Дубицька О. Б. ВІДТВОРЕННЯ РОЗМОВНО-ПРОСТОРІЧНОЇ І ЕКСПРЕСИВНОЇ ЛЕКСИКИ ТА ГРАМАТИЧНИХ СТРУКТУР РОЗМОВНОЇ МОВИ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ ОПОВІДАННЯ РЕЯ БРЕДБЕРІ “БУЛИ ВОНИ СМАГЛЯВІ Й ЗОЛОТООКІ”

УДК 811.111’373 : 811.161.2’25 : 821.111.09-32

 

ВІДТВОРЕННЯ РОЗМОВНО-ПРОСТОРІЧНОЇ І ЕКСПРЕСИВНОЇ ЛЕКСИКИ ТА ГРАМАТИЧНИХ СТРУКТУР РОЗМОВНОЇ МОВИ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ ОПОВІДАННЯ РЕЯ БРЕДБЕРІ “БУЛИ ВОНИ СМАГЛЯВІ Й ЗОЛОТООКІ”

Дубицька О. Б.

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, Україна, м. Дрогобич

 

У статті розглянуто лексичні та граматичні особливості оповідання “Були вони смагляві й золотоокі” Рея Бредбері. Проведено зіставний аналіз оригіналу та його перекладу українською мовою, виконаного Євгеном Крижевичем. Особливу увагу зосереджено на відтворенні у ньому розмовно-просторічної та експресивної лексики та граматичних структур розмовної мови оригіналу. У статті вказано на деякі неточності, допущені перекладачем.

Ключові слова: переклад, відтворення, розмовно-просторічна лексика, експресивна лексика, граматична структура.

 

Дубицкая О. Б. Воспроизведение разговорно-просторечной и экспрессивной лексики и грамматических структур разговорного языка в украинском переводе рассказа Рея Брэдбери "Были они смуглые и золотоглазые" / Дрогобычский государственный педагогический университет им. И. Франко, Украина, г. Дрогобыч

Рассмотрены лексические и грамматические особенности рассказа "Были они смуглые и золотоглазые" Рэя Брэдбери. Проведен сопоставительный анализ оригинала и его перевода на украинский язык, выполненного Евгением Крижевичем. Особое внимание сосредоточено на воспроизведении в нем разговорно-просторечной и экспрессивной лексики, а также грамматических структур разговорной речи оригинала. В статье указано на некоторые неточности, допущенные переводчиком.

Ключевые слова: перевод, воспроизведение, разговорно-просторечная лексика, экспрессивная лексика, грамматическая структура.

 

Dubytska O. B. Rendering the colloquial and emotionally coloured vocabulary and grammatical structures of colloquial speech of the story "Dark They Were, and Golden-Eyed” by Ray Bradbury in the Ukrainian translation / Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Ukraine, Drohobych

The article deals with the lexical and grammatical peculiarities of colloquial speech in the story “Dark They Were, and Golden-Eyed” written by Ray Bradbury, a well-known American science fiction writer. A comparative analysis of the original and its Ukrainian translation made by Yevhen Kryzhevych is presented in the article. Special attention is given to the rendering of the colloquial and emotionally coloured words of the original, as well as to the weak points of the mentioned above translation.

Key words: translation, rendering, colloquial speech, emotionally coloured words, grammatical structure.

 

Вступ

Рей Бредбері Дуглас – один з найбільш відомих сьогодні у світі американських письменників, автор близько 800 літературних творів мало не всіх відомих жанрів: оповідань, романів, віршів, есе, п’єс для театру і радіо, кіно- й телесценаріїв, лібрето опер і мюзиклів. У творчості Р. Бредбері органічно поєднуються фантастика і реалізм, казка й достеменний факт, ностальгія за минулими літами й допитливий погляд у майбутнє, і це надає кожному твору письменника своєрідного, неповторного звучання. Недарма критики і на Батьківщині Р. Бредбері, й поза нею з рідкісною одностайністю вважають його унікальним явищем в американській літературі.

Творчість видатного американського фантаста користується великою популярністю на пост-радянському просторі. Велику кількість творів письменника було перекладено українською та російською мовами, їх переклади друкувалися на сторінках літературних часописів, видавалися і неодноразово перевидавалися окремими збірками. Н. Пальцев, В. Скороденко, В. Скурлатов, Ю. Смеляков та інші літератори і лінгвісти досліджували різні аспекти творчості Р. Бредбері.

