Демченко Л. Б. ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

УДК: 616-053

 

ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Демченко Л. Б.

Смілянська міська стоматологічна поліклініка, Україна, м. Сміла

 

Визначено особливості надання стоматологічної допомоги у закладах освіти. Окреслено історичні аспекти організації шкільної стоматологічної служби, охарактеризовано психолого-педагогічні особливості пацієнтів дитячого та підліткового віку, подано рекомендації із організації профілактичної роботи у дитячих садках і школах.

Ключові слова: пацієнт, дитяча стоматологія, профілактика.

 

Демченко Л. Б. Особенности оказания психологической помощи в образовательных учереждениях / Смелянская стоматологическая поликлиника, Украина, г. Смела

Определены особенности оказания стоматологической помощи в учреждениях образования. Определены исторические аспекты организации школьной стоматологической службы, охарактеризованы психолого-педагогические особенности пациентов детского и подросткового возраста, даны рекомендации по организации профилактической работы в детских садах и школах.

Ключевые слова: пациент, детская стоматология, профилактика.

 

Demchenko L. B. Psycho-emotional characteristics of the patient dental clinic / Smila Dental Clinic, Ukraine, Smila

The features provide dental care in educational institutions. Outlined the historical aspects of school dental service, described the psychological and pedagogical features of child and adolescent patients age recommendations are the organization of prevention work in kindergartens and schools.

Key words: Patient, children's dentistry, prevention.

 

Введення. Стан зубiв дорослого населення України в цілому незадовільний, але за останні роки він дещо покращився під впливом розвитку анестезії та численних реклам здорових посмішок. Ми констатуємо, що 50-60 % дорослого населення потребує санації ротової порожнини, 60% потребують лiкування пародонта (тканин, що оточують зуб) та близько 65-70% населення потребують ортопедичного лікування.

Навiть у дiтей шкiльного віку в середньому 3-4 уражених постiйних зуба, а на час закiнчення школи кожна десята дитина має один видалений постiйний зуб. Змiнити ситуацiю на краще, полiпшити здоров’я пiдростаючого поколiння можна тiльки методами первинної профiлактики, де важливу роль грають ерудицiя та вiдповiдальнiсть кожної людини як за себе, так i за своїх дiтей. На жаль проблема профілактики та своєчасного звертання за стоматологічною допомогою лишається актуальною та невирішеною через низку причин, не в останню чергу серед яких займає висока вартість якісних стоматологічних послуг і засобів догляду за ротовою порожниною. За таких умов збільшується роль стоматологічних кабінетів у дитячих садках та загальноосвітніх школах не лише у профілактиці стоматологічних хвороб, але й у вчасному їх виявленні та лікуванні, крім того, саме в умовах навчальних закладів найефективніше реалізується просвітницька функція лікаря-стоматолога, який має можливість проводити не тільки індивідуальну просвітницьку роботу, а й групову, що завдяки психологічним механізмам групового впливу значно посилює її ефективність [1].

Дитяче населення складає значну частку населення нашої країни, тому сфера допомоги стосується найперспективнішої частини суспільства. Рівень стоматологічних захворювань у дітей надзвичайно високий. Хворобливий стан порожнини роту погано впливає на психологічний і фізичний статус дитини. Від зубного болю, дискомфорту в порожнині рота, від неповноцінності зубного ряду дитина відмовляється від їжі, погано її пережовує. Неліковані зуби завжди є джерелом інфекції, алергії, знижують опірність організму в цілому. Хворі тимчасові зуби є причиною 85% важких гнійно – запальних процесів, приводять до зубо – щелепних деформацій.

Зазначимо, що дитяча стоматологія має тривалу історію, збагачену як науковими досягненнями у галузі медицини та техніки і практикою їх втілення, так і знаннями психології та педагогіки. Стан і шляхи подальшого розвитку стоматологічної допомоги дитячому населенню були визначені ще у 60-х рр. ХХ ст., а як спеціальність «дитяча стоматологія» сформувалися у 1984 р. Однак система надання стоматологічної допомоги школярам має більш тривалу історію. У 1886 р. О.К. Лімберг організував першу безкоштовну стоматологічну амбулаторію для школярів, а у 1896 р. під його керівництвом створено проект стоматологічної допомоги дітям, що став основою заходів із планової санації порожнини рота у дітей шкільного віку. Станом на 1919 р. у Москві функціонувало вже 8 спеціалізованих стоматологічних кабінетів [2].

