Бисага К. В. СТРАТЕГІЯ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ЩОДО ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ АБО ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ (ДОСВІД УРЯДУ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ)

УДК: 351:342.5

 

СТРАТЕГІЯ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ЩОДО ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ АБО ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ (ДОСВІД УРЯДУ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ)

Бисага К. В.

ТОВ «Страбіс Веб», Україна, м. Київ

 

Відмивання «брудних грошей» стало невід’ємною складовою будь-якої кримінальної діяльності, основною ланкою всієї економічної злочинності. У розвинутих країнах боротьба з відмиванням грошей, одержаних злочинним шляхом, виділена як окремий напрямок у рамках загальної концепції заходів щодо протидії міжнародній організованій злочинності. Так у Великобританії Міністерство фінансів щороку публікує звіти щодо боротьби з відмиванням коштів та фінансування тероризму, а Агентство по боротьбі з національною злочинністю розробляє стратегію боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Такий підхід з боку держави дає змогу чітко зрозуміти ризики з якими стикаються усі структури у державі, а також розробити певну стратегію, яка передбачає можливі шляхи подолання проблеми легалізації «брудних грошей».

Ключові слова: фінансовий моніторинг, відмивання коштів, Звіт щодо боротьби з відмиванням коштів та фінансування тероризму, Національна стратегія щодо боротьби з організованою злочинністю.

 

Бисага Е. В. Стратегия оценки рисков по легализации доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма (опыт Правительства Великобритании)/ ООО «Страбис Вэб», Украина, г. Киев

Отмывание «грязных денег» стало неотъемлемой составляющей любой криминальной деятельности, основным звеном всей экономической преступности. В развитых странах борьба с отмыванием денег выделена как отдельное направление в рамках общей концепции мероприятий по противодействию международной организованной преступности. В частности, в Великобритании Министерство финансов ежегодно публикует отчеты по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а Агентство по борьбе с национальной преступностью разрабатывает стратегию борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем. Такой подход со стороны государства позволяет четко понять риски, с которыми сталкиваются все структуры в государстве, а также разработать определенную стратегию, которая предусматривает возможные пути решения проблемы легализации «грязных денег».

Ключевые слова: финансовый мониторинг, отмывание средств, Отчет по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, Национальная стратегия по борьбе с организованной преступностью.

 

Bysaga K. V. The strategy of risk assessment for the legalization of proceeds from crime or terrorist financing (experience of the British Government)/ LLC "Strabis Web", Ukraine, Kyiv

Laundering of «dirty money» has become an integral component of all criminal activity, the basic unit of all economic crimes. In developed countries, money laundering singled out as a separate line within the general concept of measures to combat international organised crime. In particular, the UK HM Treasury publishes annual reports on the fight against money laundering and terrorist financing, and National Crime Agency is developing a national strategy to combat legalisation of proceeds from crime. This approach allows the government clearly understands the risks faced by all authorities in the country and develop a strategy that involves possible ways to overcome the problem of legalisation of «dirty money».

Key words: financial monitoring, money laundering, Anti-money laundering and counter terrorist finance supervision report, National Strategic Assessment of Serious and Organised Crime.

 

Постановка проблеми. Однією з найбільш серйозних проблем для світового співтовариства є зростання кількості злочинів, пов’язаних із відмиванням «брудних» грошей. Саме тому в більшості країн світу на сьогодні створені та діють спеціальні органи фінансового моніторингу (фінансової розвідки), які становлять ключовий елемент у загальній системі боротьби з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом. Результати діяльності цих органів стали предметом аналізу та оцінок як у найвищих органах держав, так і у самому громадянському суспільстві. Зокрема у Великобританії, Міністерство фінансів (HM Treasury) щороку видає Звіт щодо боротьби з відмиванням коштів та фінансування тероризму (Anti-money laundering and counter terrorist finance supervision report), а Агентство по боротьбі з національною злочинністю (National Crime Agency), до якого входить Підрозділ фінансової розвідки (the UK Financial Intelligence Unit), щорічно розробляє Національну стратегію щодо боротьби з організованою злочинністю (National Strategic Assessment of Serious and Organised Crime). Така системна робота вище зазначених органів допомагає Великобританії проводити досить ефективну боротьбу з відмиванням коштів.

У жовтні 2014 року Верховна Рада України у межах антикорупційних ініціатив уряду ухвалила новий Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Цей надзвичайно важливий нормативно-правовий акт мали розробити і ухвалити ще два роки тому, але, на жаль, системне удосконалення та очищення фінансової системи країни від корупційних схем та відмивання коштів не було пріоритетом для колишніх високо посадовців України.