Твори Р. Бредбері перекладали українські літератори О. Терех, Є. Крижевич, В. Митрофанов, Я. Веприняк, В. Попов, О. Клименко, А. Євса. Серед російських перекладачів оповідань та повістей Р. Бредбері варто зазначити Л. Жданова, Н. Галь, А. Чеха, Ю. Мачкасова, С. Ірбісова, Б. Єрхова, А. Лєбєдєву, А. Чайковского, Є. Петрову, О. Акимову, С. Анісімова. Як українські, так і російські переклади досі користуються великою популярністю серед читачів у нашій країні. Більше того, твори Р. Бредбері в українському перекладі включено до програми зарубіжної літератури української загальноосвітньої школи.

Оповідання Рея Бредбері “Були вони смагляві й золотоокі”, написане у 1949 році, увійшло до збірників “A Medicine for Melancholy”, який був вперше опублікований у 1959 році, “S is for Space” (1962), “The Stories of Ray Bradbury” (1980), “Bradbury Stories: 100 of His Most Celebrated Tales” (2003), антологію “Masterpieces: The Best Science Fiction of the Century” (2001) під редакцією Орсона Скотта Карда.

У цьому творі автор описує сім’ю, яка прибула на Марс із далекої Землі. Спочатку поселенці нової планети сумують за Землею, намагаються не забувати, звідки вони родом – живуть у точній копії їх будинку, в якому вони жили на своїй рідній планеті, вирощують земні рослини, дають земні назви горам, рікам, містам. Проте незабаром відбуваються поступові зміни як у поведінці, так і у зовнішності героїв. Вони все більше адаптуються до нових умов життя, з часом повністю асимілюються з марсіанами, і забувають свою мову, звичаї та бажання повернутися на Землю.

Проблеми, підняті в оповіданні Рея Бредбері “Були вони смагляві й золотоокі”, актуальні для українців тепер, у період, який є надзвичайно складним для України, і водночас характеризується небувалим патріотичним піднесенням серед громадян нашої держави. Актуальність дослідження полягає у тому, що вкрай необхідними стають художні твори, що засуджують тих людей, які, адаптувавшись до нового середовища, забувають про свою Батьківщину, зраджують свої національні цінності, твори, що закликають наших співвітчизників, які виїхали на постійне проживання за кордон, поважати мову, закони та звичаї країн, де зараз живуть, але не цуратися своєї Батьківщини, її історії, розмовляти рідною мовою та навчати своїх дітей шанувати її, берегти українські традиції, підтримувати Україну словом і ділом. Саме до таких творів належить оповідання Р. Бредбері “Були вони смагляві й золотоокі”, що зумовлює необхідність популяризувати його український переклад, проаналізувати його відповідність оригіналу, оцінити художню майстерність його виконання, і порекомендувати його сучасному українському читачеві.

У даній статті зробимо спробу проаналізувати відтворення українським перекладачем Євгеном Крижевичем розмовно-просторічної та експресивної лексики і граматичних структур розмовної мови оповідання Р. Бредбері “Були вони смагляві й золотоокі”.

Мета статті – по-перше, виявити розмовно-просторічну та експресивну лексику, а також граматичні структури розмовної англійської мови в оповіданні Р. Бредбері “Були вони смагляві й золотоокі”, по-друге, дослідити способи їх відтворення українською мовою у перекладі Є. Крижевича.

Об’єкт дослідження – оповідання Рея Бредбері “Були вони смагляві й золотоокі” та його переклад українською мовою, виконаний Євгеном Крижевичем. Предмет дослідження – відтворення розмовно-просторічної та експресивної лексики, а також розмовних граматичних структур оповідання Р. Бредбері “Були вони смагляві й золотоокі” в українському перекладі Є. Крижевича.

Оповідання “Були вони смагляві й золотоокі” написане притаманним усім творам Р. Бредбері стилем, який характеризується багатством лексики, а саме вживанням емоційно забарвлених, розмовних та звукоімітуючих слів, синонімів, фразеологізмів, лексичних і синтаксичних стилістичних засобів.

Оскільки персонажі твору – прості люди, письменник вживає розмовну та експресивну лексику в їх діалогах, в описі їх зовнішності та поведінки. У своєму перекладі Є. Крижевич спробував відтворити яскраву мову оригіналу. Співставляючи український переклад оповідання “Були вони смагляві й золотоокі” з оригіналом, бачимо, що перекладачеві у більшості випадків вдалося адекватно відтворити розмовно-просторічну лексику оригіналу з допомогою аналогів. Розглянемо кілька вартих уваги прикладів з вище названого твору Р. Бредбері та їх відповідники у перекладі: have been prowling – нишпорив; come look – ходи-но сюди, one day – рано чи пізно; Pretty bold – Ну й нахаба, Chin up, Harry – Вище голову, Гаррі; hello – здоров був; look – слухайте; Why? – А що?; We’ve got to get away! – Ми мусимо звідси вибратися!; I’ve used up all the food – запаси вийшли; Just for an hour – Ну хоч на годинку; There’s work to be done on the rocket – Багато роботи, треба закінчувати ракету; chances are – певне; drive down the dusty street – вулицею їхали, здіймаючи куряву; Gosh! – Ти ба!; Hi – Гей; Hey! – Гей!; They didn’t know any better – Інакших не вміють; The work, all the work – Роботи – хоч відбавляй; Dark, eh? – Смагляві, кажете?; kind of yellow-coloured – якісь жовті. Як бачимо з наведених вище прикладів, українському перекладачу вдалося зберегти розмовне звучання та експресивність відповідних словосполучень та речень оригіналу.

