Крупченко Т. М. ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ОБ’ЄМІВ ПРОДАЖІВ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ КОМПАНІЇ

УДК 519.863

 

ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ОБ’ЄМІВ ПРОДАЖІВ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ КОМПАНІЇ

Крупченко Т. М.

НТУУ «Київський політехнічний інститут», Україна, Київ

 

Прогнозування об’ємів продажів транснаціональної компанії на основі математичної моделі. Визначено етапи прогнозування та мета. Детально описано схему вибору методу прогнозування. Наведено основні вимоги правильно підготовленого прогнозу. Розкривається модель Хольта-Уінтерса.

Ключові слова. Математична модель, прогнозування, об'єм продаж, транснаціональна компанія, кон’юнктура ринку, статистичні методи, часові ряди, інтерполяція.

 

Крупченко Т. Н. Построение математической модели для прогнозирования объемов продаж транснациональной компании / НТУУ КПИ, Украина, Киев

Прогнозирование объемов продаж транснациональной компании на основе математической модели. Определены этапы прогнозирования и цель. Подробно описана схема выбора метода прогнозирования. Приведены основные требования правильно подготовленного прогноза. Раскрывается модель Хольта-Уинтерса.

Ключевые слова. Математическая модель, прогнозирование, объем продаж, транснациональная компания, конъюнктура рынка, статистические методы, временные ряды, интерполяция.

 

Krupchenko T. M. Construct a mathematical model for predicting sales of transnational companies / NTUU KPI, Ukraine, Kyiv

Forecasting sales multinational company based on a mathematical model. The stages of forecasting and purpose. Described in detail the framework for selecting the prediction method. The basic requirements properly prepared the forecast. Disclosed Holt-Winters model.

Keywords. Mathematical model, forecasting, sales, multinational, market conditions, statistical methods, time series, interpolation.

 

Вступ

На сьогоднішній день наука досить далеко просунулася в розробці технологій прогнозування. Фахівцям добре відомі методи нейромережевого прогнозування, нечіткої логіки і т.п. Розроблені відповідні програмні пакети, але на практиці вони, на жаль, не завжди доступні пересічному користувачеві, а, в той же час, багато з цих проблем можна досить успішно вирішувати, використовуючи методи дослідження операцій, зокрема імітаційне моделювання, теорію ігор, регресійний і трендовий аналіз. За для реалізації основних методів необхідне складання математичних моделей прогнозування. Виходячи з того, що даний напрямок не досліджений повною мірою у сучасній науковій літератури тема даного дослідження є актуальною.

Різні теоретичні та практичні питання при прогнозуванні об'ємів продажів транснаціональних підприємств з урахуванням факторів сезонності в різний час знаходили відображення у працях відомих українських і зарубіжних вчених. Питання розвитку математичних методів прогнозування діяльності транснаціональних підприємств розглянуті в працях Е.Е. Тихонова [1], Д.Е.Ханка, Д.У. Уічерна, А.Дж. Райтсу [2], К. Холдена, Д. Піла, Дж. Томпсона [3] і багатьох ін. Вивченню і пошуку рішень проблем обліку сезонності при прогнозуванні діяльності підприємств в сучасних умовах з використанням математичного апарату присвячені роботи провідних вітчизняних економістів, таких як Є.М. Четиркін [4], І.K. Шпанський [5], А.П. Градов [6] та ін. Помітний внесок у розвиток економічної науки в сфері послуг на сучасному етапі вносять М.С. Крас [7], С.І. Косенков [8] та ін.

В їх наукових роботах знайшли відображення багато актуальних питань поліпшення організації, управління і розвитку різних секторів послуг. Однак послуги прогнозування об'ємів продажів перерахованими авторами окремо й глибоко не досліджувалася.

Тим часом аналіз даних наукових шкіл дозволив зробити висновок про те, що питання прогнозування об'ємів продажів і вироблення заходів з подолання сезонних спадів і підйомів відображені фрагментарно і недостатньо повно. Наукові розробки з означеної вище проблеми мають описовий характер теоретичних аспектів і не стосуються практичних рекомендацій і пропозицій, що зумовило необхідність проведення більш глибоких досліджень проблем урахування сезонних коливань при прогнозуванні обсягів продажів.

Найпершим етапом прогнозування є визначення його мети: навіщо робиться прогноз, який рівень точності потрібен при його здійсненні, тощо.

Метою прогнозування об’ємів продажів транснаціональної компанії є визначення кількості певного товару або послуги, яку може випускати (або надавати) компанія у короткостроковій перспективі.

Схема вибору методу прогнозування:

1. Вибір горизонту прогнозування

Горизонт прогнозування – це часовий інтервал, на котрий здійснюється розвідка майбутнього. Вибір певного горизонту прогнозування визначається характером і метою прогнозів.

Обираємо горизонт: короткострокове прогнозування (1 рік).

2. Після того, як період прогнозування вибрано, настає етап визначення параметрів прогнозування. На цьому етапі встановлюються оцінюваний сегмент ринку і показники оцінки. Для короткострокових прогнозів як основні показники використовуються рівні та динаміка кон’юнктури ринку.

Обираємо один параметр прогнозування – об’єм продажів певного продукту (чи послуги).

3. Не менш важливим моментом прогнозування є вибір його методів.

Після цього проводяться розрахунки прогнозних параметрів та інтерпретація і оцінка отриманих прогнозів.

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Krupchenko.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.