к. б. н., Ілюха Л. М. РІНЕНЦЕФАЛО-НЕОКОРТИКАЛЬНІ ВЗАЄМОДІЇ ЗА УМОВ ЗАПАХОВОЇ СТИМУЛЯЦІЇ

УДК: 612.821.6

 

РІНЕНЦЕФАЛО-НЕОКОРТИКАЛЬНІ ВЗАЄМОДІЇ ЗА УМОВ ЗАПАХОВОЇ СТИМУЛЯЦІЇ

к. б. н., Ілюха Л. М.

Науково-дослідний інститут фізіології імені М. Босого Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького, Черкаси, Україна

 

Проведений спектральний аналіз електричної активності нюхових цибулин морських свинок Cavia як тварин з добре розвиненим нюхом в нормі та в умовах запахової стимуляції. Виявлені суттєві відмінності топографічних особливостей веретен ольфакто-амигдалярного ритму. Виявлені суттєві відмінності топографічних особливостей веретен ольфакто-амигдалярного ритму, значимі потужнісно-частотні різниці усереднених спектрів високочастотних складових і різний частотний розподіл окремих компонентів у межах характеристичних веретен.

Ключові слова: ріненцефальні структури, ольфакто-амигдалярний ритм.

 

Илюха Л. М. Ринэнцефало-неокортикальные взаимоотношения в условиях запаховой стимуляции. Научно-исследовательский институт физиологии им. М. Босого Черкасского національного университета им. Б. Хмельницкого, Черкассы, Украина

Проведен спектральный анализ электрической активности обонятельных луковиц морских свинок как животных с хорошо развитым обонянием в норме и в условиях запаховой стимуляции. Выявлены существенные отличия топографических особенностей веретен олфакто-амигдалярного ритма. Выявлены существенные отличия топографических особенностей веретен олфакто-амигдалярного ритма, значительные мощностно-частотные отличия усредненных спектров високочастотных компонентов и разное частотное розпределение отдельных компонентов в пределах характеристических веретен.

Ключевые слова: ринэнцефальные структуры, олфакто-амигдалярный ритм.

 

L. M. Ilyuha Rhinencephal-neocortical interactions in conditions of a olfactory stimulation, Cherkassky natsionalniy universitet im. Bogdana Hmelnitckogo

The spectral analysis of olfactory bulb’s electrical activity of guinea-pig’s Cavia as animals with well developed sense of smell in conditions of a olfactory stimulation. The essential differences of the spindles OAR topographical peculiarities. The essential differences of the spindles OAR topographical peculiarities, considerable power-frequency differences of the average spectrums of their high wave components and different frequency distribution of the definite components in the measures of characteristic spindles.

Key words: rhinencephal structures, olfacto-amygdalar rhythm.

 

Вступ

Принципові питання залежності розвитку головного мозку від темпів розвитку органів чуття і умов існування найвдаліше, на наш погляд, узагальнені у висновках А. І. Карамяна, що неокортикальні структури мозку, зокрема кора головного мозку, вже на ранніх етапах еволюції виникає “в зв’язку і під тиском” аферентного забезпечення сенсорних систем - нюхової, зорової, соматичної [1, с.269].

Роль аферентних систем в еволюції нервової діяльності проявилася подвійно. З одного боку, розвиток аналізаторних систем обумовив появу і вдосконалення нових структур мозку [2, с. 278-284], з іншого - утворення нових формацій привело до появи принципово нових функціональних властивостей нервової системи і створення складних динамічних форм поведінки [2, с. 336-340].

Нашою метою було проведення спектрального аналізу електричної активності нюхових цибулин (НЦ) морських свинок (Cavia) як тварин з добре розвиненим нюхом і мало диференційованим неокортексом в нормі для уточнення спектральних характеристик специфічних феноменів електричної активності (ЕА) нюхових структур з метою подальшого аналізу їх динаміки за умов запахової стимуляції.

У відповідності із завданнями дослідження та технічними можливостями лабораторії для вивчення біоелектричної активності олфакторних структур головного мозку піддослідних тварин було використано стереотаксичний і електроенцефалографічний методи, кореляційно-спектральний і когерентний аналіз отриманих записів електричної активності (ЕА) структур головного мозку.

Робота виконана в умовах хронічного експерименту на 6-ти безпородних морських свинках, масою 300-350 г. Такий вибір об’єктів дослідження був зумовлений необхідністю співставити динаміку електричної активності олфакто-амигдалярних структур з вегетативними показниками і поведінковими реакціями, які дозволяють об’єктивно оцінювати поточний функціональний стан тварин. Для реєстрації електричної активності коркових областей головного мозку від твердої мозкової оболонки, скальпованим тваринам вживляли через отвори у кістках монополярні ніхромові електроди. Біоелектричну активність головного мозку кожної тварини вивчали протягом 10-20 діб, опісля чого здійснювали морфологічний контроль розміщення кінчиків електродів в досліджуваних структурах.

Результати дослiджень

Як основні компоненти ЕА нюхових цибулин (НЦ) прагнули розглядати виділені у більшості досліджуваних морських свинок високочастотну синхронізовану електричну активність (ОАР), респіраторні хвилі (РХ) та поліморфну активність (ПА) (рис.1).

Для характеристики фонової ЕА НЦ та піріформної кори (ПК) розглядали наступні стани досліджуваних тварин, а саме: збудження, спокійне неспання (бадьорість), спокій і як специфічну реакцію активації нюхового аналізатора — принюхування. Ці стани організму та нюхових структур зокрема виражено простежувалися за змінами ЕКГ та респірограми.

Реєстрована за цих умов поліморфна активність в ЕА НЦ морських свинок за даними спектрального аналізу була представлена характеристичними коливаннями в діапазоні від 0.5 до 95 Гц з відсутністю чітко окреслених спектральних максимумів (рис. 1). Однак, у випадку її реєстрації в ЕА НЦ морських свинок навіть при візуальному аналізі вдавалося вирізнити залишкові явища компонентів ОАР (рис. 1а), але внаслідок нерегулярності проявів окремих частотних складових ПА на усереднених спектрах високочастотні її коливання мали малопотужні показники спектральної густини потужності (СГП) і обмежувалися діапазоном до 80 Гц.

За умов поведінкового збудження (arousal) у морських свинок відбувалося проявлення виражених спалахів ОАР, які у переважній більшості випадків в ЕА НЛ реєструвались на фоні низькоамлітудної ПА у вигляді короткочасних високоамплітудних подібних до веретеновидної форми коливань (рис. 2).

 

Повний текст статті за посиланням Stattya-lyuha.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.