Водночас треба зазначити, що Є. Крижевич переклав кілька розмовних слів та виразів невиправдано літературно-нейтральною лексикою, наприклад: will fix – знищить; It takes that long to build one (rocket) – Побудувати ракету – справа складна і довга; Well, move! – Схаменіться!; a right pretty rocket – цілком пристойну ракету; gave him a hand – допомагали; get it started – почати; they hadn’t the foggiest notion – вони уявлення не мають; did this town in – спустошила це поселення.

У діалогах персонажів проаналізованого оповідання Рей Бредбері також широко вживає характерні для розмовної мови скорочені форми допоміжних дієслів, наприклад: We’re helpless, They’re different, They’ve changed, They’re not, They’re wrong, Aren’t you frightened? Aren’t you afraid? What’s happening?, Utha’s, відхилення від фонетичних норм, наприклад: Sometimes nights I think I hear ‘em (them), еліптичні речення.

З перерахованих особливих ознак англійської розмовної мови в українському перекладі найбільш адекватно відтворено неповні речення, наприклад: Going where? – Куди це?; You heard? – Чули?; Big, lazy furniture – великі, зручні…; Tall, healthy – Високі на зріст, міцні; Look all right to me – Як на мене, звичайний собі квіт; Change it? – Змінити ім’я?; At least to Mars – Принаймні для Марса; Always, I guess – Певне, завжди були такі; Up to the villa – Переселяються в особняки; Food that came from earth – Те, що ми привезли з землі; Nothing from our garden – А з нашого городу – нічого; And taller! – І вищаєш!; Memories, I mean – Тобто спогади.

Ряд еліптичних речень з оригіналу перекладач передає означено-особовими та безособовими українськими відповідниками, наприклад: Very friendly – Зустріли нас вельми гостинно; First your coat off, now your tie – Спочатку скинув піджак, а тепер і краватку (означено-особові); Got to work – Треба працювати; Build a rocket, that’s what! – Треба будувати ракету, ось що!; Calls for a little imagination – Треба трохи уяви; Strange – Дивно; Plenty of time – Часу буде скільки завгодно (безособові). У той же час Є. Крижевич переклав декілька еліптичних речень повними, хоча при цьому зберіг їх емоційне забарвлення, наприклад: No more rockets to Mars, ever! – На Марс більше ніколи не прилетять ракети, ніколи!; Alone – Ми залишилися напризволяще; The fog at night – Роз’їв нічний туман; Just my skeleton left – Залишиться тільки кістяк; Something in the air – Щось таке в ньому (повітрі) є.

Через неможливість рівноцінно відтворити українською мовою скорочені форми допоміжних дієслів та деякі відхилення від фонетичних і граматичних норм англійської мови український переклад зазнав закономірних втрат. Очевидно, тому перекладач вдається до використання розмовно-просторічної лексики при перекладі нейтральної з метою компенсації перекладацьких втрат. Наприклад, looked at – втупився; appeared – визирнула; different – якісь не такі; turned them – крутив туди-сюди; this stuff – гидота; came running – галасуючи; Pass the jam – Подай-но; You’re weak – Ти он як змарнів; looked at – оглянув зі всіх боків; No special reason – Так, нічого; splash – чалапати; began – заходився; Why do you ask, Harry? – Та що тобі до моїх очей?; No special reason – Так, нічого; sometimes – таке буває; Nevermind – Так просто; Where did they go? – Куди вони ділися?; or – чи то пак.

Вдало, зі збереженням стилю оригіналу відтворені в українському перекладі Є. Крижевича оповідання “Були вони смагляві й золотоокі” наступні емоційно забарвлені слова: sobbed – схлипувала; wept – заридала; wildly – зачудовано; helpless – безпорадні; He was afraid – Його опанував страх; ugly – бридкі; his heart pounding – серце шалено калатало; you fools – дурні несосвітенні; idiots – йолопи; bewildered – здивовано. З метою компенсації перекладацьких втрат Є. Крижевич вживає емоційно забарвлені слова, перекладаючи наведені нижче речення з нейтральною лексикою: We’re clean, decent people – Ми люди порядні, не свині; I can’t tell how – Ніяк не втямлю, в чому річ; Only a thousand of us here – Нас тут усього-на-всього якась тисяча; Bittering wanted to cry – Біттерінг мало не плакав; alone – сам-один; Work! – Пхе, робота!; carried packages – тягали клунки; played songs – награвали пісеньки. Нейтральне розповідне речення з оригіналу In five years maybe перекладено емоційно забарвленими запитальними реченнями Коли? Через п’ять років?

