Шуть В. А. ПОКРАЩЕНА МЕТОДОЛОГІЯ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

УДК 004.9:373

 

ПОКРАЩЕНА МЕТОДОЛОГІЯ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

Шуть В. А.

Національно технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна, Київ

 

Екстремальне програмування є однією з гнучких методологій розробки програмного забезпечення. Вона є дуже чутливою до зміни вимог навіть на кінцевій фазі проекту. Вимоги до якості в цій методології мають менший приорітет ніж вимоги до функціональних можливостей програмного продукту. Це пояснюється тим, що в концепції даної методологї не виділяється час на створення документації до програмного продукту та на проектування архітектури. Покращена методологія екстремального програмування пропонує спосіб, завдяки якому можна знайти баланс між виконанням функціональних вимог та вимог до якості програмного продукту. Нова методологія пропонує розпаралелити роботу над різними типами вимог.

Ключові слова: методологія розробки програмного забезпечення, екстремальне програмування, ітерація розробки програмного засобу, програмування, тестування.

 

Шуть В. А. Улучшенная методология єкстремального программирования / студент, НТУУ “КПИ”. Украина, г. Киев

Экстремальное программирование является одной из гибких методологий разработки программного обеспечения. Она очень чувствительна к изменению требований даже на конечной фазе проекта. Требования к качеству в этой методологии имеют меньший приоритет чем требования к функциональным возможностям программного продукта. Это объясняется тем, что в концепции данной методологи не выделяется время на создание документации для программного обеспечения и спроектирования его архитектуры. Улучшенная методология экстремального программирования предлагает способ, благодаря которому можно найти баланс между выполнением функциональных требований и требований к качеству программного продукта. Новая методология предлагает распараллелить работу над различными типами требований.

Ключевые слова: методология разработки программного обеспечения, экстремальное программирование, итерация разработки программного средства, программирование, тестирование.

 

Shut V. A. Improved methodology Extreme Programming / Student, NTUU “KPI”. Ukraine, Kyiv

Extreme Programming is one of the agile software development. It is very sensitive to changes in the requirements, even in the final phase of the project. Quality requirements in this methodology have a lower priority than the requirements to the functionality of the software. This is due to the fact that the concept of this methodology is not allocated time to create documentation for software and designed according its architecture. Improved methodology of extreme programming provides a method by which you can find a balance between the functional requirements and requirements to quality of a software product. The new methodology offers a parallel work on different types of requirements.

Keywords: software development methodology, extreme programming, iteration software development tools, programming, testing.

 

Вступ

Гнучкі методи розробки програмного забезпечення виникли в 2001 році. Є дві моделі розробки програмного забезпечення: прогнозуюча модель та адаптивна модель. У прогнозуючих моделях масштаб проекту чітко визначений, що робить можливим точно передбачити його вартість та часові графіки виконання. З іншого боку, адаптивна модель не має чітко визначених наперед часових та фінансових графіків, ці графіки будуються уже в самому процесі виконання проекту.

Опис проблеми

Екстремальне програмування є гнучкою методологією розробки програмного забезепечення, яка призначена для адаптивних проектів, де вимоги не чіткі. Одним з ключових особливостей екстремального програмування є швидке реагування на зміни вимог замовника. Існують рішення, що пропонують адаптувати екстремальне програмування під проекти різного розміру (спираючись на бюджет проекту та кількість виконавців). Інші рішення пропонують адаптувати ектремальне програмування до різних предметних середовищ. Тим не менше, ці запропоновані рішення не можуть одночасно підвищити швидкість розробки, що надає класична методологія, і прибрати недоліки екстремального програмування. Виникає питання: Як створити модель екстремального програмування, що одночасно покращує документацію, архітектурне проектування та швидкість розробки?

Покрашена методологія екстремального програмування

Нова покращена методологія екстремального програмування призначена для створення програмного забезпечення високої якості з точки зору документації, коду та архітектурного дизайну. Таким чином, ця нова методологія може бути застосована на проектах різних розмірів на відміну від класичної методології екстремального програмування, яка орієнтована найвищою мірою реагувати на вимоги замовника, не маючи надійної документації та архітектурного дизайну. Оскільки класична методологія екстремального програмування передбачає виконання вимог до якості та функціональних вимог послідовно, то це в свою чергу призводить до обернено пропорційного зв'язку між спритністю і якістю. З іншого боку, покращена методологія екстремального програмування використовує паралелізм, щоб уникнути оберненого зв’язку між якістю і швидкістю реалізації програмного продукту.

 

Покращена методологія екстремального програмування зберігає основні етапи класичної методології без радикальних змін. Ця методологія лише переносить етапи, що пов’язані з нефункціональними вимогами в паралельну фазу з фазами, що пов’язані з функціональними вимогами.

В покращеній методології екстремального програмування ітерації розробки програмного продукту мають наступну класифікацію: підготовча ітерація, інкрементальна ітерація, фінальна ітерація та ітерація якості. Для впрвадження нових функціональних можливостей в програмний продукт необхідні деяка кількість інкрементальних ітерацій і фінальна ітерація. Четверта ітерація починається паралельно з початковою та триває до повного впровадження нового функціоналу. На рисунку 1 схематично показана схема покращеної моделі екстремального програмування.

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Shut.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.