідок у цьому напрямку є розробка аналогічних курсів позавишівського навчання англійської мови для професійного спілкування в інших сферах, а не тільки в сфері бізнесу та підприємництва.

 

Література:

1. Ділові проекти (Business Projects). Підручник з ділової англійської мови для студентів вищих закладів освіти та факультетів економічного профілю. Книга для студента та робочий зошит. / [О. Б. Тарнопольський, С. П. Кожушко, Р. О. Безугла та ін.]. – Киів: ІНКОС, 2002. – 280 с.

2. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. українського видання С. Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

3. Тарнопольский О.Б. Методика обучения английскому языку для делового общения / О. Б. Тарнопольский, С. П. Кожушко. – К.: Ленвит, 2004. – 192 с.

4. Тарнопольський О. Б. Побудова передсереднього позавишівського курсу англійської мови для дорослих / О. Б. Тарнопольский. // Науковий огляд. № 9 (10). – Київ, 2014. – С. 117-125.

5. Kolb D. Experiential learning: experience as the source of learning and development / D. Kolb.–Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1984. – 248 p.

6. Tarnopolsky O. B. EFL teaching in the Ukraine: State-regulated or commercial? / O. B. Tarnopolsky. // TESOL Quarterly. – 1996. – V. 30. – P. 616-622.

7. Tarnopolsky O. B. Intensive immersion ESP teaching in the Ukraine: Theoretical foundations and practical results / O. B. Tarnopolsky. // Joaquim Arnau, Josep M. Artigal (Eds.). Immersion Programmes: A European Perspective. – Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1998. – P. 675-684.

8. Tarnopolsky O. Acquiring Business English in a quasi-natural business environment: A method of teaching Business English to students of Business and Economics / O. Tarnopolsky, S. Kozhushko. //Working Papers in Educational Linguistics. – Philadelphia: University of Pennsylvania, 2003. – 18, No.2. – P. 55-88.

9. Tarnopolsky O. Constructivist blended learning approach to teaching English for Specific Purposes / O. Tarnopolsky. – London: Versita, 2012. – 254 p.

 

References:

1. Dilovi proekty (Business Projects). Pidruchnyk z dilovoyi anhliys'koyi movy dlya studentiv vyshchykh zakladiv osvity ta fakul'tetiv ekonomichnoho profilyu. Knyha dlya studenta ta robochyy zoshyt. / [O. B. Tarnopol's'kyy, S. P. Kozhushko, R. O. Bezuhla ta in.]. – Kyiv: INKOS, 2002. – 280 s.

2. Zahal'noyevropeys'ki Rekomendatsiyi z movnoyi osvity: vyvchennya, vykladannya, otsinyuvannya / Nauk. red. ukrayins'koho vydannya S. Yu. Nikolayeva. – K.: Lenvit, 2003. – 273 s.

3. Tarnopolskiy O. B. Metodika obucheniya angliyskomu yazyku dlya delovogo obshcheniya / O. B. Tarnopolskiy, S. P. Kozhushko. – K.: Lenvit, 2004. – 192 s.

4. Tarnopol's'kyy O. B. Pobudova peredseredn'oho pozavyshivs'koho kursu anhliys'koyi movy dlya doroslykh / O. B. Tarnopol'skyy. // Naukovyy ohlyad. # 9 (10). – Kyyiv, 2014. – S. 117-125.

5. Kolb D. Experiential learning: experience as the source of learning and development / D. Kolb.–Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1984. – 248 p.

6. Tarnopolsky O. B. EFL teaching in the Ukraine: State-regulated or commercial? / O. B. Tarnopolsky. // TESOL Quarterly. – 1996. – V. 30. – P. 616-622.

7. Tarnopolsky O. B. Intensive immersion ESP teaching in the Ukraine: Theoretical foundations and practical results / O. B. Tarnopolsky. // Joaquim Arnau, Josep M. Artigal (Eds.). Immersion Programmes: A European Perspective. – Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1998. – P. 675-684.

8. Tarnopolsky O. Acquiring Business English in a quasi-natural business environment: A method of teaching Business English to students of Business and Economics / O. Tarnopolsky, S. Kozhushko. //Working Papers in Educational Linguistics. – Philadelphia: University of Pennsylvania, 2003. – 18, No.2. – P. 55-88.

9. Tarnopolsky O. Constructivist blended learning approach to teaching English for Specific Purposes / O. Tarnopolsky. – London: Versita, 2012. – 254 p.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.