Закон замінить чинний Закон «Про запобігання протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму» та вносить цілий ряд змін у законодавство України в сфері фінансового моніторингу, серед яких вперше в Україні запроваджується розробка національної оцінки ризиків системи фінансового моніторингу.

Вивчення наявної практики роботи органів державної влади Великобританії у сфері фінансового моніторингу допоможе Україні у розробці національної системи оцінки ризиків системи фінансового моніторингу та удосконаленні стратегії у боротьбі з відмиванням коштів, одержаних злочинним шляхом.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значна кількість науковців досліджували особливості функціонування національних систем фінансового моніторингу закордоном, зокрема: Буткевич С.А.[1], Куришко О.О.[2], Кривонос Л.В.[3], Коваленко В.В.[4], та інші. Незважаючи на внесок цих авторів у питання аналізу роботи іноземних органів фінансового моніторингу, певні їх висновки та пропозиції вимагають виправлення та доповнення. Це надасть можливість впровадити передовий досвід у практичну діяльність суб’єктів фінансового моніторингу України у питанні запобіганні корупції й боротьбі з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.

Метою статті є загальний аналіз Національної стратегії оцінки ризиків щодо легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму Великобританії, який дасть можливість фахівцям розробити рекомендації для його використання у практиці роботи органів державної влади України.

Виклад основного матеріалу. Масштаби тіньових операцій у світі зростають з кожним роком. Цифри, що містяться в звіті Ради з фінансової стабільності (Financial Stability Board) за 2014 рік, дуже примітні на тлі заяв державних діячів і політиків про те, що основна частина світової тіньової економіки перебуває за межами зони «золотого мільярда», до якої входять США, зона євровалюти та Великобританія.

Рада з фінансової стабільності (РФС) є міжнародним органом, який контролює і дає рекомендації щодо глобальної фінансової системи. РФС сприяє стабільності міжнародної фінансової системи шляхом координації національних та міжнародних фінансових органів по встановленню стандартів у регулюванні фінансового сектора. Це сприяє формуванню рівних умов шляхом заохочення та узгодження здійснення цієї політики у всіх секторах і юрисдикціях.

У жовтні 2014 року РФС опублікувала Четвертий щорічний моніторинг (звіт) з тіньової банківської діяльності. Дані звіту представлені станом на кінець 2013 року. Проаналізовано ринок 25 різних держав та країн обігу євро, який сукупно покриває близько 80% світового ВВП і 90% світових активів фінансової системи. Відповідно до наданих даних, не банківське фінансове посередництво у 2013 році зросло на 5 трильйонів і досягло майже 75 трлн. доларів США. Ці показники і є тіньовою банківською системою. Зона Євросоюзу та США мають найбільші сектори небанківських фінансових посередників (так званий «тіньовий сектор надання фінансових послуг»), кожен з яких у 2013 році мав в обороті трохи більше ніж 25 трильйонів доларів, що становить дві третини світових активів небанківського посередництва. Великобританія займала третє місце у тіньовому секторі в розмірі 9,3 трлн. доларів (12%). Загалом, зона євро, США і Великобританія становлять майже 80% від загального обсягу глобального небанківського (тіньового) посередництва.

Слід зазначити, що масштаби тіньових операцій зростають з кожним роком. Перша така оцінка датується 2002 роком: 26 трлн. доларів. У 2007 році тіньові операції склали вже 62 трлн. доларів. Загальний об’єм тіньових операцій у 2011 році досяг 67 трильйонів доларів, що не набагато менше величини світового валового внутрішнього продукту за той же рік. Частка тіньових операцій у загальних оборотах фінансових організацій в 2011 році склала, за оцінкою РФС, 25% сукупних оборотів всіх банківських і фінансових організацій у світі. [5]

РФС виділив три сфери, через які у 2013 році найбільше здійснювалися тіньові операції. Першим є ринок інвестиційних фондів, на долю якого припадає 38% активів небанківського (тіньового) кредитно-фінансового посередництва. Цей показник зріс, адже у 2012 році на долю інвестиційних фондів припадало тільки 34%. Другим за величиною є ринок брокерсько-дилерських відносин, на долю якого припадає 15% тіньового посередництва. Даний відсотковий показник є сталим та не змінився з 2012 року. Третім за величиною став сектор структурованого фінансування транспортних засобів. На його долю припало 8% тіньових операцій у 2013 р. та 9% - у 2012 році.