Є. Крижевич доречно використовує українські фразеологізми та сталі вирази у перекладі нейтральних та формальних лексичних одиниць, і завдяки їм текст звучить природно та милозвучно: conversing with great leisure and ease – повільно, ліниво точилася розмова, emerged from his lips – зірвалося з вуст; Alone! – Ми залишилися напризволяще!; Chin up! – Вище голову!; glanced away – відвів очі.

При зіставленні оригіналу оповідання “Були вони смагляві й золотоокі” та його перекладу, зробленого Є. Крижевичем, помічаємо ряд неточностей. Речення You see Martian paintings and you wonder what the painter was like взагалі випущене у перекладі. У той же час у перекладі бачимо речення Начувайся! та слово заточившись, відповідників яких в оригіналі нема. Перекладач допускає тавтологію, переклавши слово trouble двома близькими синонімами одночасно: To go back to all that trouble? – Повернутися на Землю, до колишніх турбот і клопотів? Вираз took a breath, який буквально означає “вдихнув”, Є. Крижевич переклав неточно: зітхнув, вираз with dismay (перелякано, з тривогою) – розпачливо, Polishing the apple (зробити приємне комусь, щоб отримати вигоду для себе) – Непогано придумано, га?; вигук радості, тріумфу Yaaa! – вигуком Е-ге-ге-ге-й!, недоречним у цій ситуації.

Висновки

На основі вище викладених спостережень можемо зробити висновок, що, незважаючи на деякі неточності, у проаналізованому українському перекладі оповідання Р. Бредбері “Були вони смагляві й золотоокі” в основному вдало, адекватно передано розмовно-просторічну лексику та граматичні структури розмовної мови оригіналу і збережено його експресивність.

 

Література:

1. Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. У 2 т. Т.1: А-Л / За ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 824 с.

2. Коптилов В. В. Живое слово перевода // Радуга. – 1982. – №11. – С. 150-155.

3. Станевич Б. Некоторые вопросы перевода прозы. // Мастерство перевода. 1959 – М., 1959. – С.46-70.

4. Словник української мови: В 11 т. – К., 1970-1980. – Т. 1-11.

5. Шор В.Е. Субъективное и объективное в художественном переводе. – Теорія і практика перекладу. Вип. 16. – К., Головне Видавництво Видавничого Об’єднання “Вища школа“, 1989. – С. 37-52.

6. Bradbury Ray. Fahrenheit 451. Short Stories. – M.: Raduga Publ., 1983. – 382c. – P. 309-314.

7. Рей Бредбері. Були вони смагляві й золотоокі. – Укрліт. Українська бібліотека. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ukrlit.kiev.ua/zarubijna_literatura/rey_bredberi

8. Рэй Брэдбери – руский сайт. Все книги Брэдбери. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://raybradbury.ru/library/story/49/11/0/

 

References:

1. Zarubizhni pys'mennyky. Entsyklopedychnyy dovidnyk. U 2 t. T.1: A-L / Za red. N. Mykhal's'koyi ta B. Shchavurs'koho. – Ternopil': Navchal'na knyha – Bohdan, 2005. – 824 s.

2. Koptylov V. V. Zhyvoye slovo perevoda // Raduha. – 1982. – #11. – S. 150-155.

3. Stanevych B. Nekotorye voprosy perevoda prozy. // Masterstvo perevoda. 1959 – M., 1959. – S.46-70.

4. Slovnyk ukrayins'koyi movy: V 11 t. – K., 1970-1980. – T. 1-11.

5. Shor V.E. Subyektivnoye i obyektivnoye v khudozhestvennom perevode. – Teoriya i praktyka perekladu. Vyp. 16. – K., Holovne Vydavnytstvo Vydavnychoho Obyednannya “Vyshcha shkola“, 1989. – S. 37-52.

6. Bradbury Ray. Fahrenheit 451. Short Stories. – M.: Raduga Publ., 1983. –382c. – p.p. 309-314.

7. Rey Bredberi. Buly vony smahliavi i zolotooki. – Ukrlit. Ukrayins’ka biblioteka. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ukrlit.kiev.ua/zarubijna_literatura/rey_bredberi

8. Ray Bradbury – russkiy sayt. Vse knigi Bradbury. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://raybradbury.ru/library/story/49/11/

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.