кандидат педагогічних наук, Алєксєєва С. В. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСОБИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ ДО РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ

УДК: 377.36

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСОБИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ ДО РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ

кандидат педагогічних наук, Алєксєєва С. В.

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Україна, Київ

 

У статті розкрито психолого-педагогічні засоби підготовки майбутніх дизайнерів до розвитку професійної кар’єри. Висвітлено використання акмеологічних технологій кар’єро-орієнтованого особистісного зростання майбутніх дизайнерів, визначено вплив тренінгів та консультування на процес підготовки до розвитку професійної кар’єри. Обґрунтовано роль психолого-акмеологічної діагностики у підготовці майбутніх дизайнерів до розвитку професійної кар’єри.

Ключеві слова: психолого-педагогічні засоби, акмеологічні технології, тренінг, акмеологічне консультування, акмеологічне проектування

 

кандидат педагогических наук Алєксєєва С. В. Психолого-педагогические способы подготовки будущих дизайнеров к развитию профессиональной карьеры/ Институт профессионально-технического образования НАПН Украины, Украина, Киев

В статье раскрыты психолого-педагогические средства подготовки будущих дизайнеров к развитию профессиональной карьеры. Отражено использование акмеологічних технологий кар'єро-орієнтованого личностного роста будущих дизайнеров, определено влияние тренингов и консультирование на процесс подготовки к развитию профессиональной карьеры. Обоснована роль психолого-акмеологічної диагностики в подготовке будущих дизайнеров к развитию профессиональной карьеры.

Ключевые слова: психолого-педагогические способы, акмеологеские технологии, тренинг, акмеологическое консультирование, акмеологическо проектирование.

 

PhD in Pedagogical sciences Аlekseeva Svetlana Psychological methods of preparation of future designers to development of professional career/ Institute of vocational formation of Ukraine, Ukraine, Kyiv;

The psychological are exposed the article acilities of preparation of future designers are exposed the article to development of professional career. The use of акмеологічних technologies of punishments' of єро is reflected of personality height of future designers, influence of training and advising are certain on the process of preparation to development of professional career. The role of psychological diagnostics is reasonable in preparation of future designers to development of professional career.

Keywords: psychological methods, professional technologies, training, professional advising, professional planning.

 

Вступ. Психолого-педагогічні засоби мають важливе значення для підготовки майбутніх дизайнерів до розвитку професійної кар’єри. За змістом психолого-педагогічні засоби – це фахово-підготовлені психологічні матеріали, завдяки яким більш успішно і за коротший час майбутні дизайнери підвищують рівень готовності до професійної кар’єри, розвивають професійно значущі характеристики особистісної кар’єрної зрілості. Найбільш ефективними психолого-педагогічними засобами підготовки майбутніх дизайнерів до розвитку професійної кар’єри є: тренінги особистісного зростання, консультування із питань кар’єрного росту, написання наративів і автонаративів, ведення щоденників особистісного росту, складання індивідуальних програм кар’єрного розвитку з урахуванням результатів психодіагностичних методик, супервізії, акмеологічних технологій.

Підготовка майбутніх дизайнерів до розвитку професійної кар’єри має здійснюватися при умові психолого-акмеологічної підтримки. Саме на це звертають увагу дослідники О. Гавалешко [1], А. Деркач [2], Є. Алексенцева [3] Р. Калениченко [4], О. Москаленко [5]. Здійснення психолого-акмеологічної підтримки можливе завдяки проведенню тренінгів особистісного зростання та консультування із питань кар’єрного росту, метою яких є надання консультативної допомоги майбутнім дизайнерам у досягненні вершин професіоналізму та кар’єрної зрілості. Використання тренінгових форм навчання – як інтенсивного курсу підготовки майбутніх дизайнерів до розвитку професійної кар’єри, спрямовано на розвиток і систематизацію кар’єро-важливих навичок, необхідних для виконання конкретних особистісних та професійних завдань і забезпечують посилення позитивної кар’єрної мотивації особистості. Тренінг ґрунтується на активній навчальній діяльності майбутніх дизайнерів, під час якої виконуються завдання щодо набуття навичок побудови професійної дизайнерської кар’єри під керівництвом викладача-тренера. На практиці, найбільшого поширення набули тренінги з розвитку професійної кар’єри, які спрямовані на формування навичок партнерського спілкування, тренінги сенситивності та креативності. Заняття проводяться у вигляді рольових ігор, психодрам, обговорень, диспутів, тестування (з інтерпретацією результатів), самозвітів (рефлексії) тощо.

