Вавіліна С. Г. АНГЛОМОВНИЙ ПІАР-ТЕКСТ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ЖУРНАЛІСТІВ

УДК: 378: 371.134: 070: 811.111

 

АНГЛОМОВНИЙ ПІАР-ТЕКСТ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ЖУРНАЛІСТІВ

Вавіліна С. Г.

Запорізький національний університет, Україна, Запоріжжя

 

В статті обгрунтовано доцільність включення до змісту навчання майбутніх журналістів іншомовного професійно орієнтованого читання такого компонента, як англомовний піар-текст. Уточнено поняття „піар-текст” і подано функціональну типологію та жанрову класифікацію відпоідних текстів масової комунікації.

Ключові слова: піар-текст, професійно орієнтоване читання, майбутні журналісти, функціональна типологія, жанри піар-текстів.

 

Вавилина С. Г. Англоязычный PR-текст в системе подготовки журналистов/ Запорожский национальный университет, Украина, г. Запорожье

В статье обоснована целесообразность включения в содержание обучения будущих журналистов иноязычному профессионально ориентированному чтению такого компоннета, как англоязычный PR-текст. Автор уточняет понятие "PR-текст" и представляет функциональную типологию и жанровую классификацию соответствующих текстов массовой коммуникации.

Ключевые слова: PR-текст, профессионально ориентированное чтение, будущие журналисты, функциональная типология, жанры PR-текстов.

 

Vavilina S. G. English PR-text in the system of journalism training/ Zaporizhzhya National University, Ukraine, Zaporizhzhya

The article grounds the practicability of including such learning source as an English PR-text into the content of teaching future journalists reading for specific purposes. It gives a terminological definition of a PR-text based on the analysis of the concepts represented in the most recent researches. The author also proposes a functional typology of PR-texts as well as their genre classification.

Key words: PR-text, reading for specific purposes, future journalists, functional typology; genres of PR-texts.

 

Вступ.

Однією з найсуттєвіших вимог до професійної компетентності майбутнього журналіста є обов’язкове практичне володіння хоча б однією іноземною мовою, яке дозволить йому разом із популяризацією самобутності національної культури враховувати об’єктивне існування плюралізму культур і світосприймання та уникнути штучної комунікативної ізольованості від світової журналістики.

Об’єктом дослідження сучасної методичної науки стають різні аспекти професійно орієнтованого навчання іноземної мови в усіх видах мовленнєвої діяльності. В останніх дослідженнях репрезентовано новий підхід до навчання іншомовного читання в процесі оволодіння спеціальністю (Ю. В. Дегтярьова, І. В. Корейба, Т. М. Корж, Т. І. Кушнарьова, О. С. Малюга, С. В. Радецька, Н. С. Саєнко, Т. І. Труханова).

Розкриття дидактичного потенціалу використання англомовних піар-текстів під час навчання майбутніх журналістів професійно орієнтованого читання передбачає виконання низки завдань. Метою цієї статті є визначення поняття "піар-текст" та надання типологій англомовних піар-текстів.

Більшість сучасних термінологічних визначень піар-тексту ґрунтується на концепції О. Д. Кривоносова, яка враховує сфери функціонування відповілного тексту, його джерело, або базисний суб’єкт (організація, компанія, політичний лідер тощо), мету створення, складність, вид авторства, цільову аудиторію, шляхи розповсюдження [1, с. 197-198], [2, с. 90].

Так, С. В. Володіна розуміє пір-текст як ініційований базисним суб’єктом піару простий чи комбінований текст, що функціонує в просторі публічних комунікацій, містить піар-інформацію та адресований певному суб’єкту громадськості. Такий текст має приховане авторство та поширюється шляхом прямої розсилки, персональної доставки або через засоби масової інформації [3].

На думку О. А. Ключнікової, піар-текст становить собою писемний текст, що існує на паперовому або електронному носії та має приховане (рідко пряме) авторство, служить цілям формування певного іміджу і призначений для зовнішньої та внутрішньої громадськості [4, с. 9].

Проаналізувавши точки зору науковців, пропонуємо розуміти піар-текст як писемний текст (друкований або електронний), що є носієм піар-інформації, яка поширюючись як усередині, так і зовні організації, спрямована на різні групи громадськості та виконує функцію формування сприятливого комунікативного середовища базисного суб’єкта піару.

