к. е. н. Руда О. Л., Мельник В. С. ПДВ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН В УКРАЇНІ

УДК:33.2964

 

ПДВ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН В УКРАЇНІ

к. е. н., Руда О. Л., Мельник В. С.

Вінницький національний аграрний університет, Україна, Вінниця

 

В статті розглянуто історію становлення ПДВ, зарубіжний досвід окремих країн у встановленні даного податку та сучасний стан стягнення ПДВ. Охарактеризовано основні проблеми, що виникають при стягненні ПДВ, а також основні заходи щодо вирішення питань застосування ПДВ в Україні.

Ключові слова. ПДВ, Податковий кодекс, податок, бюджет, ставка податку.

 

Руда О. Л., Мельник В. С. НДС: история и современное состояние в Украине / Вінницький національний аграрний університет, Украіна, м.Вінниця

В статье рассмотрена история становления НДС, зарубежный опыт отдельных стран в установлении данного налога и современное состояние взимания НДС. Охарактеризованы основные проблемы, возникающие при взимании НДС, а также основные мероприятия по решению вопросов применения НДС в Украине.

Ключевые слова. НДС, Налоговый кодекс, налог, бюджет, ставка налога.

 

Ruda O. L., Melnik V. S. VAT: History and Modern STATUS in Ukraine / Vinnytsia National Agrarian University, Ukraina, Vinnitsa

The article deals with the history of development of VAT, foreign experience of some countries to establish the tax and the current state of the VAT. The characteristic of the main problems encountered in collecting VAT, as well as key measures to address issues of VAT in Ukraine.

Keywords. VAT tax code, tax, budget, tax rate.

 

Вступ. В сучасних умовах податкові надходження є основним джерелом доходів держави. Значну частку податкових надходжень займає податок на додану вартість. Існує багато суперечностей щодо податку на додану вартість (ПДВ): його справедливості, форми стягнення, та загалом його необхідності[1].

Аналіз останніх досліджень. Вивченням даної тематики займалися такі вчені як Є. С. Братушка, П. Л. Кулик, О. С. Базалєва, М. В. Король, Д. Л. Кобець, М. В.Мариняк, О. С.Червінська, Л. П. Сідельникова та інші.

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку країни, коли надходження до Державного бюджету України не відповідають її фінансовим потребам, особлива увага приділяється основним бюджетоформуючим податкам, оскільки вдосконалення процесу їх адміністрування та пошук резервів щодо збільшення надходження податків створюють додаткові можливості стосовно збільшення доходної частини бюджету та, відповідно, задоволення потреб держави [2].

ПДВ – це непрямий загальнодержавний податок, що стягується з суб’єктів підприємницької діяльності, що є платниками цього податку, на суму приросту вартості продукції, створеної цим суб’єктом підприємницької діяльності [3,с.3].

Ідея податку на додану вартість народилася у німецького підприємця Сіменса в 20-х pp. XX ст. Тоді ж з'явилися і деякі пропозиції щодо організації його справляння, зокрема метод рахунків-фактур, автором якого є Адамс. Сучасна форма цього податку була розроблена й описана французьким економістом М. Лоре, який вважається «батьком ПДВ» [4].

Концепція ПДВ, запропонована Сіменсом, була технічною інновацією, яка удосконалила податок з обороту. Запровадження ПДВ дало змогу підприємцям повертати частину сплачених податків, таким чином уникаючи ряду проблем, що виникають зі стягненням податку з обороту. [1].

Адамс вбачав у податку на додану вартість гідну заміну податку на прибуток підприємств. Адамса турбувало не технічне вдосконалення вже існуючих податків, а створення дієвої альтернативи вже існуючому федеральному прибутковому податку [1].

Перші спроби ввести податок зроблені у Франції і в Японії (американською місією Карла Шоупа). Російський автор В. І.Сорокін зазначає, що першою європейською країною, яка ввела ПДВ була Данія. ПДВ був запроваджений в Україні в 1992 році [4].

В Україні ПДВ був запроваджений Декретом Кабінету Міністрів України «Про податок на добавлену вартість» від 26 грудня 1992 р. № 14-92. До Декрету вносилися численні зміни та доповнення [5].

Декретом про ПДВ керувались біля п'яти років. Він передбачав різний підхід до оподаткування товаровиробника і торгівлі. Усі розуміли, що необхідні зміни [5].

З часу прийняття першого Закону України «Про податок на добавлену вартість» від 20.12.1991 р. видано ще чотири законодавчі акти, якими вносились зміни та доповнення до Закону. Пізніше став діяти Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 р. «Про податок на добавлену вартість», до якого 13 разів вносилися зміни та доповнення [5].

Другий етап розпочався 3 квітня 1997 року, коли було прийнято Закон України «Про податок на додану вартість». Цей закон втратив чинність на підставі нового Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року [1].

Введенням в дію Податкового кодексу розпочався третій етап розвитку ПДВ в Україні [1].

