Майданюк Є. В. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

УДК 657.471/045

 

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Майданюк Є. В.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця

 

Розглядається висвітлення основних особливостей державної підтримки малого підприємництва в Україні, обґрунтування необхідності дотримання чинного законодавства України, впровадження нових нормативно-правових актів, які б стимулювали та забезпечували розвиток малих форм господарювання. Діяльність суб'єктів малого підприємництва у багатьох випадках залежить від дій державних органів виконавчої влади, тому, без спеціального механізму державної політики та заходів державної підтримки, розвиток малого підприємництва в Україні неможливий.

Ключові слова: малі форми господарювання, державна підтримка малого підприємництва, розвиток підприємництва, форми державної підтримки малого підприємництва, бухгалтерський облік.

 

Майданюк Е. В. Особенности государственной поддержки малого предпринимательства в Украине / Винницкий торгово-экономический институт КНТЭУ, Украина, Винница

Рассматривается освещение основных особенностей государственной поддержки малого предпринимательства в Украине, обоснование необходимости соблюдения действующего законодательства Украины, внедрение новых нормативно-правовых актов, которые бы стимулировали и обеспечивали развитие малых форм хозяйствования. Деятельность субъектов малого предпринимательства во многом зависит от действий государственных органов исполнительной власти, поэтому, без специального механизма государственной политики и мер государственной поддержки, развитие малого предпринимательства в Украине невозможен.

Ключевые слова: малые формы хозяйствования, государственная поддержка малого предпринимательства, развитие предпринимательства, формы государственной поддержки малого предпринимательства, бухгалтерский учет.

 

Maydanyuk E. V. Features of state support of small business in Ukraine / Vinnitsa trade and economic institute KNTEU, Ukraine, Vinnitsa

We consider the coverage of the main features of state support of small business in Ukraine, the rationale for compliance with the current legislation of Ukraine, the introduction of new legal acts, which would promote and enable the development of small farms. The activities of small businesses depends largely on the actions of state bodies of executive power, so no special mechanism of public policy and government support measures, the development of small business in Ukraine is impossible.

Key words: small forms of management, state support of small business, entrepreneurship, forms of state support of small business, accounting.

 

Вступ.

Аналіз світового досвіду свідчить, що практично в усіх розвинених країнах держава бере активну участь у формуванні та розвитку підприємницької діяльності, підтримці найбільш доцільних і ефективних її напрямів. Навіть у тих країнах, де склалися давні традиції приватного підприємництва, мале підприємництво потребує такої підтримки й одержує її на основі державних програм підтримки малого підприємництва. Одні країни з розвиненою ринковою економікою мають розгалужену та чітко усталену систему державної підтримки малого підприємництва (США, Японія, Німеччина, Франція), а в інших же подібна система перебуває на стадії становлення або розвитку.

Недооцінку малого підприємництва, ігнорування його економічних та соціальних можливостей протягом майже всіх перших років реформаційних перетворень можна кваліфікувати як великий стратегічний прорахунок, здатний викликати численні народногосподарські негаразди, поглибити кризу економіки України в цілому.

Для того, щоб мале підприємництво могло виконувати свої соціально-економічні завдання, необхідно підвищувати життєздатність (стійкість) суб'єктів малого підприємництва. Це, у свою чергу, стає можливим лише за умов реалізації комплексу цілеспрямованих заходів із підтримки малого підприємництва.

Питанням особливостей державної підтримки малого підприємництва в Україні присвячені наукові праці таких вітчизняних вчених, як: В. Пархоменко, Ф. Бутинець, М. Кужельний, Л. Пантелийчук та ін. Але ряд питань потребує подальшого дослідження. Отже тема дослідження є актуальною і сьогодні.

В залежності від конкретної ситуації держава може бути:

а) гальмом розвитку підприємництва, коли вона створює вкрай несприятливу обстановку для розвитку підприємництва або навіть забороняє його;

б) стороннім спостерігачем, коли прямо не протидіє розвитку підприємництва, але в той же час і не сприяє цьому розвитку;

в) прискорювачем підприємницького процесу, коли проводить постійний та активний пошук заходів по залученню у підприємницький процес нових економічних агентів (нерідко така цілеспрямована діяльність держави викликає «вибух» підприємницької активності і приводить до буму підприємництва) [5, с. 277].