Консультування із питань кар’єрного росту здійснюється на основі результатів експрес-анкети з питаннями про особливості професійного становлення майбутніх дизайнерів, кар’єрних планів на їхнє майбутнє. Під час консультування уможливлюється обговорення автонаративів на відповідну кар’єро-орієнтовну тему (наприклад, «Я-майбутній професіонал»), що може допомогти знайти суто біографічні вирішення проблеми кар’єрного зростання.

Самостійну роботу майбутніх дизайнерів з розвитку професійної кар’єри можна організувати шляхом ведення щоденників самопізнання, самоаналізу, рефлексивних щоденників, щоденників особистісного зростання, де будуть описуватися кроки розвитку кар’єри, шляхи самокорекції та саморозвитку. У щоденниках майбутні дизайнери занотовують власні роздуми про особистісне зростання, записують дані самоаналізу, самоспостережень, порівнюють їх з результати за психодіагностичними методиками.

Важливою формою підготовки майбутніх дизайнерів до розвитку професійної кар’єри є індивідуальні програми розвитку професійно значущих характеристик кар’єрної зрілості. Складові такої програми містять мету, завдання, напрямки роботи, очікуваний результат, принципи, форми, методи, прийоми, тривалість виконання програми. Програма може включати такі блоки: діагностичний, корекційний, розвиваючий, профілактичний. Діагностичний блок передбачає проведення психодіагностичних методик для розвитку професійно значущих характеристик кар’єрного розвитку майбутніх дизайнерів. Корекційний блок спрямовується на виправлення особистісних структур, що можуть перешкоджати майбутньому кар’єрному та особистісному зростанню. Розвиваючий блок використовується для планування вдосконалення професійно значущих характеристик кар’єрного розвитку майбутніх дизайнерів. Профілактичний блок передбачає застосування заходів попередження кар’єрної незрілості.

Важливими для розвитку професійної кар’єри майбутнього дизайнера є ведення щоденнику особистісного росту, де описуються результати самоаналізу, самоспостереження, роздуми під час тренінгових занять, досягнуті цілі, труднощі, що виникали, можливі їх причини і шляхи вирішення різного роду конфліктів.

Підготовка майбутніх дизайнерів до найвищого рівня розвитку їхніх кар’єрних можливостей має здійснюватися на основі використання акмеологічних технологій кар’єро-орієнтованого особистісного зростання. До них належать – засоби, спрямовані на розкриття внутрішнього потенціалу особистості, розвиток властивостей і якостей, що сприяють досягненню високого рівня кар’єрної орієнтації. Головним завданням використання акмеологічних технологій є здійснення педагогічного впливу, що має сприяти розкриттю кар’єрного потенціалу особистості.

На нашу думку, ефективним є акмеологічне проектування, що застосовується для визначення стратегії кар’єри, професійного вдосконалення майбутніх дизайнерів. Інформативним для акмеологічного проектування є попереднє визначення кар’єрних орієнтацій під час психолого-акмеологічної діагностики майбутніх дизайнерів. Центральне місце серед акмеологічних методів займає акмеологічний аналіз, на основі якого виявляють акмеологічні умови та фактори, будуються прогнози та вибираються шляхи і способи розвитку кар’єри і професіоналізму майбутніх дизайнерів. Акмеологічний аналіз включає в себе пошук закономірностей, механізмів, умов і факторів, які сприяють досягненню професіоналізму, або, навпаки, перешкоджають цьому. Його проводять на основі порівняльного аналізу. Порівнянню підлягають такі показники: професійні якості, які найбільш важливі для побудови професійної кар’єри, а також ступінь їх прояву; мотиви професійної діяльності та рівні сформованості кар’єрних домагань.

