Наушенко А. М., Баштовий Д. І. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

УДК:339.564.2 :635.07

 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Наушенко А. М., Баштовий Д. І.

Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського, Україна, м. Миколаїв

 

В роботі досліджений та проаналізований сучасний стан агропромислового комплексу країни, а також його роль у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Виявлені основні проблеми здійснення експортної діяльності сільськогосподарськими підприємствами та наведені фактори, що впливають на вихід вітчизняних виробників на зовнішні ринки. Висвітлені чинники розвитку економіки в аграрній сфері та розроблені заходи щодо вдосконалення організації експорту аграрних підприємств.

Ключові слова: експортна діяльність, сільськогосподарські підприємства.

 

Наушенко А. М., Баштовой Д. И. Направления совершенствования организации экспортной деятельности сельскохозяйственными предприятиями/ Николаевский национальный университет им. В. А. Сухомлинского, Украина, г. Николаев.

В работе исследовано и проанализировано современное состояние агропромышленного комплекса страны, а также его роль в осуществлении внешнеэкономической деятельности. Выявлены основные проблемы осуществления экспортной деятельности сельскохозяйственными предприятиями и приведены факторы, влияющие на выход отечественных производителей на внешние рынки. Освещены факторы развития экономики в аграрной сфере и даны рекомендации по совершенствованию организации экспорта аграрных предприятий.

Ключевые слова: экспортная деятельность, сельскохозяйственные предприятия.

 

Naushenko A. M., Bashtovoi D. I. Direction of improving the organization of the export of agricultural enterprises/ V. O. Sukhomlynskyi Mykolaiv National University, Ukraine, Nikolaev.

In this research study, we investigated and analyzed the current state of the country's agro-industrial complex and its role in the implementation of foreign economic activity. We identified the main challenges in the implementation of the export of agricultural enterprises and given the factors affecting the output of domestic producers on foreign markets. We also describe the factors of economic development in the agricultural sector and made recommendations to improve the organization of export agricultural enterprises.

Keywords: export activity, agricultural enterprises.

 

Вступ

Розвиток зовнішньої торгівлі, зокрема нарощування експорту країни на світовому ринку є надзвичайно важливим чинником функціонування національної економіки будь-якої країни. У сучасних ринкових умовах важливим завданням кожної країни є збільшення обсягів поставок своєї продукції на світовий ринок. Тому важливим є визначення проблем які стримують розвиток експортної діяльності та визначення напрямів їх вирішення.

Серед факторів, що впливають на розвиток АПК можна виділити наступні: характер виробничих відносин; рівень соціально-економічного розвитку; природні ресурси та структура земельного фонду; технічний рівень і стан основних фондів підприємств АПК; забезпеченість трудовими ресурсами; транспортні та географічні умови. Вирішальне значення мають економічні фактори, від яких залежить раціональне використання природних ресурсів, задоволення споживчого попиту населення, участь у міжнародному поділі праці тощо [1].

Україна має значний потенціал для розвитку експортної діяльності. Незважаючи на це, існує ряд проблем, що гальмує розвиток, серед яких:

-проблема конкурентоздатності продукції АПК на міжнародних ринках;

- значний об’єм виробництва овочів зосереджений у невеликих власних господарствах населення;

- незначна забезпеченість господарств технікою;

- галузь розвивається переважно екстенсивним шляхом – за рахунок значного збільшення площ [2].

Для деяких видів сільськогосподарської продукції таких як овочі, характерною особливістю є їхня недостатньо висока якість і досить обмежений асортимент, крім того йому бракує зручної для споживача розфасовки та упаковки, що безумовно впливає на рівень конкурентоспроможності на міжнародному рівні. Для галузі рослинництва та конкретно овочівництва можна визначити основні причини низького рівня експорту продукції підприємств підкомплексу та фактори, що впливають на розвиток. Авторська інтерпретація наведена на рис. 1. Зазначені фактори є системоутворюючими, взаємозалежними та об’єднані єдиною метою – покращення експортної діяльності підприємств регіону. Реалізація заходів по кожному фактору сприятиме підвищенню конкурентних позицій підприємств, ефективному просуванню продукції цих підприємств на цільовому зовнішньому ринку.

Напрями формування оптимальної структури експорту мають бути спрямовані, в першу чергу, на якнайшвидше нарощування виробництва і експорту тих товарних позицій, що мають найбільшу конкурентоспроможність на світових ринках та можуть в достатній кількості вироблятися в країні, через підвищення вимог до конкуренції на світовому агропродовольчому ринку. А це в свою чергу, посилює увагу до проблеми оцінювання міжнародної конкурентоспроможності аграрних секторів окремих країн.

На сучасному етапі організація експортної діяльності українських підприємств потребує вдосконалення. Цьому, насамперед, повинна сприяти виважена політика у зовнішньоекономічній сфері. На підставі здійснених теоретичних досліджень виділяємо такі напрями вдосконалення організації експорту (рис.2).

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Naushenko_Bashtoviy.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.