к. е. н, Лялюк А. М. ВПЛИВ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЧИННИКІВ НА КУПІВЕЛЬНУ ПОВЕДІНКУ УКРАЇНСЬКОГО СПОЖИВАЧА

УДК 339.138

 

ВПЛИВ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЧИННИКІВ НА КУПІВЕЛЬНУ ПОВЕДІНКУ УКРАЇНСЬКОГО СПОЖИВАЧА

к. е. н, Лялюк А. М.

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна Луцьк

 

На основі дослідження особливості менталітету українців визначено специфіку споживацької поведінки українського народу. Встановлено, що українці ототожнють себе з іншими із свого класу і як правило, підпорядковуються стандартам свого класу а також стремління людей зазвичай визначають потреби соціального класу, більше ніж власні.

Ключові слова: культура, менталітет, суспільний клас, купівельна поведінка, український споживач.

 

Лялюк А. Н. Флияние социокультурных факторов на покупательское поведение украинского потребителя. Восточноевропейский університет имени Леси Украинки, Украина, г.Луцк

На основе исследования особенности менталитета украинцев определена спецыфика потребительского поведения украинского народа. Установлено, что украинцы отождествляют себя с другими из своего класса и, как правило, подчиняются стандартам своего класса а также стремления людей обычно определяют потребности социального класса, более чем собственные.

Ключевые слова: культура, менталитет, общественный класс, покупательское поведение, украинский потребитель.

 

Lyalyuk A. M. Fliyanie sociocultural factors on the buying behavior of Ukrainian consumers. Lesia Ukrainka East European National University. Ukrain, Lutsk.

Based on the research features specific features of Ukrainian mentality consumer behavior Ukrainian people. Established that Ukrainian Identify yourself with others of their class and are generally supervised by the standards of his class and tremlinnya people usually identify needs social class, more than their own.

Keywords: culture, mentality, social class, purchasing behavior, Ukrainian consumers.

 

Введення На сучасному етапі розвитку маркетингу вивчення поведінки споживачів є порівняно новим напрямом, який широко охоплює знання, здобуті в таких галузях, як психологія, соціологія, менеджмент, економіка. Аналіз зовнішніх і внутрішніх чинників впливу на поведінку споживачів, розуміння механізму формування поведінкової реакції споживачів дозволяють здійснювати її моделювання, використовувати для впливу раціональні маркетингові інструменти.

Проблеми поведінки покупців досліджені у ряді праць зарубіжних і вітчизняних науковців: Котлера Ф., Ламбена Ж., Святненко О. та ін.[1,2,3,5]. У своїх роботах дослідники розкривають механізми прийняття рішень споживачами, визначають фактори, що впливають на їх уподобання та поведінку на ринку в цілому, досліджують систему методів вивчення існуючих і прогнозування майбутніх потреб. Але майже немає авторів, які б комплексно розглядали питання особливостей поведінки українських споживачів на зазначених ринках, досліджували чинники трансформації їх споживчої поведінки

Досліджуючи поведінку споживачів, удаються до кількох теоретичних підходів. Найвідоміші з них такі:

1) економічна теорія, що розглядає рішення покупців як наслідок раціональних, тобто логічних послідовних підрахунків. Проте за певними оцінками лише 25 % купівель здійснюється в такий спосіб;

2) мотиваційна теорія, яка стверджує, що справжні причини купівлі товарів не завжди мають свідомий характер. Мотивація, що лежить в основі поведінки людей, є наслідком постійного взаємовпливу комплексу свідомих і несвідомих, чуттєвих, інтелектуальних, а також культурних і фізіологічних потреб

Ламбен Ж. стверджує, що економічна теорія не є розробленою настільки, щоб з її допомогою можна було б спростувати подібні звинувачення. Економісти виходять із пропозиції про те, що споживачів влаштовує їх вибір. А істинну природу такого явища як споживання вони не пояснюють. Однак для стратегічного маркетингу принципово важливим є питання про те, яку роль у створенні потреб відіграє суспільство взагалі і маркетинг зокрема. Ухилитися від цього питання неможливо, так як воно діаметрально протилежне класичному аналізу суверенітету споживача, тобто наріжного каменю ринкової економіки [1, с.121] .

Процес прийняття рішень споживачем про купівлю здійснюється внаслідок впливу різних груп чинників, серед яких вагоме місце посідають соціокультурні чинники : культура й субкультура, суспільний клас

Культура є найбільш сильним фактором соціального впливу на судження і поведінку споживачів. Беручи до уваги історичні, географічні, культурно-морфологічні особливості менталітету українців, можна знайти «генетичне пояснення» специфіки споживацької поведінки народу, який мешкає в сучасній Україні. За своїм менталітетом західні області, тяжіють до центральноєвропейської структури цінностей (орієнтація основної маси населення на малий та середній бізнес, ідеал побутового комфорту та ін.). Водночас населення східних, південних, та значною мірою центральних областей України органічно поєднане з постросійсько-пострадянською культурно-ціннісною спадщиною, результатом чого є недовіра до приватної власності, необлаштованість побуту, орієнтованість здебільшого на стандарти споживання 60—80-х років [2].