У звіті зроблено важливий загальний висновок: найбільш високий відносний рівень тіньових фінансово-банківських операцій зафіксований саме в світових фінансових центрах та країнах, що мають офшорні зони. [6]

Такий стан справ у сфері тіньових операцій у світі змушує Уряд Великобританії визначати організовану злочинність та легалізацію нею доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму, однією із головних загроз для національної безпеки країни. Щороку Агентство по боротьбі з національною злочинністю (National Crime Agency) розробляє Національну стратегію щодо боротьби з організованою злочинністю (National Strategic Assessment of Serious and Organised Crime), одним із напрямів розгляду якої є боротьба з відмиванням коштів, одержаних злочинним шляхом. [7]

Національна стратегія на 2013-2014 роки надає об’єктивну картину щодо ситуації з організованою злочинністю та захисту інтересів Великобританії. Вона базується на чотирьох основних принципах:

• переслідування та перешкоджання організованої злочинності;

• попередження та запобігання участі своїх громадян в організованій злочинності;

• захист;

• підготовка, яка полягає у зменшені впливу від злочину.

Сам документ змістовно розділений на дві частини. Перша - оцінює масштаб і характер організованої злочинності та надає характеристику щодо п’яти основних її напрямків: кіберзлочинність, незаконний перетин кордонів, корупція, відмивання коштів, крадіжка особистих даних та шахрайство. Друга частина оцінює злочини, що вчиняються проти особи: сучасне рабство, злочини з корисливих мотивів, дитяче насильство, фізичні знущання з особи, організована злочинність у в’язницях. [7]

Прямо чи опосередковано, але майже кожен організований злочин спрямований на отримання грошової винагороди. Далі ці гроші можуть передаватися у спеціально створені підприємства для їх подальшої «легалізації».

У Національній стратегії щодо боротьби з організованою злочинністю зазначено, що кожного року різні підприємства та їх дочірні компанії відмивають через банківські установи Великобританії мільярди фунтів. Фінансова система Великобританії є доволі привабливою для відмивання коштів, не дивлячись на те, що уряд проводить жорстку політику з відмиванням коштів, одержаних злочинним шляхом. Відмивання коштів здійснюється в основному через банки шляхом здійснення переказів від однієї компанії іншій. Велика частина таких коштів відправляється за кордон, де, зазвичай, кошти вкладають у нерухомість. Інша частина коштів реінвестується у компанії, що пов’язані з організованою злочинністю.

Організована злочинність доволі тісно зайняла нішу у сфері підприємництва. Одним з головних методів відмивання коштів є офшорні перекази та замасковані інвестиції. Багато різних угрупувань створюють підставні компанії, через які в подальшому і здійснюються перекази готівкових коштів, одержаних незаконним шляхом. Крім того, незаконні доходи відмиваються готівкою через великі підприємства. Такі підприємства стають співучасниками в процесі легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Співучасниками у злочині вони стають через свою недбалість або через непрофесійність своїх співробітників.

«Віртуальні» банки та «віртуальна» валюта у Великобританії досить часто використовуються злочинцями, які здійснюють онлайн-шахрайство. Це пов’язано з тим, що ця сфера є доволі новою і уряд ще не встиг запровадити в дію таке законодавство, яке б чітко регулювало діяльність «віртуальних» банків (банків, що існують лише онлайн). Не дивлячись на те, що даний вид шахрайства стає все більш популярним, Агентство по боротьбі з національною злочинністю зазначає, що більшість процедур по відмиванню коштів і надалі буде здійснюватися через відділення реальних банків. [7]

У Національній стратегії щодо боротьби з організованою злочинністю у питанні прогнозу економічних злочинів у Великобританії, які пов’язані із відмиванням коштів зазначено, що кожний злочин потребує аналізу і певного прогнозу зі сторони уряду, однак є злочини, які займають пріоритетне місце у спеціальному нагляді, адже несуть особливу загрозу економіці або національній цілісності держави. Саме тому Агентство по боротьбі з національною злочинністю намагається хоча б приблизно вибудувати прогноз щодо ключових злочинів та розробити стратегію боротьби з ними.

Детальний опис прогнозу щодо поширення того чи іншого виду злочину зазначено у Таблиці 1, що наводиться нижче.