Піар-текст традиційно вважають одним із головних комунікаційних інструментів, за допомогою яких організація поширює інформацію серед цільової аудиторії. Різні інформаційні приводи вимагають індивідуального підходу до їхньої реалізації у різноманітних текстових формах. В табл. 1 подано функціональну типологію піар-текстів відповідно до сучасних аспектів діяльності паблік рілейшнз, які стосуються текстових форм, і відповідних їм функцій піар-комунікації.

Наведену типологію засновано на функціональних засадах, але вона не відображає жанрову природу піар-текстів із усіма притаманними їм особливостями організації мовного матеріалу. Тому у багатьох дослідженнях запропоновано типологію текстів паблік рілейшнз за жанровими ознаками.

Прикладом можуть бути роботи О. Д. Кривоносова, В. В. Ученової, С. А. Шомової та інших дослідників.

Автор найвідомішої та найбільш детальної класифікації піар-текстів О. Д. Кривоносов при її створенні орієнтується на такі характеристики, як: 1) ступінь „підготовленості” до публікації; 2) принципи журналістської класифікації жанрів друкованих ЗМІ. За першою ознакою дослідник поділяє

 

Таблиця 1

Функціональна типологія піар-текстів

 

Вид піар-діяльності

Цілі та функції

Тип тексту

Внутрішня комунікація

(internalcommunications)

Комунікація з працівниками, формування єдиного комунікативного простору, сприяння лояльності та відданості  робітників, закріплення позитивного іміджу компанії як роботодавця  

Бай лайнери керівника, статті фітчерз та інтерв’ю  у корпоративному виданні (housejournal) або електронному журналі (e-zine), електронний ньюзлеттер (e-newsletter), вебсайт (Інтранет), інформаційні листівки

Корпоративний піар

(corporatePR)

Комунікація цілей, цінностей та завдань організації

Річний звіт (annual report), вебсайт, блог, мікроблог, товарний знак, логотип, слоган

Взаємодія зі ЗМІ

(mediarelations)

Комунікація з журналістами, редакторами та працівниками місцевих, національних, міжнародних і ділових ЗМІ, включаючи газети, журнали, телебачення, радіо та основані на інтернет-технології комунікації

Прес-реліз, ньюз-реліз, бекграундер, біографія, факт-ліст, медіа-кіт,  кейс-стори, оглядова стаття, іміджеве та ексклюзивне інтерв’ю, передова стаття (op-ed), лист до редактора,  bylined articles ( статті з указаним  джерелом  та авторством), твіти, пости в блогах  

Корпоративна соціальна відповідальність

(corporatesocialresponsibility)

Комунікація з місцевою громадою, відображення позиції організації щодо країни, суспільства, співробітників і навколишнього середовища

Звіт про корпоративну соціальну відповідальність (SCR report)

Кризовий менеджмент

(crisismanagement)

Інформування громадськості про кризову ситуацію , її розвиток та заходи  подолання

Заява для ЗМІ, прес-реліз, мікроблог, блог

Копірайтинг

(copywriting)

Створення якісних текстів для різних цільових груп

Прес- реліз, ньюзлеттер, вебсторінка, річний звіт

Моніторінг ЗМІ

(media monitoring)

Відстеження публікацій в ЗМІ

Листівка, внутрішньо корпоративні видання, вебсайт

 

тексти паблік рілейшнз на базисні, що мають всі характерні ознаки цього феномену, та суміжні, які не повною мірою наділені диференціальними ознаками (слоган, резюме, прес - ревю). Базисні тексти, в свою чергу, розподілено на первинні (що розповсюджуються шляхом прямої розсилки чи персональної доставки) та вторинні, або опосередковані, піар-тексти (іміджева стаття, іміджеве інтерв'ю, кейс-сторі). Первинні тексти можуть бути простими та комбінованими. Під комбіноваими текстами розуміють сукупність механічно або поліграфічно зібраних разом простих первинних текстів, у тому числі журналістських і рекламних (прес - кіт, буклет, проспект, брошура, ньюзлеттер, листівка). Не заперечуючи доцільність жанрового підходу до типологізації текстів паблік рілейшнз, російський дослідник спирається на систему журналістських жанрів, описану Л.Є. Кройчиком [5], але застосовує її лише до простих первинних піар-текстів, в результаті чого визначає оперативно-новинні жанри (прес-реліз, запрошення), дослідницько-новинні жанри (бекграундер, лист запитань та відповідей), фактологічні жанри (факт-лист, біографія), дослідницькі жанри (заява для ЗМІ) та образно-новинні жанри (байлайнер, лист, поздоровлення) [2, с. 182-188].