Основи державної стоматологічної допомоги в Україні були визначені в квітні 1920 р. Наказом “Про державну організацію зуболікарської допомоги в Українській республіці”, яким узаконено її як загальнодоступну і безплатну з профілактичною направленістю. Першим централізованим органом управління стоматологічної служби в Україні стала створена в квітні 1920 року в структурі Наркомздраву зуболікарська секція при підрозділі лікувальної медицини з аналогічними секціями при губернських відділах охорони здоров´я. На початку 20-х років здійснився пошук оптимальних форм організації стоматологічної допомоги в рамках амбулаторно-поліклінічної служби. На початку 30-х років в країні функціонували 4 типи зуболікарських установ: самостійні зуболікарські амбулаторії (фабрично-заводські, шкільні), зуболікарські кабінети при диспансерах і лікарнях, приватні зуболікарські кабінети і зубопротезні установи.

Натепер спеціалізована амбулаторно-поліклінічна стоматологічна допомога є одним із самих масових видів медичного обслуговування населення. Питома вага стоматологічної захворюваності в загальній захворюваності населення по звертанню досягає більше 16%. Звертання за стоматологічною допомогою займає друге місце після звертання до лікарів-терапевтів, 90 % населення хворіє карієсом, 40 % - пародонтозом. В школах при наявності 800 і більше учнів організується стоматологічний кабінет [2].

Існують конкретні підтвердження високої ефективності діючих з 1986 р. стоматологічних освітніх програм для дітей, проведення систематичних профілактичних оглядів і зниження інтенсивності карієсу у дітей. Участь у лікувально-профілактичної шкільній програмі сприяє зниженню поширеності та інтенсивності карієсу зубів і його ускладнень, формує у дітей навички регулярного відвідування лікаря та особистої турботи про здоров'я порожнини рота. Саме тому шкільний стоматологічний кабінет є оптимальною формою організації стоматологічної допомоги дітям

Шкільний стоматологічний кабінет – це перша стоматологічна ланка, що забезпечує необхідний профілактичний і первинний лікувальний рівень стоматологічної допомоги для дітей та підлітків в рамках первинної медико-санітарної допомоги. Шкільний стоматологічний кабінет вважається центром для надання стоматологічної допомоги дітям дошкільного та шкільного віку, а його діяльність регулюється низкою нормативних документів [3].

Необхідність шкільної стоматологічної служби підтверджується і результатами соціологічного дослідження. Щорічно понад 95% школярів, проходять стоматологічне обстеження у шкільних стоматологічних кабінетах. У тому, що шкільна стоматологія необхідна, впевнені 100 % дитячих стоматологів, 80 % педагогів, 66% батьків школярів. Підтверджено, що рівень здоров'я ротової порожнини кращий у підлітків, забезпечених шкільними стоматологами. Вони на 30% частіше мають здорові зуби, в 1,5 рази правильніше доглядають за порожниною рота, на 70% частіше відвідують стоматолога, а потреба в лікуванні карієсу була в 1,7 рази менше, ніж у учнів, які не мають в школі такого кабінету.

Медична ефективність шкільної стоматології підтверджується зменшенням поширеності та інтенсивності стоматологічних захворювань, зниженням кількості ускладнень, підвищенням рівня стоматологічного здоров'я дітей, які брали участь у шкільних лікувально-профілактичних програмах.

Соціальна ефективність шкільних стоматологічних програм полягає в усуненні нерівності у доступі дітей до кваліфікованої стоматологічної допомоги, що особливо важливо для дітей з малозабезпечених, соціально неблагополучних сімей, для дітей-мігрантів. Шкільна стоматологія є інструментом соціального захисту населення, оскільки дозволяє надати державну підтримку сім'ям та покращити якість життя населення.

Психологічна ефективність шкільної стоматології визначається широкими можливостями для профілактики та подолання дентофобії дітей починаючи із дошкільного віку. Дентофобія в останні роки стала об'єктом пильної уваги досліджень як лікарів, так і психологів. Незважаючи на великий досвід проведення стоматологічних втручань та вміння налагоджувати позитивні відносини між пацієнтами і персоналом, все-таки 70-80 % осіб приходить на прийом у стані дентофобії - боязні лікування зубів. Однією із основних причин страху є негативний досвід пацієнта, зумовлений нерідко лікувальними маніпуляціями чи навіяними батьками стереотипами про болючість стоматологічного втручання. Ефективним засобом профілактики дентофобії є освітня робота, яка проводиться дитячими стоматологами у тісній співпраці із педагогами загальноосвітніх шкіл [3].