 

Загроза

Прогноз

Шахрайство проти особи

Неможливо передбачити

Шахрайство у державному секторі

Через те, що більшість операцій здійснюється онлайн, збільшується загроза кібер-атак

Хабарництво та корупція

Неможливо передбачити

Зловживання ринковим становищем

Неможливо передбачити

Пряме відмивання коштів та фінансування тероризму

Навряд чибуде зниження

Підробка валюти, підробка документів та інші ідентичні злочини

Навряд чи буде зменшення, але зміни пов'язані зі змінами в сучасних технологіях

 

Ці загрози є пріоритетними щодо нагляду зі сторони держави на період трьох наступних років.

Протягом 2011-2012 років Великобританія вже зазнала 4,7 млрд. фунтів збитків від вищезазначених злочинів. Ці втрати суттєво впливають на здатність уряду фінансувати свої державні програми. Організована злочинність, однією зі складових якої є легалізація доходів, впливає на сферу бізнесу, порушуючи ринок та впливаючи на конкуренцію. [7]

Слід відмітити, що термін «відмивання коштів» у законодавчу практику Великобританії вперше введено Актом про запобігання тероризму (Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act) у 1989 році. Акт визначив «відмивання коштів» як злочин, який полягає в укладені договору чи в залученні яким-небудь іншим способом у дії з надання допомоги іншій особі у володінні чи контролі за фінансовими коштами, які одержують від тероризму. [8] У 1994 році уряд Великобританії вводить більш повне визначення злочину «відмивання грошей» (коштів). В Акті про боротьбу з торгівлею наркотиками (Drug Trafficking Act) зазначено, що відмивання грошей являє собою одержання, володіння, приховування, використання і переказ доходів, одержаних від торгівлі наркотиками, якщо це відбувається з усвідомленням джерел походження цих доходів. [9]

Саме таке розуміння змісту поняття «відмивання грошей» (коштів) лежить в основі ще одного, дуже важливого для сфери фінансового моніторингу документу - щорічного Звіту щодо боротьби з відмиванням коштів та фінансування тероризму (Anti-money laundering and counter terrorist finance supervision report) Міністерства фінансів Великобританії(HM Treasury).

Звіт за 2012-2013 роки містить кількісну та якісну оцінку боротьби уряду та органів Великобританії у питанні легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Основна його частина побудована за досить зручною схемою та містить п’ять розділів:

- як наглядові органи (органи та особи, що здійснюють фінансовий моніторинг) застосовують стратегію можливих ризиків у своїй роботі;

- як розроблена теорія боротьби зі злочином відображається на практиці;

- застосування примусових заходів;

- рекомендації;

- обмін інформацією.

Цікавою є інформація щодо того, як органи та особи, що здійснюють фінансовий моніторинг у Великобританії, оцінюють ризики відмивання грошей у тій чи іншій сфері. Так, 52% заявили, що ризик відмивання грошей відсутній у тих компаніях, за якими вони проводили нагляд. 37% контролюючих органів, що здійснюють нагляд за бухгалтерським сектором та 28%, які наглядають за юридичним сектором повідомили, що виявили різноманітні ризики, які можуть свідчити про можливе відмивання коштів. Особи, що ідентифікували ризики у компаніях, підкреслили, що наявність ризиків зумовлена тим, що кожна фірма має свій характер роботи, який у свою чергу може збільшувати або зменшувати ризик використання цієї компанії для відмивання коштів. Крім того 74% наглядачів заявляли про те, що компанії, як правило, здійснюють одне й те ж саме правопорушення, що може потягнути за собою відмивання коштів. [10]

Слід зауважити, що відповідно до діючого законодавства Великобританії, керівники усіх компаній зобов’язані контролювати свої компанії та проводити належні дії для недопущення відмивання коштів. Така вимога англійського законодавства дає позитивні результати. Так у період 2011-2012 від компаній було заявлено 13571 повідомлень, а у період 2012-2013 років - 11944. Різниця незначна, але вона свідчить, що власники компаній дуже серйозно ставляться до фінансів та репутації своїх компаній.

Важливою особливістю системи фінансового моніторингу Великобританії є також і той факт, що особи, які здійснюють нагляд за компаніями, окрім прямих перевірок можуть проводити перевірки шляхом здійснення різних дистанційних опитувань в середині компанії (Desk-based reviews). Так 74% контролерів повідомляють про використання ними такої системи нагляду. Протягом 2012-2013 років у бухгалтерському секторі було проведено 5659 опитувань, у юридичній сфері - 835, у державному секторі - 1451 опитувань. Така значна кількість показників свідчать, що дані опитування є ефективними і певним чином дозволяють виявити слабкі ланки у компанії, які надалі можуть призвести до відмивання коштів. В інакшому випадку цей вид збору інформації та оцінки ризиків не використовувався б Міністерством фінансів Великобританії. [10]

Санкції або примусові дії по відношенню до компаній та її співробітників є важливою складовою роботи органів контролю за відмиванням коштів.

