Гащук В. А. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ТА МОДЕЛІ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

УДК: 37.035.6.351.746.1

 

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ТА МОДЕЛІ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

Гащук В. А.

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Україна, м. Хмельницький

 

Результати експериментальної перевірки засвідчили ефективність педагогічних умов та моделі деонтологічної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників. Робота, яка проводилася за експериментальною програмою, призвела до позитивних змін, підвищила деонтологічний потенціал майбутніх офіцерів-прикордонників. Означені характеристики показників деонтологічної підготовленості курсантів позначилися як на кількісних значеннях, так і на якісних змінах. Якісний аналіз результатів експериментальної роботи щодо деонтологічної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників після проведення дослідження, показав, що більшість курсантів змінили власні погляди на деонтологічний аспект професійної діяльності.

Ключові слова: деонтологічна підготовленість, критерії та показники, рівні деонтологічної підготовленості, майбутні офіцери-прикордонники

 

Гащук В. А. Результаты экспериментальной проверки эффективности педагогических русловий и модели деонтологической подготовки будущих оцицеров-пограничников / Национальная академія Государственной пограничной службы Украины шимени Богдана Хмельницкого, Украина, г. Хмельницкий

Результаты экспериментальной проверки показали эффективность педагогических условий и модели деонтологической подготовки будущих офицеров-пограничников. Работа, которая проводилась по экспериментальной программе, привела к позитивным изменениям, повысила деонтологический потенциал будущих офицеров-пограничников. Указанные характеристики показателей деонтологической подготовленности курсантов сказались как на количественных значениях, так и на качественных изменениях. Качественный анализ результатов экспериментальной работы по деонтологической подготовки будущих офицеров-пограничников после проведения исследования, показавшего, что большинство курсантов изменили свои взгляды на деонтологический аспект профессиональной деятельности.

Ключевые слова: деонтологическая подготовленность, критерии и показатели, равные деонтологической подготовленности, будущие офицеры-пограничники

 

Gaschuk V. results of experimental verification of the effectiveness of pedagogical model of channel and deontological training of future otsitserov-guards / National akademіya State Border Guard Service of Ukraine Shimen Bogdan Khmelnitsky, Ukraine, Khmelnitsky

The results showed the effectiveness of the experimental verification of pedagogical conditions and model deontological training of future border guard officers. The work, which was carried out on the pilot program led to positive changes, increased deontological potential future border guard officers. These characteristics indicators deontological preparedness of students affect both the quantitative values and qualitative changes. Qualitative analysis of the results of experimental work on deontological training of future officers of border guards after the study showed that the majority of students have changed their views on the deontological aspects of professional activity.

Keywords: deontological preparedness, criteria and indicators, equal deontological readiness, future officers, border guards

 

 

Метою вищої військової освіти є створення такої комплексної системи професійної підготовки майбутніх офіцерів, яка забезпечить підготовку фахівців, здатних фахово діяти, реалізовувати правоохоронну діяльність як пріоритет держави. Складовою професійної підготовки є деонтологічна підготовка. Тому постало завдання розроблення педагогічних умов та моделі деонтологічної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників, що і було зроблено, базуючись на результати констатувального етапу експерименту. Метою формувального етапу експерименту було впровадження та перевірка розробленої моделі деонтологічної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників у НАДПСУ. Формувальний етап експерименту проходив в умовах освітнього процесу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Бодана Хмельницького. До складу експериментальної групи увійшло 176 курсантів, контрольної групи – 193 курсанта трьох факультетів НАДПСУ (правоохоронної діяльності та правознавства; іноземних мов та гуманітарних дисциплін; охорони та захисту державного кордону). На формувальному етапі експерименту до заходів було залучено 22 особи командного та 65 осіб науково-педагогічного складу. Час безпосередньої експериментально-виховної роботи склав чотири роки.

Аналіз одержаних результатів формувального етапу експерименту засвідчив, що робота, яка проводилася за експериментальною програмою, призвела до позитивних змін, підвищила деонтологічний потенціал майбутніх офіцерів. При цьому в навчальний та позанавчальний час курсанти отримували певні професійні та особистісні знання. Деонтологічна підготовка курсантів була спрямовано на:

формування у майбутнього офіцера не тільки професійних, але й деонтологічних знань, сформованих у вигляді уявлень, понять, думок;

формування здатності здійснювати професійну діяльність на деонтологічних засадах (деонтологічної компетентності).

