Туряниця З. В. СТАН СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ В МАЙБУТНІХ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

УДК 377.1:37.015.3

 

СТАН СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ В МАЙБУТНІХ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Туряниця З. В.

Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, Україна, м. Глухів

 

У ході експериментального дослідження стану сформованості готовності до професійного самовдосконалення в майбутніх майстрів виробничого навчання ПТНЗ аграрного профілю було виокремлено критерії, показники та рівні готовності до означеної якості. За допомогою діагностичної експрес-методики виділено чотири рівні сформованості готовності до професійного самовдосконалення (високий, недостатньо високий, допустимий і низький) за мотиваційно-цільовим, когнітивним і процесуальним критеріями.

Ключові слова: готовність до професійного самовдосконалення, критерії, показники, рівні, діагностична експрес-методика, мотиваційно-цільовий критерій, когнітивний критерій, процесуальний критерій, коефіцієнт готовності.

 

Туряница З. В. Состояние сформированности готовности к профессиональному самоусовершенствованию в будущих мастеров производственного обучения, Профессионально-педагогический колледж Глуховского национального педагогического университета имени Александра Довженка, Украина, г. Глухов

Во время экспериментального исследования состояния готовности к профессиональному самоусовершенствованию в будущих мастеров производственного обучения ПТУЗ аграрного профиля било выделено критерии, показатели и уровни готовности к этому качеству. При помощи диагностической экспресс-методики выделено четыре уровня готовности к профессиональному самоусовершенствованию (высокий, недостаточно высокий, допустимый и низкий) за мотивационно-целевым, когнитивным и процессуальным критериями.

Ключевые слова: готовность к профессиональному самоусовершенствованию, критерии, показатели, уровни, диагностическая экспресс-методика, мотивационно-целевой критерий, когнитивный критерий, процессуальный критерий, коэффициент готовности

 

Turyanytsya Z. V. Professional pedagogical college of Glukhiv National Pedagogical University named after Alexander Dovzhenko, Ukraine, town of Glukhiv

In an experimental study on the formation of readiness for professional self-improvement in the future masters of industrial training in the agricultural profile was separated criterions, indicators and levels of readiness to definite quality. With help of diagnostic methods, was separated four levels of formation of readiness for professional self-improvement (high, high not enough, acceptable and low) for targeted motivational, cognitive and procedural criterions.

Key words: readiness to professional self-improvement, criterions, indicators, levels, rapid diagnostic methods, motivational target criterion, cognitive criterion, procedural criterion, availability factor.

 

Вступ

Вивчення стану готовності до професійного самовдосконалення у майбутніх майстрів виробничого навчання проводилось у чотирьох навчальних закладах з підготовки молодших спеціалістів. Загалом у процес дослідження було залучено 505 респондентів, із них – 396 студентів, 73 викладачі коледжів та технікумів; 22 майстри виробничого навчання ПТНЗ Сумської та Чернігівської областей та інші.

Перш ніж проводити вивчення стану означуваної проблеми необхідно визначитись із критеріальною базою встановлення досліджуваної якості – це рівні, критерії та показники.

У словнику «Професійна освіта» поняття «критерій» тлумачиться як ознака, на підставі якої дається оцінка, що лежить в основі вимірювання кваліфікації [3]. В інших джерелах цю категорію розглядають як «засіб для судження, ознаку на основі якої робиться оцінка, визначення або класифікація чого-небудь»; «мірило судження та оцінки»; «основна ознака, за якою одне рішення обирається із багатьох можливих» [1, с. 8]. Під критерієм ми будемо розуміти деяку найбільш загальну властивість, за якою судять про те чи інше явище, що об'єднує у собі ряд простих показників.

Опрацювавши наукову літературу з проблеми сутності професійного самовдосконалення ми змогли виокремити критерії та відповідно до них показники і рівні професійного самовдосконалення майбутніх майстрів виробничого навчання.

Таблиця 1

Критерії та показники готовності до професійного самовдосконалення в майбутніх майстрів виробничого навчання ПТНЗ аграрного профілю

 

Критерії

Показники

1

Мотиваційно-цільовий

Інтерес до змісту знань та процесу їх отримання.

Усвідомлення цілі навчання.

Відповідальність за якість майбутньої професійної діяльності.

2

Когнітивний

 

Наявність загальноосвітніх знань.

Наявність професійно-педагогічних знань.

Наявність техніко-технологічних знань.

3

Процесуальний

 

Вміння використовувати свої загальноосвітні знання.

Вміння використовувати свої професійно-педагогічні знання та формувати вміння.

Вміння використовувати свої техніко-технологічні знання та формувати вміння.

4

Рефлексивний

 

Самооцінювання своїх загальноосвітніх знань та умінь.

Самооцінювання своїх професійно-педагогічних знань та умінь.

Самооцінювання своїх техніко-технологічних знань та умінь.

 

Зоною прояву мотиваційно-цільового критерію є мотиваційна сфера особистості, а загальним показником його виявлення постає сформованість ієрархічної структури мотивів, їх стійкість та дієвість.

Показником когнітивного критерію виступає стійкість та наполегливість у здобуванні знань. Він характеризує наявність загальноосвітніх, професійно-педагогічних, техніко-технологічних знаннях, що необхідні для майбутньої професійної діяльності.

Показниками виявлення процесуального критерію є уміння з використання наявних знань. Він характеризує дії студента, спрямовані на використання своїх загальноосвітніх, професійно-педагогічних та техніко-технологічних знань та умінь.

Рефлексивний критерій встановлює рівень самооцінки студентом своїх загальноосвітніх професійно-педагогічних, техніко-технологічних знань та умінь.

Теоретико-методологічний аналіз проблеми, визначена структура, розроблені модель, критерії й показники оцінки дають можливість виділити чотири рівні готовності до професійного самовдосконалення майбутніх майстрів виробничого навчання (високий, недостатньо високий, допустимий, низький).

Основне дослідження проводилось на базі професійно-педагогічного коледжу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка спеціальностей: 5.01010401 Професійна освіта (Транспорт), 5.01010401 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства).

Рівні сформованості готовності до професійного самовдосконалення в майбутніх майстрів виробничого навчання за мотиваційно-цільовим, когнітивним, процесуальним компонентами виявляли за допомогою діагностичної експрес-методики (ДЕМ), а стан готовності за рефлексивним компонентом за модифікованою нами методикою дослідження самооцінки С. Будассі.

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Turyanicya.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.