У процесі розселення по тій території, що вони зараз займають, українці взаємодіяли з іншими народами й багато чого запозичили із традицій кухні німецької, грецької, угорської, турецької й ін. Серед слов’янських кухонь українська по праву має статус найбільш різноманітної й багатої, вона давно одержала поширення за межами України. Найбільш відмітною рисою української національної кухні є комбінована теплова обробка очів або м’яса на олії або маслі, «смаження» по-українському, і тільки після цього – тушіння, варення або запікання, тобто в культурі українці вкорінені часовитратні способи приготування їжі. Віддання переваги смаженню над варінням і тушенням може виступати індикатором ставлення членів суспільства до власного тілесного здоров’я. Якщо в культурі суспільства вкорінюються способи готування їжі, які припускають відволікання від процесу при збереженні екологічності харчового продукту, то, при небезпечніших способах приготування їжі суб’єкт готування має не випускати її з поля зору. Якщо домінантним суб’єктом готування їжі є жінка, то ставлення до жіноцтва в аспекті врахування зазначених особливостей готування їжі є радше негативним, ніж позитивним [4].

Географічні й кліматичні умови перебування українського народу були настільки різноманітні, що дозволяли харчуватися як продуктами рослинництва, так і тваринництва. Улюбленим і найбільш уживаним продуктом в українській кухні є свиняче сало в усіх видах. Популяризованість сала серед широких верств українського населення багато говорить не лише про ментальні особливості, але і про соцієтально-системні характеристики українства як спільноти [5].

Слід взауважити, що в українців немає стійкої культури споживання, як і культури захисту своїх споживчих прав. Наша культура передбачає лише нарікання, а не захист власних інтересів. Українець не вміє захищати свої права, зокрема, споживчі. Проблеми українського споживача у стереотипах, яких йому важко позбутися. Перший стереотип - людей, які мають претензії до продавця, інші сприймають за панікерів. Другий стереотип - скарги не дадуть ніякої користі. «Споживчі новини» провели опитування серед відвідувачів сайту. На запитання «Чи знаєте ви, куди звертатись у випадку порушень ваших прав як споживача?» 39 % відповіли: ніколи не звертався, бо більше мороки, 28 % споживачів не знає, куди звертатися, 23% - знає, 8 % скаржилось, але відповіді не отримали[6].

Сильний вплив на поведінку споживачів здійснює соціальний стан. Для визначення соціального стану з точки зору належності до певного класу використовуються різні підходи. Якщо застосувати класифікацію Ф. Котлера (за основу вибраний рівень доходів) до українського суспільства, то очевидно, що в нашій країні відсутній вищий клас, до якого відноситься еліта суспільства, що живе на успадковані кошти і представляє відомі династичні прізвища. До нижчого вищого класу в Україні відносяться люди, що недавно стали багатими. До цієї категорії входять люди, що купують товари, які підкреслюють їх новий соціальний статус: дорогі будинки, яхти, членство в елітних клубах, престижні марки автомобілів і т. і, ведуть активне суспільне життя.

До середнього вищого класу звичайно відносять людей, які є вихідцями із звичайних сімей і не володіють особливим багатством (топ-менеджери компаній, незалежні бізнесмени, високооплачувані професіонали, що купують освітні послуги для себе і дітей, хороші будинки, одяг, меблі, побутову техніку).

Основні підходи, якими слід керуватися при вивченні поведінки покупців залежно від соціальної ознаки, такі. Насамперед має значення, у чиїй власності перебуває підприємство, на якому людина працює досить тривалий період. Важливо врахувати реальне ставлення працівників до засобів виробництва і результатів своєї праці, що взаємовідносин трудових колективів з власником засобів виробництва. Наступний момент - характер і зміст праці, тобто чи є працівник робітником, спеціалістом, управлінцем. Всі ці фактори впливають на поведінку покупців на ринку.

В Україні, як і у всьому світі, постійно зростає майновий розрив між багатими та бідними. Продовжує існувати велика диференціація в оплаті праці в різних галузях економіки. Україна залишається далеко позаду більшості європейських країн за рівнем оплати праці. Український робітник отримує середню погодинну зарплату в розмірі 2-2,5 долара, робочі ФРН - 40 євро, у країнах Скандинавії - 80 євро. За даними ООН середня платня робітника у світі становить 1480 доларів на місяць. Найбільше робітникам платять у Люксембурзі 4089 доларів на місяць, у Норвегії – 3678. Україна посіла 56 місце з показником 686 доларів, розмістившись між Колумбією та Китаєм [7].

Чільне місце в доходах домогосподарств посідає заробітна плата (її частка в структурі доходів домогосподарств у 2010 році склала 41,7 %). Другим за значенням джерелом доходів домогосподарств є соціальні трансферти (пенсії за віком, інвалідністю, втратою годувальника). Питома вага соціальних трансфертів у сукупних доходах домогосподарств у 2010 році становила 38,5% [3]. Наступним видом доходу у структурі домогосподарств є підприємницький дохід, який можна оцінювати як позитивну складову, тому що малі й середні підприємці – це представники середнього класу – найвагомішої верстви для гармонічного розвитку суспільства. Його частка у доходах населення України у 2010 році була незначною та становила 8,2 %. Кількість відносно забезпечених громадян приблизно ідентична у всіх регіонах країни і коливається в межах 9-11%. Отже, частка «активних» споживачів в Україні вкрай невелика (близько 10 %) і достатньо рівномірно розподілена по регіонах. Люди з прибутком менше 100 доларів значну частину коштів витрачають на харчування і одяг.