У відповідності до даної класифікації головний інтерес для нашого дослідження становлять базисні піар-тексти, первинні та вторинні, прості та комбіновані як такі, що мають типові характеристики цього виду текстів. Щодо жанрового розподілу, ми не можемо не визнати той факт, що комбіновані та вторинні тексти залишаються не охопленими та не співвіднесеними з журналістськими жанрами. Крім того, в класифікації відсутні нові жанрові форми піар-текстів, насамперед ті, що функціонують у мережі Інтернет.

Аналіз навчальних програм, що складають цикл професійної та практичної підготовки студентів факультету журналістики, засвідчив одностайність у розподілі жанрів журналістики на інформаційні, аналітичні та художньо-публіцистичні. Отже, для того, щоб методика навчання професійно орієнтованого читання не суперечила теоретичним основам базових для журналістики наук і гармонійно інтегрувалася до системи професійної підготовки майбутніх журналістів, ми класифікували піар-тексти згідно з цими основними жанровими утворенями. Критеріями віднесення журналістського тексту до того чи іншого жанру класичної класифікації є ступінь типізації, засіб відображення реальної дійсності, тематична своєрідність, структурно-композиційні особливості текстів, технічні умови створення журналістських творів. Оскільки журналістика сьогодні - це не тільки друковані, а ще й електронні та ефірні ЗМІ, то здається доцільним вважати одним із важливих критеріїв жанрової типологізації піар-текстів канал розповсюдження, тобто той ЗМІ, в межах якого даний текст створений та функціонує. До таких каналів належать преса, Інтернет, телебачення та радіо. Кожен з них має ряд певних медійних ознак, що впливають на характеристики створюваних текстів та на особливості їх сприйняття аудиторією. Результат такої класифікації наведено в табл. 2.

Але здійснена класифікація не означає, що слід ототожнювати піар-текст із журналістським текстом. Обидві текстові форми співіснують у сучасному комунікаційному просторі як різновиди суміжних інформаційно-комунікаційних сфер і перебувають у "відношеннях додаткової дистрибуції" [2, с. 101]. Розмежування ціх текстів відбувається за характером інформації та за такими жанроутворювальними факторами, як: предмет відображення, функції та лінгвістично-стилистичні аспекти [6; 7].

Висновки.

Таким чином, здійснене дослідження дозволило обгрунтувати доцільність включення піар-тексту до змісту навчання майбутніх журналістів іншомовного професійно орієнтованого читання. Було уточнено поняття "піар-текст" і надано функціональну типологію текстів сфери паблік рілейшнз. З урахуванням вимог програм з профільних дисциплін розроблено та репрезентовано класифікацію англомовних піар-текстів відповідно до основних жанрів журналістики.

 

 

Таблиця 2

Основні жанри піар-текстів

 

жанри

Канали розповсюдження масової інформації

Друковані ЗМІ

Електронні ЗМІ

Телебачення

Радіо

Інформаційні

 

 

Іміджеве інтерв’ю, ексклюзивне інтерв’ю, лист відповідей та запитань , ньюз-реліз, факт-ліст, медіа-кіт, біографія, запрошення, поздоровлення, ньюзлеттер, брошура, листівка, кейс-сторі

Відео-конференція, прес-реліз, ньюз-реліз, факт-ліст, річний звіт, звіт про корпоративну соціальну відповідальність

уайт-пейпер, мікро-блог, сторінки Інтранету, біографія, запрошення,  ньюзлеттер

Інтерв’ю політичне, іміджеве, проблемне) , прес-конференція), телерепортаж (подієвий, інформаційний, рекламний)

Радіоінтерв’ю (інтерв’ю - портрет, інтерв’ю -  анкета, прес - конференція),

інформаційні радіо-

повідомлення та  радіо-кореспонденція

Аналітичні

 