Для цього нам вдалося інтегрувати деонтологічні можливості навчальної і позанавчальної діяльності курсантів. Особливістю розробленої експериментальної програми було те, що окрім використання потенціалу навчальних дисциплін щодо деонтологічної підготовки курсантів ми звернулися до позанавчальної діяльності, оскільки вивчення навчальних дисциплін, які містять деонтологічний компонент, обмежене у часі. Проте, реалізація деонтологічного змісту є можливою лише при цілеспрямованій взаємодії навчального та позанавчального потенціалу як компонентів деонтологічно спрямованого освітнього процесу. До того ж ураховувався той факт, що курсанти факультету правоохоронної діяльності та правознавства, які увійшли до складу як експериментальної, так і контрольної груп, на першому курсі навчання вивчають навчальну дисципліну “юридична деонтологія”, зміст якої містить значний потенціал щодо теоретичної складової їх деонтологічної підготовки. Курсанти факультету іноземних мов та гуманітарних дисциплін, а також факультету охорони та захисту державного кордону такої дисципліни не вивчають. Тому для отримання цими курсантами теоретичних знань з деонтології, розвитку їх деонтологічних цінностей, формування деонтологічної самосвідомості використовувався потенціал інших навчальних дисциплін, а також читався спецкурс “Деонтологія правоохоронної діяльності прикордонників”.

Як свідчать результати експерименту, найбільш ефективними формами деонтологічної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників є: лекції, семінари, стажування, дискусії, конкурси, тематичні вечори, бесіди, тренінги, зустрічі з досвідченими прикордонниками, представниками інших правоохоронних органів, виконання рефератів та науково-дослідних робіт.

Порівняльні результати експериментальної роботи засвідчують ефективність педагогічних умов та моделі деонтологічної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників, внаслідок чого курсанти експериментальної групи мають розвинену й усталену систему деонтологічних цінностей, позитивно налаштовані; теоретичні знання з деонтології надали можливість сформувати деонтологічну самосвідомість, сприяли виробленню власної професійної позиції, що позначилось на здатності кожного курсанта реалізовувати вміння й навички професійної поведінки та спрямувати їх в активну, продуктивну, професійну діяльність. Означені характеристики показників деонтологічної підготовленості курсантів позначилися як на кількісних значеннях, так і на якісних змінах.

Якісний аналіз результатів експериментальної роботи щодо деонтологічної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників після проведення дослідження, показав, що більшість курсантів змінили власні погляди на деонтологічний аспект професійної діяльності. Ефективність визначених та впроваджених педагогічних умов підтверджено методами математичної статистики. Аналіз статистичних даних, свідчить, що спостерігається помітне зростання рівня деонтологічної підготовленості майбутніх офіцерів-прикордонників в ЕГ в порівнянні з курсантами КГ. Усі розраховані статистичні дані переконливо підтверджують, що визначений комплекс педагогічних умов забезпечив курсантам експериментальної групи більш якісний рівень деонтологічної підготовленості, ніж представникам контрольної групи. Відмінність одержаних значень показників деонтологічної підготовленості курсантів в експериментальній і контрольній групах істотна і є результатом застосування чітко визначених педагогічних умов, а не впливом випадкових чинників. Рівень деонтологічної підготовленості майбутніх офіцерів-прикордонників після формувального етапу експерименту значно підвищився в порівнянні з результатами вихідної діагностики як в експериментальній, так і в контрольній групах.

Робота щодо виявлення ефективности деонтологічної підготовки та оцінці її рівнів здійснювалася на основі розроблених раніше критеріїв та показників. При цьому диференційовано застосовувалися різні методи. Так, мотиваційний критерій становить мотиваційну основу деонтологічної підготовленості майбутнього офіцера-прикордонника, визначає спрямованість і структуру життєво важливих для нього цілей. Основними показниками критерію є: усвідомлення значущості деонтологічної підготовленості для майбутньої професійної діяльності; спрямованість особистісних та професійних інтересів; сформованість установок на поглиблення деонтологічних знань. Розвиток показників цього критерію визначався на основі експертних оцінок науково-педагогічного складу, самооцінок курсантів, узагальнення незалежних характеристик.

Змістовий критерій характеризує рівень знань деонтологічного характеру та відображається в таких показниках: рівень розвитку деонтологічних знань; вираженість професійно-орієнтованого ставлення до суспільства, до оточення, до себе; відчуття причетності до прикордонного відомства. Розвиток показників цього критерію визначався за допомогою аналізу відповідей курсантів на іспитах, визначення середнього балу успішності з гуманітарних та професійно-орієнтованих дисциплін, за результатами виступів курсантів на засіданнях гуртків наукового товариства, за результатами індивідуальних бесід та опитувань.

Практичний критерій відображає наявність умінь деонтологічної підготовки майбутнього офіцера-прикордонника в процесі службової діяльності. Основними показниками цього критерію є: уміння застосовувати набуті знання у службі; якість виконання службових завдань; активність у вивченні деонтологічних питань. Розвиток показників цього критерію визначався переважно на підставі відгуків на випускників, за матеріалами стажувань на кордоні курсантів третього та четвертого курсів навчання, на підставі перевідних характеристик на курсантів.

Рефлексивний критерій відображає потребу у творчому застосуванні деонтологічного потенціалу майбутнього офіцера-прикордонника та відображається в таких показниках: уміння здійснювати аналіз власної поведінки; уміння оцінювати деонтологічний потенціал занять та заходів; уміння курсанта займатися деонтологічною самопідготовкою. Оцінка показників цього критерію здійснювалась шляхом аналізу різного роду документів, журналів успішності, службових карток, протоколів зборів, щоденників спостережень начальників навчальних курсів, шляхом бесід з науково-педагогічним складом та молодшими командирами, особистих спостережень [1].