Прибуток безпосередньо впливає на вибір магазинів, торгових центрів, ринків, а це сприяє розвитку дистриб'юторських мереж різноманітних товарів в Україні. При цьому покупці з доходом нижчим за середній віддають перевагу ринкам (близько 40% витрат): п'ята частина від усіх покупок здійснюється на продовольчих ринках і трошки менша частка (18%) - на непродовольчих. Споживачі із середнім доходом є головним контингентом серед відвідувачів супермаркетів [8].

Висновки. Існуюча в даний період часу кризова ситуація обумовила ще більш неадекватну поведінку українських споживачів, що відносили себе до середнього класу. Підсвідомо люди продовжують, як і раніше, використовувати певні звичні стандарти споживання, особливо порівнюючи себе із ще менше забезпеченими, що приводить до завищеним вимогам до якості товарів та послуг відносно власної платоспроможності. Ми живемо у суспільстві, яке розділено на класи, котрі визначаються такими критеріями як богатство, дохід, рід занять, освіта, успішність і старшинство. Ми відчуваєм, якому зразку відповідаємо. Ми ототожнюємо себе з іншими із нашого класу і як правило, підчиняємося стандартам свого класу. Підприємці усвідомлюють, що стремління людей зазвичай визначають потреби соціального класу, більше ніж власні. Наприклад, у професійного службовця і заводського робітника може бути однаковий дохід, але це не означає, що їх зацікавленість у товарах буде співпадати.

 

Література:

1. Ламбен Ж. Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / Ж.Ж. Ламбен [пер.с англ. ]. - СПб. : Питер, 2005, 800с.

2. Залежність ділової культури від менталітету народу / [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-text-7194.html

3. Смітюх Г. Є. Український менталітет/ Г.Є. Смітюх, В.В Стрілецький [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: // www. myslenedrevo. com. Ua / uk /Publ/ SacralUkraine/ Mentality.html

4. Гайванович Н. В. Ідентифікація базових чинників поведінки євроспоживача / Н. В. Гайванович // Вісник Хмельницького національного університету. - 2009. № 5. T.3 [Електронний ресурс].- Режим доступу: http: // journals. khnu.km. ua/vestnik /pdf /ekon/ 2009_5_3/042-046.pdf

5.Святненко І. О. Соціокультурні аспекти структурування харчової поведінки в українській кухні: теоретико-соціологічний аспект / І.О. Святненко //

Соціологія. - № 9 (101).- вересень 2013.

6. Знайомтеся — український споживач! / [Електронний ресурс]. -Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/ekonomika/znayomtesya-ukrayinskiy-spozhivach

7.Найнижча зарплата у Європі / [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://rakurs.rovno.ua/17161

8.Український споживач товарів та послуг. Чим ми відрізняємося від споживачів інших країн / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://poglyad.com/blog-4/post-3

 

References:

1. Lamben Zh. Zh. Menedzhment, oryentyrovannyy na rynok / Zh.Zh. Lamben [per.s anhl. ]. - SPb. : Pyter, 2005, 800s.

2. Zalezhnist' dilovoyi kul'tury vid mentalitetu narodu / [Elektronnyy resurs]. Rezhymdostupu: http://www.info-library.com.ua/books-text-7194.html

3. Smityukh H. Ye., Strilets'kyy V. V. Ukrayins'kyy mentalitet / [Elektronnyy resurs].-Rezhymdostupu:http://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Publ/SacralUkraine/Mentality.

4. Hayvanovych N. V. Identyfikatsiya bazovykh chynnykiv povedinky yevrospozhyvacha / N. V. Hayvanovych // Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. - 2009. T.3 [Elektronnyy resurs].- Rezhym dostupu: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2009_5_3/042-046.pdf

5. Svyatnenko І. O. Sotsiokul'turni aspekty strukturuvannya kharchovoyi povedinky v ukrayins'kiy kukhni: teoretyko-sotsiolohichnyy aspekt / І.O. Svyatnenko // Sotsiolohiya. - № 9 (101).- veresen' 2013.

6. Znayomtesya — ukrayins'kyy spozhyvach! / [Elektronnyy resurs]. -Rezhym dostupu: http://www.day.kiev.ua/uk/article/ekonomika/znayomtesya-ukrayinskiy-spozhivach

7. Naynyzhcha zarplata u Yevropi / [Elektronnyy resurs].- Rezhym dostupu: http://rakurs.rovno.ua/17161

8. Ukrayins'kyy spozhyvach tovariv ta posluh. Chym my vidriznyayemosya vid spozhyvachiv inshykh krayin / [Elektronnyy resurs]. - Rezhym dostupu: http://poglyad.com/blog-4/post-3

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.