Ділова  кореспонденція, ньюз- леттер, лист редактору, стаття  (передова, редакційна,

аналітична, проблемна,

іміджева, фітчерз, байлайнер, бекграундер, коментар, заява для ЗМІ

Іміджева стаття, стаття фітчерз, блог, форум, заява для ЗМІ, байлайнер, бекграундер, коментар на вебсайті, кейс-сторі

 

 

 

Заява для ЗМІ, коментар

Заява для ЗМІ, коментар

Художньо-публіцистичні

                               

Нарис, фельєтон, есе, памфлет (рекламні та політичні)

Нарис, фельєтон, есе памфлет (рекламні та політичні)

Теленарис, телеесе, фельєтон, памфлет,  політична реклама

Політична реклама

 

Література:

1. Кривоносов А. Д. Основы теории связей с общественностью / Кривоносов А. Д., Филатова О. Г., Шишкина М. А. – СПб: Питер, 2010. – 384 с.

2. Кривоносов А. Д. PR-текст как инструмент публичных коммуникаций: дис. … доктора филол. наук: 10.02.19 / Кривоносов Алексей Дмитриевич. – Санкт-Петербург. – 2002. – 388 с.

3. Володина С. В. Тексты в коммуникационной системе Паблик Рилейшнз: дис. … канд. филол. наук: 10.01.10 / Володина Светлана Владимировна. – М., 2007. – 158 с.

4. Ключникова О. А. Обучение студентов-журналистов созданию PR-текстов в сфере образования для размещения в сети интернет : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 „Теория и методика обучения и воспитания (русский язык)” / О. А. Ключникова. – М., 2010. – 23, [1] с.

5. Кройчик Л. Е. Система журналистских жанров / Л. Е. Кройчик // Основы творческой деятельности журналиста: учебник для студ. вузов по спец. „Журналистика” / [Ред.- сост. С. Г. Корконосенко]. – СПб.: Знание: СПбИВЭСЭП, 2000. – С. 125–168.

6. Грабельников А. А. Работа журналиста в прессе: [ учеб. пособие ] / А. А. Грабельников. — М.: РИП-холдинг, 2007. – 274 с.

7. Тертычный А. А. Жанры периодической печати / А. А. Тертычный. – М.: Аспект Пресс, 2011. – 320 с.

 

References:

1. Krivonosov A. D. Osnovy teorii svjazej s obshhestvennost'ju / Krivonosov A. D., Filatova O. G., Shishkina M. A. – SPb: Piter, 2010. – 384 s.

2. Krivonosov A. D. PR-text kak instrument publichnyh kommunikacij: dis. .... doktora filol. nauk: 10.02.19 / Krivonosov Aleksej Dmitrievich. – Sankt-Peterburg. – 2002. – 388 s.

3. Volodina S. V. Teksty v kommunikacionnoj sisteme Pablik Rilejshnz: dis. … kand. filol. nauk: 10.01.10 / Volodina Svetlana Vladimirovna. – M., 2007. – 158 s.

4. Kljuchnikova O. A. Obuchenie studentov-zhurnalistov sozdaniju PR-tekstov v sfere obrazovanija dlja razmeshhenija v seti internet : avtoref. dis. na soiskanie uch. stepeni kand. ped. nauk : spec. 13.00.02 „Teorija i metodika obuchenija i vospitanija (russkij jazyk)” / O. A. Kljuchnikova. – M., 2010. – 23, [1] s.

5. Krojchik L. E. Sistema zhurnalistskih zhanrov / L. E. Krojchik // Osnovy tvorcheskoj dejatel'nosti zhurnalista : uchebnik dlja stud. vuzov po spec. „Zhurnalistika” / [Red.- sost. S. G. Korkonosenko]. – SPb. : Znanie : SPbIVJeSJeP, 2000. – S. 125–168.

6. Grabel'nikov A. A. Rabota zhurnalista v presse: [ ucheb. posobie ] / A. A. Grabel'nikov. — M.: RIP-holding, 2007. – 274 s.

7. Tertychnyj A. A. Zhanry periodicheskoj pechati / A. A. Tertychnyj. – M.: Aspekt Press, 2011. – 320 s.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.