к. е. н., доцент, Руденко В. В., Храновська Т. М. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

УДК 658.15

 

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

к. е. н., доцент, Руденко В. В., Храновська Т. М.

Вінницький навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ, Україна, м. Вінниця

 

У статті розглянуто процес формування стратегії фінансової стійкості, сформульовано визначення стратегії фінансової стійкості, проведено SWOT-аналіз підприємства та визначено подальші напрямки для формування стратегії фінансової стійкості.

Ключові слова: фінансова стійкість, стратегія фінансової стійкості, збалансована система показників, стратегічні цілі підприємства, SWOT-аналіз.

 

к. э. н., доцент, Руденко В. В., Храновская Т. М. Формирование стратегии финансовой устойчивости предприятия/ Винницкий учебно-научный институт экономики ТНЭУ, Украина, Винница

В статье рассмотрен процесс формирования стратегии финансовой устойчивости, сформулировано определение стратегии финансовой устойчивости, проведен SWOT-анализ предприятия и определены дальнейшие направления для формирования стратегии финансовой устойчивости.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, стратегия финансовой устойчивости, сбалансированная система показателей, стратегические цели предприятия, SWOT-анализ.

 

Ph.D. in Economic, associate professor, Rudenko V. V., Hranovska T. FORMATION OF FINANCIAL STABILITY STRATEGY IN THE COMPANY

Vinnitsa educational institute economy TNEU, Ukraine, Vinnitsa

The article discusses formation of financial stability strategy, defines it, and carries out a SWOT-analysis of the company. The author spells out further directions for the financial stability management.

Keywords: financial stability, strategy of financial stability, balanced system of the indices, strategic purposes of the enterprise, SWOT-analysis.

 

Вступ. В умовах сучасної економіки та посилення процесів конвергенції, промислові підприємства характеризуються невизначеністю ринкової кон’юнктури, нестабільністю попиту на вироблену продукцію у зв’язку з сезонністю товару, жорсткою конкуренцією, недостатністю фінансових ресурсів і т.д. У зв’язку з цим, управління фінансовими ресурсами, що дозволяє максимізувати прибуток в короткостроковий період і підтримувати стан фінансової стабільності в довгостроковій перспективі, є запорукою ефективної діяльності та стійкості підприємств. Тому забезпечення фінансової стійкості господарюючих суб’єктів відноситься до числа найбільш пріоритетних.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значна увага формуванню стратегії фінансової стійкості підприємства приділена таким вченим, як: І. Бланк, І. Дем’яненко, Л. Докієнко, М. Заюкова, М. Кизим, М. Коробов, Н. Мамонтова, А. Чупіс, Л. Шаблиста, Т. Керанчук. Теоретико-методологічні питання фінансової стійкості набули значного розвитку і в працях зарубіжних економістів таких як: І. Балабанов, М. Крейніна, О. Стоянова, Є. Брігхем, А. Шеремет, М. Федотова, А. Грачьов, В. Ковальов та інші.

Мета дослідження полягає у обґрунтуванні суті та процесу формування стратегії фінансової стійкості підприємства.

Основні результати дослідження. Нестабільні фінансові показники діяльності підприємства знижують їхню платоспроможність, стримують розвиток і, в окремих випадках, призводять до банкрутства.

Підприємствам для успішної діяльності необхідна ефективна система функціонування, що дає можливість своєчасно і швидко приймати вірні управлінські рішення, використовуючи при цьому певний набір методів та інструментів їх реалізації. Слід зазначити, що стратегії є одним з ефективних механізмів регулювання діяльності підприємства, що піддаються постійним змінам, а інструменти, за допомогою яких вони оцінюються і реалізуються, залишаються незмінними, що не відповідають ринковим умовам.

В умовах обмеженості фінансових, трудових і матеріальних ресурсів, керівники підприємств орієнтуються на максимальний результат, але навіть ефективна організація не приносить бажаного результату, якщо стратегія, а саме, стратегія фінансової стійкості, не озброєна дієвими інструментами її реалізації. На схема. 1 представлена класична структурна схема стратегії підприємства.

 

Повний текст статты за посиланням stattya_Hranovska.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.