Для визначення відповідності особистісних якостей майбутнього дизайнера для розвитку професійної кар’єри використовується психолого-акмеологічна діагностика. З цією метою використовуються експертні оцінки, спостереження, інтерв'ю, опитування. На нашу думку, найбільш інформативними для психолого-акмеологічної діагностики будуть такі методики: багатофакторний особистісний опитувальник Р. Кеттелла, опитувальники особистісної зрілості Ю. З. Гільбуха, О. С. Штепи, короткий індекс самоактуалізації (SI) А. Джонса, Р. Крендела, шкала ясності Я-концепції (SCC) Д. Кемпбела, самоактуалізаційний тест Е. Шострома, опитувальник самоставлення С. Р. Пантилєєва, тест смисложиттєвих орієнтацій Д. О. Леонтьєва та ін. Важливим і конструктивним методом вирішення акмеологічних завдань підготовки дизайнерів до розвитку професійної кар’єри у психолого-акмеологічній діагностиці є акмеологічна експертиза як комплексна оцінка виявлення рівня готовності майбутніх фахівців до цього процесу та вдосконалення їхнього рівня кар’єрного становлення.

Ефективність підготовки майбутніх дизайнерів до розвитку професійної кар’єри підвищується при умові впровадження акмеологічної моделі. Така акмеологічна модель створюється системою ідеального образу професіонала на основі особистісно-професійного розвитку майбутнього дизайнера. Загалом, за допомогою таких моделей синтезуються знання про те, що повинно бути сформовано у фахівця, визначаються умови і фактори, які сприяють розвитку кар’єрного процесу. Процес моделювання активно використовується при розробці програм розвитку професійної кар’єри майбутніх дизайнерів, їхніх індивідуальних планів особистісно-професійного розвитку.

Майбутні дизайнери мають вести щоденники особистісно-професійного зростання, де будуть співставляти образи «Я-реальне» і «Я-ідеальне», що є механізмом самовдосконалення завдяки підвищенню рівня позитивної кар’єрної орієнтації. Аналізуючи відмінності цих образів, даються відповіді на запитання «Над якими професійними і особистісними якостями мені ще потрібно працювати, що вдосконалюватися у кар’єрній перспективі?».

У процесі підготовки майбутніх дизайнерів до розвитку професійної кар’єри часто використовується акмеографічний опис з наступними елементами, зокрема: підвищення професійної компетентності; вдосконалення професійних навичок та вмінь; оволодіння новими способами і технологіями вирішення кар’єрних завдань; розвиток особистісно-ділових якостей, розвиток кар’єро-важливих рис; підвищення потреби в самореалізації і досягнення професіоналізму; розкриття творчого потенціалу. Основні методи, що використовуються для акмеографічного опису, це – експертні опитування й оцінки, співбесіди зі спеціалістами, аналіз документів, результати порівняльного аналізу, психологічне тестування, аналіз динамічних змін в особистісно-професійному розвитку майбутніх фахівців. Акмеографічний опис можна здійснити шляхом аналізу динамічних змін особистісно-професійного зростання майбутніх дизайнерів при проведенні повторної діагностики після формувального експерименту. Порівнюються результати контрольної й експериментальної груп, первинної і вторинної діагностики між собою. У щоденниках особистісно-професійного зростання майбутні дизайнери описують власні шляхи особистісного та професійного зростання. Можна запропонувати написати, що перешкоджає їхньому особистісно-професійному зростанню. Акмеограма і акмеографічний опис повинні містити індивідуальні рекомендації для кожного студента.

Важливим психолого-педагогічним засобом підготовки майбутніх дизайнерів до розвитку професійної кар’єри є супервізія, що дозволяє одержувати практичні навики майбутнім дизайнерам під контролем досвідченого фахівця та опрацьовувати помилки і їхні комплекси. Супервізія – це засіб особистісно-професійної корекції, вид прийомів психокорекційної підготовки майбутнього дизайнера, що сприяє професійному вдосконаленню фахівця за рахунок самоаналізу власних захисних механізмів, внутрішньоособистісних і міжособистісних конфліктів. Здатність до проходження супервізії передбачає наявність високого ступеня мотивації професійного зростання майбутніх дизайнерів. Супервізія важлива у процесі підготовки майбутніх дизайнерів до розвитку професійної кар’єри, так як не відкоригований дизайнерів може відчувати незадоволення та фахову нереалізованість, що перетворитися на невидиму для нього реалізацію захисних тенденцій, яка призводить до зниження мотивації.

