Кушер В. О. РОЛЬ SWOT-АНАЛІЗУ В ОБГРУНТУВАННІ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

УДК 658.8:615.45(477)

 

РОЛЬ SWOT-АНАЛІЗУ В ОБГРУНТУВАННІ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Кушер В. О.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця

 

Стаття присвячена теоретичним і практичним питанням використання SWOT-аналізу оптово-роздрібними підприємствами, що діють на фармацевтичному ринку України. Досліджено основні бар’єри, які обмежують розвиток українських фармацевтичних підприємств. Визначено основні можливості та загрози фармацевтичних фірм враховуючи їх потенціал. Проілюстровано зручність застосування SWOT-аналізу підприємствами фармацевтичної галузі. Дана стаття представляє результат наукової праці, спрямованої на узагальнення і систематизацію основних питань стратегічного управління на фармацевтичному ринку.

Ключові слова: SWOT-аналіз, фармацевтичне підприємство, матриця, стратегія, сильні та слабкі сторони.

 

Кушер В. А. Роль SWOT-анализа в обосновании перспективах развития фармацевтической компаний / Винницкий торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета, Украина, Винница

Статья посвящена теоретическим и практическим вопросам использования SWOT-анализа оптово-розничными предприятиями, действующими на фармацевтическом рынке Украины. Исследованы основные барьеры, которые ограничивают развитие украинских фармацевтических предприятий. Определены основные возможности и угрозы фармацевтических фирм учитывая их потенциал. Проиллюстрировано удобство применения SWOT-анализа предприятиями фармацевтической отрасли. Данная статья представляет результат научной работы, направленной на обобщение и систематизацию основных вопросов стратегического управления на фармацевтическом рынке.

Ключевые слова: SWOT-анализ, фармацевтическое предприятие, матрица, стратегия, сильные и слабые стороны.

 

Kusher V. A. Place SWOT-analysis in justification prospects of pharmaceutical enterprises / Vinnitsa Trade and Economic Institute of the Kyiv National Trade and Economic University, Ukraine, Vinnitsa

The article is devoted to theoretical and practical aspects of using SWOT-analysis of wholesale and retail companies, operating in the pharmaceutical market of Ukraine. The basic barriers that limit the development of Ukrainian pharmaceutical companies. The main opportunities and threats pharmaceutical firms considering their potential. Illustrated ease of use SWOT-analysis of pharmaceutical industry. This article is the result of scientific work aimed at generalization and systematization of the main issues of strategic management in the pharmaceutical market.

Keywords: SWOT-analysis, pharmaceutical company, Matrix, strategy, strengths and weaknesses.

 

Вступ. Економічний аналіз грає визначну роль у плануванні діяльності підприємства з урахуванням його власних можливостей та оцінкою впливу факторів макросередовища. В теорії та практиці фармацевтичного маркетингу і логістики застосовують аналітичні підходи, які дають змогу оцінити поточний стан підприємництва та перспектив його розвитку, зокрема метод SWOT-аналізу.

Основна частина наукової літератури (М.В. Володькіна, З.І. Галушка, І.Ф.Комарницький, Т.В. Головко, С.В. Сагова, О.В. Дем’янова, М.І. Ковальчук, Є.В. Мних та ін.), яка нині активно публікується провідними галузевими видавництвами, здебільшого відображає аспекти операційного управління. У цій сфері переважно зосереджені й наукові вишукування у сфері стратегічного маркетингу. У той же час не менш актуальним для галузі, і насамперед для виробничих фармацевтичних компаній, є обговорення питань стратегічного аналізу, які мають безумовний інтерес із точки зору практики стратегічного управління.

Постановка завдання. Метою даної статті є ілюстрація можливості та зручності застосування SWOT-аналізу підприємствами фармацевтичної галузі з метою комплексного аналізу їхньої господарської діяльності.

Викладення основного матеріалу. У теорії та практиці фармацевтичного маркетингу і логістики застосовують аналітичні підходи, які уможливлюють оцінювання поточного стану підприємництва та перспектив його розвитку, зокрема метод SWOT-аналізу (SWOT — абревіатура перших літер англійських слів strengths — сильні сторони, weakness — слабкі сторони, opportunities — можливості і threats — небезпеки, загрози). У науковій літературі зустрічаються ще й такі синоніми цього терміну, як матриця TOWS або метод WOTS-up.

SWOT-аналіз придатний як для фармацевтичного підприємства в цілому, так і для окремих видів підприємництва з метою обґрунтування планових маркетингових і логістичних рішень. Методологія SWOT-аналізу дозволяє систематизувати результати дослідження за такими групами: сильні та слабкі сторони в діяльності організації (внутрішні фактори); сприятливі можливості та загрози з боку навколишнього (зовнішнього) ринкового середовища (зовнішні фактори) [1, с. 23].

Таким чином, на першому етапі вирішення завдань з оцінювання поточного стану фармацевтичного підприємства та перспектив його розвитку проводять аналіз ситуації в середині підприємства і зовнішній аналіз.

Аналізуючи та оцінюючи власний потенціал фірми, необхідно дати відповіді на такі запитання:

1. Чи сумісна можливість, що відкривається на ринку, з місією та цілями фірми?

2. Чи має фірма необхідні фінансові ресурси?

3. Чи належне матеріально-технічне оснащення фірми?

4. Чи має фірма необхідні маркетингові «ноу-хау», які дозволяють досягти конкурентних переваг?

5. Чи можливо організувати діяльність з помірними витратами, що дасть можливість одержати бажаний прибуток?

6. Чи дозволяє кадровий потенціал здійснити поставлені задачі?

7. Який імідж та досвід роботи має фірма на ринку?

Аналіз внутрішнього потенціалу фармацевтичного підприємства дає змогу розпізнати його сильні та слабкі сторони, оцінити їх взаємозв’язок з факторами зовнішнього середовища [5, с 254].

Сильні сторони фармацевтичного підприємства — це переваги, що виділяють фірму серед конкурентів. Слабкі сторони — це недоліки підприємства, що підлягають виправленню, щоб конкуренти не могли використовувати їх як свої переваги.

На практиці для визначення сильних і слабких сторін фірми може бути використано декілька підходів:

1. внутрішній — на основі аналізу досвіду підприємства, думок його фахівців;

2. зовнішній — наосновіпорівняння з конкурентами;

3. нормативний — наоснові думок експертів і консультантів.

Перелік слабких і сильних сторін для кожного підприємства індивідуальний, а по суті — це коротка, об’єктивна та принципова його характеристика.

Друга частина SWOT-аналізу являє собою дослідження зовнішнього середовища, які є сукупністю активних суб’єктів і сил, що діють за межами фірми і впливають на її здатність встановлювати та підтримувати з цільовими споживачами відносини ділового співробітництвах [2, с. 82].

Зовнішнє середовище складається з:

1. мікросередовища, утвореного силами, що безпосередньо стосуються самого підприємства та його можливості щодо задоволення потреб споживачів, тобто постачальниками, посередниками, конкурентами, контактними аудиторіями, власне споживачами;

2. макросередовища, утвореного силами, непідконтрольними підприємству (демографічні, економічні, правові, природні, науково-технічніфактори та фактори культурного оточення).

Основне призначення зовнішнього аналізу — виявити та усвідомити можливості й загрози, що можуть впливати на діяльність фармацевтичної фірми сьогодні або в майбутньому [3, с. 5].

Характерні сильні і слабкі сторонни фірми наведені на табл.1. При цьому розпізнаванням зазначених вище груп факторів вважалося визначення тих напрямків діяльності фірми, які посилюються або ослаблюються конкретними факторами.

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Kusher.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.