Механізм стягнення ПДВ в усіх країнах є таким: податок сплачується

підприємцем, коли він купує певні товари. Водночас підприємець одержує цей податок тоді, коли продає свої товари. Різниця між одержаним та сплаченим ПДВ передається Державному казначейству. Оскільки ПДВ закладається у ціну товарів, що їх купують кінцеві споживачі, то саме вони стають фактичними платниками цього податку [4].

Згідно законодавства ставки ПДВ установлюються у відсотках до бази оподаткування. Для операцій, що є об’єктом оподаткування ПДВ, застосовуються такі ставки податку:

• стандартна ставка;

• знижені ставки;

• нульова ставка [6].

Верховна Рада України зареєструвала Законопроект №4389а «Про внесення змін до Податкового кодексу України», даний Законопроект є тимчасовим і буде діяти на період проведення антитерористичної операції не довше ніж до 1 січня 2016 року, за цими змінами ставка ПДВ становитиме 21%, нульова ставка – 7%.

Нульова ставка ПДВ полягає у звільненні платника ПДВ від нарахування податкових зобов'язань з ПДВ за операціями з поставки товарів (послуг) зі збереженням права такого платника податку на відшкодування податкового кредиту, набутого за операціями з придбання товарів (послуг).[6].

На основі вище сказаного проведемо порівняльний аналіз ставок ПДВ у країнах ЄС та в Україні.(таблиця 1)

Таблиця 1

Порівняльний аналіз ставок ПДВ у окремих країнах ЄС

Країна

Стандартна ставка ПДВ

Зменшенні ставки ПДВ

Країни ЄС, що застосовують єдину ставку ПДВ

Данія

25

-

Словаччина

19

-

Країни, що застосовують дві ставки ПДВ

Велика Британія

17,5

5

Естонія

18

5

Німеччина

19

7

Країни ЄС, що застосовують більше двох ставок ПДВ

Австрія

20

10/12

Франція

19,6

2,1/5,5

 

 

Джерело : [4].

 

В сучасних умовах в Україні дуже широко обговорюються питання зниження ставки ПДВ, з одного боку це могло б дати можливість суб’єктам господарювання знизити податкове навантаження, а з іншого воно призведе до різкого зменшення доходів державного бюджету, тим більше, що у Податковому кодексі не наведено достатніх ком¬пенсаційних джерел, які б дозволили покрити бюджетні втрати. [7,с.148].

 

Прагнен¬ня України до вступу в ЄС зумовлює необхідність подальшого розвитку механізму справляння ПДВ у державі. Звичайно, невідповідність вітчизняних економічних умов із тими, які сформувались у розвинених країнах, спричиняє окремі проблеми при справлянні ПДВ [7, с.148].

 

Істотною проблемою в Україні є відшкодування ПДВ. Сумніви щодо потреби цього податку для країни виникають з огляду на те, що:

 

- відбуваються масові зловживання під час нарахування ПДВ;

 

- виникають труднощі з відшкодуванням ПДВ [8].

 

Також до питань вирішення проблеми стягнення та відшкодування ПДВ можна віднести:

 

1.Враховуючи досвід країн ЄС, запровадити диференційовані ставки податку для різних груп товарів; розширити базу оподаткування ПДВ за рахунок ліквідації більшості пільг за одночасного зниження ставки ПДВ. Наприклад, на товари першої необхідності – ставку 8%, на товари розкоші –

 

ставку 50%. Це допоможе стимулювати економічне зростання, створити передумови для постійного збільшення податкової бази в майбутньому; зробити економіку більш прозорою й легальною, що конче потрібно для її нормального розвитку, залучення фінансування тощо [9].

 

2.Створити резервний фонд відшкодування ПДВ, кошти якого не враховувалися б при плануванні державних видатків. Кошти фонду можуть

 

спрямовуватися на виконання державних зобов’язань з відшкодування лише

 

в разі невиконання плану надходжень ПДВ до бюджету або перевищення фактичних обсягів вимог на відшкодування від їхнього прогнозного обсягу [9].

 

3.Зменшити діючу ставку ПДВ, за умови, що це сприятиме зменшенню податкового тиску і, отже, зменшенню ухилення від оподаткування і збільшенню бази оподаткування. Та головне те, що зниження ставки також вплине на сукупний попит через механізм цін, розширення споживання, на

 

активізацію бізнесу [9].

 

4. Обмежити відшкодування ПДВ при продажу товарів (робіт, послуг) за цінами, які дуже відрізняються від рівня звичайних цін [9].

 

Висновки. Отже, узагальнивши все вище сказане, можемо зробити висновок, що ПДВ у своєму становленні та розвитку пройшов значний проміжок часу. Даний податок у стягненні та відшкодуванні є практично однаковим у всіх країнах, однак є певні відмінності. Спираючись на зарубіжний досвід, зокрема ЄС, Україні необхідно провести низку заходів у реформуванні податкового законодавства, що забезпечить стабільність стягнення та надходження ПДВ до бюджету країни.

 

 

 

Література:

 

1.Братушка, Е. С. Ґенеза податку на додану вартість в Україні та світі [Текст] / Е. С. Братушка, Є. В. Кононець // Ефективна економіка.—2014. — №4.