Чинники, що зумовлюють формування державної політики підтримки малого підприємництва:

1. Мале підприємництво є структуроутворюючим елементом ринкової економіки. Здатність малого підприємництва до структуроутворення ринку висуває завдання його становлення серед пріоритетних (першочергових) заходів економічної політики України. Мале підприємництво має особливе, виняткове значення у перехідний період до ринкової економіки. Саме воно стимулює економічну конкуренцію, структурну перебудову економіки, сприяє послабленню монополізму, формуванню нової соціальної верстви підприємців-власників, які складають соціальну базу економічної реформи, забезпечують стабільність суспільства і гарантії незворотності руху до ринку.

2. Мале підприємництво є провідним сектором ринкової економіки, найбільш масовим, динамічним та гнучким. У секторі малого і середнього підприємництва ринково розвинених країн зосереджено велику частку економічно активного населення, а також виробляється значна частка внутрішнього валового продукту.

3. Державна підтримка малого підприємництва не обов'язково пов'язана з додатковими фінансовими видатками. Головне полягає у визначенні правових та економічних засад розвитку малого підприємництва, встановленні відповідних законодавчих прав та гарантій, а також в усуненні (ліквідації) адміністративних бар'єрів, що перешкоджають становленню та розвитку малого підприємництва.

4. Необхідність державної підтримки полягає в тому, що мале підприємництво, незважаючи на його вагомі переваги, є сектором економіки, найвразливішим до таких несприятливих факторів, як інфляція, циклічні коливання, податковий тиск, фінансові труднощі й конкуренція великих корпорацій [4, с. 32].

Форми державної підтримки малого підприємництва можна класифікувати. Одне із традиційних обгрунтувань класифікації - характер впливу держави на діяльність малих підприємств, в залежності від якого виділяють два види цього впливу: прямий і непрямий. До прямого впливу можна віднести, наприклад, безпосереднє введення податкових пільг для малих фірм, виділення бюджетних коштів для пільгового фінансування їх перспективних інвестиційних проектів, надання у безоплатне користування або оренду малим підприємствам державного майна тощо. Непряма підтримка малих підприємств здійснюється державою опосередковано, тобто через стимулювання великих і середніх корпорацій, банків, страхових компаній, громадських організацій, а також залучення елементів інфраструктури малого бізнесу, які забезпечують загальні умови його розвитку (навчальних центрів, бізнес-інкубаторів, технопарків, лізингових, консалтингових, аудиторських, юридичних фірм). До непрямого виду можуть віднестися такі форми підтримки, як виділення субвенцій і дотацій регіонам і муніципальним утворенням у якості преміювання за високий рівень розвитку малого підприємництва. Приклад непрямої форми - широко застосовуване у США надання крупним корпораціям державного замовлення за умови розміщення ними на малих підприємствах замовлень на виробництво встановленого відсотка комплектуючих.

Друге класифікаційне обґрунтування - функціональний напрям державної підтримки. Тут можна виділити три види підтримки: організаційно-структурну, фінансово-податкову і майнову. Перший із перерахованих видів підтримки охоплює форми, зв'язані з регламентуванням діяльності малих підприємств, а також із створенням різних структур, що надають послуги малому бізнесу. До них відносяться, наприклад, спрощена реєстрація суб'єктів малого підприємництва, надання маркетингової інформації на пільгових засадах, проведення консалтингу і аудиту. До фінансово-податкового виду підтримки відносяться різні форми прямого і непрямого фінансування малого бізнесу і застосування податкових важелів для стимулювання його розвитку. В цю групу входять надання податкових і митних пільг, стимулювання банків і страхових компаній до кредитування або страхування малих підприємств, фінансові і податкові форми державної підтримки малого підприємництва. Майновий вид підтримки малого бізнесу передбачає активне залучення в цей процес державної і муніципальної власності [2, с. 100].

Важливою умовою формування та здійснення політики державної підтримки малого підприємництва є визначення суб'єктів та об'єктів відповідної державної політики.