Стоматологічна просвіта та санітарно-гігієнічне виховання школярів здійснюється у вигляді спеціального заняття (уроку). Дітям розповідають про основні причини виникнення карієсу, захворювань пародонту, методах попередження цих захворювань. У всі просвітницькі програми включають матеріал з виховання здорового способу життя та попередження формування у дітей шкідливих звичок: куріння, вживання алкоголю і наркотиків. Кожне заняття триває протягом 30-45 хв. Всі заняття проводяться з урахуванням психологічних особливостей різних вікових груп. У шкільному віці переважного значення набувають навчальні мотиви. Основні форми роботи з молодшими школярами (1-4 класи): урок, так як на перший план в даному віці виходить навчальний мотив, - мотив отримання знань; проведення змагань, командних ігор, вікторин, конкурсів, що підвищують мотивацію дітей до стоматологічної профілактики та лікування.

Враховуючи наочний характер мислення дітей 6-10 років, інформаційний блок супроводжується демонстрацією плакатів, макетів, презентацій. Для домашнього завдання пропонується намалювати малюнки на тему «Зубна щітка моєї мрії», «Наймодніша посмішка», «Напад шкідливих мікробів на зуби».

Для школярів 5-9 класів зберігається основна схема проведення санітарної освіти, гігієнічного виховання і навчання, однак інструментом роботи стають інтерактивні способи взаємодії - діалоги, конкурси, вікторини. Проведення конкурсів особливо важливо, тому що підлітки орієнтовані сприймати думку своїх однолітків як авторитетну, і елементи конкурсу сприяють кращому сприйняттю інформації. Школярів навчають основним прийомам догляду за порожниною рота (чищення зубів, використання флосс та ін.); дають рекомендації з підбору засобів гігієни, харчування, застосування фторидів, знайомлять з досягненнями сучасної стоматології. Заняття проводяться із застосуванням муляжів, наочних посібників.

У роботі зі школярами 10-11 класів використовують переважно наукові дані, направляють санітарно-гігієнічне виховання не тільки на збереження здоров'я учнів, а й на просвітництво молоді як майбутніх батьків.

Висновки. На жаль, стоматологічна культура, у переважної більшості пацієнтів, знаходиться на низькому рівні. Часто лікарям доводиться нагадувати пацієнтам про елементарні основи правильного догляду за зубами, однак нерідко це викликає негативні емоційні реакції хворих, тому в процесі профілактичних бесід слід не чинити психологічний тиск на пацієнтів, а пояснювати необхідність не лише турботи про стан зубів, а й у контексті здоров'я всього організму в цілому. При цьому за даними наших спостережень, чим гострішою була стоматологічна проблема пацієнта, чим боліснішим втручання, тим ефективніше діють профілактичні бесіди, однак ця дія достатньо короткотривала й згодом хворі повертаються до звичного способу життя. У цьому контексті важливою є співпраця стоматологів із фахівцями різних галузей, особливо із психологами та педагогами.

 

Література:

1. Барер Г.М. Отсроченные визиты в стоматологии и их связь с личностными особенностями пациента / Г.М. Барер, А.С. Молчанов, И.К. Гросицкая // Труды VI съезда Стоматологической Ассоциации России. – М., 2000. – С. 15-16.

2. Лившиц Ю. Н. Факторы риска в развитии стоматологических заболеваний у детей / Ю. Н. Лившиц, И. Н. Чупрунова, Л. М. Лукиных // Актуальные аспекты стоматологии: сб. науч. работ. — Н. Новгород, 1998. — С. 36-39.

3. Авраамова О. Г. Организация стоматологической помощи в образовательных учреждениях / О. Г. Авраамова, С. В. Западаева, С. С. Шевченко // Материалы XX Всерос. науч.-практ. конф. «Стоматология XXI» века. М., 2008. - С. 245 - 247.

References:

1. Barer H. M. Otsrochennыe vyzyty v stomatolohyy y ykh sviaz s lychnostnymy osobennostiamy patsyenta / H. M. Barer, A. S. Molchanov, Y. K. Hrosytskaia // Trudy VI sezda Stomatolohycheskoi Assotsyatsyy Rossyy. – M., 2000. – S. 15-16.

2. Lyvshyts Yu. N. Faktory ryska v razvytyy stomatolohycheskykh zabolevanyi u detei / Yu. N. Lyvshyts, Y. N. Chuprunova, L. M. Lukynykh // Aktualnye aspekty stomatolohyy: sb. nauch. rabot. — N. Novhorod, 1998. — S. 36-39.

3. Avraamova O. H. Orhanyzatsyia stomatolohycheskoi pomoshchy v obrazovatelnykh uchrezhdenyiakh / O. H. Avraamova, S. V. Zapadaeva, S. S. Shevchenko // Materyaly XX Vseros. nauch.-prakt. konf. «Stomatolohyia XXI» veka. M., 2008. - S. 245 - 247.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.