Огляд санкцій та примусових дій, сфери застосування за 2012/2013 роки подано нижче у Таблиці 2.

 

Вид санкції

Сфера застосування

 

Бухгалтерський (фінансовий) сектор

Юридична сфера

Державний сектор

Штраф

18

4

159

Корекція ситуації

26

23

---

Запровадження плану подальших дій

136

97

19

Догана

25

2

---

Попереджувальний лист

78

14

369

Тимчасове відсторонення

---

5

---

Взяття управління під власний контроль

3

---

---

Відсторонення

29

11

---

Зняття спеціального статусу

---

---

86

Інше

28

9

3

 

Наглядові органи (органи фінансового моніторингу та особи, що здійснюють такий нагляд), мають впевнитися, що застосовані міри та санкції будуть ефективними та стримуючими. Після застосування відповідних санкцій додатково можуть проводитися перевірки для того, щоб переконатися, що застосовані санкції є дієвими. [10]

Статистика правопорушень, що, зазвичай, вчиняються у компаніях і які у подальшому можуть сприяти вчиненню того чи іншого злочину, дає можливість виділити серед них такі основні:

o невірна (неповна) ідентифікація клієнтів;

o неповна перевірка наданих документів;

o відсутність постійного моніторингу за ризиками;

o відсутність внутрішньої документації в області боротьби з відмиванням коштів;

o відсутність розуміння реальних ризиків та підходу до визначення таких ризиків;

o відсутність нагляду зі сторони керівництва.

Для усунення цих проблем Міністерство фінансів Великобританії, органи фінансового моніторингу та особи, що здійснюють нагляд, завжди тримають двосторонній контакт з підконтрольними структурами. З них: 74% проводять спеціальні навчальні заходи щодо боротьби з відмиванням коштів у компаніях; 70% мають служби телефонної підтримки (порад); 70% надають рекомендації, використовуючи електрону пошту; 70% використовують вебсайт для надання інформації компаніям; 67% надсилають спеціальні оновлення електронною поштою.

Ефективність боротьби з відмиванням коштів у Великобританії у значній мірі базується на обміні отриманою інформацією між всіма органами та особами, що здійснюють нагляд. Це суттєво сприяє її вірному аналізу та виявленню слабких місць у діяльності органів, що здійснюють відповідний моніторинг. Такий підхід поліпшує можливості визначення загальних або секторних ризиків у різних сферах підприємництва в державі. Докази, представлені у Звіті, демонструють приклади хорошої практики, а також допомагають виявленню сфер для поліпшення. Ці можливості для поліпшення включають в себе збільшення зв'язків між контролюючими органами, освіченість працівників, дієвий моніторинг, управління ресурсами та співробітництво. [10]

Висновки. Проблема легалізації злочинних доходів носить загальний характер і пов’язана з таким особливо небезпечним соціальним явищем, як участь організованих груп у бізнес-секторі держави. Легалізація злочинних доходів є для злочинних організацій засобом перекачування «брудних» грошей у легальний бізнес, причому з кожним роком механізм здійснення грошових операцій вдосконалюється.

Побудова національної стратегії щодо боротьби з легалізацією злочинних доходів дає можливість Великобританії «тримати руку на пульсі» цієї проблеми та чітко відслідковувати тенденцію злочинів, пов’язаних з відмиванням коштів. Публічне оприлюднення та усесторонній аналіз і обговорення щорічних звітів дозволяє органам фінансового моніторингу держави вибудувати чітку стратегію подальших дій щодо боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

 

Література:

1. Буткевич С. А. Адміністративно-правовий механізм запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму / С. А. Буткевич // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». — 2008 г. —Том 21 (60). —No 2. — С. 118–124

2. Куришко О. О. Аналіз світового досвіду у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у контексті можливості його використання в Україні / О. О. Куришко // Фінансовий простір. — 2013. — № 2 (10). — С. 8-15

3. Кривонос Л.В. Міжнародний досвід державних механізмів запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом / Л.В. Кривонос // Електронне наукове фахове видання "Державне управління: удосконалення та розвиток". - №6, 2014. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=730

4. Коваленко В.В. Міжнародний досвід у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму / С.О. Дмитров, А.В. Єжов // Монографія. – Суми: УАБСНБУ, 2007. – 140с.

