Грубляк О. М., Паскар М. О. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ-ПОЗИЧАЛЬНИКІВ НА МІЖБАНКІВСЬКОМУ РИНКУ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ-ПОЗИЧАЛЬНИКІВ НА МІЖБАНКІВСЬКОМУ РИНКУ

Грубляк О. М., Паскар М. О.

Буковинський державний фінансово-економічний університет, Україна, м. Чернівці

 

У статті розглянуто сутність поняття ‘’кредитоспроможність’’ банку-позичальника на міжбанківському ринку, розглянуті вітчизняні та світові методи оцінки кредитоспроможності банку-контрагента і наведена логічно-структурна схема одержання синтетичних коефіцієнтів – рейтингових оцінок банків-контрагентів для формування міжбанківського кредитного портфеля.

Ключові слова: кредитоспроможність, банки-контрагенти, логічно-структурна схема одержання синтетичних коефіцієнтів.

 

Грубляк О.М., Паскар М.О., Теоретические основы оценки кредитоспособности банков - заемщиков на межбанковском рынке, Буковинський державний фінансово-економічний університет, Україна, м. Чернівці

В статье рассмотрены сущность понятия '' кредитоспособность '' банка-заемщика на межбанковском рынке, рассмотрены отечественные и мировые методы оценки кредитоспособности банка-контрагента и приведена логически-структурная схема получения синтетических коэффициентов - рейтинговых оценок банков-контрагентов для формирования межбанковского кредитного портфеля.

Ключевые слова: кредитоспособность, банки-контрагенты, логично структурная схема получения синтетических коэффициентов.

 

Hrublyak O.M., M.O. Paskar, Theoretical Foundations credit scoring BANKS - Borrowers THE INTERBANK MARKET, Bukovynskiy State Finance and Economics University, Ukraine, m. Chernivtsi

The article deals with the essence of the concept of 'creditworthiness' bank borrowing in the interbank market are considered domestic and global methods of assessing the creditworthiness of the counterparty bank and Boolean-structural scheme of synthetic factors - rating assessments of counterparty banks to form the interbank loan portfolio.

Key words: creditworthiness, banks-contractors, logical-block diagram production of synthetic coefficients.

 

Постановка проблеми. Кредитна діяльність комерційних банків невіддільна від операцій на ринку міжбанківських кредитів. Одержання кредитів в інших банках дає можливість поповнювати банківські ресурси. При надлишку ресурсів банк розміщує їх на міжбанківському ринку, при нестачі ресурсів банк купує їх на ринку. Ринок міжбанківських кредитів є важливою складовою ринку кредитних ресурсів [1]. Особливий акцент в процесі моніторингу банків-позичальників робиться на процедурі аналізу кредитоспроможності банків і встановлення обґрунтованих лімітів міжбанківського кредитування. Для відслідкування небажаних тенденцій і попередження їх негативного впливу, паралельно із моніторингом банків-позичальників важливо активізувати моніторинг показників діяльності власного банку.

Метою дослідження є наукове обґрунтування теоретичних засад і методик аналізу кредитоспроможності банків-позичальників і встановлення лімітів міжбанківського кредитування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями в цьому напрямку займалися Лагутін В., Сало Ш., Васюренко О., Коваленко В. та ін.

Виклад основного матеріалу. Під лімітом на контрагента при роботі на ринку міжбанківських операцій розуміється максимальна величина вимог до контрагента по операціях на міжбанківському ринку. Чим вищий ризик неповернення кредиту, тим менший має бути розмір ліміту на операції з ним [4].

Надання й отримання кредитів комерційними банками на міжбанківському ринку регламентується Законом України "Про банки і банківську діяльність", Цивільним кодексом України, нормативними актами НБУ, статутами комерційних банків і кредитними договорами. Кредитні відносини між комерційними банками визначаються на договірних засадах шляхом укладання кредитних договорів, які мають передбачати права та зобов'язання сторін, з належним оформленням справ за міжбанківськими кредитами. [1].

Комерційні банки як економічно незалежні кредитні інститути самостійно встановлюють рівень відсоткової ставки за міжбанківськими кредитами залежно від попиту та пропозиції на міжбанківському ринку.

НБУ обмежує розмір надання та отримання кредитів на міжбанківському ринку. Так, загальний розмір отримання комерційними банками міжбанківських кредитів обмежується двократним розміром власних коштів банку. Забороняється їх надання та отримання банківськими установами (філіями, управліннями, відділеннями тощо), які не є юридичними особами, крім випадків, коли це здійснюється за дорученням юридичної особи. НБУ, враховуючи фінансовий стан окремих комерційних банків, має право встановлювати інші обмеження щодо залучення та надання міжбанківських кредитів. Такі обмеження необхідні, щоб не допустити надмірного кредитного "самообслуговування" банками один одного поза реальним підключенням до кредитних відносин господарських суб'єктів (товаровиробників)[1].

Оцінка кредитоспроможності позичальника-банку здійснюється із застосуванням методів, що використовуються у вітчизняній та світовій банківській практиці за такими напрямами (рис.1).

З метою регулювання діяльності вітчизняних банків Національним банком України встановлено 13 обов'язкових економічних нормативів, які об'єднані у такі групи і є обов'язковими для виконання: нормативи капіталу; нормативи ліквідності; нормативи кредитного ризику; нормативи інвестування; норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку [5]. Недотримання даних нормативів свідчить про наявність порушень в роботі банку, тому є індикатором кредитоспроможності банку-позичальника.

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Paskar.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.