Об'єктом державної політики підтримки та розвитку малого підприємництва є реальні потреби та інтереси суб'єктів малого підприємництва.

До суб'єктів малого підприємництва слід відносити зареєстрованих у встановленому порядку фізичних осіб — підприємців, які займаються підприємницькою діяльністю, а також юридичних осіб — малі підприємства будь-якої організаційно-правової форми (крім акціонерних товариств та об'єднань підприємців) [3, с. 79].

До головних проблем, які стримують розвиток малого бізнесу, можна віднести недосконалість системи оподаткування, нестабільність бюджетного фінансування державної і регіональних програм підтримки бізнесу [1, с. 56].

Невиконання планів фінансування національної програми сприяння розвитку малого підприємництва, очевидно, пов'язане з тим, що органи виконавчої влади, які, на жаль, змінюються надзвичайно часто, розглядають цю статтю бюджету за залишковим принципом. Здійснюваних в цьому напрямку зусиль як на державному, так і регіональному рівні, на мій погляд, явно недостатньо. Ефективність державної підтримки невисока, оскільки недостатньо враховується специфіка і потенційні можливості середнього класу. Відсутність теоретичних і методологічних напрацювань саме в сфері малого та середнього бізнесу, не дозволяє сьогодні проводити єдину політику в галузі формування програмних заходів і визначення ризиків їх реалізації, проводити єдину політику в галузі розвитку малого підприємництва як на державному, так і регіональному та місцевому рівнях.

Висновки. Малий бізнес відіграє значну роль в економіці країни, адже його розвиток впливає на створення нових робочих місць, на насичення ринку товарами, на посилення економічного потенціалу, на розвиток конкуренції, на зменшення обсягу трудової міграції і відтоку активної частини населення за кордон, сприяє активізації інноваційної діяльності. Однак, в Україні сектор малого бізнесу не досяг належного рівня розвитку. Його розвиток гальмують: недостатня фінансова база, недосконала державна політика щодо його підтримки, адміністративні бар’єри, низька ділова активність населення, недосконалість законодавства.

Таким чином, діяльність суб'єктів малого підприємництва у багатьох випадках залежить від дій державних органів виконавчої влади. Без спеціальних заходів державної підтримки розвиток малого підприємництва неможливий.

 

Література:

1. Андрушків Б. М. Шляхи розвитку підприємства в умовах ринку / Б. М. Андрушків // Бухгалтерський облік. - 2010. – 56-57 с.

2. Балабанов І. Т. Нові форми організації підприємств / І.Т. Балабанов // Бухгалтерський облік. – 2009. – 100 с.

3. Барановський О. М. Державна підтримка малого бізнесу: світовий досвід і Україна / О.М. Барановський // Бухгалтерський облік. - 2010. - № 6. - 74-79 с.

4. Варналій З. С. Державна фінансова політика у сфері малого підприємництва та шляхи її вдосконалення / З.С. Варналій // Бухгалтерський облік. - 2008. - №2. - 32-42 с.

5. Варналій З. С. Основи теорії та практики малих підприємств / З.С. Варналій // Бухгалтерський облік. - 2009. – 277 с.

 

References:

1. Andrushkiv B. M. Shljakhy rozvytku pidpryjemstva v umovakh rynku / B. M. Andrushkiv // Bukhghaltersjkyj oblik. - 2010. – 56-57 s.

2. Balabanov I. T. Novi formy orghanizaciji pidpryjemstv / I.T. Balabanov // Bukhghaltersjkyj oblik. – 2009. – 100 s.

3. Baranovsjkyj O. M. Derzhavna pidtrymka malogho biznesu: svitovyj dosvid i Ukrajina / O.M. Baranovsjkyj // Bukhghaltersjkyj oblik. - 2010. - # 6. - 74-79 s.

4. Varnalij Z. S. Derzhavna finansova polityka u sferi malogho pidpryjemnyctva ta shljakhy jiji vdoskonalennja / Z.S. Varnalij // Bukhghaltersjkyj oblik. - 2008. - #2. - 32-42 s.

5. Varnalij Z. S. Osnovy teoriji ta praktyky malykh pidpryjemstv / Z.S. Varnalij // Bukhghaltersjkyj oblik. - 2009. – 277 s.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.