Висновки. Підготовка майбутнього дизайнера до розвитку професійної кар’єри має полягати не лише у формуванні належних теоретичних знань, а й у набутті навичок практичної роботи із орієнтацією на глибинне пізнання кар’єрного зростання, що передбачає використання акмеологічних технологій кар’єрного зростання, зокрема: акмеологічне проектуванням, акмеологічний аналіз, складання акмеограм, акмеологічної моделі, акмеографічного опису, проведення психолого-акмеологічної діагностики, акмеологічного консультування, тренінгів особистісного зростання та ін. Лише комплексне використання акмеологічних технологій кар’єрного зростання сприяє ефективності підготовки майбутніх дизайнерів до розвитку професійної кар’єри. під час підготовки майбутніх дизайнерів важливим є створення цілісної акмеологічної моделі, з метою оптимізації процесу професійної підготовки, проведення психолого-акмеологічної діагностики для кар’єрного відбору за професійними і особистими якостями.

 

Література:

1. Акмеологія з основами психології кар’єри. Навчально-методичний посібник. / Укл. О. М. Гавалешко, В. В. Пасніченко, Т. А. Кривко. - Чернівці: Рута, 2004. – 84 с.

2. Деркач А. А. Акмеология в вопросах и ответах: учеб. пособ. /А. А. Деркач, Е. В. Селезнева. – М. : Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО “МОДЭК”, 2007. – 248 с.

3. Алексенцева Е. С. Особенности формирования профессиональной карьеры в национальном контексте // Вісник Одеського національного університету. – Одеса: Астропрінт, 2003. – Том 8. – Випуск 9: Соціологія і політичні науки. – С. 296-301.

4. Калениченко Р. А. Психологічні аспекти індивідуальної кар’єри: [осн. мотиви, типи, стадії та етапи вибору кар’єри] / Р. А. Калениченко // Проблеми та перспективи формув. нац. гуманіт.-техн. еліти : зб. наук. пр. / АПН України, Нац. техн. ун т „Харк. політехн. ін-т”. − Х., 2006. − Вип. 9/10. − С. 129−135.

5. Акмеологические основы профессионального самосознания личности: [учеб. пособ.] А. Деркач, О. Москаленко, В. Пятин, Е. Селезнева. – Астрахань: Из-во Астраханского гос. педун-та, 2000. – 330 с.

 

References:

1. Akmeolohiya z osnovamy psykholohiyi kar"yery. Navchal'no-metodychnyy posibnyk. / Ukl. O. M. Havaleshko, V. V. Pasnichenko, T. A. Kryvko. - Chernivtsi: Ruta, 2004. – 84 s.

2. Derkach A. A. Akmeolohyya v voprosakh y otvetakh: ucheb. posob. /A. A. Derkach, E. V. Selezneva. – M. : Yzdatel'stvo Moskovskoho psykholoho-sotsyal'noho ynstytuta; Voronezh: Yzdatel'stvo NPO “MODЭK”, 2007. – 248 s.

3. Aleksentseva E. S. Osobennosty formyrovanyya professyonal'noy kar'erы v natsyonal'nom kontekste // Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu. – Odesa: Astroprint, 2003. – Tom 8. – Vypusk 9: Sotsiolohiya i politychni nauky. – S. 296-301.

4. Kalenychenko R. A. Psykholohichni aspekty indyvidual'noyi kar"yery: [osn. motyvy, typy, stadiyi ta etapy vyboru kar"yery] / R. A. Kalenychenko // Problemy ta perspektyvy formuv. nats. humanit.-tekhn. elity : zb. nauk. pr. / APN Ukrayiny, Nats. tekhn. un t „Khark. politekhn. in-t”. − Kh., 2006. − Vyp. 9/10. − S. 129−135.

5. Akmeolohycheskye osnovы professyonal'noho samosoznanyya lychnosty: [ucheb. posob.] A. Derkach, O. Moskalenko, V. Pyatyn, E. Selezneva. – Astrakhan': Yz-vo Astrakhanskoho hos. pedun-ta, 2000. – 330 s.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.