Середня сумарна оцінка показників за всіма критеріями дає можливість кількісно оцінити рівень деонтологічної підготовленості курсантів. Кількісна оцінка кожного критерію складається з оцінок за кожен показник певного критерію. Під час виставлення оцінки за кожним показником використовувалась чотирьохбальна шкала: 5 балів – показник яскраво виражений, виявляється часто та в різних видах діяльності; 4 бали – показник помітно виражений, але може виявлятися не завжди; 3 бали – показник виражений, але виявляється обмежено та малоефективно; 2 бали – показник виражений слабко, застосовується рідко та неефективно.

Середня сумарна оцінка показників (ССОП) за всіма критеріями дозволяє здійснити кількісну оцінку рівня деонтологічної підготовленості загалом. Визначалась оцінка кожного експерта. Середня ж сумарна оцінка всіх експертів вираховувалась за певною формулою [1].

Матеріали проведенного дослідження засвідчують, що певний рівень не є незмінним, а може змінюватися під впливом різних факторів. На основі вивчення думок науковців [2–5], аналізу стану деонтологічної підготовки в НАДПСУ і чинників, які впливають на нього, у дослідженні були розроблені та науково обґрунтовані три рівні деонтологічної підготовленості курсантів. Курсанти з низьким рівнем деонтологічної підготовленості, як правило, мають слабо виражені показники за всіма критеріями. До цієї групи належать курсанти, середня сумарна оцінка показників яких коливається від 2,5 до 3,5 балів. У курсантів з середнім рівнем підготовлености показники виражені більш чітко. До цієї групи належать курсанти, середня сумарна оцінка показників яких коливається від 3,6 до 4,5 балів. Курсанти з високим рівнем деонтологічної підготовлености мають чітко виражені та добре розвинуті всі визначені нами показники. До цієї групи належать курсанти, середня сумарна оцінка показників яких коливається від 4,6 до 5,0 балів. Найбільш динамічними були зміни показників мотиваційного та практичного критеріїв. Менш помітними були зміни змістового та рефлексивного критеріїв, оскільки вони передбачають більш тривалий період формування та розвитку.

Висновки. Проведення формувального етапу експерименту за розробленою експериментальною програмою дало можливість на практиці перевірити ефективність педагогічних умов та моделі деонтологічної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників. Перспективою дослідження є перевірка ефективності розроблених педагогічних умов та моделі деонтологічної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників відносно окремо взятих компонентів деонтологічної підготовки (особистісно-світоглядного та професійно-педагогічного).

 

Література:

1. Караваев В. А. Педагогические условия деонтологической подготовки студентов, обучающихся на военной кафедре в техническом вузе дисс. ... канд. пед. наук / В. А. Караваев. – Ижевск, 2011. – 153 с.

2. Крук С. Л. Формування моральної культури у курсантів-прикордонників : дис. … канд. пед. наук / С. Л. Крук. – Хмельницький, 2003. – 167 с.

3. Кубіцький С. О. Система оцінювання готовності майбутніх офіцерів до професійної діяльності : дис. … канд. пед. наук / С. О. Кубіцький. – К., 2002. – 208 с.

4. Васильєва М. П. Теоретичні основи деонтологічної підготовки педагога : дис. д.п.н. 13.00.04 / Х., 2003. – 430 с.

5. Полякова Г. П. Деонтологічна підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі [Текст] : дис. ... канд. пед. наук, спец.: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Г. П. Полякова. – Кіровоград : Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка, 2011. – 311 с.

 

References:

1. Karavaev V. A. Pedagogicheskie usloviya deontologicheskoy podgotovki studentov, obuchayushchihsya na voennoy kafedre v tehnicheskom vuze diss. ... kand. ped. nauk / V. A. Karavaev. – Izhevsk, 2011. – 153 s.

2. Kruk S. L. Formuvannya moralnoyi kulturi u kursantiv-prikordonnikiv: dis. … kand. ped. nauk / S. L. Kruk. – Hmelnitskiy, 2003. – 167 s.

3. Kubitskiy S. O. Sistema otsinyuvannya gotovnosti maybutnih ofitseriv do profesiynoyi diyalnosti : dis. … kand. ped. nauk / S. O. Kubitskiy. – K., 2002. – 208 s.

4. Vasileva M. P. Teoretichni osnovi deontologichnoyi pidgotovki pedagoga : dis. d.p.n. 13.00.04 / H., 2003. – 430 s.

5. Polyakova G. P. Deontologichna pidgotovka naukovo-pedagogichnih kadriv vishchoyi kvalifikatsiyi v aspiranturi [Tekst]: dis. ... kand. ped. nauk, spets.: 13.00.04 - teoriya i metodika profesiynoyi osviti / G. P. Polyakova. – Kirovograd: Kirovogradskiy derzh. ped. un-t im. V. Vinnichenka, 2011. – 311 s.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.