5. Касатонов В. США и Великобритания – главные зоны теневого банкинга. Теневой банкинг США на основе данных ФРС / В. Касатонов // Электронное издание «Фонд Стратегической Культуры». – 03.02.2013. – URL: http://stockinfocus.ru/2013/02/03/ssha-i-velikobritaniya-glavnye-zony-tenevogo-bankinga-tenevoj-benking-ssha-na-osnove-dannyx-frs/

6. Всесвітня доповідь щодо моніторингу тіньового банкінгу 2014 / Рада з фінансової стабільності / 30.10.2014. – [Electronic Resource]. — URL: http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/r_141030.pdf

7. Національна стратегічна оцінка злочинів та організованої злочинності / Національне агентство по боротьбі із злочинністю / 01.05.2014. – [Electronic Resource]. — URL: http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/publications/207-nca-strategic-assessment-of-serious-and-organised-crime/file

8. Акт про незаконний обіг наркотиків 1994 c.37 [Electronic Resource]. — URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/37/part/I

9. Акт про запобігання тероризму (Тимчасові положення) 1989 с.4, [Electronic Resource] . — URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/4/contents

10. Звіт щодо боротьби з відмиванням коштів та боротьби з фінансуванням тероризму 2012-13 / Міністерство Фінансів / 28.11.2013. – [Electronic Resource]. — URL: https://www.gov.uk/government/publications/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-finance-supervision-reports/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-finance-supervision-report-2012-13

 

References:

1. Butkevych S. A. Administratyvno-pravovyi mekhanizm zapobihannia ta protydii lehalizatsii dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, i finansuvannia teroryzmu / S. A. Butkevych // Uchenыe zapysky Tavrycheskoho natsyonalnoho unyversyteta ym. V. Y. Vernadskoho Seryia «Yurydycheskye nauky». — 2008 h. —Tom 21 (60). —No 2. — S. 118–124

2. Kuryshko O. O. Analiz svitovoho dosvidu u sferi protydii lehalizatsii dokhodiv, otrymanykh zlochynnym shliakhom, u konteksti mozhlyvosti yoho vykorystannia v Ukraini / O. O. Kuryshko // Finansovyi prostir. — 2013. — # 2 (10). — S. 8-15

3. Kryvonos L.V. Mizhnarodnyi dosvid derzhavnykh mekhanizmiv zapobihannia ta protydii lehalizatsii (vidmyvannia) dokhodiv, otrymanykh zlochynnym shliakhom / L.V. Kryvonos // Elektronne naukove fakhove vydannia "Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok". - #6, 2014. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=730

4. Kovalenko V.V. Mizhnarodnyi dosvid u sferi zapobihannia ta protydii vidmyvanniu dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, ta finansuvanniu teroryzmu / S.O. Dmytrov, A.V. Yezhov // Monohrafiia. – Sumy: UABSNBU, 2007. – 140s.

5. Kasatonov V. SShA y Velykobrytanyia – hlavnye zony tenevoho bankynha. Tenevoi bankynh SShA na osnove dannykh FRS / V. Kasatonov // Эlektronnoe yzdanye «Fond Stratehycheskoi Kultury». – 03.02.2013. – URL: http://stockinfocus.ru/2013/02/03/ssha-i-velikobritaniya-glavnye-zony-tenevogo-bankinga-tenevoj-benking-ssha-na-osnove-dannyx-frs/

6. Global Shadow Banking Monitoring Report 2014 / FSB / 30.10.2014. – [Electronic Resource]. — URL: http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/r_141030.pdf

7. National Strategic Assessment of Serious and Organised Crime / NCA / 01.05.2014. – [Electronic Resource]. — URL: http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/publications/207-nca-strategic-assessment-of-serious-and-organised-crime/file

8. Drug Trafficking Act 1994 c.37 [Electronic Resource]. — URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/37/part/I

9. Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act 1989 с.4, [Electronic Resource] . — URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/4/contents

10. Anti-money laundering and counter terrorist finance supervision report 2012-13 / HM Treasury / 28 November 2013. – [Electronic Resource]. — URL: https://www.gov.uk/government/publications/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-finance-supervision-reports/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-finance-supervision-report-2012-13

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.