 

2.Кулик П. Л. Ефективність адміністрування ПДВ в Україні / П.Л. Кулик [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pu.if.ua/depart/Finances/resource/file/Збірник/2011-2/Кулик.pdf

 

3. Базалєва О. С. Проблемні аспекти бюджетного відшкодування податку на додану вартість в Україні / О. С. Базалєва // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ": зб. наук. пр. Темат. вип.: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2013. – № 24 (997). – С. 3-8.

 

4. Король М. В., Кобець Д. Л. Актуальні питання вдосконалення ПДВ / М. В. Король, Д. Л. Кобець [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/konfer26/88.pdf

 

5.Мариняк М. В. Історичні етапи оподаткування податком на додану вартість в Україні / М. В. Мариняк [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://ic.faaf.org.ua/pdf/104-istorichni-etapi-opodatkuvannya-podatkom-na-dodanu-vartist-v-ukraini.pdf

 

6.Червінська О. С., Паранько Я. О. ПДВ у системі оподаткування Украхни / О. С. Червінська, Я. О. Паранько [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kdu.edu.ua/statti/2007-2%2843%29/86.pdf

 

7. Сідельникова Л. П. Роль податку на додану вартість у забезпеченні фінансування державних видатків [Текст] / Л.П. Сідельникова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2011. - № 2 (14). - С. 148-153.

 

8. Шевчук О., Мороз Я. Аналіз системи адміністрування ПДВ в Україні: Сучасний стан і перспективи розвитку / О. Шевчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sophus.at.ua/publ/2014_04_17_18_kampodilsk/sekcija_4_2014_04_17_18/analiz_sistemi_administruvannja_pdv_v_ukrajini_suchasnij_stan_i_perspektivi_rozvitku/54-1-0-911

 

9.Сухих Г. О., Антоненко В. М. Проблеми формування, функціонування та відшкодування податку на додану вартість / Г. О. Сухих, В. М. Антоненко [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.chasopis.geci.cn.ua/nomer/2012/1/seriya_1/ru/127-133.pdf

 

 

 

References:

 

1. Bratushka, E. S. Geneza podatku na dodanu vartistj v Ukrajini ta sviti [Tekst] / E. S. Bratushka, Je. V. Kononecj // Efektyvna ekonomika. — 2014. — № 4.

 

2.Kulyk P. L. Efektyvnistj administruvannja PDV v Ukrajini / P.L. Kulyk [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.pu.if.ua/depart/Finances/resource/file/Zbirnyk/2011-2/Kulyk.pdf

 

3. Bazaljeva O. S. Problemni aspekty bjudzhetnogho vidshkoduvannja podatku na dodanu vartistj v Ukrajini / O. S. Bazaljeva // Visnyk Nac. tekhn. un-tu "KhPI" : zb. nauk. pr. Temat. vyp.: Aktualjni problemy upravlinnja ta finansovo-ghospodarsjkoji dijaljnosti pidpryjemstva. – Kharkiv: NTU "KhPI". – 2013. – № 24 (997). – S. 3-8.

 

4. Korolj M. V., Kobecj D. L. Aktualjni pytannja vdoskonalennja PDV / M. V. Korolj, D. L. Kobecj [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.sworld.com.ua/konfer26/88.pdf

 

5.Marynjak M. V. Istorychni etapy opodatkuvannja podatkom na dodanu vartistj v Ukrajini / M. V. Marynjak [Elektronnyj resurs].- Rezhym dostupu: http://ic.faaf.org.ua/pdf/104-istorichni-etapi-opodatkuvannya-podatkom-na-dodanu-vartist-v-ukraini.pdf

 

6.Chervinsjka O. S., Paranjko Ja. O. PDV u systemi opodatkuvannja Ukrakhny / O. S. Chervinsjka, Ja. O. Paranjko [Elektronnyj resurs]. - Rezhym dostupu : http://www.kdu.edu.ua/statti/2007-2%2843%29/86.pdf

 

7. Sideljnykova L. P. Rolj podatku na dodanu vartistj u zabezpechenni finansuvannja derzhavnykh vydatkiv [Tekst] / L.P. Sideljnykova // Visnyk Berdjansjkogho universytetu menedzhmentu i biznesu. - 2011. - № 2 (14). - S. 148-153.

 

8. Shevchuk O., Moroz Ja. Analiz systemy administruvannja PDV v Ukrajini: Suchasnyj stan i perspektyvy rozvytku / O. Shevchuk [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://sophus.at.ua/publ/2014_04_17_18_kampodilsk/sekcija_4_2014_04_17_18/analiz_sistemi_administruvannja_pdv_v_ukrajini_suchasnij_stan_i_perspektivi_rozvitku/54-1-0-911

 

9.Sukhykh Gh. O., Antonenko V. M. Problemy formuvannja, funkcionuvannja ta vidshkoduvannja podatku na dodanu vartistj / Gh. O. Sukhykh, V. M. Antonenko [Elektronnyj resurs] . – Rezhym dostupu : http://www.chasopis.geci.cn.ua/nomer/2012/1/seriya_1/ru/127-133.pdf

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.